Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 26/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng Y t và Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n 9”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký và bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Phòng Y t qu n, Th trư ng ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng Phòng Y t là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v thu c ph m vi S - ngành thành ph ph trách. Phòng Y t có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân, bao g m: y t cơ s ; y t d phòng; khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng; y dư c c truy n; thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i; m phNm; v sinh an toàn th c phNm; b o hi m y t ; trang thi t b y t ; dân s - k ho ch hóa gia ình. Phòng Y t có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n riêng theo quy nh. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình y ban nhân dân qu n: - D th o các quy t nh, ch th , quy ho ch, k ho ch dài h n, 05 năm, hàng năm; án, chương trình phát tri n y t , c i cách hành chính, xã h i hóa trong lĩnh v c y t trên a bàn qu n; - D th o bi n pháp huy ng liên ngành trong qu n lý, s d ng các ngu n l c th c hi n công tác phòng, ch ng d ch b nh; dân s - k ho ch hóa gia ình; an toàn v sinh th c phNm; kh c ph c h u qu c a d ch, b nh, tai n n thương tích, thiên tai th m h a nh hư ng n s c kh e nhân dân x y ra trên a bàn qu n.
  3. 2. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình phát tri n y t trên a bàn qu n sau khi ư c phê duy t. 3. Giúp y ban nhân dân qu n thNm nh các i u ki n hành ngh y t tư nhân trên a bàn qu n theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 4. Ki m tra, thanh tra vi c t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, k ho ch, án, chương trình, d án và ho t ng i v i các cơ s cung c p d ch v v y t trên a bàn qu n. 5. Hư ng d n y ban nhân dân phư ng t ch c th c hi n chương trình y t cơ s , dân s - k ho ch hóa gia ình, v n ng nhân dân gi gìn v sinh, an toàn th c phNm, phòng, ch ng các d ch b nh. 6. Ph i h p v i Phòng N i v qu n giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn thu c ngành qu n lý, theo yêu c u nhi m v ư c giao. 7. Qu n lý t ch c, biên ch , tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n. 8. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh. 9. Ngoài nhi m v và quy n h n nêu trên, Phòng Y t có trách nhi m th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác theo s phân công c a y ban nhân dân qu n và Ch t ch y ban nhân dân qu n. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy 1. T ch c: - Phòng Y t do Trư ng phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các cán b , công ch c chuyên môn. - Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; ng th i ch u trách nhi m v i Giám c S Y t v vi c th c hi n các m t công tác chuyên môn, nghi p v do S này qu n lý. - Phó Trư ng phòng là ngư i giúp cho Trư ng phòng ch o m t s m t công tác (theo s phân công c th c a Trư ng phòng) và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nhi m v ã ư c phân công. Khi v ng m t, Trư ng phòng y nhi m m t Phó Trư ng phòng i u hành ho t ng c a cơ quan.
  4. - Các Phó Trư ng phòng ư c ký và óng d u c a Phòng i v i nh ng công vi c mà Trư ng phòng phân công ph trách c th . - Cán b , công ch c chuyên môn ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. - Vi c b nhi m, i u ng, khen thư ng, luân chuy n, mi n nhi m, cho t ch c, th c hi n ch chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ho t ng: Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, c i m tình hình c th c a ơn v , trình , năng l c cán b , Phòng Y t qu n t ch c thành các b ph n g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác c a Phòng. Tùy theo quy mô ho t ng và tính ch t công vi c và nhân s c th c a a phương, y ban nhân dân qu n có th b trí cán b ph trách riêng t ng lĩnh v c ho c kiêm nhi m các lĩnh v c trên cơ s tinh g n, hi u qu và ti t ki m. i u 4. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c phân b biên ch cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao. Biên ch c a Phòng Y t do y ban nhân dân qu n phân b trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c và h i h p 1. Ch làm vi c: - Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. - Phòng Y t làm vi c theo ch th trư ng. - Trư ng phòng ph trách, i u hành t t c các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. - Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t.
  5. - Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. - Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c, ng th i ph i m c trang ph c và eo th công ch c theo quy nh. - Công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Phòng, c a ng nghi p, cũng như c a khách n liên h công tác. 2. Ch sinh ho t, h i h p: - Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. - Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. - M i tháng h p toàn th cơ quan m t l n. - M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác t ng th i kỳ do lãnh o t ng b ph n tr c ti p phê duy t. - L ch làm vi c v i các cơ s c a Phòng (các t ch c và cá nhân có liên quan) ph i nêu c th trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 6. M i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng Y t ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i thư ng tr c y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 2. i v i S Y t và các S - ngành liên quan: Phòng Y t ch u s hư ng d n, ki m tra và thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t , các S - ngành liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng, th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn nh kỳ và theo yêu c u c a Giám c S Y t , S - ngành liên quan. 3. i v i B nh vi n qu n và Trung tâm Y t D phòng qu n:
  6. Phòng Y t giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v y t i v i B nh vi n và Trung tâm Y t D phòng qu n; th c hi n m i quan h h p tác, ph i h p theo ch c năng, nhi m v nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n. B nh vi n và Trung tâm Y t D phòng qu n có trách nhi m th c hi n ch báo cáo cho Phòng Y t v : k ho ch ho t ng, báo cáo công tác chuyên môn, nghi p v theo nh kỳ và t xu t, cung c p thông tin, s li u liên quan n lĩnh v c ho t ng c a mình theo yêu c u c a Phòng Y t . Trên cơ s báo cáo c a các ơn v , Phòng Y t t ng h p báo cáo ho c giúp y ban nhân dân qu n th c hi n báo cáo n các cơ quan liên quan theo quy nh. 4. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n: Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n, nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n. Trư ng h p ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Trư ng các Phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng Y t ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. 5. i v i y ban nhân dân các phư ng: - Ph i h p h tr và t o i u ki n y ban nhân dân các phư ng th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng; - Hư ng d n cán b phư ng v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do Phòng qu n lý. 6. i v i y ban M t tr n T qu c, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n: Khi y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 7. Trư ng Phòng Y t và Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p. i u 8. Vi c s a i, b sung ho c bãi b Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân qu n ký ban hành m i có giá tr ./.
Đồng bộ tài khoản