Quyết định số 26/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 26/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2005/QĐ-BGTVT về việc công bố tạm thời luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH V VI C CÔNG B T M TH I LU NG HÀNG H I CÔNG C NG VÀ LU NG HÀNG H I CHUYÊN DÙNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i. Căn c Quy t nh s 133/2003/Q -TTg ngày 4 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý lu ng hàng h i. Căn c k t lu n t i cu c h p ngày 23 tháng 3 năm 2005 v công b danh m c lu ng hàng h i công c ng và lu ng hàng h i chuyên dùng. Theo ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam t i Công văn s 641/CHHVN-BCB ngày 6 tháng 5 năm 2005 v vi c t m công b 4 lu ng hàng h i chuyên dùng. QUY T NNH: i u 1.Trong khi ch i B lu t Hàng h i Vi t Nam s a i thông qua t i kỳ h p Qu c h i tháng 5 năm 2005, t m th i công b danh m c lu ng hàng h i công c ng và lu ng hàng h i chuyên dùng sau ây: 1) Lu ng hàng h i chuyên dùng: - Lu ng CNm Ph : T phao s 0 (P0), Con Ong, CNm Ph n c u c ng chuyên dùng than CNm Ph . - Lu ng xi măng Nghi Sơn: T phao s 0 (P0) n c u c ng chuyên dùng Nhà máy xi măng Nghi Sơn. - Lu ng Huyndai Vinashin: T cu i khu chuy n t i d u n Nhà máy tàu bi n Huyndai Vinashin). - Lu ng Bình Tr : T phao s 0 (P0) n c u c ng chuyên dùng Nhà máy Xi măng Sao Mai. 2) Lu ng hàng h i công c ng: Ngoài các lu ng hàng h i chuyên dùng quy nh t i Kho n 1 i u này, các lu ng hàng h i còn l i là lu ng hàng h i công c ng.
  2. i u 2.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3.Chánh Văn phòng, V trư ng V V n t i, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản