Quyết định số 2566/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 2566/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2566/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2566/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ----- S : 2566/Q -BVHTTDL Hà n i, ngày 21 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U GIAI O N CHU N BN U TƯ D ÁN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH CÁC T NH MI N TRUNG - TÂY NGUYÊN B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 12/2009/N - CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t n th u; Căn c Quy t nh s 2189/Q -BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch v vi c phê duy t ch trương u tư Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh Mi n Trung - Tây Nguyên; Căn c Quy t nh s 965/Q -BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2009 c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch v vi c phê duy t k t qu thi tuy n và ch n phương án ki n trúc D án Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh Mi n Trung-Tây Nguyên; Căn c Quy t nh s 2219/Q -BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a b Văn hoá, Th thao và Du l ch v vi c phê duy t d toán chi phí giai o n chu n b u tư D án Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh Mi n Trung - Tây Nguyên; Căn c Quy t nh s 29/Q -VP ngày 17 tháng 3 năm 2009 c a Văn phòng v vi c ch nh th u gói th u tư v n l p d án u tư xây d ng công trình Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du I ch các t nh Mi n Trung - Tây Nguyên; Căn c Quy t nh s 42/Q -VP ngày 16 tháng 4 năm 2009 c a Văn phòng v vi c ch nh th u gói th u tư v n kh o sát o c a hình t l 1/500; nh v c m m c ranh gi i khu t; thi t k quy ho ch t l 1/500 công trình Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh Mi n Trung -Tây Nguyên ; Căn c Quy t nh s 44b/Q -VP ngày 04 tháng 5 năm 2009 c a Văn phòng v vi c ch nh th u gói th u th m tra phương án kh o sát a ch t công trình Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh Mi n Trung - Tây Nguyên; Xét ngh c a Văn phòng t i T trình s 21/TTr-VP ngày 26 tháng 6 năm 2009 v vi c phê duy t k ho ch u th u giai o n chu n b u tư D án Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh Mi n Trung - Tây Nguyên; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch, Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch u th u giai o n chuNn b u tư D án Trung tâm Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh Mi n Trung - Tây Nguyên.
  2. (Chi ti t t i ph l c kèm theo Quy t nh này) i u 2. Ch u tư có trách nhi m ti n hành vi c l p, t ch c thNm nh và phê duy t d toán chi ti t theo quy nh t i Kho n 3 i u 20 Lu t u th u. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch, Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C, Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu:VT, V KHTC(2), Tùng 8. Nguy n Danh Thái PH L C K HO CH U TH U GIAI O N CHU N BN U TƯ D ÁN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH CÁC T NH MI N TRUNG - TÂY NGUYÊN. (Kèm theo S 2566/Q -BVHTTDL ngày 21 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) 1. Các công vi c ã th c hi n Th i Hình Th i Hình gian th c l c gian t Giá gói Ngu n th c th c TT Tên gói th u ch n ch c th u ( ng) v n h p hi n nhà u ng h p th u th u ng 1 Thi tuy n 52.225.000 Ngân Ch nh Quý Tr n 90 phương án ki n sách nhà th u IV/ gói ngày trúc nư c 2008 2 Kh o sát, o 1.987.000 Ngân Ch nh Quý Tr n 30 c hi n tr ng, sách nhà th u IV/ gói ngày c m m c gi i, nư c 2008 tính di n tích trong và ngoài ch gi i 3 L p QH t ng 10.313.000 Ngân Ch nh Quý Theo 30 m t b ng t l sách nhà th u II/2009 t l ngày 1/500 nư c ph n trăm 4 ThNm tra 1.825.000 Ngân Ch nh Quý Theo 20 phương án và sách nhà th u II/2009 t l ngày d toán khoan nư c ph n KS C trăm
  3. 5 L p d án u 272.177.000 Ngân Ch nh Quý Theo 75 tư sách nhà th u I/2009 t l ngày nư c ph n trăm 2. Các công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u Giá tr công TT N i dung vi c ( ng) 1 Chi phí phê duy t t ng m t b ng và phương án ki n trúc 10.000.000 2 Xin ch gi i ư ng và c p s li u h t ng k thu t 5.000.000 3 L phí c p t 5.000.000 4 L phí tho thu n c p i n, c p thoát nư c, môi trư ng, 10.000.000 PCCC, qu c phòng 5 Chi phí QLDA giai o n chuNn b u tư 60.000.000 3.K ho ch u th u Th i Th i Hình Hình gian Giá gói gian t Ngu n th c l c th c th c TT Tên gói th u th u ch c v n ch n h p hi n ( ng) u nhà th u ng h p th u ng 1 Khoan 486. Ngân Ch nh Quý III/ Theo t 30 KS C công 657.000 sách nhà th u 2009 l ph n ngày trình ph c v nư c trăm l p d án và thi t k 2 Giám sát 11.680.000 Ngân Ch nh Quý III/ Theo t Theo kh o sát a sách nhà th u 2008 l ph n ti n ch t nư c trăm khoan kh o sát 3 ThNm tra 16.186.000 Ngân Ch nh Quý II- Theo t 30 thi t k cơ s sách nhà th u III/2009 l ph n ngày nư c trăm 4 ThNm tra d 13.679.000 Ngân Ch nh Quý II- Theo t 30 án sách nhà th u III/2009 l ph n ngày nư c trăm
Đồng bộ tài khoản