Quyết định số 26/2007/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
83
lượt xem
5
download

Quyết định số 26/2007/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2007/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 26/2007/Q -BTNMT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V THĂM DÒ, PHÂN C P TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN Á CARBONAT B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Quy t nh s 06/2006/Q -BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành Quy nh v phân c p tr lư ng và tài nguyên khoáng s n r n; Theo ngh c a Chánh Văn phòng H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v thăm dò, phân c p tr lư ng và tài nguyên á carbonat. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 27/Q H ngày 21 tháng 11 năm 1978 c a Ch t ch H i ng Xét duy t tr lư ng khoáng s n. i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - U ban KH, CN & MT c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c;
 2. - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Ph m Khôi Nguyên - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP. tr c thu c TW; - Các thành viên H i ng GTLKS; - Các ơn v thu c B TN&MT; - Các S TN&MT; - Công báo, Website c a Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu, VT, PC, VPTL (3). QUY NNH V THĂM DÒ, PHÂN C P TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN Á CARBONAT (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2007/Q -BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh công tác thăm dò, phân c p tr lư ng và tài nguyên á carbonat s d ng trong các lĩnh v c luy n kim, công nghi p hoá ch t, s n xu t xi măng và các v t li u dính k t khác, s n xu t thu tinh, cao su, gi y, phân bón, s n xu t b t carbonat canxi, vôi và th c ăn khoáng cho gia súc, gia c m, v t li u ch u l a. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này ư c áp d ng i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoáng s n; t ch c th c hi n công tác i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n; t ch c, cá nhân kh o sát, thăm dò, khai thác khoáng s n và t ch c, cá nhân khác có liên quan. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. á carbonat, bao g m á vôi, á hoa, á vôi dolomit hoá, á ph n, á dolomit và á vôi sét. 2. á vôi là á có ngu n g c tr m tích hoá h c ch a các t p ch t v t li u m nh v n, sét, v t ch t h u cơ, th ch anh, opan, chanxedoan, pyrit, oxyt s t, siderit, glauconit, photphorit và m t s t p ch t khác. 3. á hoa là á vôi tái k t tinh do quá trình bi n ch t. 4. á vôi dolomit hoá là á vôi, trong ó canxit b dolomit thay th t ng ph n
 3. 5. á ph n là á carbonat h t m n g n k t y u và ch y u c u thành t tàn tích canxit c a sinh v t bi n plancton. 6. á dolomit là á tr m tích hoá h c c u thành ch y u t khoáng v t dolomit v i h n h p canxit, ôi khi v i th ch cao, anhydrit và oxyt s t. 7. á vôi sét là á có thành ph n 50 - 75% khoáng v t carbonat và 25 - 50% khoáng v t sét. Chương 2: PHÂN C P TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN Á CARBONAT i u 4. Phân nhóm tr lư ng và tài nguyên á carbonat 1. Tài nguyên á carbonat ư c phân thành hai nhóm: a) Nhóm tài nguyên á carbonat xác nh; b) Nhóm tài nguyên á carbonat d báo. 2. Nhóm tài nguyên á carbonat xác nh ư c chia thành hai lo i: tr lư ng và tài nguyên. i u 5. Phân c p tr lư ng và tài nguyên á carbonat 1. Cơ s phân c p tr lư ng và tài nguyên á carbonat a) M c nghiên c u a ch t, bao g m: ch c ch n, tin c y, d tính và d báo b) M c nghiên c u u tư xây d ng công trình m , bao g m: d án; u tư xây d ng công trình m (nghiên c u kh thi), báo cáo u tư xây d ng công trình m (nghiên c u ti n kh thi) và nghiên c u khái quát; c) M c hi u qu kinh t , bao g m: có hi u qu kinh t , có ti m năng hi u qu kinh t và chưa rõ hi u qu kinh t . 2. Tr lư ng và tài nguyên á carbonat ư c phân c p như sau: a) Tr lư ng á carbonat ư c phân thành ba c p: 111, 121 và 122; b) Tài nguyên á carbonat ư c phân thành sáu c p: 211, 221, 222, 331, 332 và 333; c) Tài nguyên á carbonat d báo ch có m t c p: 334. 3. C p tr lư ng và tài nguyên á carbonat ư c mã hoá như sau: a) Ch s u th hi n m c hi u qu kinh t : s 1 - có hi u qu kinh t ; s 2 - có ti m năng hi u qu kinh t ; s 3 - chưa rõ hi u qu kinh t ;
 4. b) Ch s th hai th hi n m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m : s 1 - d án u tư xây d ng công trình m ; s 2 - báo cáo u tư xây d ng công trình m ; s 3 - nghiên c u khái quát; c) Ch s th ba th hi n m c tin c y nghiên c u a ch t: s 1 - ch c ch n; s 2 - tin c y; s 3 - d tính; s 4 - d báo. i u 6. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tr lư ng111 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a) Ph i xác nh ư c y và chính xác th n m, u n n p, di n phân b và hình d ng c a thân á carbonat và s có m t c a các t gãy l n; m b o phân chia chính xác thân á carbonat thành các t p v i nh ng c i m riêng bi t; b) Ph i xác nh ư c s lư ng, di n phân b , kích thư c c a các l p á không qu ng ho c không t ch tiêu tính tr lư ng; m t , hình dáng, kích thư c karst và ph m vi xu t hi n nh ng karst l n; c) Ph i xác nh m t cách ch c ch n ch t lư ng á carbonat; v trí không gian c a t ng lo i ho c t ng h ng á carbonat; tính ch t công ngh c a á carbonat trong toàn m t i m c cho phép xác nh ư c lĩnh v c s d ng t ng lo i ho c t ng h ng á carbonat; d) Ph i ti n hành th nghi m m u công ngh b o m áp ng yêu c u l a ch n ư c sơ công ngh ch bi n á carbonat; ) Ph i nghiên c u t m i u ki n a ch t thu văn c a m t i m c tính ư c chính xác lư ng nư c ch y vào công trình khai thác; i u ki n k thu t khai thác m như chi u dày, th tích, tính ch t cơ lý c a á carbonat công nghi p, á bóc; e) Ph i ánh giá chính xác các hi n tư ng a ch t công trình ng l c, nh t là hi n tư ng karst và n t n c a á; g) M c tin c y c a tr lư ng b o m t i thi u 80%. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng Ranh gi i tính tr lư ng ph i ư c khoanh n i trong ph m vi các công trình thăm dò c t ngang thân khoáng v i i u ki n là kho ng cách gi a các công trình b o m ch có m t phương án duy nh t khoanh n i thân khoáng và các l p á k p. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m a) ã l p d án u tư xây d ng công trình m ; b) ã l a ch n ư c gi i pháp k thu t, công ngh khai thác m và ch bi n á carbonat h p lý;
 5. c) Di n tích c p tr lư ng không n m trong khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n; ho t ng khai thác và ch bi n á carbonat trong ranh gi i c p tr lư ng không nh hư ng n môi trư ng sinh thái xung quanh ho c ã l a ch n ư c gi i pháp kh c ph c và gi m thi u t i a nh hư ng c a khai thác, ch bi n á carbonat n môi trư ng sinh thái. 4. Yêu c u v m c hi u qu kinh t K t qu nghiên c u u tư xây d ng công trình m ã ch ng minh vi c u tư khai thác và ch bi n á carbonat là có hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá. i u 7. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tr lư ng 121 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy nh này. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m a) ã l p báo cáo u tư xây d ng công trình m ho c ã có ch tiêu t m th i tính tr lư ng ư c H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n công nh n; b) ã sơ b l a ch n ư c gi i pháp k thu t công ngh khai thác và ch bi n á carbonat phù h p; c) Di n tích c p tr lư ng không n m trong khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n. Ho t ng khai thác và ch bi n á carbonat trong ranh gi i c p tr lư ng không nh hư ng n môi trư ng sinh thái ho c sơ b l a ch n ư c gi i pháp kh c ph c và gi m thi u nh hư ng n môi trư ng. 4. Yêu c u v hi u qu kinh t Trên cơ s báo cáo u tư xây d ng công trình m và so sánh v i các m ang khai thác có i u ki n a ch t tương t ch ng minh ư c vi c khai thác và ch bi n á carbonat m là có hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá. i u 8. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tr lư ng122 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a) ã xác nh ư c i u ki n th n m, hình d ng c a thân á carbonat cũng như s có m t c a các t gãy l n tương i chính xác; b) ã phát hi n y các d ng th ch h c chính c a á carbonat, nhưng s phân b c a chúng trong không gian chưa ư c phân chia chi ti t; c) ã xác nh ư c chi u dày trung bình c a thân á carbonat;
 6. d) ã xác nh ư c s lư ng các l p á k p không t ch tiêu tính tr lư ng và á không có ích khác bên trong thân á carbonat, nhưng chưa th liên h khoanh n i m t cách chính xác trong không gian; ) ã nghiên c u sơ b m c karst hoá c a thân á carbonat; e) Ch t lư ng á carbonat ph i ư c kh ng nh m t cách tin c y và tho mãn các ch tiêu tính tr lư ng quy nh cho t ng kh i; ph i phân chia các lo i ho c các ki u á carbonat, nhưng chưa yêu c u khoanh nh chính xác di n phân b c a chúng; các tính ch t công ngh c a á carbonat ph i ư c nghiên c u n m c cho phép xác nh ư c tính h u d ng c a t ng lo i ho c h ng á carbonat; ph i thu th p các tài li u th nghi m công ngh , các s li u c n thi t cho vi c l a ch n quy trình công ngh ch bi n á carbonat; g) Các i u ki n a ch t thu văn và i u ki n k thu t khai thác m ph i ư c nghiên c u tương i chi ti t; xác nh ư c s lư ng các t ng ch a nư c và m c giàu nư c c a chúng; d ki n ư c lư ng nư c có kh năng ch y vào công trình khai thác; h) Ph i xác nh ư c th tích á bóc, nhưng chưa yêu c u nghiên c u chi ti t s phân b c a chúng trên di n tích m ; i) i v i c p tr lư ng 122 thu c nhóm m III và nhóm m IV, c i m ch t lư ng á carbonat, công ngh ch bi n á carbonat, i u ki n a ch t thu văn, a ch t công trình, và các y u t nh hư ng n môi trư ng ph i ư c nghiên c u t m theo quy t i i m d, i m và i m e kho n 1 i u 6 c a Quy nh này; k) M c tin c y c a tr lư ng b o m t i thi u 50%. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng Ranh gi i tính tr lư ng ph i ư c khoanh nh b ng các công trình thăm dò và ngo i suy theo tài li u a ch t, a v t lý t ranh gi i tr lư ng có c p cao hơn; kho ng cách ngo i suy không ư c vư t quá m t ph n hai kho ng cách gi a các công trình ã xác nh cho c p tr lư ng này. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và yêu c u v hi u qu kinh t th c hi n theo quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 7 c a Quy nh này. i u 9. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên 211, 221 và 331 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng i v i tài nguyên các c p 211, 221 và 331 th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 6 c a Quy nh này. 2. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t
 7. a) C p tài nguyên 211 ã l p d án u tư xây d ng công trình m ch ng minh trong i u ki n công ngh , kinh t - xã h i, môi trư ng và các i u ki n khác t i th i i m ánh giá vi c khai thác và ch bi n á carbonat t ngu n tài nguyên này chưa có hi u qu kinh t . Tuy nhiên, trong tương lai có th khai thác có hi u qu kinh t do ti n b v khoa h c, công ngh , s thay i các i u ki n kinh t - xã h i, môi trư ng và pháp lu t. b) C p tài nguyên 221 ã l p báo cáo u tư xây d ng công trình m ch ng minh trong i u ki n công ngh , kinh t - xã h i, môi trư ng và các i u ki n khác t i th i i m ánh giá vi c khai thác và ch bi n á carbonat t ngu n tài nguyên này chưa có hi u qu kinh t . Tuy nhiên, trong tương lai có th khai thác có hi u qu kinh t do ti n b v khoa h c, công ngh , s thay i các i u ki n kinh t - xã h i, môi trư ng và pháp lu t. c) C p tài nguyên 331 Chưa ti n hành nghiên c u u tư xây d ng công trình m , chưa xác nh vi c khai thác và ch bi n á carbonat t ngu n tài nguyên có hi u qu kinh t hay có ti m năng hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá, nhưng nghiên c u a ch t ã kh ng nh s t n t i ch c ch n ngu n tài nguyên này. i u 10. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên 222 và 332 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và khoanh n i c p tài nguyên Yêu c u v m c nghiên c u a ch t và khoanh n i c p tài nguyên 222 và 332 th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 8 c a Quy nh này. 2. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t a) C p tài nguyên 222 Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 9 c a Quy nh này. b) Tài nguyên c p 332 Chưa ti n hành nghiên c u u tư xây d ng công trình m , chưa xác nh vi c khai thác và ch bi n có hi u qu kinh t hay có ti m năng hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá, nhưng nghiên c u a ch t ã xác nh s tin c y c a ngu n tài nguyên này. i u 11. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên 333 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a) Ph i xác nh ư c nh ng nét cơ b n v hình d ng, th n m, s phân b các thân khoáng;
 8. b) Ph i xác nh sơ b ư c chi u dày, c u t o và m c n nh c a thân khoáng; c) Ch t lư ng á carbonat ư c xác nh sơ b theo k t qu l y các m u các v t l t nhiên, công trình d n s ch, hào, gi ng, khoan ho c ngo i suy theo tài li u c a kho nh k c n ã ư c nghiên c u chi ti t hơn; d) Các y u t t nhiên quy t nh i u ki n khai thác m chưa b t bu c nghiên c u chi ti t, ch y u ư c tìm hi u sơ b và l y tương t các vùng k c n ã ư c nghiên c u chi ti t hơn. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tr lư ng Ranh gi i c p tài nguyên 333 ư c n i theo ranh gi i các c u trúc và các thành h á thu n l i v m t a ch t cho thành t o á carbonat. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t Chưa ti n hành nghiên c u u tư xây d ng công trình m , chưa xác nh vi c khai thác và ch bi n có hi u qu kinh t hay có ti m năng hi u qu kinh t t i th i i m ánh giá. i u 12. Yêu c u v m c nghiên c u và khoanh n i c p tài nguyên334 1. Yêu c u v m c nghiên c u a ch t a) C p tài nguyên 334 ư c suy oán t nh ng ti n và d u hi u a ch t thu n l i t o á carbonat trên cơ s tài li u i u tra cơ b n a ch t khu v c v tài nguyên khoáng s n t l 1: 25 000 n t l 1: 200 000 ho c ư c suy oán t nh ng m có i u ki n a ch t tương t ã ư c nghiên c u chi ti t hơn; b) S lư ng tài nguyên d báo ư c tính toán theo các phương pháp d báo sinh khoáng nh lư ng có s d ng các d li u c a các m á carbonat có giá tr công nghi p tương t , phân b trong vùng. 2. Yêu c u v khoanh n i ranh gi i tính tài nguyên C p tài nguyên 334 ư c khoanh nh t các k t qu tìm ki m a v t lý, v t l t nhiên và công trình d n s ch. 3. Yêu c u v m c nghiên c u u tư xây d ng công trình m và hi u qu kinh t i v i c p tài nguyên này không yêu c u ph i có các s li u v nghiên c u u tư xây d ng công trình m và ánh giá hi u qu kinh t . Chương 3: PHÂN CHIA NHÓM M THĂM DÒ i u 13. Cơ s phân chia nhóm m thăm dò
 9. 1. Hình d ng, kích thư c, ph c t p v c u trúc a ch t m , m c n nh v chi u dày, ch t lư ng và c u t o bên trong thân khoáng ph n di n tích chính chi m trên 70% tr lư ng c a m . 2. Ch s nh lư ng ánh giá m c bi n i c a các i u ki n phân chia nhóm m . i u 14. Phân chia nhóm m thăm dò 1. Nhóm m ơn gi n (I). 2. Nhóm m tương i ph c t p (II). 3. Nhóm m ph c t p (III). i u 15. i u ki n x p nhóm m thăm dò 1. Nhóm m ơn gi n (I) M quy mô l n, trung bình có c u trúc a ch t ơn gi n v i h s ch a á s n phNm l n hơn 0,8 ho c h s karst nh hơn 10%; h s bi n i chi u dày (Vm) nh hơn 40%; h s bi n i hàm lư ng (Vc) các thành ph n có ích ho c có h i chính nh hơn 40% và h s bi n ) t 1,0 n i chu vi (1,4. 2. Nhóm m tương i ph c t p (II) M quy mô l n, trung bình có c u trúc a ch t ph c t p v i h s ch a á s n phNm t 0,6 n 0,8 ho c h s karst t 10% n 20%; h s bi n i chi u dày (Vm) t 40% n 60%; h s bi n i hàm lư ng (Vc) các thành ph n có ích ho c có h i chính t 40% n 60% và h ) s bi n i chu vi (t 1,4 n 1,6. 3. Nhóm m ph c t p (III) Nh ng m (kho nh m ) d ng kh i, d ng th u kính, d ng l p, á vôi ám tiêu, san hô có c u trúc a ch t r t ph c t p v i h s ch a á s n phNm nh hơn 0,6 ho c h s karst l n hơn 20%; h s bi n i chi u dày (Vm) l n hơn 60%; h s bi n i hàm lư ng (Vc) các thành ) l n ph n có ích ho c có h i chính l n hơn 60% và h s bi n i chu vi ( 1,6.hơn Chương 4: NH NG YÊU C U V CÔNG TÁC THĂM DÒ i u 16. Nh ng yêu c u chung v công tác thăm dò 1. Ph i nghiêm túc tuân th nguyên t c tu n t thăm dò t khái quát n chi ti t, t trên m t xu ng dư i sâu, t thưa n dày; n i dung công vi c c a t ng công o n ph i th c hi n y và có ch t lư ng; m c nghiên c u m ph i m b o kh năng khai thác t ng h p á carbonat và gi i quy t ư c các v n b o v môi trư ng.
 10. 2. Ph i thu th p y các s li u, tài li u a ch t và i u ki n khai thác ph c v cho vi c nghiên c u u tư xây d ng công trình m . i u 17. Yêu c u v cơ s a hình và công tác tr c a 1. Di n tích thi t k thăm dò ph i th c hi n trên b n a hình v i t l tương ng theo yêu c u c a công tác thăm dò. B n a hình ph i ư c thành l p theo quy nh hi n hành v công tác tr c a trong thăm dò khoáng s n. 2. T t c các công trình thăm dò u ph i xác nh to , cao và ph i liên h v i m ng lư i to Qu c gia theo quy ph m tr c a a ch t hi n hành. 3. Tuỳ theo kích thư c, m c ph c t p v a hình c a m và m c ích s d ng, a hình m ph i ư c o v chi ti t t l 1: 5 000 n t l 1: 1 000; trư ng h p c n thi t ph i ư c o v chi ti t t l 1: 500. i u 18. Yêu c u v k thu t thăm dò 1. M c nghiên c u a ch t m ph i m b o xác nh ư c c i m c u trúc a ch t, i u ki n thành t o m , m c bi n i th ch h c, m c phát tri n karst, n t n và m c phá hu ki n t o c a á. Tuỳ theo kích thư c và m c ph c t p c a m , ph i l p b n a ch t th ch h c m t l 1: 5 000 n t l 1: 1 000 kèm theo các m t c t a ch t và c t a t ng thích h p. nghiên c u a ch t vùng ph i l pb n a ch t t l 1: 10 000 n t l 1: 25 000. 2. Khi nghiên c u t ng á carbonat ph i s d ng các công trình tuy n m u m t, khoan (khoan ngang, khoan xiên, khoan th ng ng), gi ng, hào ơn, công trình d n s ch v a l . Các công trình thăm dò ph i ư c ch n phù h p v i i u ki n th n m, c u t o c a t ng á carbonat, chi u dày, c tính l p ph , a hình. 3. Các công trình thăm dò ph i m b o kh ng ch h t chi u dày t ng s n phNm trong ph m vi ranh gi i thăm dò. nghiên c u chi u dày t ng ph , hang h c karst ư c phép s d ng các phương pháp a v t lý. 4. Vi c thi t k các công trình thăm dò và ch n m ng lư i thăm dò ph i ư c xác nh trong t ng trư ng h p c th tuỳ thu c vào c i m a ch t, hình d ng và kích thư c thân khoáng, i u ki n th n m, c i m a hình, m c n nh v chi u dày và ch t lư ng v.v., m b o nghiên c u toàn di n t ng á carbonat. M ng lư i nh hư ng các công trình thăm dò ph i ư c l a ch n trên cơ s phân tích các tài li u a ch t, i sánh v i các m có i u ki n tương t ã ư c thăm dò và khai thác. M ng lư i nh hư ng các công trình thăm dò th c hi n theo quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy nh này. 5. Trong trư ng h p b m t a hình và b m t t ng á carbonat ph c t p ph i b trí b sung các công trình thăm dò xác nh chi u dày l p ph , khoanh nh ph m vi các hang h c karst l n, xói mòn c , nghiên c u các phá hu ki n t o. 6. Tuy n m u m t ư c s d ng nghiên c u ph n trên m t ph i b trí sao cho c t vuông góc ư ng phương thân khoáng và i qua t t c các b c a hình. Tuy n m u m t ph i ư c ào sâu vào á carbonat tươi, có chi u r ng t 0,3m n 0,5m.
 11. 7. Các công trình khoan ph i b o m t l m u lõi khoan l y ư c qua t ng á carbonat không dư i 80%; trư ng h p khoan trong h t ng carbonat xen k m t s l p có thành ph n ch t lư ng khác nhau, thì ngoài t l m u khoan quy nh chung cho toàn b h t ng, còn ph i xác nh t l m u khoan riêng cho m i l p. Trong quá trình khoan, không ư c s d ng lo i dung d ch có nh hư ng n k t qu l y và phân tích m u. 8. i v i các công trình thăm dò, các công trình khai thác, các v t l t nhiên và nhân t o trong khu m u ph i thu th p tài li u, thành l p thi t theo quy nh hi n hành và th hi n v trí trên b n a hình. Các t ng carbonat có c u t o phân l p ph i ư c nghiên c u theo t ng l p, t ng t p riêng; các á bi n i silic hoá, canxit hoá, dolomit hoá, các th b bao, các hang h c karst, các i phá hu cà nát ki n t o, n t n , c tính và cư ng phong hoá trong di n tích thăm dò ph i xác nh y . 9. Ph i xác nh m c ng p nư c c a m , các ngu n nư c ch y vào công trình khai thác d ki n, các ngu n nư c có th s d ng c p nư c cho sinh ho t và k thu t; tính ch t cơ lý c a á carbonat, á ph và các i u ki n k thu t khác có liên quan n d án thi t k khai thác m . Trư ng h p, di n tích thăm dò k c n các công trư ng khai thác ang ho t ng có i u ki n a ch t thu văn - a ch t công trình tương t thì trong quá trình xác nh các thông s v a ch t thu văn - a ch t công trình ph i thu th p, s d ng các s li u v m c ng p nư c, v i u ki n a ch t công trình, các bi n pháp tháo khô m ã áp d ng các công trư ng khai thác này. i u 19. Yêu c u v công tác nghiên c u ch t lư ng 1. Yêu c u v công tác l y, gia công m u a) T t c các công trình thăm dò ã thi công u ph i l y m u. Ch ng lo i và s lư ng m u ph i phù h p v i m c ích nghiên c u và ph i ư c th hi n trong án thăm dò; b) M u hoá cơ b n ph i ư c l y các công trình phát hi n khoáng s n. Tuỳ thu c vào s bi n i ch t lư ng á carbonat và i u ki n k thu t khai thác m , m u ư c l y theo l p ho c t ng o n dài t 2m n 5m và có th dài hơn, nhưng không vư t quá m t ph n hai chi u cao t ng khai thác d ki n; ti t di n rãnh m u ph thu c vào m c ng u c a khoáng s n và thay i trong ph m vi hình ch nh t có chi u r ng t 5cm n 10cm và chi u sâu 3cm n 5cm; c) M u hoá toàn di n ph i ư c l y cho t ng l p, t ng ki u th ch h c, t ng lo i ho c t ng h ng á carbonat b ng cách nhóm các m u hoá cơ b n l y các công trình theo m ng lư i thưa, phân b u trên di n tích m ; d) T i các công trình khoan, m u ph i ư c l y b ng phương pháp ch ôi m u lõi khoan và lưu m t ph n hai m u t i khay m u. Các l p á k p không th tách riêng do k thu t khai thác u ph i tham gia vào thành ph n c a m u;
 12. ) M u cơ lý ph i l y i di n cho các lo i á có m t trong m . Trong các công trình khai ào, m u ư c l y dư i d ng m u c c hình l p phương kích thư c m i c nh 20cm; trong l khoan l y m u toàn b lõi khoan v i chi u dài 0,8m n 1,0m; e) Sơ gia công và rút g n m u ph i ư c thành l p theo công th c Q = K.d2, trong ó: d là ư ng kính m t rây và K là h s rút g n l y b ng 0,05 khi ch t lư ng á bi n i ng u; b ng 0,1 khi ch t lư ng á bi n i không ng u ho c hàm lư ng các ch t có h i ch a trong á g n b ng gi i h n cho phép c a ch tiêu tính tr lư ng. 2. Yêu c u v phân tích m u a) Yêu c u phân tích các thành ph n trong m u ph i căn c vào lĩnh v c, m c ích s d ng á carbonat; b) M u hoá cơ b n ch phân tích nh ng thành ph n có ích, có h i chính, bao g m: CaO, MgO, MKN, CKT; i v i á carbonat làm b t carbonat canxi ph i phân tích thêm thành ph n SiO2, Al2O3, T.Fe, tr ng. Phân tích hoá cơ b n ph i ư c th c hi n trên 100% s m u ã l y và phân tích hoá toàn di n th c hi n v i kh i lư ng b ng 10% t ng s m u hoá cơ b n; c) M u hoá toàn di n phân tích các thành ph n c a á, bao g m: CaO, MgO, Cr2O3, FeO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, Mn3O4, P2O5, SO3, Na2O, K2O, Cl-, TiO2, CKT, MKN và các thành ph n khác. 3. Yêu c u v l y, phân tích m u công ngh a) ánh giá tính h u d ng c a á carbonat và l a ch n quy trình công ngh ch bi n, ph i ti n hành th nghi m m u công ngh trong i u ki n phòng thí nghi m ho c d ng pilot cho t ng lo i, h ng qu ng theo lĩnh v c s d ng d ki n. Chương trình th nghi m, tr ng lư ng m u ph i căn c vào yêu c u c a d án u tư xây d ng công trình m và ch bi n á carbonat; b) M u th nghi m công ngh ph i mang tính i di n, có thành ph n hoá h c, khoáng v t, tính ch t cơ lý và nh ng tính ch t khác phù h p v i thành ph n trung bình c a t ng lo i, h ng á ho c c a toàn m ; nh ng l p á carbonat không t ch tiêu tính tr lư ng, v t ch t l p y hang h c karst và nh ng th á khác không th bóc tách khi khai thác u ph i l y vào thành ph n c a m u công ngh . 4. Yêu c u v l y m u th tr ng a) M u th tr ng ph i ư c l y b ng m u nguyên kh i các công trình khai ào v i s lư ng t 3 n 5 m u. Kèm theo m i m u th tr ng ph i l y thêm t 4 n 5 m u th tr ng trong phòng ki m tra, i chi u; b) Kích thư c c a m u nguyên kh i ph thu c vào c u t o c a t ng á carbonat, có th dao ng t 0,5m3 n 1,0m3. Nm t nhiên và h s n r i ph i ư c xác nh ng th i v i m u th tr ng. 5. Yêu c u v nghiên c u ch t lư ng
 13. a) Ch t lư ng á carbonat ph i ư c nghiên c u m b o xác nh ư c chính xác tính h u d ng theo lĩnh v c, m c ích s d ng d ki n; ánh giá ư c kh năng s d ng cho các lĩnh v c công nghi p khác, c bi t là các lĩnh v c s d ng có hi u qu kinh t cao; b) Ph i ánh giá ư c kh năng s d ng á bóc làm nguyên li u cho s n xu t v t li u xây d ng. 6. Yêu c u v phân tích m u ki m tra n i b , ngo i b tin c y c a các k t qu phân tích hoá h c ph i ư c ánh giá b ng phân tích ki m tra n i b , ngo i b và tr ng tài. Quy trình l y m u ki m tra, s lư ng m u ki m tra, cách th c phân tích ki m tra và vi c x lý các s li u phân tích ki m tra ph i tuân th theo các quy nh hi n hành. i u 20. Yêu c u v công tác nghiên c u i u ki n k thu t khai thác 1. Ph i xác nh sơ b ranh gi i khai trư ng, góc d c sư n t ng, góc d c b moong k t thúc khai thác, h s bóc và kh i lư ng t bóc, v trí bãi th i. 2. Ph i xác nh rõ ranh gi i các di n tích không ch a á carbonat; d ki n các bi n pháp b o v tài nguyên khoáng s n, b o v môi trư ng, môi sinh. i u 21. Yêu c u v công tác tính tr lư ng và tài nguyên 1. Tr lư ng, tài nguyên á carbonat ph i ư c tính trên cơ s ch tiêu tính tr lư ng ã ư c H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n công nh n i v i t ng m c th . Trong ch tiêu tính tr lư ng ph i quy nh rõ ph m vi lĩnh v c s d ng, nh ng yêu c u cơ b n v ch t lư ng nguyên li u và i u ki n k thu t khai thác m . 2. Tuỳ theo quy mô và c i m b m t a hình, tr lư ng, tài nguyên á carbonat ư c tính trên cơ s b n a hình t l 1: 1 000 n t l 1: 5 000. 3. Tr lư ng, tài nguyên á carbonat ư c tính theo phương pháp m t c t song song th ng ng ho c phương pháp ng cao tuy n. Trư ng h p m có c u trúc a ch t ơn gi n, b m t thân khoáng b ng ph ng và á n m tho i, ư c phép s d ng phương pháp kh i a ch t. á bóc và các á không t ch tiêu có trong ph m vi tính tr lư ng ph i ư c tính và th ng kê riêng. 4. Tr lư ng, tài nguyên á carbonat ư c tính theo ơn v nghìn t n; kh i lư ng á bóc và các á không t ch tiêu có trong ph m vi tính tr lư ng ư c tính theo ơn v nghìn m3. i u 22. Yêu c u v c p tr lư ng cao nh t và t l các c p tr lư ng 1. Yêu c u v c p tr lư ng cao nh t a) i v i nhóm m I, II, c p tr lư ng cao nh t ph i thăm dò là c p tr lư ng 121; b) i v i nhóm m III, c p tr lư ng cao nh t ph i thăm dò là c p tr lư ng 122.
 14. 2. Yêu c u v t l các c p tr lư ng Tr lư ng thăm dò c a t ng c p và t l h p lý gi a các c p tr lư ng 121, 122 do ch u tư quy t nh trên cơ s c i m a ch t m , kh năng tài chính, i u ki n k thu t khai thác, công su t thi t k khai thác, b o m th i gian khai thác t i thi u là 05 năm, nhưng ph i ư c th hi n trong án thăm dò. i u 23. N i dung, hình th c trình bày các tài li u c a báo cáo thăm dò á carbonat N i dung, hình th c trình bày các tài li u c a báo cáo thăm dò á carbonat th c hi n theo Quy nh v trình t , th t c trình duy t, thNm nh, xét và phê duy t tr lư ng khoáng s n trong báo cáo thăm dò khoáng s n ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2006/Q -BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Chuy n i c p tr lư ng và c p tài nguyên á carbonat 1. C p tr lư ng và c p tài nguyên á carbonat phân theo các quy nh trư c ây ph i ư c chuy n i sang c p tr lư ng và c p tài nguyên á carbonat theo Quy nh này. 2. Công tác chuy n i c p tr lư ng và c p tài nguyên á carbonat th c hi n theo quy nh t i i u 10 c a Quy nh v phân c p tr lư ng và tài nguyên khoáng s n r n ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2006/Q -BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 25. T ch c th c hi n 1. Văn phòng H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này; nh kỳ hàng năm báo cáo B trư ng v tình hình th c hi n. 2. Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra, phát hi n vi ph m; k p th i thanh tra, x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh x lý i v i các vi ph m theo quy nh. 3. Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u phát sinh khó khăn, vư ng m c, các B , ngành, a phương, các t ch c và cá nhân k p th i ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t./. PH L C 1 M NG LƯ I NNH HƯ NG CÁC CÔNG TRÌNH THĂM DÒ Á CARBONAT (Kèm theo Quy nh v thăm dò, phân c p tr lư ng và tài nguyên á carbonat ban
 15. hành kèm theo Quy t nh s 26/2007/Q -BTNMT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Kho ng cách gi a các công trình thăm dò (m) Nhóm Lo i hình công c i m nhóm m m trình thăm dò C p tr lư ng C p tr lư ng 121 122 I - Các m l thiên: Tuy n m u m t 100 200 + ác md c Khoan ngang 200 400 ho c khoan xiên 200 x 100* 400 x 200* + á c m tho i Khoan ng theo ô 100 - 200 200 - 400 m ng - Các m b ph dày Khoan ng ho c 100 x 100* 200 x 200* không cho phép thi khoan xiên công tuy n m u m t (khi á c m (khi á c m tho i) tho i) ho c 100 x 50* ho c 200 x 100* (khi á c m d c) (khi á c m d c) II - Các m l thiên : Tuy n m u m t 50 100 + ác md c Khoan ngang 100 200 ho c khoan xiên 100 x 50* 200 x 100* + á c m tho i Khoan ng theo ô 50 - 100 100 - 200 m ng - Các m b ph dày Khoan ng ho c 50 -100 x 50* 100 - 200 x 100* không cho phép thi khoan xiên công tuy n m u m t (khi á c m (khi á c m tho i) tho i) ho c 100 x 50* ho c 50 x 25* (khi á c m d c) (khi á c m d c) III - Các m l thiên : Tuy n m u m t 50 + ác md c Khoan ngang 100 ho c khoan xiên 100 x 50* + á c m tho i Khoan ng theo ô 50 - 100 m ng
 16. - Các m b ph dày Khoan ng ho c 50 x 50* không cho phép thi khoan xiên công tuy n m u m t (khi á c m tho i) ho c 50 x 25* (khi á c m d c) * Theo hư ng c m
Đồng bộ tài khoản