Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 26/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C HÀNG H I VI T NAM TR C THU C B GIAO THÔNG V N T I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. C c Hàng h i Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Giao thông v n t i qu n lý nhà nư c chuyên ngành hàng h i và th c thi nhi m v qu n lý nhà nư c v hàng h i trong ph m vi c nư c. 2. C c Hàng h i Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và có tr s chính t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ch trì xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm, các chương trình, d án qu c gia, các án phát tri n thu c ngành hàng h i trong ph m vi c nư c. 2. Ch trì xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i các d án lu t, pháp l nh, các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v hàng h i. 3. Ch trì xây d ng tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia và nh m c kinh t - k thu t chuyên ngành hàng h i, trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình cơ quan có thNm quy n thNm nh, công b ; t ch c xây d ng và thNm nh, công b tiêu chuNn cơ s chuyên ngành hàng h i. 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, quy trình, quy ph m và nh m c kinh t - k thu t chuyên ngành hàng h i ư c c p có thNm quy n ban hành, công b ho c phê duy t; quy nh vi c áp d ng c th m t s tiêu chuNn, quy trình k thu t, nghi p v i v i các t ch c, ơn v ho t ng trong lĩnh v c hàng h i phù h p v i pháp lu t v hàng h i và thNm quy n qu n lý, i u hành c a C c. 5. T ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c pháp lu t v hàng h i.
  2. 6. V qu n lý c ng bi n, lu ng hàng h i, các khu neo u tàu bi n, qu n lý quy ho ch xây d ng cơ s s a ch a và óng m i tàu thuy n: a) T ch c qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n; b) T ch c giám sát vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch xây d ng c ng bi n, lu ng hàng h i, các khu neo u, s a ch a và óng m i tàu thuy n phù h p v i quy ho ch ư c phê duy t và b o m an toàn hàng h i. c) Th c hi n qu n lý k t c u h t ng c ng bi n, lu ng hàng h i ư c giao qu n lý; t ch c u th u cho thuê khai thác b n c ng, c u c ng ư c giao qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; d) Trình B trư ng B Giao thông v n t i công b óng, m c ng bi n, công b vùng nư c c ng bi n, lu ng hàng h i và khu v c qu n lý c a c ng v hàng h i; ) Quy t nh ưa c u c ng, b n c ng, khu chuy n t i vào s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. V qu n lý tàu bi n, thuy n viên, hoa tiêu và ngu n nhân l c hàng h i khác: a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành ho c B trư ng trình Chính ph ban hành quy nh v ăng ký, qu n lý mua bán tàu bi n, ch c danh, tiêu chuNn ch c danh thuy n viên và nh biên c a tàu bi n Vi t Nam; b) T ch c ăng ký tàu bi n, thuy n viên theo quy nh c a pháp lu t; c) Th c hi n vi c c p, thu h i ch ng ch chuyên môn, h chi u thuy n viên, s thuy n viên và các gi y t khác có liên quan ho t ng hàng h i theo quy nh c a pháp lu t; d) T ch c ào t o, hu n luy n thuy n viên, hoa tiêu hàng h i, s quan an ninh c ng bi n và các ngu n nhân l c hàng h i khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 8. V v n t i bi n và d ch v hàng h i: a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v phát tri n v n t i bi n, d ch v h tr v n t i bi n, i u ki n kinh doanh d ch v v n t i bi n; b) Hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v n t i bi n và d ch v hàng h i; c) T ch c th c hi n vi c th ng kê, nghiên c u, d báo phát tri n hàng h i và ánh giá ch t lư ng d ch v hàng h i. 9. V an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng: a) Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i; tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v phòng ng a ô nhi m môi trư ng trong lĩnh v c hàng h i; b) T ch c th c hi n b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i i v i tàu thuy n ho t ng t i c ng bi n, lu ng hàng h i và các vùng bi n Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; c) T ch c th c hi n vi c báo cáo, i u tra, x lý tai n n hàng h i và các hành vi vi ph m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i theo quy nh c a pháp lu t và i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p;
  3. d) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c phòng ng a ô nhi m môi trư ng t i c ng bi n và lu ng hàng h i; ) Là u m i tham gia v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n; t ch c th c hi n ph i h p tìm ki m và c u n n trên bi n theo quy nh c a pháp lu t; e) Qu n lý h th ng thông tin hàng h i, báo hi u hàng h i và các h th ng h tr hàng h i khác; t ch c cung c p các tài li u và thông tin nh m b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i theo quy nh c a pháp lu t; g) T ch c phê duy t k ho ch an ninh c ng bi n Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t và các i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; h) T ch c ti p nh n, truy n phát thông tin an ninh hàng h i theo quy nh c a pháp lu t; 10. V qu n lý d án u tư xây d ng: Th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan quy t nh u tư, ch u tư i v i các d án ư c giao qu n lý theo phân c p; xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành ho c B trư ng trình cơ quan có thNm quy n ban hành quy nh v u tư xây d ng, qu n lý khai thác c ng bi n, lu ng hàng h i và qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n Vi t Nam. 11. Tham gia gi i quy t tranh ch p, khi u n i v hàng h i; t ch c xác nh n vi c trình kháng ngh hàng h i theo quy nh c a pháp lu t; 12. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t chương trình, k ho ch h p tác qu c t v hàng h i ho c B trư ng trình cơ quan có thNm quy n phê chuNn xu t vi c ký k t ho c gia nh p các i u ư c qu c t v hàng h i; ch trì xây d ng; trình B trư ng B Giao thông v n t i d th o th a thu n qu c t v hàng h i; tham gia àm phán trình cơ quan có thNm quy n ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t , các t ch c qu c t v hàng h i; t ch c th c hi n các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t và h p tác qu c t v hàng h i theo phân c p qu n lý; là u m i quan h v i các t ch c hàng h i qu c t . 13. T ch c th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, phát tri n, ng d ng và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c hàng h i; xây d ng, tri n khai các chương trình, d án ng d ng công ngh thông tin; xây d ng cơ s d li u, d ch v thông tin ph c v công tác qu n lý và khai thác trong lĩnh v c hàng h i. 14. Hư ng d n, t o i u ki n cho các h i, t ch c phi chính ph tham gia vào ho t ng trong lĩnh v c hàng h i. 15. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v hàng h i i v i cơ quan, t ch c cá nhân trong ph m vi c nư c; thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý c a C c. 16. Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c c a B Giao thông v n t i. 17. T ch c qu n lý b máy, cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và s d ng biên ch ư c duy t theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách, khen thư ng, k lu t, ào t o, b i thư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c thNm quy n qu n lý c a C c; 18. C c Hàng h i Vi t Nam ư c s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p, các ngu n thu t phí, l phí, các ngu n thu khác th c hi n nhi m v ư c giao và th c hi n qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 19. Ch trì xu t xây d ng m c phí, l phí chuyên ngành hàng h i, ơn giá s n phNm, d ch v công ích trong lĩnh v c hàng h i do nhà nư c quy nh trình cơ quan có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 20. Th c hi n u th u, t hàng ho c giao k ho ch th c hi n s n xu t, cung ng s n phNm và d ch v công ích trong lĩnh v c hàng h i theo quy nh c a pháp lu t. 21. ư c tr c ti p quan h v i các cơ quan nhà nư c có liên quan th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 22. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Giao thông v n t i giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các t ch c giúp vi c C c trư ng: a) Phòng K ho ch – Tài chính; b) Phòng An toàn – An ninh hàng h i; c) Phòng Qu n lý k t c u h t ng c ng bi n; d) Phòng Công trình hàng h i; ) Phòng ăng ký tàu bi n và thuy n viên; e) Phòng V n t i và D ch v hàng h i; g) Phòng Khoa h c – Công ngh và Môi trư ng; h) Phòng Pháp ch ; i) Phòng H p tác qu c t ; k) Phòng T ch c cán b ; l) Thanh tra hàng h i; m) Văn phòng Thư ng tr c c a Ban Thư ký IMO Vi t Nam; n) Văn phòng. 2. Các Chi c c Hàng h i: a) Chi c c Hàng h i t i thành ph H i Phòng; b) Chi c c Hàng h i t i thành ph H Chí Minh. 3. Các C ng v hàng h i: B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th các C ng v hàng h i theo ngh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 4. Các ơn v s nghi p tr c thu c:
  5. a) Trung tâm Ph i h p tìm ki m c u n n hàng h i; b) Trung tâm Thông tin an ninh hàng h i; c) Trư ng Cao ng Hàng h i 1; d) Trư ng Cao ng ngh Hàng h i thành ph H Chí Minh; ) T p chí Hàng h i Vi t Nam. i u 4. Lãnh o 1. C c Hàng h i Vi t Nam có C c trư ng và không quá 03 Phó C c trư ng. 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Các Phó C c trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và theo quy nh c a pháp lu t. 3. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c Hàng h i Vi t Nam. Các Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng và pháp lu t v nhi m v ư c C c trư ng phân công. 4. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c tr c thu c C c. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 06 tháng 04 năm 2009. 2. Bãi b Quy t nh s 269/2003/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng h i Vi t Nam. 3. B trư ng B Giao thông v n t i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Hàng h i Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  6. - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản