Quyết định số 26/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 26/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2004/QĐ-UB về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Thăng Long do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 26/2004/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH .V VI C PHÊ CHU N VÀ BAN HÀNH I U L KHU CÔNG NGHI P THĂNG LONG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND (s a i) ngày 21/6/1994; Căn c Qui ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997; Căn c vào văn b n s 7902/BKH/KCN ngày 8/12/1997 c a B K ho ch và u tư ban hành i u l m u; Xét ngh c a Trư ng Ban qu n lý các KCN và ch xu t Hà N i t i T trình s 14 ngày 25 tháng 11 năm 2003 v vi c ban hành i u l Khu công nghi p Thăng Long, QUY T NNH i u 1: Phê chuNn và ban hành i u l Khu công nghi p Thăng Long ( óng t i huy n ông Anh, Thành ph Hà N i) g m 12 chương, 68 i u kèm theo Quy t nh nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3:: Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành ph , Trư ng ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i, Th trư ng các S , Ngành có liên quan , Ch t ch UBND huy n ông Anh, Giám c Công ty Khu công nghi p Thăng Long, Giám c các doanh nghi p trong Khu Công nghi p Thăng Long ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I. KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Quang
 2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM U BAN NHÂN DÂN THÀNH c l p - T do - H nh phúc PH HÀ N I I UL QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P THĂNG LONG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2004/Q -UB ngày 23/02/2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này quy nh c th vi c qu n lý và i u hành Khu công nghi p Thăng Long (sau ây g i t t là Khu công nghi p) ư c Chính ph cho phép thành l p và ho t ng theo Gi y phép u tư s 1845/CP do B K ho ch u tư c p ngày 22/02/1997. i u 2: Vi c qu n lý và i u hành Khu công nghi p Thăng Long ư c phân nh như sau: 1. Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i (sau ây ư c g i t t là Ban Qu n lý) ư c thành l p và ho t ng theo Quy t nh s 758/TTg ngày 20/11/1995 c a Th tư ng Chính ph , Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph , th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c i v i Khu công nghi p theo ch c năng và thNm quy n c a mình và theo y quy n c a các b , ngành Trung ương c a UBND Thành ph Hà N i. 2. Công ty Khu công nghi p Thăng Long ư c thành l p và ho t ngt heo Gi y phép u tư s 1845/GP c a B K ho ch và u tư c p ngày 22/2/1997, th c hi n nhi m v xây d ng, ti p th , kinh doanh cơ s h t ng Khu công nghi p, cung c p các d ch v và ch u s ch o, ki m tra và giám sát c a Ban Qu n lý. 3. Doanh nghi p s n xu t Khu công nghi p và doanh nghi p d ch v Khu công nghi p là doanh nghi p có tư cách pháp nhân ư c thành l p trong Khu công nghi p và ho t ng c a Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph , ch u s qu n lý hành chính Nhà nư c c a Ban Qu n lý theo cơ ch “m t c a”; th c hi n các quan h v i Công ty KCN Thăng Long trên cơ s “H p ng kinh t ” theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam.
 3. Chương 2 BAN QU N LÝ i u 3: Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i là cơ quan qu n lý Khu công nghi p có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng i u l qu n lý Khu công nghi p trên cơ s i ul m uc aB K ho ch và u tư ban hành, trình UBND Thành ph phê duy t. 2. T ch c xây d ng và qu n lý th c hi n quy ho ch chi ti t, ti n xây d ng, phát tri n Khu công nghi p g m: qui ho ch phát tri n công trình k t c u h t ng, qui ho ch ki n trúc, qui ho ch b trí ngành ngh , tham gia ý ki n v i các cơ quan h u quan v vi c phát tri n công trình k t c u h t ng ngoài Khu công nghi p và khu dân cư ph c v cho Khu công nghi p. 3. Ch trì t ch c thNm nh thi t k k thu t các d án nhóm B ( u tư nư c ngoài), nhóm B, C ( u tư trong nư c) u tư vào khu công nghi p trình UBND Thành ph phê duy t; qu n lý xây d ng trong khu công nghi p theo quy nh c a B Xây d ng và UBND Thành ph . 4. ôn c, ki m tra vi c xây d ng các công trình k t c u h t ng trong và ngoài Khu công nghi p có liên quan m b o vi c xây d ng và ưa vào ho t ng ng b theo úng qui ho ch và ti n ư c duy t. 5. H tr , tuyên truy n v n ng u tư (Xúc ti n u tư) vào khu công nghi p. 6. Ti p nh n ơn xin u tư kèm theo d án u tư, t ch c thNm nh và c p gi y phép u tư cho các d án u tư c a nư c ngoài theo y quy n c a B K ho ch và u tư; c p gi y ch ng nh n u tư cho các d án u tư trong nư c không s d ng v n ngân sách và ch trì ph i h p v i các ngành liên quan thNm nh trình UBND Thành ph quy t nh u tư các d án s d ng v n ngân sách vào Khu công nghi p. 7. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Gi y phép u tư, h p ng gia công s n phNm, h p ng cung c p d ch v , h p ng kinh doanh, các tranh ch p kinh t theo yêu c u c a ương s . 8. Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng trong vi c hư ng d n, ki m tra thanh tra vi c th c hi n các qui nh c a Pháp lu t v lao ng ư c qui nh t i Ngh nh 36/CP và s phân công, y quy n c a B Lao ng – Thương binh và xã h i. - Ph i h p v i chính quy n a phương và cơ quan chuyên ngành chuNn b , t ch c ào t o lao ng có ch t lư ng áp ng yêu c u c a các doanh nghi p trong Khu công nghi p nói riêng và cho xã h i nói chung. Hư ng d n – theo dõi - ki m tra các doanh nghi p trong Khu công nghi p v vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lao ng (H p ng lao ng, th a ư c lao ng, an toàn lao ng ...). Hòa gi i các tranh ch p lao ng theo quy nh và yêu c u c a doanh nghi p. 9. Qu n lý các ho t ng d ch v trong khu công nghi p.
 4. 10. Th a thu n khung giá cho thuê l i quy n s d ng t ho c thuê nhà xư ng tiêu chuNn, công trình h t ng ã xây d ng, các lo i phí d ch v c a Công ty Khu công nghi p Thăng Long và công ty d ch v khác, n nh theo úng chính sách và quy nh c a pháp lu t hi n hành. 11. Qu n lý ho t ng Thương m i trong Khu công nghi p theo lu t pháp và y quy n c a B Thương m i: xét duy t k ho ch xu t, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, c p gi y phép v hàng hóa t m xu t khNu – tái nh p khNu ho c t m nh p khNu – tái xu t khNu c a các doanh nghi p trong Khu công nghi p trong quan h v i nư c ngoài. C p gi y ch ng ch xu t x hàng hóa Form-D v i các nư c ASEAN. 12. Tham d ho c ph i h p, ch trì các cu c h p bàn v xây d ng, phát tri n và qu n lý Khu công nghi p. 13. Báo cáo nh kỳ v tình hình xây d ng, phát tri n và qu n lý Khu công nghi p v i Chính ph , các B , Thành y, H ND, UBND Thành ph và các cơ quan liên quan. 14. Ban Qu n lý có i di n t i Khu công nghi p. i di n Ban qu n lý có nhi m v ch trì theo dõi vi c th c hi n i u l qu n lý Khu công nghi p, thư ng xuyên theo dõi ho t ng, ti p nh n thông tin c a các doanh nghi p, các Công ty phát tri n h t ng Khu công nghi p k p th i hư ng d n các ơn v gi i quy t các công vi c phát sinh hàng ngày. i u 4: Ban Qu n lý ch u s qu n lý Nhà nư c c a các B , Cơ quan ngang B , y ban nhân dân Thành ph , cơ quan thu c Chính ph và th c hi n m t s nhi m v v qu n lý Nhà nư c trong Khu công nghi p theo văn b n y quy n c a các cơ quan này. i u 5: Ban Qu n lý ư c UBND Thành ph Hà N i ch o và t o i u ki n thu n l i th c hi n y d các nhi m v quy nh t i Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công nghi p cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph (sau ây g i t t là Quy ch Khu công nghi p) và các văn b n y quy n c a các B , Ngành Trung ương và UBND Thành ph . i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch Khu công nghi p và i u l này. Ban Qu n lý ban hành các quy nh, n i quy, quy trình nghi p v c th áp d ng trong Khu công nghi p theo các văn b n quy nh hi n hành. Chương 3 CÔNG TY PHÁT TI N H T NG i u 6: 1. Công ty Khu công nghi p Thăng Long là doanh nghi p th c hi n ch c năng c a Công ty phát tri n h t ng Khu công nghi p Thăng Long và có các quy n sau ây: a) Tham gia v i Ban qu n lý v quy ho ch phát tri n toàn di n Khu công nghi p. Cho các doanh nghi p u tư vào Khu công nghi p thuê l i t m b o úng quy nh pháp lu t hi n hành v s d ng t ai trong Khu công nghi p.
 5. b) Cho các doanh nghi p nêu t i i u 6 Quy ch này thuê l i t g n li n v i công trình k t c u h t ng ã xây d ng theo quy nh c a Ngh nh s 11-CP ngày 24 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. c) Cho các doanh nghi p Khu công nghi p thuê ho c bán nhà xư ng cho Công ty Phát tri n h t ng Khu công nghi p xây d ng trong Khu công nghi p. d) Kinh doanh các d ch v trong Khu công nghi p phù h p v i quy t nh ch p thu n u tư ho c gi y phép u tư, gi y ch ng nh n dăng ký kinh doanh, i u l công ty. e) n nh bi u giá cho thuê l i t, giá cho thuê ho c bán nhà xư ng do Công ty xây d ng ho c quy n s d ng c a Công ty, giá i n, giá nư c và các lo i phí d ch v khác v i s th a thu n c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i. 2. Công ty phát tri n h t ng Khu công nghi p có các nhi m v sau: a) L p và trình án t ng th v phát tri n các công trình k t c u h t ng trong Khu công nghi p và nêu nhu c u phát tri n các công trình k t c u h t ng ngoài Khu công nghi p liên quan n các cơ quan qu n lý nhà nư c có căn c l p k ho ch phát tri n và phân giao trách nhi m th c hi n. b) Xây d ng các công trình k t c u h t ng theo úng quy ho ch, k ho ch thi t k và ti n ư c duy t. N u vì lý do b t kh kháng và có lý do chính áng khác mà công ty không hoàn thành k ho ch xây d ng theo ti n quy nh thì ít nh t ba mươi ngày trư c khi h t h n quy nh. Công ty ph i xin phép cơ quan có thNm quy n gia h n xây d ng. N u quá th i h n, Công ty không xin phép gia h n ho c vì s d ng t sai m c ích nên không ư c phép gia h n thì ph n t chưa s d ng s b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh các bi n pháp ch tài, n u tái ph m s áp d ng hình th c thu h i. c) Duy tu, b o dư ng các công trình k t c u h t ng Khu công nghi p trong th i gian ho t ng c a Công ty. d) B o m v sinh công nghi p, b o v môi sinh, môi trư ng. e) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và hàng năm cho Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i. i u 7: Công ty phát tri n h t ng v n ng u tư vào Khu công nghi p trên cơ s quy ho ch ã ư c phê duy t. i u 8: Công ty phát tri n h t ng tr c ti p th c hi n ho c y thác các Công ty khác th c hi n vi c duy tu, b o dư ng s a ch a các công trình cơ s h t ng và các công trình xây d ng, nhà xư ng, máy móc thi t b khác thu c v n u tư c a Công ty trong su t th i h n hi u l c c a Quy t nh u tư (sau ây g i chung là Gi y phép u tư), k c th i gian ư c gia h n (n u có). Trong trư ng h p Công ty phát tri n h t ng y thác các Công ty khác th c hi n các công vi c nói trên. Công ty phát tri n h t ng v n ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng, th i h n hoàn thành trư c các doanh nghi p Khu công nghi p trong ph m vi H p ng kinh t ã ký k t.
 6. i u 9: Trong quá trình ho t ng, Công ty phát tri n h tàng ph i tuân th các quy nh c a Gi y phép u tư, quy nh c a Pháp lu t hi n hành, i u l qu n lý u tư và xây d ng, i u l qu n lý quy ho ch Khu công nghi p, i u l này và các quy nh khác do Ban Qu n lý ban hành. Th c hi n theo Gi y phép u tư, xây d ng h t ng k thu t trong Khu công nghi p, ư ng vào Khu công nghi p gi i phóng m t b ng xây d ng các công trình ó là nhi m v c a ch u tư c a Công ty phát tri n h t ng. Mu n ư c h tr ph i có văn b n yêu c u h tr c a cơ quan chuyên môn và cơ quan qu n lý Nhà nư c. Chương 4 DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P i u 10: Nhà u tư Vi t Nam và nư c ngoài mu n u tư xây d ng doanh nghi p t i Khu công nghi p ph i áp ng các i u ki n quy nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành có liên quan và ph i tuân th các quy nh t i các văn b n i u l này. i u 11: Nhà u tư ư c thành l p doanh nghi p cung c p d ch v h tr cho ho t ng s n xu t c a các doanh nghi p khác trong Khu công nghi p. i u 12: Nhà u tư ư c l a ch n hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài h at ng theo Quy ch Khu công nghi p. i u 13: Nhà u tư t quy t nh cách xây d ng doanh nghi p thành l p t i Khu công nghi p tr n cơ s . 1) Thuê l i t c a Công ty phát tri n h t ng ã ư c xây d ng cơ s h t ng thi t k , xây d ng nhà xư ng và l p t thi t b hình thành doanh nghi p, theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam v u tư xây d ng. 2) Mua ho c thuê nhà xư ng tiêu chuNn do Công ty phát tri n h t ng xây d ng thi t k dây chuy n công ngh , l p t thi t b hình thành doanh nghi p. i u 14: Doanh nghi p khu công nghi p ư c s d ng các d ch v x lý nư c th i, ch t th i, c p i n, c p nư c v sinh và các ti n ích công c ng trong Khu công nghi p thông qua H p ng kinh t v i Công ty phát tri n h t ng ho c Công ty cung c p d ch v . Trư c khi n p ơn xin gi y phép u tư, nhà u tư ký th a thu n v i Công ty phát tri n h t ng, v a i m, di n tích thuê t ( ho c di n tích thuê nhà xư ng) và các i u ki n s d ng các công trình và d ch v ... i u 15: Nhà u tư n p ơn và h sơ xin c p Gi y phép u tư thành l p doanh nghi p Khu công nghi p t i Ban Qu n lý. Th i gian thNm nh h sơ c p gi y phép u tư; i v i nh ng D án u tư n m trong ph m vi y quy n c a Ban qu n lý, ch m nh t 8 ngày k t khi nh n ư c b h sơ y , h p l theo quy nh.
 7. i u 16: Th i h n ho t ng c a doanh nghi p Khu công nghi p ư c quy nh c th trong Gi y phép u tư. Khi k t thúc th i h n, doanh nghi p có th làm ơn xin gia h n g i n cơ quan c p Gi y phép u tư. Tuy nhiên, trong m i trư ng h p, th i h n ho t ng c a doanh nghi p Khu công nghi p, k c sau khi ư c gia h n, không dài hơn th i h n ho t ng còn hi u l c c a Công ty phát tri n h t ng. i u 17: M i thay i v ho t ng c a doanh nghi p Khu công nghi p so v i Gi y phép u tư ph i ư c cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n b ng văn b n trư c khi th c hi n. M i thay i v thành ph n, cơ c u lãnh o doanh nghi p ph i báo cáo k p th i cho Ban Qu n lý. i u 18: Doanh nghi p Khu công nghi p t ch u trách nhi m v ho t ng s n xu t kinh doanh c a mình theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam hi n hành. Doanh nghi p có quy n và nghĩa v như quy nh t i Quy ch Khu công nghi p ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997. Chương 5 S D NG T VÀ NHÀ XƯ NG i u 19: a i m l p Doanh nghi p do ch u tư th a thu n v i Công ty Khu công nghi p Thăng Long v i s giám sát c a Ban Qu n lý, phù h p v i quy ho ch chi ti t Khu công nghi p ư c duy t. i u 20: Sau khi v trí và di n tích lô t xây d ng doanh nghi p ho c v trí và di n tích nhà xư ng cho thuê ã ư c l a ch n như quy nh t i i u 19. Nhà u tư ký th a thu n thuê t ho c thuê nhà xư ng v i Công ty Khu công nghi p Thăng Long. Th i h n hi u l c, s ti n t c c và các i u kho n khác do Công ty Khu công nghi p Thăng Long và nhà u tư th a thu n c th trong H p ng sơ b thuê l i t ho c nhà xư ng. Quá th i h n ghi trong h p ng sơ b n u Nhà u tư không n p ơn và h sơ xin thành l p doanh nghi p thì H p ng sơ b h t hi u l c và s ti n t c c không ư c hoàn tr cho Nhà u tư. Trư ng h p ơn xin u tư thành l p doanh nghi p trong Khu công nghi p không ư c ch p thu n, Nhà u tư ư c hoàn tr ti n t c c (không tính lãi). i u 21: Sau khi ư c c p gi y phép u tư, Nhà u tư chính th c ký H p ng thuê l i t, thuê ho c mua nhà xư ng v i Công ty phát tri n h t ng. H p ng thuê l i t làm theo m u do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t phát hành. Công ty phát tri n h t ng so n th o thành 03 b n, m i bên gi m t b n và m t b n ăng ký t i Ban Qu n lý.
 8. Sau khi ký h p ng cho thuê l i t, căn c vào phương th c thanh toán trong h p ng. Công ty Khu công nghi p Thăng Long có trách nhi m làm th t c ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và giao gi y ch ng nh n này cho Nhà u tư. Ch u tư có trách nhi m chuy n v Ban Qu n lý m t b n sao h p ng thuê l i t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t (n u có) ăng ký và qu n lý. Vi c thanh toán ti n thuê l i t ho c thuê (mua) nhà xư ng th c hi n theo h p kinh t gi a Nhà u tư và Công ty phát tri n h t ng Khu công nghi p Thăng Long. N u có vi ph m thì ưa ra Tòa Kinh t gi i quy t. i u 22: Th i h n thuê t xây d ng doanh nghi p ho c thuê nhà xư ng tiêu chuNn ghi trong H p ng phù h p v i th i h n ho t ng ghi trong Gi y phép u tư. i u 23: Trư ng h p doanh nghi p ư c gia h n ho t ng như nói t i i u 16 Chương IV thì doanh nghi p ư c ti p t c thuê t, thuê nhà xư ng tương ng v i th i h n ghi trong Gi y phép u tư. Giá ti n thuê t, thuê nhà xư ng cho th i gian ư c gia h n do doanh nghi p và Công ty phát tri n h t ng th a thu n trên cơ s H p ng m i ư c ký k t như nói trên t i i u 21 Chương này. i u 24: N u vi c xây d ng công trình nhà xư ng òi h i ph i phân kỳ s d ng t, Nhà u tư v n ư c thuê m t l n toàn b di n tích c n thi t hình thành xí nghi p, nhưng ph i có k ho ch xây d ng, s d ng h t lô t trong th i h n t i a là hai năm. Doanh nghi p Khu công nghi p ph i g i k ho ch phân kỳ s d ng t ư c thuê v Công ty phát tri n h t ng, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và Ban Qu n lý. N u vì lý do chính áng khác mà không hoàn thành k ho ch s d ng t ã cam k t thì ít nh t 30 (ba mươi) ngày trư c khi k t thúc th i h n quy nh doanh nghi p ph i xin gia h n s d ng t. Quá th i h n quy nh và trong trư ng h p H p ng không ư c phép gia h n, ph n t chưa s d ng s b thu h i. i u 25: Trong th i h n 10 ngày k t khi H p ng cho thuê l i t, bên cho thuê l i t ăng ký vi c cho thuê t t i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t theo quy nh hi n hành. i u 26: Vi c thNm nh thi t k xây d ng các công trình trong Khu công nghi p ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Xây d ng v vi c l p, xét duy t quy ho ch chi ti t, qu n lý xây d ng theo quy ho ch và thNm nh thi t k k thu t công trình thu c các d án u tư vào Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao và y quy n c a UBND Thành ph Hà N i. i u 27: Các ư ng ranh gi i gi a các xí nghi p, gi i h n xây d ng trong t ng lô t, i m u n i công trình k thu t h t ng c a doanh nghi p vào h th ng công trình k thu t h t ng chung c a toàn Khu công nghi p do Công ty phát tri n h t ng xác nh.
 9. i u 28: Khi thi t k và xây d ng nhà xư ng ph i m b o m t xây d ng và h s s d ng t theo các quy nh c a pháp lu t v xây d ng và quy ho ch phát tri n Khu công nghi p ã ư c phê duy t. Trong trư ng h p vi c xây d ng ư c th c hi n theo nhi u giai o n thì giai o n u, m t xây d ng và h s s d ng t có th chưa t m c quy nh, nhưng khi các công trình xây d ng hoàn thành, các quy nh nói trên ph i ư c th c hi n. Vi c kh i công, ng th xây d ng công trình trong Khu công nghi p ph i ư c Ban qu n lý ch p thu n, khi th c hi n ph i thông báo v i Ban qu n lý. i u 29: Trong quá trình xây d ng, n u ph i phá d (do nhu c u thi công) toàn b ho c m t ph n các công trình công c ng (k c công trình k thu t h t ng, ch t h cây xanh ...) ho c c n s d ng các công trình và các ti n ích công c ng (v a hè, i n, nư c, ư ng giao thông ..) thì Doanh nghi p ph i th a thu n trư c v i Công ty Khu công nghi p Thăng Long v th i h n, giá tr n bù, phương th c thanh toán, cách ph c h i nguyên tr ng công trình và các i u ki n khác n u có. Sau khi hoàn t t công vi c và ph c h i nguyên tr ng công trình. Doanh nghi p ph i bàn giao công trình ph c h i cho Công ty Khu công nghi p Thăng Long và báo cáo Ban qu n lý kèm theo biên b n bàn giao. i u 30: t ã giao theo H p ng thuê l i t chưa ư c s d ng vào m c ích ã ghi trong gi y phép u tư, n u doanh nghi p có nhu c u thay i m c ích s d ng t, ph i th a thu n v i Công ty phát tri n h t ng, báo cáo v i Ban qu n lý và làm l i th t c liên quan khác. i u 31: Nhà xư ng ã thuê ho c mua chưa ư c s d ng vào m c ích ã ghi trong Gi y phép u tư khi có nhu c u thay i m c ích s d ng ph i th a thu n v i Công ty phát tri n h t ng và báo cáo Ban qu n lý. i u 32: Trong th i h n còn li u l c c a Gi y phép u tư, sau khi ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n, Doanh nghi p có th chuy n như ng tài s n c a mình xây d ng trên t thuê ho c tài s n l p t trong nhà xư ng thuê ho c mua c a Công ty Khu công nghi p Thăng Long cho nhà u tư khác, phù h pv i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Bên ư c chuy n như ng có quy n thuê l i t, thuê l i nhà xư ng thông qua H p ng v i Công ty Khu công nghi p Thăng Long. Chương 6 TÀI CHÍNH - K TOÁN VÀ NGO I H I i u 33: Doanh nghi p trong Khu công nghi p có nghĩa v n p các lo i thu theo quy nh hi n hành và ch u s ki m tra c a cơ quan tài chính Vi t Nam. Ngư i lao ng trong Khu công nghi p ph i n p thu thu nh p theo pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. i u 34: Doanh nghi p trong Khu công nghi p có th áp d ng ch k toán th ng kê hi n hành c a Vi t Nam ho c áp d ng ch k toán th ng kê theo quy t c và tiêu chuNn qu c t ph bi n ư c B Tài chính và T ng c c Th ng kê ch p thu n và ch u s ki m tra c a các cơ quan tài chính và th ng kê Vi t Nam.
 10. i u 35: ơn v ti n t s d ng trong ghi chép k toán th ng kê là ng Vi t Nam ho c có th s d ng m t ơn v ti n t nư c ngoài do Doanh nghi p ngh và ư c B Tài chính ch p thu n. Trư ng h p ch ng t k toán ghi b ng ơn v ti n t khác thì ph i quy i ra ơn v ti n t ã ch n theo t giá mua vào do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh nghi p v . V hi n v t, ph i s d ng các ơn v o lư ng chính th c cùa Vi t Nam. Trư ng h p ch ng t k toán ư c ghi b ng ơn v o lư ng khác thì ph i quy i ra ơn v o lư ng chính th c c a Vi t Nam. i u 36: Doanh nghi p trong Khu công nghi p kê khai ăng ký thu v i C c Thu Hà N i, n p các kho n thu theo Gi y phép u tư và theo các quy nh c a nhà nư c Vi t Nam t ng th i i m. i u 37: Niên k toán tính theo năm dương l ch t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12. Riêng năm tài chính u tiên ư c tính t ngày c p Gi y phép n h t ngày 31 tháng 12 c a năm ó. Quý tính t ngày 01 tháng u c a quý n h t ngày cu i cùng c a tháng cu i quý. Tháng tính t ngày 01 n ngày cu i cùng c a tháng. Doanh nghi p có th áp d ng năm tài chính 12 tháng không trùng v i năm dương l ch nhưng ph i ư c B Tài chính ch p thu n. i u 38: Doanh nghi p trong Khu công nghi p ph i l p báo cáo k toán theo úng ch báo cáo k toán ã ăng ký. Báo cáo quy t toán c a Doanh nghi p ph i ư c m t Công ty ki m toán c l p xác nh n trư c khi g i i. Báo cáo quy t toán ph i g i cho Ban qu n lý và các cơ quan Nhà nư c khác theo quy inh hi n hành. i u 39: Các Doanh nghi p trong Khu công nghi p ph i th c hi n ki m kê tài s n khi k t thúc niên k toán xác nh s th c có v tài s n, v t tư, hàng hóa, ti n m t, ti n g i ... c a Doanh nghi p. Các tài li u k toán (s sách, ch ng t , báo cáo k toán và các tài li u khác có liên quan n k toán) ph i ư c lưu tr , b o qu n theo quy nh c a B Tài chính Vi t Nam. i u 40: Các ho t ông giao d ch và thanh toán b ng ngo i t trong Khu công nghi p ư c th c hi n theo quy nh v qu n lý ngo i h i c a Nhà nư c Vi t Nam. Chương 7 LAO NG TRONG KHU CÔNG NGHI P i u 41: Ban qu n lý, theo y quy n c a B Lao ng – Thương binh xã h i, theo dõi, ki m tra, ôn c các Doanh nghi p trong Khu công nghi p th c hi n các chính sách, ch lao ng i v i ngư i lao ng làm vi c t i Khu công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. ièu 42: Doanh nghi p Khu công ưu tiên s d ng lao ng ngư i Vi t Nam. iv i nh ng lo i công vi c mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c thì Doanh nghi p ư c phép s d ng lao ng ngư i nư c ngoài trong th i h n nh t nh. Trong th i gian ó, Doanh nghi p ph i có k ho ch ào t o lao ng ngư i Vi t Nam làm ư c công vi c ó thay th .
 11. i u 43: Sau khi ư c c p Gi y phép u tư, Doanh nghi p l p và chuy n n Ban qu n lý k ho ch v nhu c u lao ng, k ho ch và nhu c u tuy n d ng, k ho ch ào t o, hu n luy n, k c g i i ào t o hu n luy n nư c ngoài n u có. i u 44: Vi c tuy n d ng các lao ng Vi t Nam vào làm vi c t i các Doanh nghi p Khu công nghi p ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng. Doanh nghi p ư c quy n xây d ng tiêu chuNn s d ng lao ng phù h p v i công vi c. ư c tuy n d ng lao ng tr c ti p ho c thông qua Trung tâm lao ng c a Ban qu n lý nhưng ưu tiên tuy n qua Trung tâm lao ng c a Ban qu n lý. Doanh nghi p có trách nhi m ăng ký v i Ban qu n lý danh sách lao ng Vi t Nam và lao ng nư c ngoài, thông báo cho Ban qu n lý bi t s bi n ng v lư ng lao ng c a doanh nghi p. Vi c tr lương cho lao ng Vi t Nam và lao ng nư c ngoài thông qua H p ng lao ng ư c th a thu n và ký k t gi a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng nhưng không ư c th p hưn m c lương t i thi u do Chính ph ho c B Lao ng – Thương binh và xã h i quy nh trong cùng th i i m. i u 45: Trong trư ng h p sáp nh p, phân chia Doanh nghi p, chuy n quy n s h u, quy n qu n lý ho c quy n s d ng tài s n c a Doanh nghi p thì ch s h u m i, ho c ngư i s d ng lao ng k ti p, ph i có trách nhi m th c hi n th a ư c lao ng t p th và các h p ng lao ng do ch s h u cũ ã ký k t v i ngư i lao ng cho t i khi các bên th a thu n s a i, ch m d t ho c ký k t th a ư c lao ng t p th và các h p ng lao ng m i. Doanh nghi p thông báo s lư ng và yêu c u tuy n d ng lao ng cho Ban qu n lý theo nh kỳ báo cáo. Chương 8: B O V MÔI TRƯ NG i u 46: Thi t b , máy móc, v t tư ưa vào Khu công nghi p th c hi n d án u tư c a Doanh nghi p ph i m b o tiêu chuNn, ch t lư ng phù h p v i yêu c u s n xu t, yêu c u môi trư ng, m b o an toàn lao ng như nêu trong gi i trình kinh t k thu t ã ư c cơ quan c p gi y phép u tư ch p thu n khi thNm nh ơn xin u tư. Công ty phát tri n h t ng và các doanh nghi p trong Khu công nghi p ph i ti n hành x lý môi trư ng m b o tiêu chuNn b o v môi trư ng do B Khoa h c và Công ngh quy nh (v nư c th i, khí th i, ti ng n ...). Trong h p ng thuê t k gi a hai bên, Công ty Khu công nghi p Thăng Long và Doanh nghi p trong Khu công nghi p ph i xác nh rõ trách nhi m m i bên v x lý ch t th i. Ban qu n lý ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ki m tra nh kỳ ho c t xu t theo quy nh vi c x lý ch t th i c a các Doanh nghi p trong quá trình s n xu t. i u 47: Trư ng h p nư c th i t Khu công nghi p ho c Doanh nghi p trong Khu công nghi p chưa ư c x lý úng m c, gây ô nhi m môi trư ng quá gi i h n cho phép thì bên gây ô nhi m ph i b i thư ng m i thi t h i và ph i có bi n pháp kh c
 12. ph c ngay ư c quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v b o v môi trư ng và quy t nh c a cơ quan b o v môi trư ng a phương. Trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng có th b truy t theo pháp lu t Vi t Nam. i u 48: Các ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i, Doanh nghi p có th bán và th c hi n các nghĩa v v thu tương t như trư ng h p tiêu th s n phNm hàng hóa khác c a Doanh nghi p. Các ph li u, ph phNm không còn giá tr thương m i, Doanh nghi p ph i báo cáo v i Ban qu n lý và x lý theo qui nh trong th i h n Ban qu n lý yêu c u. Sau khi x lý xong, trong th i gian 15 ngày ph i g i biên b n x lý cho Ban qu n lý. N u ã quá th i h n qui nh mà Doanh nghi p chưa x lý và không có lý do chính áng, Ban qu n lý có quy n ch nh ơn v chuyên trách x lý thay. M i chi phí cho vi c x lý trong trư ng h p này do Doanh nghi p ch u. Chương 9 AN NINH – AN TOÀN - TR T T CÔNG C NG KHU CÔNG NGHI P i u 49: Doanh nghi p ph i có n i quy c th ch ki m tra, qu n lý i v i hàng hóa, phương ti n, ngư i làm vi c trong biên ch cũng như i v i khách hàng, khách thăm doanh nghi p mình nh m b o m an toàn, bí m t công ngh và qu n lý c a danh nghi p. Doanh nghi p có trách nhi m báo cáo Ban qu n lý phê duy t n i qui này. Khi có d u hi u vi ph m v an ninh, tr t t như: m t c p, gây r i, phá ho i, k c trư ng h p lãn công, ình công ..., doanh nghi p trình báo ngay v i i di n c a Ban qu n lý t i Khu công nghi p, i di n cơ quan lao ng Thành ph cùng ph i h p gi i quy t. i u 50: Doanh nghi p t ch u trách nhi m v t ch c phòng và ch ng cháy, n t i cơ s c a mình và tuân th m i quy nh c a nhà nư c Vi t Nam v phòng ch ng cháy n . i u 51: H th ng ư ng giao thông trong Khu công nghi p ph i ư c phân tuy n, phân làn, ư c trang b bi n báo hi u giao thông phù h p v i lu t giao thông ư ng b c a Vi t Nam. i u 52: Sau khi ư c c p Gi y phép u tư, Doanh nghi p trong Khu công nghi p ph i th a thu n v i Công ty Khu công nghi p Thăng Long và Ban qu n lý v th i gian b t u thi công công trình, s d ng ư ng b v n chuy n nguyên, v t li u, thi t b . Doanh nghi p ph i th c hi n nghiêm túc v công tác qu n lý tr t t v xây d ng và v sinh môi trư ng trong Khu công nghi p. i u 53: Các Doanh nghi p trong Khu công nghi p ph i th c hi n nghiêm ch nh các quy nh, các l nh c a Ban ch huy phòng ch ng l t bão Thành ph . Chương 10: X LÝ TRANH CH P
 13. i u 54: Các tranh ch p liên quan n vi c th c hi n H p ng kinh t trư c h t ph i ư c gi i quy t thông qua thương lư ng và hòa gi i gi a các bên có liên quan. Trong trư ng h p không hòa gi i ư c, các bên ưa v tranh ch p ra tr ng tài kinh t ho c tòa án mà các bên ã th a thu n khi ký k t H p ng phù h p v i các quy nh hi n hành c a Lu t u tư nư c ngoài và/ho c các quy nh có liên quan c a Pháp lu t Vi t Nam. i u 55: Các tranh ch p v quan h lao ng gi a ngư i lao ng và gi i ch ph i ư c gi i quy t trư c h t thông qua thương lư ng gi a công oàn ho c i di n t p th lao ng a phương và Ban qu n lý. Trong trư ng h p không hòa gi i ư c v n tranh ch p ư c ưa ra xem xét, gi i quy t theo quy nh c a B lu t Lao ng c a Nhà nư c Vi t Nam. i u 56: Các v án hình s x y ra trong Khu công nghi p thu c thNm quy n xét x c a Tòa án Vi t Nam. Chương 11: M TS QUY NNH RIÊNG ÁP D NG CHO DOANH NGHI P CH XU T i u 57: Doanh nghi p ch xu t ư c bán vào th trư ng n i a các s n phNm s n xu t t i doanh nghi p là nguyên li u, bán thành phNm cho các doanh nghi p tr c ti p s n xu t hàng xu t khNu; là hàng hóa thu c danh m c hàng hóa thay th hàng nh p khNu thi t y u mà trong nư c có nhu c u nh p khNu; là ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i. Th t c và vi c n p thu nh p khNu i v i các hàng hóa nói trên th c hi n theo qui nh hi n hành. i u 58: Máy móc, thi t b ph tùng nh p khNu c a Doanh nghi p ch xu t n u c n ư c s a ch a, tr c nghi m, hi u ch nh, ki m nghi m mà không th th c hi n t i ch ư c, có th ư c Ban qu n lý cho phép chuy n ra ngoài Doanh nghi p ch xu t, Doanh nghi p ph i cam k t ưa các máy móc, thi t b ph tùng nói trên tr v doanh nghi p ch xu t trong th i h n do Ban qu n lý quy nh. Trong trư ng h p này, Doanh nghi p ph i xu t trình các gi y t liên quan ch ng minh tính c n thi t và h p lý c a vi c t m xu t và tái nh p các máy móc, thi t b và ph tùng này. Máy móc, thi t b và ph tùng khi ưa tr l i Doanh nghi p ch xu t ph i là hàng hóa máy móc thi t b nguyên g c mà H i quan Khu công nghi p có th nh n d ng ư c. i u 59: 1. Doanh nghi p ch xu t ư c ký h p ng gia công và h p ng cung c p d ch v v i các t ch c kinh t n i a thu c các thành ph n kinh t ã ăng ký vi c th c hi n H p ng gia công v i cơ quan H i quan. 2. Doanh nghi p ch xu t ph i ăng ký H p ng gia công (H GC) và làm th t c H i quan i v i hàng hóa nh p khNu, xu t khNu c a H GC ng th i làm th t c thanh toán, thanh lý H GC t i ơn v H i quan thu c, Thành ph nơi có tr s c a Doanh nghi p ch xu t. Doanh nghi p ph i cung c p b ng nh m c s d ng nguyên
 14. li u cho t ng lo i s n phNm ưa i gia công H i quan Khu công nghi p ti n ki m tra khi hàng ư c chuy n tr l i Doanh nghi p sau khi gia công xong. 3. Nguyên li u, v t tư ho c bán thành phNm xu t vào n i a theo H p ng gia công ph i ư c giao úng cho ơn v ký H p ng nh n gia công. N u doanh nghi p không giao úng cho ơn v nh n gia công như ư c ghi trong gi y phép s b xem như ã vi ph m pháp lu t Vi t Nam. Cũng ư c xem như ã vi ph m pháp lu t Vi t Nam n u như hàng hóa gia công xong không chuy n tr l i Doanh nghi p ch xu t úng th i h n ghi trong gi y phép, phù h p v i h p ng gia công v s lư ng và ch ng lo i mà không có lý do chính áng. i u 60: Doanh nghi p ch xuát sau khi ư c phép c a Ban qu n lý, có th ưa khuôn m u, máy móc th nghi m và các phương ti n s n xu t c a mình cho các ơn v nh n gia công s d ng trong th i h n c a H p ng gia công có hi u l c và chuy n tr l i Doanh nghi p ch xu t khi k t thúc H p ng. Ho t ng gia công và gia công l i c a Doanh nghi p ch xu t ph i tuân th các quy nh c a Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph , Ngh nh 27/3/N -CP ngày 19/3/2003 s a i, b sung và m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N -CP, Thông tư 26/2001/TT-BTM ngày 4/12/2001 c a B Thương m i và u tư và Thông tư 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i Vi t Nam. i u 61: Ch t m mi n, thu, hoàn thu i v i các trư ng h p nêu t i th trư ng n i a Vi t Nam nh m ph c v s n xu t kinh doanh c a mình. Bên bán th c hi n các th t c xu t hàng theo các quy nh trong nư c v qu n lý xu t nh p khNu và khai báo ki m hóa h i quan t i H i quan Khu công nghi p. i u 63: 1. Doanh nghi p ch xu t ư c mua bán, trao i hàng hóa v i Doanh nghi p trong Khu ch xu t khác trên lãnh th Vi t Nam. 2. Th t c h i quan và ch thu , l phí cho kho n I c a i u này áp d ng như trư ng h p Doanh nghi p ch xu t giao d ch v i Doanh nghi p nư c ngoài th c hi n t i H i quan Khu công nghi p. 3. Hàng hóa v n chuy n gi a Doanh nghi p ch xu t v i các Khu ch xu t khác ph i th c hi n b ng phương pháp công ten nơ (container). Thùng và ki n hàng ph i ư c h i quan niêm phong. Vi c áp t i hàng hóa th c hi n theo quy nh hi n hành c a H i quan. i u 64: Vi c mua bán s n phNm c a Doanh nghi p ch xu t này v i các Doanh nghi p ch xu t khác trong cùng m t Khu công nghi p th c hi n theo quy nh t i i u 40 Quy ch Khu công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph . Th t c H i quan, phương th c v n chuy n áp d ng như quy nh t i i u 42 tr khi các Doanh nghi p ch xu t cũng ư c t trong m t c m riêng trong Khu công nghi p.
 15. Doanh nghi p ch xu t không ư c t ch c bán l s n phNm c a mình trong Doanh nghi p cũng như trên lãnh th Vi t Nam ho c dùng s n phNm tr lương. i u 65: Ban qu n lý th c hi n trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng kinh doanh kho bãi, v n t i, b c x p, giao nh n ph c v Khu công nghi p. Hàng nh p khNu, hàng xu t khNu c a Doanh nghi p ch xu t ph i ch u s giám sát c a H i quan Khu công nghi p và ch ư c lưu kho, lưu bãi t i nh ng a i m và trong m t th i gian nh t nh ư c Ban Qu n lý và H i quan Khu công nghi p ch p thu n. H i quan Khu công ngh p có th t minh ho c theo yêu c u c a ch hàng n nh th i i m ki m tra hàng hóa t i kho bãi v i s ch ng ki n c a ch hàng ho c ngư i i di n h p pháp c a ch hàng. N u vì b t kỳ lý do gì mà ch hàng hay ngư i i di n h p pháp c a ch hàng v ng m t t i th i i m n nh, vi c ki m tra v n ư c ti n hành v i s có m t c a ngư i làm ch ng. K t qu ki m tra này ư c ghi thành biên b n có ch ký c a t t c các bên tham gia. Chương 12: I U KHO N THI HÀNH i u 66: Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh c n ph i ư c b sung, s a i các ơn v liên quan g i ngh v Ban qu n lý thông qua i di n c a Ban qu n lý t i Khu công nghi p t ng h p trình xin s a i, b sung. i u 67: Nh ng v n khác không ư c quy inh t i i u l này s ư c i u ch nh b ng các quy nh riêng c a Ban Qu n lý, không trái v i các quy nh cũng như các văn b n c a B , Ngành h u quan và UBND Thành ph , Ban Qu n lý có trách nhi m gi i thích và hư ng d n th c hi n các i u kho n c a i u l này. i u 68. B n i u l này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ban qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t Hà N i, Công ty Khu công nghi p Thăng Long và các Doanh nghi p u tư trong Khu công nghi p Thăng Long ch u trách nhi m th c hi n các quy nh t i i u l này.
Đồng bộ tài khoản