Quyết định số 256/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 256/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 256/QĐ-TTg về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 256/QĐ-TTg

 1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 256/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 3669/TTr- UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 223/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 02 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 171 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Quảng Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng TT Họ và tên Chính quán Trú quán
 2. Ông Nguyễn Minh xã Duy Nghĩa, huyện Duy xã Duy Nghĩa, huyện Duy 01 Hồng Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Nghĩa, huyện Duy xã Duy Nghĩa, huyện Duy 02 Ông Lê Lục Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Nghĩa, huyện Duy xã Duy Nghĩa, huyện Duy 03 Bà Phạm Thị Cưỡng Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Châu, huyện Duy xã Duy Châu, huyện Duy 04 Bà Nguyễn Thị Sáu Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Châu, huyện Duy xã Duy Châu, huyện Duy 05 Ông Huỳnh Thại Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Điện Quang, huyện Điện xã Duy Châu, huyện Duy 06 Ông Hồ Công Đảnh Bàn, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Điện Quang, huyện Điện xã Duy Châu, huyện Duy 07 Bà Trần Thị Nhung Bàn, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Hòa, huyện Duy xã Duy Châu, huyện Duy 08 Bà Ngô Thị Mai Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Châu, huyện Duy xã Duy Châu, huyện Duy 09 Bà Văn Thị Trợ Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Châu, huyện Duy xã Duy Châu, huyện Duy 10 Ông Nguyễn Viết Lê Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Duy Châu, huyện Duy xã Duy Châu, huyện Duy 11 Ông Phạm Thúy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Điện Quang, huyện Điện xã Duy Châu, huyện Duy 12 Ông Phạm Văn Bốn Bàn, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Điện Quang, huyện Điện xã Duy Châu, huyện Duy 13 Ông Đào Văn Bốn Bàn, tỉnh Quảng Nam Xuyên, tỉnh Quảng Nam xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 14 Ông Lê Văn tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 15 Ông Huỳnh Hồng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 16 Hiệp tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Bà Huỳnh Thị Thu xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 17 Hường tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Cẩm An, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 18 Bà Trần Thị Hường tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 3. Bà Nguyễn Thị xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 19 Hương tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 20 Bà Huỳnh Thị Thu tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, 21 Bà Hồ Thị Thanh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, xã Sơn Phong, thị xã Hội An, 22 Ông Trần Đình Danh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Lê Công Tấn xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An, xã Sơn Phong, thị xã Hội An, 23 (Xẹt) tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Cẩm An, thị xã Hội An, xã Sơn Phong, thị xã Hội An, 24 Ông Nguyễn Văn Giá tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 25 Bà Trần Thị Mai tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 26 Bà Trần Thị Thôn tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Lương Văn xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 27 Kháng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 28 Ông Nguyễn Lộc tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 29 Ông Đoàn Tâm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 30 Ông Trương Cảnh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 31 Bà Hồ Thị Miên tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 32 Bà Trần Thị Xưng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 33 Bà Ngô Thị Tá tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 34 Ông Lê Văn Vịnh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 35 Ông Dương Năm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Thành xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 36 Trung tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 4. xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 37 Ông Võ Huỳnh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 38 Bà Đặng Thị Bảy tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Đặng Thành xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 39 Nam tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 40 Ông Trần Đằng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 41 Bà Trần Thị Nhường tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 42 Bà Trương Thị Hoa tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 43 Bà Trương Thị Giăng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Bà Nguyễn Thị xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 44 Tường tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Bà Nguyễn Thị xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 45 Thước tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 46 Chu tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Thái xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 47 Ban tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Ngọc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 48 Mười tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 49 Ông Lê Văn Nhiều tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 50 Bà Nguyễn Thị Vui tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 51 Bà Phạm Thị Son tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 52 Bà Nguyễn Thị Cần tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 53 Ông Nguyễn Lợi tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 54 Bà Nguyễn Thị Điệp tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 5. xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 55 Bà Nguyễn Thị Cúc tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 56 Bà Nguyễn Thị Đình tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 57 Bà Hồ Thị Cư tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Minh xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 58 Đức tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 59 Bà Nguyễn Thị Em tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 60 Ông Nguyễn Văn Kê tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 61 Bà Ngô Thị Bảy tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Phạm Đình xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 62 Ngao tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Phạm Thanh xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 63 Ngà tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Bà Nguyễn Thị Phu xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 64 (Thu) tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 65 Bà Võ Thị Hồng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 66 Bà Võ Thị Ba tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 67 Ông Đỗ Nhiều tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 68 Bà Nguyễn Thị Bửu tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 69 Bà Trương Thị Hiền tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 70 Bà Trần Thị Lan tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 71 Bà Từ Thị Mót tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 72 Bà Lê Thị Trí tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 6. xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 73 Ông Từ Văn Trực tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Đầu Xuân xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 74 Thông tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 75 Bà Trương Thị Sáu tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Bà Nguyễn Thị Mười xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 76 (Thể) tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Thái xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 77 Sơn tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 78 Ông Từ Bắc tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 79 Ông Từ Cải (Xao) tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 80 Ông Đổ Đề tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 81 Bà Từ Thị Khuyên tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 82 Bà Trần Thị Hiếu tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Bà Nguyễn Thị xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 83 Chung tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 84 Ông Trần Minh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 85 Ông Nguyễn Cội tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 86 Bà Phạm Thị Én tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 87 Bà Trương Thị Nhí tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 88 Bà Lê Thị Khảm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 89 Bà Nguyễn Thị Ny tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 90 Kiên tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 7. xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 91 Bà Lê Thị Kiên tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 92 Ông Trần Tám tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Đức xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 93 Sơn tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 94 Bà Phạm Thị Sanh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 95 Ông Võ Ngọc Đông tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 96 Bà Võ Thị Chiến tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 97 Bà Nguyễn Thị Nhỏ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 98 Bà Võ Thị Chiến tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Điện Hồng, huyện Điện xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, 99 Ông Nguyễn Thế Sáu Bàn, tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 100 Ông Hoàng Văn Đức tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 101 Bà Trần Thị Bảy tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, 102 Ông Huỳnh Bá Anh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 103 Bà Huỳnh Thị Sinh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 104 Bà Nguyên Thị Năm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Duy Hòa, huyện Duy xã Đại An, huyện Đại Lộc, 105 Bà Lê Thị Liên Xuyên, tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 106 Bà Đào Thị Lựu tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, 107 Ông Đỗ Toàn tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 108 Tám tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 8. Ông Nguyễn Xuân xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 109 Hoàng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Ngô Xuân xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 110 Hương tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Thanh xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 111 Tâm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 112 Bà Lê Thị Ngạt tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 113 Bà Huỳnh Thị Thành tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 114 Ông Trần Vân tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 115 Ông Lê Văn Hòa tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Đại An, huyện Đại Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 116 Bốn tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, 117 Ông Ngô Văn Hồng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Trương Xuân xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, 118 Thắng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, 119 Bà Hồ Thị Mai tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Duy Sơn, huyện Duy xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, 120 Bà Ngô Thị Ngọc Xuyên, tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, 121 Ông Võ Công Thế tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, 122 Điệp tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 123 Bà Nguyễn Thị Chữ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 124 Bà Nguyễn Thị Nghè tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 125 Ông Tăng Lễ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 126 Bà Nguyễn Thị Mười tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 9. xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 127 Bà Nguyễn Thị Tám tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 128 Bà Võ Thị Khai tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Trương Công xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 129 Phẩm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 130 Bà Huỳnh Thị Hoa tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 131 Bà Phạm Thị Dẻ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Bà Lê Thị Thu xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 132 Hương tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 133 Bà Nguyễn Thị Huệ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 134 Bà Nguyễn Thị Pháp tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 135 Ông Nguyễn Văn Đạt tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 136 Ông Nguyễn Tối tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 137 Ông Hồ Ngọc Chính tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 138 Bà Cao Thị Công tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 139 Bà Trần Thị Huyền tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 140 Bà Huỳnh Thị Thọ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 141 Ông Đoàn Tường tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 142 Ông Nguyễn Trợ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 143 Bà Phạm Thị Thương tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 144 Bà Trương Thị Mai tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 10. xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 145 Bà Trương Thị Bông tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 146 Ông Nguyễn Thêm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 147 Bà Nguyễn Thị Lời tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 148 Ông Võ Ngọc Anh tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 149 Bà Nguyễn Thị Dễ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 150 Cúc tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 151 Bà Trịnh Thị Năm tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 152 Bà Lê Thị Nửa tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 153 Bà Hồ Thị Mười tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 154 Ông Nguyễn Viết Mỹ tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 155 Bà Huỳnh Thị Hồng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 156 Bà Lê Thị Tri tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, 157 Ông Trần Văn Hy tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Điện Nam, huyện Điện xã Điện Nam, huyện Điện 158 Bà Ngô Thị Hạnh Bàn, tỉnh Quảng Nam Bàn, tỉnh Quảng Nam xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, 159 Ông Nguyễn Cương tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam Ông Nguyễn Văn xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, 160 Cam tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, 161 Bà Lê Thị Cọng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 162 Bà Võ Thị My tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
 11. xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, 163 Bà Đỗ Thị Tiếng tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại 164 Ông Lê Viết Hạnh Lộc, tỉnh Quảng Nam Lộc, tỉnh Quảng Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 165 Bà Phan Thị Một tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 166 Bà Nguyễn Thị Bảy tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 167 Ông Huỳnh Toàn tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, 168 Bà Trần Thị Coi tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, 169 Bà Trương Thị Ba tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, 170 Ông Nguyễn Tá tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, 171 Ông Nguyễn Khôi tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam
Đồng bộ tài khoản