Quyết định số 2569/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 2569/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2569/2003/QĐ-BGTVT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sông Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2569/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2569/2003/Q -BGTVT Hà n i, ngày 29 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C Ư NG SÔNG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003m c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng C c ư ng sông Vi t Nam là t ch c tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng th y n i a trong ph m vi c nư c. C c ư ng sông Vi t Nam có tư cánh Pháp nhân, có con d u, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và có tr s tt i thành ph Hà N i. C c ư ng sông Vi t Nam có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh: VIETNAM INLAND WATERWAYS ADMINISTRATION, vi t t t là: VIWA. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng trình B trư ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình, d án qu c gia, các án v phát tri n giao thông v n t i ư ng th y n i a trong ph m vi c nư c. 2. Tham gia các d án lu t, pháp l nh; ch trì xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t khác v giao thông v n t i ư ng th y n i a theo phân công c a B trư ng. 3. Xây d ng trình B trư ng ban hành các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, các nh m c kinh t - k thu t và quy ch qu n lý chuyên ngành v giao thông v n t i ư ng th y n i a.
  2. 4. Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t chuyên ngành sau khi ư c ban hành ho c phê duy t; 5. Ch trì ho c ph i h p trong vi c thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông v n t i ư ng th y n i a. 6. V k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a: a. Trình B trư ng quy t nh u tư các d án theo thNm quy n; qu n lý u tư và xây d ng i v i các d án u tư thu c thNm quy n theo phân c p qu n lý; quy t nh u tư và t ch c qu n lý các d án u tư thu c thNm quy n; b. T ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán, d toán các công trình k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a theo phân c p qu n lý và quy nh c a pháp lu t; c. Trình B trư ng quy nh vi c công b óng, m c ng, b n; th c hi n vi c công b óng, m c ng, b n và thông báo lu ng giao thông ư ng th y n i a theo quy nh c a pháp lu t; d. Trình B trư ng quy t nh phân c p qu n lý k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a; tr c ti p qu n lý, s a ch a và b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a qu c gia; . Th c hi n vi c c p phép ho c tham gia c p phép thi công, xây d ng các công trình có liên quan n k t c u h t ng và an toàn giao thông ư ng thu n i a theo quy nh c a pháp lu t; e. Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan trong vi c b o v công trình giao thông ư ng thu n i a và an toàn giao thông v n t i ư ng thu n i a. 7. V phương ti n th y n i a: a. Trình B trư ng ban hành quy nh v danh m c phương ti n ph i ăng ký, các quy nh th t c ăng ký, chuy n như ng quy n s h u và th i h n ăng ký, các quy nh ch ng lo i, ph m vi ho t ng c a các lo i phương ti n, thi t b chuyên dùng trên ư ng th y n i a; b. Trình B trư ng hư ng d n vi c nh p khNu phương ti n, thi t b chuyên ngành (tr phương ti n, thi t b ph c v m c ích an ninh, qu c phòng). 8. V ho t ng v n t i th y n i a: a. Xây d ng trình B trư ng ban hành cơ ch , chính sách phát tri n v n t i và các d ch v liên quan n v n t i th y n i a; xây d ng th l v n t i hàng hóa, khách trên các tuy n v n t i;
  3. b. Xây d ng trình B trư ng quy nh vi c công b các tuy n v n t i hàng hóa, hành khách và th c hi n vi c công b theo phân công c a B Trư ng; c. Ch o, hư ng d n và ki m tra v n i dung, quy trình v n t i, x p d , giao nh n ư ng th y n i a trong v n t i a phương th c; d. Tham gia xây d ng nh ng giá cư c ho c cư c v n t i, x p d , các d ch v v n t i ư c ho t ng c quy n và nh ng d ch v mà Nhà nư c tr giá ho c giao cho doanh nghi p th c hi n; . Th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c t i các c ng, b n th y n i a thu c ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; e. T ch c th ng kê, nghiên c u, d báo th trư ng v n t i ư ng th y n i a, s phát tri n các lu ng hàng, lưu lư ng hành khách và các tuy n v n t i ư ng th y n i a trong ph m vi c nư c. 9. V ào t o, sát h ch c p b ng, ch ng ch chuyên môn cho thuy n viên phương ti n th y n i a và c p gi y phép cho ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a tr ngư i i u khi n phương ti n, thi t b chuyên dùng ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng a. Trình B trư ng quy nh i u ki n, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v iv i thuy n viên trên phương ti n th y n i a và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a; b. Trình B trư ng quy nh n i dung chương trình ào t o chuyên môn, nghi p v cho thuy n viên và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a; quy nh vi c sát h ch, c p và qu n lý b ng, ch ng ch chuyên môn i v i thuy n viên và c p gi y phép cho ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a. c. Trình B trư ng quy nh i u ki n, tiêu chuNn thành l p, ho t ng c a các cơ s ào t o, trung tâm sát h ch thuy n vi n và ngư i v n hành phương ti n. d. Trình B trư ng quy nh i u ki n, tiêu chuNn c a ngư i ào t o, sát h ch thuy n viên phương ti n th y n i a và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a. . Xây d ng trình B trư ng quy t nh v nh biên t i thi u và nhi m v trách nhi m các ch c danh thuy n viên trên phương ti n thu n i a. 10. Xây d ng trình B trư ng k ho ch h p tác qu c t v giao thông v n t i ư ng th y n i a; t ch c th c hi n h p tác qu c t v giao thông v n t i ư ng th y n i a theo phân c p qu n lý. 11. T ch c công tác nghiên c u khoa h c, th c hi n ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong giao thông v n t i ư ng th y n i a.
  4. 12. T ch c hư ng d n, t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng th y n i a theo quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng th y n i a theo quy nh c a pháp lu t. 14. Xây d ng và th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c c a B ; trình B trư ng quy t nh vi c phân c p nhi m v qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng th y n i a. 15. Thanh tra, ki m tra gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m lu t v giao thông v n t i ư ng th y n i a thu c thNm quy n c a C c. 16. Xây d ng, trình B trư ng quy t nh cơ c u t ch c, cơ c u công ch c và biên ch c a C c; qu n lý t ch c b máy, s d ng biên ch ư c duy t theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a C c; t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 17. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t; t ch c thu các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 18. Quan h v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các cơ quan qu n lý Nhà Nư c có liên quan và ph i h p các C c tr c thu c B th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a B trư ng 19. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các t ch c giúp vi c c a C c trư ng: - Phòng k ho ch - u tư - Phòng qu n lý ư ng sông - Phòng xây d ng cơ b n; - Phòng khoa h c công ngh và QHQT - Phòng Pháp ch - V n t i - Phòng T ch c cán b
  5. - Phòng Tài chính - Văn Phòng. 2. C c ư ng sông Vi t Nam có Chi C c ư ng sông Vi t Nam t t i thành ph H Chí Minh. Chi C c ư c C c trư ng y quy n gi i quy t m t s m t công tác c a C c các T nh phía Nam. 3. Các C ng v ư ng th y n i i 4. Các t ch c s nghi p tr c thu c C c: - Trư ng Trung h c Hàng Giang Trung ương I - Trư ng K thu t nghi p v Hàng giang II - Trư ng Công nhân k thu t ư ng th y - T p chí Cánh Bu m. i u 4. Lãnh oC c C c ư ng sông Vi t Nam do C c trư ng lãnh o có m t s Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng C c trư ng C c SVN ch i trách nhi m trư c B trư ng và pháp lu t trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng th y n i a và các v vi c tiêu c c x y ra trong C c C c trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m có th i h n 5 năm. Phó C c trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m có th i h n 5 năm theo ngh c a C c trư ng. i u 5: Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. 2. Chánh văn phòng,C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, các V trư ng, Chánh thanh tra, Ch t ch y ban nhân dân các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các S Giao thông v n t i ( S giao thông công chính) và th trư ng các ơn v thu c B ch u trác nhi m thi hành Quy t nh này./. B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG
  6. ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản