Quyết định số 2560/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 2560/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2560/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2560/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2560/Q -NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH D TR B T BU C I V I CÁC T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. T l d tr b t bu c i v i ti n g i b ng ng Vi t Nam áp d ng cho các t ch c tín d ng như sau: 1. T l d tr b t bu c i v i ti n g i không kỳ h n và có kỳ h n dư i 12 tháng b ng ng Vi t Nam áp d ng như sau: a. Các ngân hàng thương m i Nhà nư c (không bao g m Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, công ty tài chính là 10% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. b. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn là 7% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. c. Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân trung ương, ngân hàng h p tác là 3% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. 2. T l d tr b t bu c i v i ti n g i t 12 tháng tr lên b ng ng Vi t Nam áp d ng như sau: a. Các ngân hàng thương m i Nhà nư c (không bao g m Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn), Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c
  2. ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính là 4% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. b. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân trung ương, ngân hàng h p tác là 3% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. i u 2. T l d tr b t bu c i v i ti n g i b ng ngo i t áp d ng cho các t ch c tín d ng như sau: 1. T l d tr b t bu c i v i ti n g i không kỳ h n và có kỳ h n dư i 12 tháng b ng ngo i t áp d ng như sau: a. Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c (không bao g m Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn), Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, công ty tài chính là 9% trên t ng s dư ti n g i b ng ngo i t ph i d tr b t bu c. b. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân trung ương, ngân hàng h p tác là 8% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. 2. T l d tr b t bu c i v i ti n g i t 12 tháng tr lên b ng ngo i t áp d ng như sau: a. Các ngân hàng thương m i Nhà nư c (không bao g m Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn), Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính là 3% trên t ng s dư ti n g i b ng ngo i t ph i d tr b t bu c. b. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân trung ương, ngân hàng h p tác là 2% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t kỳ duy trì d tr b t bu c tháng 11 năm 2008 và thay th Quy t nh s 187/Q -NHNN ngày 16 tháng 1 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 4;
  3. - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản