Quyết định số 2589/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 2589/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2589/QĐ-BCN về việc đính chính Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2589/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2589/Q -BCN Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 30/2007/Q -BCN NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. ính chính Quy t nh s 30/2007/Q -BCN ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p Vùng Kinh t tr ng i m phía Nam n năm 2015, có xét n năm 2020 như sau: ã in: 1. T i c t th t M c 4 (Ngành công nghi p i n t ) Ph l c 1 ánh s th t : 10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 34, 5, 7, 8, 10, 13, 1, 3, 4. 2. T i c t th t M c 5 (Ngành Hoá ch t) Ph l c 1 ánh s th t : 1, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27. ính chính: 1. S th t l i c a M c 4 (Ngành công nghi p i n t ) Ph l c 1 như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2. S th t l i c a M c 5 (Ngành Hoá ch t) Ph l c 1 như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như i u 2; - Công báo; TH TRƯ NG - Lưu: VT, KH.
  2. Lê Dương Quang 4- NGÀNH CÔNG NGHI P I N T V n T (tr. USD) TT Tên d án 06-10 11-15 1 S n xu t m ch in nhi u l p 17 10 2 D án nhà máy s n xu t óng gói chíp c a Intel 300 305 3 Các d án tăng v n c a Nidec 150 200 4 S n xu t t m silicon 50 50 5 S n xu t màn tinh th l ng cho T di ng 20 20 6 S n xu t b nh ng NAND 30 20 7 S n xu t "than nano" l ng và ng than nano 10 20 8 S n xu t các thi t b i n t s d ng cho thanh toán ngân hàng 15 10 9 S n xu t các thi t b i n t cho ngành i n l c 10 10 10 S n xu t, l p ráp màn hình tivi LCD, Plasma 10 30 11 M r ng và tăng v n c a các d án FDI hi n có 150 200 12 S n xu t, l p ráp các thi t b thu phát không dây 30 20 13 Dây chuy n l p ráp máy tính bàn + xách tay 7 10 14 S n xu t, l p ráp các thi t b truy n hình k thu t s a ch c năng 10 10 15 S n xu t linh ki n và l p ráp các thi t b lu tr s , ĩa, băng t 25 50 16 S n xu t b n m ch in d o dùng trong các thi t b i nt s 50 30
  3. 17 S n xu t b nh DRAM và DDRAM cho máy tính bàn và laptop 30 20 18 S n xu t th nh di ng cho máy nh, máy tính, camera 30 20 19 S n xu t các thi t b i n t c m bi n 15 20 5- NGÀNH HOÁ CH T V n u tư (T ng) TT D án Công su t 2011 - 2006 - 2010 2015 Nhà máy s n xu t l p ô tô theo 1.500 1 công ngh radian 2-3 tri u b /năm Nhà máy s n xu t pin nhiên li u 300-500 2 r n 5 tri u s n phNm/năm Nhà máy ho c xư ng s n xu t pin Niken Hydro kim lo i ho c 1 – 1,5 tri u s n 200 3 pin ion - Li phNm/năm 1 tri u m2 băng t i và Nhà máy s n xu t băng t i và 3 tri u m dây 1.000 4 dây curoa curoa/năm 5 tri u s n 300-500 5 Nhà máy s n xu t pin ion - Li phNm/năm 6 Nhà máy s n xu t ethanol 100 tri u lít/năm 1600 Nhà máy s n xu t 7 Formaldehyt 300.000 t n/năm 300 Nhà máy s n xu t etylen và 8 polyetylen 300.000 t n/năm 4.960 9 Nhà máy s n xu t PVC 100.000 t n/năm 1.085 10 Nhà máy l c d u Long Sơn 6,5 tri u t n/năm 20.150 11 Nhà máy s n xu t phân NPK 300.000 t n/năm 30 Nhà máy s n xu t săm l p ôtô, 12 1 tri u b /năm 3.120 máy kéo
  4. 6- NGÀNH D T-MAY, DA-GIÀY V i d t kim: (Bình quân công su t 1.000 t n.năm/nhà máy) 2010 2015 2020 T nh SL (T n) V T (t SL (T n) V T (t SL (T n) V T (t ng) ng) ng) ng Nai 2.000 50 1.000 25 2.000 50 Long An 1.000 25 2.000 50 1.000 25 Bình Dương 1.000 25 1.000 25 1.000 25 Tp. H Chí Minh 1.000 25 T ng c ng 5.000 125 4.000 100 4.000 100
Đồng bộ tài khoản