Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Thượng Thanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Thượng Thanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Thượng Thanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Thượng Thanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 26/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T (T L 1/500) KHU Ô THN THƯ NG THANH. a i m: phư ng Thư ng Thanh, qu n Long Biên, Hà N i Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 25/2007/Q -UBND ngày 13/3/2007 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t (t l 1/500) Khu ô th Thư ng Thanh; Theo ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t (t l 1/500) Khu ô th Thư ng Thanh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các s : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Xây d ng, Giao thông Công chính, Khoa h c Công ngh ; Ch t ch UBND qu n Long Biên; Ch t ch UBND phư ng Thư ng Thanh; T ng Giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà Hà N i; Th trư ng các ban, ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
 2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T (T L 1/500) KHU Ô THN THƯ NG THANH, (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2007/Q -UBND ngày 13/3/2007 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t (t l 1/500) Khu ô th Thư ng Thanh, ã ư c phê duy t. i u 2. Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng Khu ô th Thư ng Thanh còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3. Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c UBND Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4. UBND Thành ph giao Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Xây d ng, Ch t ch UBND qu n Long Biên và Ch u tư ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu ô th Thư ng Thanh theo úng quy ho ch ư c phê duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5. V trí, ranh gi i và quy mô quy ho ch: 1. V trí: Khu ô th Thư ng Thanh n m v phía ông thành ph Hà N i, thu c a ph n phư ng Thư ng Thanh, qu n Long Biên, Hà N i. 2. Ranh gi i: + Phía B c và Tây B c giáp ê sông u ng. + Phía ông Nam giáp tuy n ư ng s t Hà N i i L ng Sơn. + Phía ông B c giáp tuy n ư ng quy ho ch i ông Anh. + Phía Tây Nam giáp khu dân cư thôn c Hoà, kho xăng c Giang và xư ng cơ khí c a Công ty Xăng d u khu v c 1. 3. Quy mô: T ng di n tích nghiên c u quy ho ch chi ti t 1.243.144m2 (»124,31ha).
 3. i u 6. Khu ô th Thư ng Thanh ư c quy ho ch thành các khu ch c năng như sau: TT Ch c năng s d ng t DT t (m2) I t dân d ng 1.077.065 A t giao thông tĩnh 12.286 B t công c ng thành ph 19.816 C t công viên, h i u hòa, CXTT 182.698 D t khu 862.265 1 t ư ng khu v c, phân khu v c 195.125 2 t công c ng khu 53.372 3 t cây xanh khu 9.712 4 t ơn v 604.056 II t di tích 5.660 III t ngoài dân d ng 160.419 A t cách ly tuy n d u 94.900 B t cách ly ư ng s t 11.217 C Mương thoát nư c 33.925 D t dành chuy n i lao ng vi c làm cho a phương 20.377 T ng c ng 1.243.144 i u 7. t xây d ng công trình công c ng: 1. t xây d ng công trình công c ng Thành ph và khu : - T ng di n tích t: 73.188m2 (g m các ô t có ký hi u CCTP, CKO-1, CKO-2). - Ch c năng: Thương m i - d ch v , khách s n, văn phòng giao d ch theo Quy chuNn xây d ng. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: Di n M. T.cao H s S tích XD TB SD Ch c năng s d ng ô t Ký hi u T.T (m2) (%) (t ng) (l n) 1 t XD công trình thương m i - d ch v - CCTP 19.816 38,8 6,5 2,51 khách s n 2 t công c ng thương m i- d ch v CKO-1 16.956 34 5,9 2,0 3 t công c ng thương m i- d ch v CKO-2 36.416 31,9 6,9 2,19
 4. T ng c ng: 73.188 Ghi chú: Các ô t có ký hi u CCTP, CKO ngoài các ch c năng ã xu t c th trong án quy ho ch, có th k t h p m t s ch c năng dân d ng khác như: Tr s cơ quan, văn phòng làm vi c theo ch trương và quy nh c a UBND Thành ph , phù h p v i nhu c u phát tri n ô th . Trong quá trình l p d án u tư xây d ng, t ng cao và h s s d ng t có th cao hơn nhưng không vư t quá Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam và ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: Công trình xây d ng có hình th c p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n, phù h p v i ch c năng s d ng, óng góp b m t ki n trúc c nh quan cho khu v c. T ch c h th ng cây xanh, qu ng trư ng, k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c... kho ng lùi t i thi u theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam và xác nh trên cơ s quy ho ch t ng m t b ng và phương án thi t k ư c c p có thNm quy n phê duy t. * Các yêu c u v h t ng k thu t: Tuân th ch gi i ư ng , cao kh ng ch các tuy n ư ng giáp ô t; m b o các hành lang an toàn t i các tuy n h t ng kĩ thu t theo quy nh, các yêu c u v x nư c th i và m b o yêu c u xe theo Tiêu chuNn thi t k và Quy ho ch chi ti t. 2. t xây d ng công trình công c ng ơn v : - T ng di n tích t: 16.417m2 g m các ô t có ký hi u C V1, C V2 - Ch c năng: D ch v công c ng thư ng xuyên, ch , tr s hành chính, câu l c b theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: M. T.cao H s S Di n tích Ch c năng s d ng ô t Ký hi u XD TB SD T.T (m2) (%) (t ng) (l n) 1 Công c ng ơn v (Ch , d ch v C V1 3.714 42,4 3,0 1,26 thương m i, siêu th ) 2 Công c ng ơn v ( Tr s , câu l c C V2 12.703 36,8 2,7 1,0 b , thư vi n, oàn th ) T ng c ng 16.417 3. t xây d ng nhà tr , trư ng h c. - T ng di n tích t: 84.501m2 g m các ô t có ký hi u NT-1 n NT-4 và TH-1 n TH-4.
 5. - Ch c năng: Nhà tr - m u giáo, trư ng ti u h c và trư ng trung h c cơ s . - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: S Di n tích M. XD Ch c năng s d ng ô t Ký hi u T.T (m2) (%) 1 Nhà tr , m u giáo NT-1 7.310 11,3 2 Nhà tr , m u giáo NT-2 9.389 12,5 3 Nhà tr , m u giáo NT-3 5.976 14,9 4 Nhà tr , m u giáo NT-4 5.661 17,9 5 Trư ng ti u h c TH-1 17.903 10,7 6 Trư ng ti u h c TH-2 9.908 10,5 7 Trư ng ti u h c TH-3 3.784 11,1 8 Trư ng Trung h c cơ s TH-4 12.458 11,8 9 Trư ng Trung h c cơ s TH-5 12.112 12,1 T ng c ng 84.501 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc i v i công trình công c ng, nhà tr và trư ng h c ( ơn v ): - Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n p, phù h p v i c nh quan c a khu v c và khí h u nhi t i có hình th c ki n trúc p, hi n i. - Ch gi i xây d ng và kho ng cách gi a công trình khi l p d án ph i tuân th các i u ki n ã ư c xác nh c a quy ho ch và phù h p v i Tiêu chuNn, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: B trí ch xe riêng cho t ng công trình, có l i ra vào, bãi u xe thu n ti n, m b o giao thông thông su t. Không s d ng lòng ư ng, v a hè xe. m b o an toàn phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, các yêu c u v h t ng k thu t khác tuân th quy ho ch chi ti t, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam và Tiêu chuNn thi t k . i u 8. t xây d ng nhà chung cư, liên k , nhà liên k có vư n và bi t th có t ng di n tích t: 152.861m2, bao g m:. 1. t chung cư: - T ng di n tích t: 95.051m2 g m các ô t có ký hi u NO-1 n NO-7. - Ch c năng: Nhà chung cư.
 6. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: M. T.cao Di n tích H s SD S T.T Ch c năng s d ng ô t Ký hi u XD TB (m2) (%) (t ng) (l n) 1 Nhà chung cư NO-1 22.020 36,0 7,0 2,52 2 Nhà chung cư NO-2 11.641 39,8 5,8 2,31 3 Nhà chung cư NO-3 13.975 35,7 6,2 2,22 4 Nhà chung cư NO-4 25.605 29,6 8,6 2,55 5 Nhà chung cư NO-5 13.681 33,0 8,0 2,64 6 Nhà chung cư NO-6 3.596 7 Nhà chung cư NO-7 4.533 T ng c ng 95.051 Lô t ký hi u NO-6, NO-7 có t ng di n tích kho ng 8.129m2 bao g m t ư ng hi n tr ng c a khu dân cư và m t ph n d án c a Công ty c ph n u tư và xây d ng Gia Lâm ã ư c c p có th m quy n phê duy t, ư c th c hi n theo d án riêng. 2. t nhà liên k , nhà liên k có vư n, bi t th : - T ng di n tích t: 57.810m2 g m các ô t có ký hi u LK-1 n LK-4, NV-1 n NV-4, BT1 n BT-3. - Ch c năng: Nhà liên k , nhà liên k có vư n, bi t th . - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau: M. H s S Di n tích T.cao TB Ch c năng s d ng ô t Ký hi u XD SD T.T (m2) (%) (t ng) (l n) 1 Nhà liên k m t ph LK-1 12.198 47,0 4 1,88 2 Nhà liên k m t ph LK-2 10.481 47,0 4 1,88 3 Nhà liên k m t ph LK-3 6.088 41,9 3 1,26 4 Nhà liên k m t ph LK-4 3.904 49,7 3 1,49 5 Nhà liên k có vư n NV-1 6.638 41,7 3 1,25 6 Nhà liên k có vư n NV-2 5.402 39,3 3 1,18 7 Nhà liên k có vư n NV-3 1.843 43,1 3 1,29 8 Nhà liên k có vư n NV-4 3.182 42,2 3 1,27
 7. 9 Nhà bi t th BT-1 871 28,9 3 0,87 10 Nhà bi t th BT-2 723 28,2 3 0,85 11 Nhà bi t th BT-3 6.480 30,0 3 0,90 T ng c ng 57.810 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc i v i công trình nhà : - Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c, khí h u nhi t i và ch c năng s d ng c a t ng công trình. Tư ng rào bao quanh công trình có hình th c ki n trúc p, thoáng, không che ch n t m nhìn. - i v i khu v c nhà liên k hình th c ki n trúc ph i th ng nh t t o thành b m t ư ng ph hoàn ch nh, không xây tư ng rào trên ph n t lưu không. Khi thi t k c n tuân th TCXDVN 353-2005. - Trong khu v c nhà chung cư cao t ng, t ng 1 ư c s d ng xe k t h p v i các d ch v , ph c v cho khu nhà cũng như cho cư dân khu v c. i v i các công trình giáp v i m t ư ng chính các t ng dư i có th ư c s d ng làm văn phòng, thương m i... (Khi thi t k c n tuân th Tiêu chuNn thi t k nhà cao t ng TCXDVN 323- 2004). - Ch gi i xây d ng t i thi u 6m i v i nhà cao t ng, t i thi u 3m i v i nhà liên k , nhà liên k có vư n và bi t th . Kho ng cách công trình khi l p d án c th ph i tuân th các i u ki n ã ư c xác nh c a quy ho ch và phù h p v i tiêu chuNn, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t i v i công trình nhà : - M ng lư i ư ng trong các nhóm nhà ph i ư c xây d ng hoàn ch nh theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t tiêu chuNn, Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và ph i b trí bãi xe n i b trong lô t áp ng nhu c u xe cho b n thân công trình. m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, kh p n i h th ng h t ng k thu t theo Quy ho ch chi ti t ư c duy t. i u 9. t dân cư, nhà th p t ng xây d ng m i. 1. t dân cư hi n có: - T ng di n tích t: 173.457m2 g m các ô t có ký hi u LX-1 n LX-12. - Ch c năng: Nhà dân cư, ao vư n li n k , s n xu t gia ình không gây ô nhi m môi trư ng. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t xây d ng công trình ư c xác nh như sau:
 8. M. H s S Di n tích T.cao TB Ch c năng s d ng ô t Ký hi u XD SD T.T (m2) (%) (t ng) (l n) 1 t dân cư hi n có LX-1 7.658 35 2,5 0,88 2 t dân cư hi n có LX-2 7.629 35 2,5 0,88 3 t dân cư hi n có LX-3 7.810 35 2,5 0,88 4 t dân cư hi n có LX-4 4.357 35 2,5 0,88 5 t dân cư hi n có LX-5 4.963 35 2,5 0,88 6 t dân cư hi n có LX-6 1.343 35 2,5 0,88 7 t dân cư hi n có LX-7 325 35 2,5 0,88 8 t dân cư hi n có LX-8 443 35 2,5 0,88 9 t dân cư hi n có LX-9 65.916 35 2,5 0,88 10 t dân cư hi n có LX-10 55.906 35 2,5 0,88 11 t dân cư hi n có LX-11 2.270 35 2,5 0,88 12 t dân cư hi n có LX-12 14.837 35 2,5 0,88 T ng c ng 173.457 2. t th p t ng xây d ng m i ( t tr ng sau khi m ư ng theo quy ho ch): - T ng di n tích t: 8.971m2 g m các ô t có ký hi u K-1 n K-16. - Các ch tiêu cơ b n s ư c xác nh c th theo d án tuỳ thu c vào ch c năng, di n tích, hình d ng ô t và theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. - Ch c năng: Nhà th p t ng xây d ng m i là qu t tr ng sau khi m ư ng theo quy ho ch d ki n xây d ng nhà th p t ng, ngoài ra có th xây d ng các công trình phúc l i xã h i ph c v cho dân cư khu v c như cây xanh, sân chơi, bãi xe tuỳ theo nhu c u c a a phương ( t u giá th c hi n theo Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 09/9/2005). S T.T Ch c năng s d ng ô t Ký hi u Di n tích (m2) 1 t th p t ng K-1 867 2 t th p t ng K-2 2.050 3 t th p t ng K-3 1.090 4 t th p t ng K-4 419 5 t th p t ng K-5 46 6 t th p t ng K-6 182 7 t th p t ng K-7 930
 9. 8 t th p t ng K-8 757 9 t th p t ng K-9 515 10 t th p t ng K-10 517 11 t th p t ng K-11 386 12 t th p t ng K-12 172 13 t th p t ng K-13 239 14 t th p t ng K-14 391 15 t th p t ng K-15 157 16 t th p t ng K-16 253 T ng c ng 8.971 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc iv i t c i t o ch nh trang và t xây d ng m i: + Các công trình c i t o ch nh trang và xây d ng m i c n tuân th theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam và các ch tiêu chung ã kh ng ch trong quy ho ch s d ng t (Khu v c nhà th p t ng xây d ng m i có t ng cao bình quân 3 t ng, phù h p v i c nh quan c a khu dân cư hi n có). + Khu v c dân cư hi n có c i t o ch nh trang theo quy ho ch, ư c th c hi n theo d án riêng trên nguyên t c: h n ch san l p h ao, ưu tiên khai thác qu t tr ng, t k t vào m c ích tr ng cây xanh, các d ch v công c ng ph c v nhu c u c a c ng ng như: bãi xe, sân chơi, th d c th thao, tr m tu n tra, a i m h i h p…, m m t s tuy n ư ng chính có m t c t phù h p tiêu chuNn và th c t t i khu v c k t h p v i nâng c p c i t o h th ng ư ng làng, ngõ xóm hi n có gi i quy t giao thông n i b , c p thoát nư c, thu gom rác, t ng bư c c i thi n i u ki n s ng và m b o v sinh môi trư ng. Không xây d ng công trình s n xu t, kinh doanh d ch v có nh hư ng n môi trư ng khu v c. * Các yêu c u v h t ng k thu t: + Khi c i t o, nâng c p các tuy n ư ng chính trong thôn xóm c n m b o m t c t ngang lòng ư ng t i thi u là 5,5m; công trình c i t o xây d ng có kho ng lùi t i thi u 2¸3m. m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, kh p n i h th ng h t ng k thu t theo Quy ho ch chi ti t ư c duy t và Qui chuNn Xây d ng, Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam. i u 10. t công viên cây xanh, h i u hoà, th d c th thao, cây xanh ơn v . - T ng di n tích t: 218.497m2 g m các ô t có ký hi u CV-1 n CV-3, H H-1, H H-2, CX1-CX4. - Ch c năng: Cây xanh công viên vui chơi gi i trí, vư n hoa, sân chơi, h i u hoà và công trình th d c th thao k t h p d ch v văn hoá t ng h p.
 10. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t ư c xác nh như sau: S Ch c năng s d ng ô t Ký hi u Di n tích (m2) T.T 1 Công viên cây xanh CV-1 42.195 2 H i u hòa H H-1 26.500 3 Cây xanh th thao CV-2 45.756 4 Công viên cây xanh CV-3 31.747 5 H i u hòa H H-2 36.500 6 Cây xanh, vư n hoa CX-1 11.915 7 Cây xanh, vư n hoa CX-2 18.253 8 Cây xanh, vư n hoa CX-3 3.155 9 Cây xanh, vư n hoa CX-4 2.476 T ng c ng 218.497 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: - Trong khu v c cây xanh d ki n xây d ng hi n có tuy n d u s di chuy n theo quy ho ch, trư c m t khi chưa di chuy n ư c tuy n d u này ph i tuân th Ngh nh s 10/CP ngày 17/02/1993 c a Chính ph v vi c ban hành quy nh v b o v an toàn các công trình xăng d u và Ngh nh s 47/CP/1999 ngày 05/07/1999 c a Chính ph v vi c s a i, b sung quy nh v b o v an toàn các công trình xăng d u, vi c di chuy n tuy n d u ph i có s tho thu n c a cơ quan ch qu n tuy n d u và các cơ quan có liên quan. - Xây d ng ki n trúc c nh quan, t ch c sân vư n, cây xanh p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c và khí h u nhi t i, có th k t h p v i sân th thao nh , ư ng d o, chòi ngh , vòi phun nư c, gh á... tăng hi u qu s d ng. Tư ng rào bao quanh i v i công trình th thao có hình th c ki n trúc p, thoáng, không che ch n t m nhìn. - Ch gi i xây d ng công trình th thao và kho ng cách gi a các công trình, các ch tiêu quy ho ch – ki n trúc ph i tuân th Tiêu chuNn thi t k chuyên ngành, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: Tuân th các tuy n ư ng ã xác nh trong khu v c, m b o các yêu c u v sinh môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, u n i h t ng k thu t v i h th ng chung theo Quy ho ch chi ti t và Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. i u 11. t xe. - T ng di n tích t: 16.463m2 g m các ô t có ký hi u XTP, X. - Ch c năng: i m xe cho khu v c và khu ô th .
 11. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t xây d ng bãi xe ư c xác nh như sau: S T.T Ch c năng s d ng ô t Ký hi u Di n tích(m2) 1 Bãi xe XTP 12.286 2 i m xe X 4.177 T ng c ng 16.463 * Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: - Khi xây d ng các bãi xe t p trung, theo yêu c u th c t có th xây d ng công trình ng m ho c nhi u t ng tăng thêm di n tích xe k t h p v i d ch v k thu t ti t ki m t, song ph i m b o thu n l i, an toàn m b o v sinh môi trư ng và phòng ch ng cháy n theo quy nh t i Tiêu chuNn, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. - K t h p v i cây xanh, vư n hoa và tr ng cây xanh bóng mát. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: - Giao thông: Tuân th m ng lư i ư ng ã xác nh trong Quy ho ch chi ti t ư c duy t. B trí nơi xe, l i ra vào thu n ti n, m b o giao thông thông su t và các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, u n i h th ng h t ng k thu t khu v c. i u 12. t di tích Di n tích 5.660m2, có ký hi u DT. - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: + Công trình di tích ( ình, chùa Thanh Am ã ư c x p h ng) vi c xây d ng c i t o trong ph m vi khu v c b o v di tích ph i tuân th Lu t Di s n và Văn hoá. Các công trình xây d ng m i ho c c i t o lân c n c n i u ch nh thi t k m b o không ư c phá v c nh quan chung c a di tích và ph i ư c c p thNm quy n cho phép. + Vi c c i t o, trùng tu di tích s ư c th c hi n theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. * Các yêu c u v quy ho ch k thu t: - Khi c i t o, tôn t o khu v c di tích vi c u các công trình h t ng k thu t và xây d ng m r ng trong khu b o v s 2 c n có ý ki n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành m b o yêu c u thu n l i cho ho t ng văn hoá tôn giáo tín ngư ng, an toàn phòng cháy ch a cháy theo qui nh. B trí nơi xe, l i ra vào thu n ti n, không gây t c ngh n giao thông. i u 13. t dành chuy n i lao ng, vi c làm cho a phương có t ng di n tích 20.377m2, có ký hi u TCN.
 12. - Ch c năng s d ng t d ki n Thương m i - d ch v , d y ngh , ti u th công nghi p s ch, s ư c th c hi n theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: - Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c và ch c năng s d ng c a t ng công trình. - Ch gi i xây d ng và kho ng cách công trình khi l p d án c th ph i tuân th các i u ki n ã ư c xác nh c a quy ho ch và phù h p v i Tiêu chuNn, Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. - Các yêu c u v h t ng k thu t : - Giao thông: B trí l i ra vào thu n ti n, ph i b trí bãi xe n i b trong ô t áp ng nhu c u xe cho b n thân công trình. m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, kh p n i h th ng h t ng k thu t theo Quy ho ch chi ti t ư c duy t và Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam,. i u 14. t cách ly tuy n d u, tuy n ư ng s t, mương thoát nư c. - T ng di n tích 140.042m2, g m các ô t có ký hi u CLD-1 n CLD-6, CLS-1 n CLS-3, M-1 n M-7. - Các ch tiêu cơ b n quy nh cho t ng ô t ư c xác nh như sau: S T.T Ch c năng s d ng ô t Ký hi u Di n tích (m2) I t cách ly tuy n d u 94.900 1 t cách ly tuy n d u CLD -1 15.942 2 t cách ly tuy n d u CLD -2 15.861 3 t cách ly tuy n d u CLD -3 25.005 4 t cách ly tuy n d u CLD -4 20.803 5 t cách ly tuy n d u CLD -5 1.152 6 t cách ly tuy n d u CLD -6 16.137 II t cách ly ư ng s t 11.217 7 t cách ly ư ng s t CLS -1 6.345 8 t cách ly ư ng s t CLS -2 3.959 9 t cách ly ư ng s t CLS -3 913 III Mương thoát nư c 33.925 10 Mương thoát nư c M-1 2.611 11 Mương thoát nư c M-2 7.781 12 Mương thoát nư c M-3 6.823
 13. 13 Mương thoát nư c M-4 3.668 14 Mương thoát nư c M-5 7.276 15 Mương thoát nư c M-6 4.592 16 Mương thoát nư c M-7 1.174 T ng c ng 140.042 - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc: Tuân th các yêu c u t i Ngh nh s 10/CP ngày 17/02/1993 và Ngh nh s 47/1999/N -CP ngày 05/7/1999, Lu t ư ng s t và Pháp l nh B o v các công trình thu l i. i u 15. ư ng giao thông theo quy ho ch. * M ng lư i ư ng khu v c: + Tuy n ư ng có m t c t ngang B = 40m g m hai lòng ư ng (b r ng m i bên là 11,25m, d i phân cách trung tâm r ng 3m, v a hè m i bên r ng 7,25m). + Tuy n ư ng ê sông u ng g m hai ph n ư ng l ch c t. Ph n ư ng n m trên ư ng ê hi n có v i m t c t ngang B = 13,25m (g m lòng ư ng r ng 11,25m v i 3 làn xe + v a hè m i bên r ng 1m), ph n ư ng n m dư i chân ê trong hành lang b o v ê có m t c t ngang B = 17,5m (g m lòng ư ng r ng 11,25m v i 3 làn xe + v a hè phía B c giáp chân ê r ng 1m + v a hè phía Nam r ng 5m). * M ng ư ng phân khu v c: Có m t c t ngang B = 30m (g m lòng ư ng r ng 15m v i 4 làn xe + v a hè m i bên r ng 7,5m). * M ng ư ng nhánh: + M ng ư ng có m t c t ngang B = 22m (bao g m lòng ư ng r ng 12m + v a hè m i bên r ng 5m). + ư ng có m t c t ngang B = 17,5m (bao g m lòng ư ng r ng 7,5m + v a hè m i bên r ng 5m). + ư ng có m t c t ngang B = 13,5m (bao g m lòng ư ng r ng 7,5m + v a hè m i bên r ng 3m). * ư ng giao thông trong khu v c làng xóm hi n có: ư c th c hi n c i t o ch nh trang theo d án riêng trên cơ s m ng lư i ư ng hi n có trong khu v c làng xóm, có th t ch c m t s tuy n ư ng có m t c t ngang (g m lòng ư ng r ng t i thi u 5,5m + v a hè m i bên r ng t 1-3m). - Trong khu v c nghiên c u có m t s tuy n ư ng giao thông và công trình h t ng k thu t c t qua tuy n d u c n có s tho thu n c a cơ quan ch qu n tuy n d u và các cơ quan có liên quan có các bi n pháp k thu t tăng cư ng m c an toàn c a tuy n d u.
 14. Ch gi i ư ng c a t ng tuy n ư ng ư c xác nh trên b n , t l 1/500 phù h p v i quy ho ch ư c duy t. Chi u r ng lòng ư ng xe ch y, v a hè theo úng quy ho ch ư c duy t, phù h p tiêu chuNn và Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. i u 16. Các công trình u m i h t ng k thu t. a. San n n và thoát nư c mưa: - Cao n n thi t k th p nh t: 7,20m; cao nh t 8,40m; ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. d c n n i ³ 0,004 - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. b. C p nư c: - Ngu n nư c c p cho Khu ô th Thư ng Thanh ư c c p t Nhà máy nư c Gia Lâm, thông qua tuy n ng c p nư c truy n d n D400 (d ki n xây d ng d c ư ng Ngô Gia T ) và tuy n ng c p nư c truy n d n D400 d c ư ng quy ho ch phía B c khu ô th . - Trư c m t, khi các tuy n ng c p nư c truy n d n c a Thành ph chưa ư c xây d ng, c p nư c cho d án có th l y t tuy n ng c p nư c D225 b trí d c ư ng Ngô Gia T . - B trí các h ng c u h a t i các ngã ba, ngã tư ư ng giao thông thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính Do 110mm và kho ng cách gi a các h ng c u ho kho ng 150m. c. C p i n: Ngu n i n 22KV c p cho khu quy ho ch ư c l y t tr m 110KV Gia Lâm (Thanh Am) phía ông khu t. V trí các tuy n cáp ư c b trí d c theo các tuy n ư ng quy ho ch. d. M ng lư i thông tin bưu i n: Ph c v các thuê bao c a Khu ô th Thư ng Thanh là t ng ài v tinh 5000 s d ki n xây d ng trong khu v c nghiên c u. T t ng ài v tinh này có các tuy n cáp g c n các t cáp t trong khu v c nghiên c u. e. Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - Theo quy ho ch, h th ng thoát nư c th i c a khu t này ư c thi t k là h th ng c ng riêng gi a nư c mưa và nư c th i. Nư c th i sau khi ư c x lý sơ b t i công trình s theo tuy n c ng thoát nư c th i riêng t ch y v tr m bơm nư c th i khu v c trư c m t ư c bơm vào h th ng mương thoát nư c khu v c, tương lai s ư c bơm v tr m x lý Gia Thư ng.
 15. - i v i các y u t môi trư ng khác ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. f. V các tuy n ng xăng d u: Các tuy n ư ng và công trình h t ng k thu t n m trong ho c c t qua hành lang b o v tuy n ng xăng d u hi n có yêu c u T ng Công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i có s tho thu n c a cơ quan qu n lý công trình xăng d u và cơ quan phòng cháy ch a cháy trư c khi xây d ng. Ph i có các gi i pháp k thu t và th ng nh t v i cơ quan qu n lý tuy n ng xăng d u c m m c hành lang b o v m b o an toàn trong quá trình xây d ng cũng như ho t ng c a khu ô th m i sau này theo quy nh c a Ngh nh s 47/1999/N -CP c a Chính ph . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17. i u l này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 18. Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t (t l 1/500) Khu ô th Thư ng Thanh ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 19. M i hành vi vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. án Quy ho ch chi ti t Khu ô th Thư ng Thanh (t l 1/500) phư ng Thư ng Thanh, qu n Long Biên và b n i u l này ư c lưu gi t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t và th c hi n: - UBND thành ph Hà N i; - S Xây d ng; - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; - S Quy ho ch - Ki n trúc; - UBND qu n Long Biên;. - UBND phư ng Thư ng Thanh;. - T ng Công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i.
 16. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản