Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT về danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 26/2008/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định”. Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC; Nguyễn Thành Hưng - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, KHCN, QLCL. DANH MỤC
  2. CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) Số TT Tên công trình Tiêu chuẩn áp dụng Thời hạn (năm) TCN 68-141:1999(1) 1. Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình) TCN 68-135:2001 3 TCN 68-141:1999(1) 2. Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước TCN 68-135:2001 3 TCN 68-141:1999(1) 3. Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS) TCN 68-135:2001 3 TCVN 3718-1:2005 Ghi chú: (1) – Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ
Đồng bộ tài khoản