Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
61
lượt xem
14
download

Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 256/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 256/2003/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T CHI N LƯ C B O V MÔI TRƯ NG QU C GIA N NĂM 2010 VÀ NH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Theo ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c B o v môi trư ng qu c gia n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Quan i m: - Chi n lư c B o v môi trư ng là b ph n c u thành không th tách r i c a Chi n lư c phát tri n kinh t xã h i, là cơ s quan tr ng b o m phát tri n b n v ng t nư c. Phát tri n kinh t ph i k t h p ch t ch , hài hoà v i phát tri n xã h i và b o v môi trư ng. u tư b o v môi trư ng là u tư cho phát tri n b n v ng. - B o v môi trư ng là nhi m v c a toàn xã h i, c a các c p, các ngành, các t ch c, c ng ng và c a m i ngư i dân. - B o v môi trư ng ph i trên cơ s tăng cư ng qu n lý nhà nư c, th ch và pháp lu t i ôi v i vi c nâng cao nh n th c và ý th c trách nhi m c a m i ngư i dân, c a toàn xã h i v b o v môi trư ng. - B o v môi trư ng là vi c làm thư ng xuyên, lâu dài. Coi phòng ng a là chính, k t h p v i x lý và ki m soát ô nhi m, kh c ph c suy thoái, c i thi n ch t lư ng môi trư ng; ti n hành có tr ng tâm, tr ng i m; coi khoa h c và công ngh là công c h u hi u trong b o v môi trư ng. - B o v môi trư ng mang tính qu c gia, khu v c và toàn c u cho nên ph i k t h p gi a phát huy n i l c v i tăng cư ng h p tác qu c t trong b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng.
 2. 2. Nh ng nh hư ng l n n năm 2020: a. Ngăn ch n v cơ b n m c gia tăng ô nhi m, ph c h i suy thoái và nâng cao ch t lư ng môi trư ng, b o m phát tri n b n v ng t nư c; b o m cho m i ngư i dân u ư c s ng trong môi trư ng có ch t lư ng t t v không khí, t, nư c, c nh quan và các nhân t môi trư ng t nhiên khác t chu n m c do Nhà nư c quy nh. b. Ph n u t m t s ch tiêu chính sau: - 80% cơ s s n xu t, kinh doanh ư c c p Gi y ch ng nh n t tiêu chu n môi trư ng ho c Ch ng ch ISO 14001. - 100% ô th , khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chu n môi trư ng. - Hình thành và phát tri n ngành công nghi p tái ch ch t th i tái s d ng, ph n u 30% ch t th i thu gom ư c tái ch . - 100% dân s ô th và 95% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch. - Nâng t l t có r ng che ph t 48% t ng di n tích t nhiên c a c nư c. - 100% s n ph m, hàng hoá xu t kh u và 50% hàng hoá tiêu dùng trong n i a ư c ghi nhãn môi trư ng theo tiêu chu n ISO 14021. 3. M c tiêu n năm 2010: 3.1. M c tiêu t ng quát: H n ch m c gia tăng ô nhi m, kh c ph c tình tr ng suy thoái và c i thi n ch t lư ng môi trư ng; gi i quy t m t bư c cơ b n tình tr ng suy thoái môi trư ng các khu công nghi p, các khu dân cư ông úc các thành ph l n và m t s vùng nông thôn; c i t o và x lý ô nhi m môi trư ng trên các dòng sông, h ao, kênh mương. Nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, c a s bi n ng khí h u b t l i i v i môi trư ng; ng c u và kh c ph c có hi u qu s c ô nhi m môi trư ng do thiên tai gây ra. Khai thác và s d ng h p lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên, b o m cân b ng sinh thái m c cao, b o t n thiên nhiên và gi gìn a d nh sinh h c. Ch ng th c hi n và áp ng các yêu c u v môi trư ng trong h i nh p kinh t qu c t , h n ch các nh hư ng x u c a quá trình toàn c u hoá tác ng n môi trư ng trong nư c nh m thúc y tăng trư ng kinh t , nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân, b o m phát tri n b n v ng t nư c. 3.2. M c tiêu c th : a. H n ch m c gia tăng ô nhi m:
 3. - 100% các cơ s s n xu t m i xây d ng ph i áp d ng công ngh s ch ho c ư c trang b các thi t b gi m thi u ô nhi m, x lý ch t th i t tiêu chu n môi trư ng. - 50% các cơ s s n xu t kinh doanh ư c c p Gi y ch ng nh n t tiêu chu n môi trư ng ho c Ch ng ch ISO 14001. - 30% h gia ình, 70% doanh nghi p có d ng c phân lo i rác th i t i ngu n, 80% khu v c công c ng có thùng gom rác th i. - 40% các khu ô th , 70% các khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chu n môi trư ng, thu gom 90% ch t th i r n sinh ho t, công nghi p và d ch v , x lý trên 60% ch t th i nguy h i và 100% ch t th i b nh vi n. - An toàn hoá ch t ư c ki m soát ch t ch , c bi t là các hoá ch t có m c c h i cao; vi c s n xu t và s d ng thu c b o v th c v t gây ô nhi m môi trư ng ư c h n ch t i a; tăng cư ng s d ng các bi n pháp phòng tr d ch h i t ng h p. - X lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng theo Quy t nh s 64/2003/Q - TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . b. C i thi n ch t lư ng môi trư ng: - Cơ b n hoàn thành vi c c i t o và nâng c p h th ng tiêu thoát nư c mưa và nư c th i các ô th và khu công nghi p. Ph n u t 40% các ô th có h th ng tiêu thoát và x lý nư c th i riêng theo úng tiêu chu n quy nh. - C i t o 50% các kênh mương, ao h , o n sông ch y qua các ô th ã b suy thoái n ng. - Gi i quy t cơ b n các i m nóng v nhi m c i-ô-xin; - 95% dân s ô th và 85% dân s nông thôn ư c s d ng nư c sinh ho t h p v sinh. - 90% ư ng ph có cây xanh; nâng t l t công viên các khu ô th lên g p 2 l n so v i năm 2000. - 90% các cơ s s n xu t kinh doanh t tiêu chu n v sinh, an toàn lao ng và có cây trong khuôn viên thu c khu v c s n xu t. - ưa ch t lư ng nư c các lưu v c sông t m c tiêu chu n ch t lư ng nư c dùng cho nông nghi p và nuôi tr ng m t s thu s n. c. B o m cân b ng sinh thái m c cao: - Ph c h i 50% các khu v c khai thác khoáng s n và 40% các h sinh thái ã b suy thoái n ng.
 4. - Nâng t l t có r ng che ph t 43% t ng di n tích t t nhiên, khôi ph c 50% r ng u ngu n ã b suy thoái và nâng cao ch t lư ng r ng; y m nh tr ng cây phân tán trong nhân dân. - Nâng t l s d ng năng lư ng s ch t 5% t ng năng lư ng tiêu th hàng năm. - Nâng t ng di n tích các khu b o t n t nhiên lên g p 1,5 l n hi n nay c bi t là các khu b o t n bi n và vùng t ng p nư c. - Ph c h i di n tích r ng ng p m n lên b ng 80% m c năm 1990. d. áp ng các yêu c u v môi trư ng h i nh p kinh t qu c t và h n ch các tác ng tiêu c c t m t trái c a toàn c u hoá: - 100% sinh v t bi n i có s n ph m xu t kh u áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng theo ISO 14001. - 100% sinh v t bi n i gen nh p kh u vào Vi t Nam ư c ki m soát. - Lo i b hoàn toàn vi c nh p kh u ch t th i nguy h i. 4. Các nhi m v và gi i pháp cơ b n: 4.1. Các nhi m v cơ b n: a. Phòng ng a và ki m soát ô nhi m: - Th c hi n ng b các bi n pháp v phòng ng a ô nhi m môi trư ng - Xây d ng k ho ch ki m soát ô nhi m c p qu c gia, ngành và a phương ngăn ch n, x lý và ki m soát các ngu n gây ô nhi m và suy thoái môi trư ng trong ph m vi c nư c, ngành và a phương. - Áp d ng công ngh sách và thân thi n v i môi trư ng. - Xây d ng và ban hành các tiêu chu n môi trư ng qu c gia và các tiêu chu n môi trư ng ngành. - Nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng qu n lý ch t th i. b. Kh c ph c tình tr ng ô nhi m và suy thoái môi trư ng nghiêm tr ng: - X lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng theo Quy t nh s 64/2003/Q - TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . - Th c hi n các d án kh c ph c và c i t o các i m, khu v c, vùng b ô nhi m và suy thoái n ng.
 5. - Kh c ph c h u qu suy thoái môi trư ng do ch t c hoá h c s d ng trong chi n tranh trư c ây gây nên. - ng c u s c môi trư ng và kh c ph c nhanh h u qu ô nhi m môi trư ng do thiên tai gây ra. c. B o v và khai thác b n v ng các ngu n tài nguyên thiên nhiên: - Khai thác h p lý, s d ng ti t ki m, hi u qu và b n v ng tài nguyên t, tài nguyên khoáng s n. - Khai thác h p lý, b o v và phát tri n tài nguyên nư c. - B o v tài nguyên không khí. d. B o v và c i thi n môi trư ng các khu v c tr ng i m: - Các ô th và khu công nghi p. - Bi n, ven bi n và h i o. - Các lưu v c sông và vùng t ng p nư c. - Nông thôn, mi n núi. - Di s n t nhiên và di s n văn hoá. . B o t n thiên nhiên và a d ng sinh h c: - B o v và phát tri n các khu b o t n thiên nhiên, vư n qu c gia. - Phát tri n r ng và nâng di n tích th m th c v t; -B ov a d ng sinh h c. 4.2. Các gi i pháp th c hi n: a) Tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c và trách nhi m b o v môi trư ng. b) Tăng cư ng qu n lý nhà nư c, th ch và pháp lu t v b o v môi trư ng. c) y m nh áp d ng các công c kinh t trong qu n lý môi trư ng. d) Gi i quy t hài hoà m i quan h gi a phát tri n kinh t v i th c hi n ti n b và công b ng xã h i và b o v môi trư ng. ) Tăng cư ng và a d ng hoá u tư cho b o v môi trư ng.
 6. e) Tăng cư ng năng l c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v b o v môi trư ng. g) y m nh xã h i hoá công tác b o v môi trư ng. h) Tăng cư ng h p tác qu c t v b o v môi trư ng. 5. Phê duy t v nguyên t c 36 chương trình, k ho ch, án và d án ưu tiên c p qu c gia tri n khai, th c hi n các n i dung cơ b n c a Chi n lư c (ph l c chi ti t kèm theo). i u 2. T ch c th c hi n Chi n lư c: 1. B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan u m i, có nhi m v ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương t ch c th c hi n Chi n lư c; nh kỳ m i năm m t l n t ng h p và báo cáo k t qu th c hi n lên Th tư ng Chính ph ; hư ng d n các B , ngành, a phương xây d ng chi n lư c b o v môi trư ng c a ngành và a phương. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i, b trí v n t Ngân sách Nhà nư c và các ngu n v n khác th c hi n có hi u qu các n i dung c a Chi n lư c. 3. Các B , ngành, a phương theo ch c năng, nhi m v t ch c th c hi n các n i dung c a Chi n lư c có liên quan n ngành và a phương; xây d ng và th c hi n chi n lư c b o v môi trư ng c a ngành và a phương mình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C 36 CHƯƠNG TRÌNH, K HO CH, ÁN VÀ D ÁN ƯU TIÊN C P QU C GIA V B O V MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm Quy t nh s 256/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c B o v môi trư ng qu c gia n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020)
 7. 1. D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (th c hi n theo Ngh quy t c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 2 v d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng). - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 2. K ho ch x lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng (th c hi n theo Quy t nh s 64/2003/Q -TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "K ho ch x lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng"). - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 3. Chương trình kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam trư c ây (th c hi n theo Quy t nh s 33/1999/Q -TTg ngày 01 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o kh c ph c ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 4. Chương trình ph c h i r ng u ngu n b suy thoái nghiêm tr ng. - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 5. Chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn (th c hi n theo Quy t nh s 237/1998/Q -TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn). - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 6. Chương trình x lý ch t th i nguy h i. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan.
 8. 7. Chương trình x lý ch t th i b nh vi n. - Cơ quan ch trì: B Y t . - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 8. Chương trình c i t o kênh mương, sông, h ô th ã b ô nhi m và suy thoái n ng. - Cơ quan ch trì: B Xây d ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 9. Chương trình tăng cư ng năng l c qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng t Trung ương n cơ s - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 10. Chương trình nâng c p h th ng tiêu thoát nư c ô th và xây d ng các h th ng x lý nư c th i t p trung. - Cơ quan ch trì: B Xây d ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 11. Chương trình tăng cư ng qu n lý, b o v và phát tri n các khu b o t n thiên nhiên (th c hi n theo Quy t nh s 192/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu n lý h th ng khu b o t n thiên nhiên Vi t Nam n năm 2010). - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. - Cơ quan ph i h p: B Thu s n, các B , ngành và a phương có liên quan. 12. Chương trình hoàn thi n và nâng cao hi u l c c a h th ng pháp lu t v b o v môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 13. Chương trình nghiên c u, xây d ng và áp d ng các công c kinh t trong qu n lý môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan.
 9. 14. Chương trình b o v môi trư ng lưu v c sông C u. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 15. Chương trình b o v môi trư ng lưu v c sông Nhu - sông áy. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 16. Chương trình b o v môi trư ng lưu v c sông Sài Gòn - ng Nai. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 17. K ho ch qu c gia ng phó s c tràn d u giai o n 2001 – 2010 (th c hi n theo Quy t nh s 129/2001/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch qu c gia ng phó s c tràn d u giai o n 2001 - 2010). - Cơ quan ch trì: U ban Qu c gia Tìm ki m C u n n - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 18. Chương trình b o v các vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c gia, qu c t . - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 19. án " ưa các n i dung b o v môi trư ng vào h th ng giáo d c qu c dân" (th c hi n theo Quy t nh s 1363/Q -TTg ngày 17 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án " ưa các n i dung b o v môi trư ng vào h th ng giáo d c qu c dân"). - Cơ quan ch trì: B Giáo d c và ào t o. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 20. Chương trình l ng ghép y u t môi trư ng vào quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. - Cơ quan ch trì: B K ho ch và u tư. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan.
 10. 21. Chương trình toàn dân tham gia b o v môi trư ng. - Cơ quan ch trì: M t tr n t qu c Vi t Nam. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 22. Chương trình nâng cao năng l c và ho t ng qu n lý ch t th i r n các ô th và khu công nghi p. - Cơ quan ch trì: B Xây d ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 23. Chương trình c i thi n ch t lư ng không khí các ô th . - Cơ quan ch trì: B Giao thông V n t i. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 24. Chương trình ph c h i các h sinh thái c thù ã b suy thoái nghiêm tr ng. - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 25. Chương trình xây d ng h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chu n môi trư ng t tc các khu công nghi p. - Cơ quan ch trì: B Công nghi p. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 26. Chương trình tăng cư ng vai trò c a các phương ti n thông tin i chúng trong vi c nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Văn hoá - thông tin - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 27. Chương trình xã h i hoá công tác b o v môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 28. Chương trình áp d ng công ngh s n xu t s ch và thân thi n v i môi trư ng.
 11. - Cơ quan ch trì: B Công nghi p. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 29. Chương trình h tr doanh nghi p b o v môi trư ng và h i nh p kinh t qu c t ; - Cơ quan ch trì: B Thương m i. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 30. Chương trình xây d ng và th c hi n l trình i m i công ngh theo hư ng thân thi n v i môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Khoa h c và Công ngh - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 31. Chương trình ph c h i môi trư ng các vùng khai thác khoáng s n. - Cơ quan ch trì: B Công nghi p. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 32. Chương trình b o v và phát tri n các di s n t nhiên và di s n văn hoá. - Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 33. Chương trình xây d ng và ph bi n nhân r ng các mô hình làng kinh t sinh thái. - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 34. Chương trình b o v các loài ng v t quý hi m có nguy cơ b tuy t ch ng cao. - Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 35. Chương trình tăng cư ng năng l c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ph c v b o v môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Khoa h c và Công ngh .
 12. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan. 36. Chương trình nâng cao năng l c quan tr c môi trư ng. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và môi trư ng. - Cơ quan ph i h p: các B , ngành và a phương có liên quan.
Đồng bộ tài khoản