Quyết định số 26/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 26/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh nhà do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 26/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH “CHO PHÉP THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH NHÀ ” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Căn cứ Quyết định số 6124/ QĐ-UB ngày 17 tháng 11 năm 1993 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Công ty Xây dựng số 2 Hà Nội Xét Công văn số 315/CV-TCT ngày 25/4/2001 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc xin thành lập Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh nhà trực thuộc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều I: Cho phép Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành lập Xí nghiệp Dịch vụ và kinh doanh nhà trực thuộc Công ty. 1. Có tên giao dịch: HACINCO- BS. 2. Trụ sở được đặt tại: Làng sinh viên HACINCO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 3. Xí nghiệp Dịch vụ và kinh doanh nhà là một tổ chức kinh tế trực thuộc Công ty, hạch toán nội bộ, được mở tài khoản chuyên thu và chuyên chi theo sự uỷ quyền của Công ty và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của nhà nước. ĐiềuII: Giao Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội ra quyết định thành lập Xí nghiệp, xác định chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Công ty và cử cán bộ điều hành, xây dựng quy chế hoạt động Xí nghiệp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. ĐiềuIII: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
  2. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản