Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Quỹ Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam thuộc Hội Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 21 tháng 04 năm 2004 QUY T NH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P QU NƯ C S CH - V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM THU C H I NƯ C S CH - V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 ban b Lu t quy nh quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 177/1999/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Qu xã h i, Qu t thi n và Ngh nh s 88/2003/N - CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph , quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a H i Nư c s ch - v sinh môi trư ng Vi t Nam, ý ki n c a B Y t và V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Cho phép thành l p Qu Nư c s ch - v sinh môi trư ng Vi t Nam tr c thu c H i Nư c s ch - v sinh môi trư ng Vi t Nam. i u 2. Qu nư c s ch - v sinh môi trư ng Vi t Nam ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Y t và ho t ng theo i u l ư c B N i v phê duy t. Qu Nư c s ch - v sinh môi trư ng Vi t Nam t lo li u m i chi phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch Qu Nư c s ch - v sinh môi trư ng Vi t Nam, Ch t ch H i Nư c s ch - v sinh môi trư ng Vi t Nam và V trư ng V V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG
  2. ng Qu c Ti n
Đồng bộ tài khoản