Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành để sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p - T do - H nh phúc ------- ----------- S : 26/2008/Q -UBND B c Liêu, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S N I DUNG C A QUY T NNH S 14/2007/Q -UBND NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2007 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 1002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Nghi nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh quy t s 12/2003/NQ-H ND ngày 17 tháng 7 năm 2003 c a H i ng nhân t nh v vi c ban hành Danh m c và m c thu phí, l phí trên a bàn t nh B c Liêu; Căn c Ngh quy t s 01/2007/NQ-H ND ngày 20 tháng 7 năm 2007 c a H i ng nhân t nh khóa VII, kỳ h p th 10 v vi c i u ch nh, b sung Danh m c, m c thu phí, l phí; ph m vi áp d ng; t l trích, n p, qu n lý, s d ng và ch mi n gi m ti n thu phí, l phí trên a bàn t nh B c Liêu; Xét T trình s 462/TTr-STC ngày 01 tháng 10 năm 2008 c a S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s n i dung Quy t nh s 14/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu v vi c i u ch nh, b sung và m c thu phí, l phí; t l trích, n p; ph m vi áp d ng; qu n lý, s d ng và ch mi n, gi m ti n thu phí, l phí trên a bàn t nh B c Liêu (Sau ây g i t t là Quy t nh s 14/2007/Q -UBND), như sau: Thay th c m t “Phí trông gi xe p” t i i m 2 ph n B ph l c 02 kèm theo Quy t nh s 14/2007/Q -UBND) b ng “Phí trông gi xe p, xe máy, ô tô”. i u 2. Giao S Tài chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Quy t nh này.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th , y ban M t tr n T qu c t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã căn c quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ngày ký. Các n i dung khác c a Quy t nh s 14/2007/Q -UBND không c p n t i Quy t nh này v n gi nguyên hi u l c thi hành./. TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thanh B
Đồng bộ tài khoản