Quyết định số 2597/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
21
lượt xem
1
download

Quyết định số 2597/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2597/2002/QĐ-UB về việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty Cổ phần Mai Lan do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2597/2002/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2002 Số: 2597/2002/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ; Căn cứ Quyết định số 9013/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Giấy Mai Lan thành Công ty Cổ phần Mai Lan; Xét Tờ trình số 116/ĐMDN ngày 13 tháng 6 năm 2002 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Lan; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Lan theo khoản 1, điều 1 của Quyết định số 9013/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố như sau : Vốn điều lệ Công ty Cổ phần : 8.400.000.000 đồng. Trong đó : Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 25% vốn điều lệ. Tỷ lệ cổ phần bán cho CBCNV trong doanh nghiệp và cổ đông ngoài doanh nghiệp : 75% vốn điều lệ. Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 9013/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành
  2. phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Giấy Mai Lan thành Công ty Cổ phần Mai Lan vẫn có hiệu lực thi hành. Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố, Giám đốc Xí nghiệp Giấy Mai Lan và các cơ quan Sở ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3 - BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương - Văn phòng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Thường trực Thành ủy - Thường trực HĐND.TP Mai Quốc Bình - Thường trực UBND.TP - Văn phòng Thành ủy - Ban Tổ chức Thành ủy - TT Ban Đổi mới QLDN.TP - Cục Thuế TP – Cục Thống kê TP - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Kho bạc Nhà nước thành phố - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP - Công an thành phố - Liên đoàn Lao động thành phố - VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản