Quyết định số 26/1998/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 26/1998/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/1998/QĐ-BGD&ĐT về việc bổ sung một số điểm vào Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/1998/QĐ-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/1998/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VÀO QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3857/QĐ NGÀY 14/12/1994 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 3857/QĐ ngày 14/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành "Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học"; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung vào Điều 9 "Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học" ban hành theo Quyết định số 3857/QĐ ngày 14/12/1994 như sau: "Điều 9.- Các trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp: a. Học sinh bị ốm không thể tham dự được kỳ thi, có giấy chứng nhận của cơ quan y tế do bác sĩ cấp, có giấy đề nghị của nhà trường do Hiệu trưởng ký nhưng được xếp loại cả năm về hạnh kiểm từ khá tốt trở lên, về học lực từ khá trở lên; điểm trung bình năm của môn thi phải đạt từ 7,0 trở lên. b. Học sinh bị ốm hoặc có sự cố đột xuất xảy ra trong lúc đang thi, không thể tiếp tục thi được nữa, phải có xác nhận của Hội đồng coi thi và cán bộ y tế phục vụ kỳ thi, áp dụng các điều kiện theo trường hợp a trên đây. Nếu đã thi xong môn nào thì điểm bài thi môn đó phải đạt từ 5,0 trở lên. c. Những học sinh cùng gia đình đi vùng kinh tế mới theo kế hoạch của địa phương vào trước ngày thi không quá 10 ngày, xếp loại cuối năm về hạnh kiểm từ khá tốt trở lên và học lực từ trung bình trở lên.
  2. Những học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp không xếp loại và được ghi rõ trong bằng tốt nghiệp. d. Học sinh học chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp vẫn dự kỳ thi tốt nghiệp bằng tiếng Việt, trừ những học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp tiểu học quy định tại các khoản a, b và c nói trên. Ngoài ra, tất cả những học sinh này phải tham dự một kỳ thi bằng tiếng Pháp theo đề thi và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh tốt nghiệp tiểu học có điểm trung bình cộng các bài thi bằng tiếng Pháp từ 5 trở lên được cấp chứng chỉ xác nhận trình độ học lực theo chương trình tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp và được cộng thêm vào tổng số điểm thi tốt nghiệp theo các mức dưới đây: - Từ 6 đến 6,5 sẽ được cộng thêm 1 điểm, - Từ 7 đến 8,5 sẽ được cộng thêm 1,5 điểm, - Từ 9 đến 10 sẽ được cộng thêm 2 điểm. đ. Học sinh đủ điều kiện xét tuyển vào học ở Trung học cơ sở có điểm trung bình cộng của các bài thi bằng tiếng Pháp từ 6 trở lên được tuyển thẳng vào các lớp tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp theo bậc học; có điểm trung bình cộng của các bài thi bằng tiếng Pháp dưới 6 tiếp tục học tiếng Pháp theo chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp bắt đầu mở từ lớp 6 hoặc theo chương trình chung." Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tiểu học, Vụ trưởng các Vụ có liên quan và Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Minh Hiển (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản