Quyết định số 26-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 26-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26-HĐBT về việc thành lập và đổi tên một số thị trấn của các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Nghĩa Hưng và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26-H BT Hà N ingày 13 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ I TÊN M T S THN TR N C A CÁC HUY N BÌNH L C, LÝ NHÂN, NGHĨA HƯNG VÀ KIM SƠN THU C T NH HÀ NAM NINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1931; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Hà Nam Ninh và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p và i tên m t s th tr n c a các huy n Bình L c, Lý Nhân, Nghĩa Hưng và Kim Sơn thu c t nh Hà Nam Ninh như sau: A. Huy n Bình L c: Thành l p th tr n Bình M (th tr n huy n l huy n Bình L c) trên cơ s 1,44 hécta t v i 51 nhân khNu c a xã An ; 164,48 hécta t v i 947 nhân khNu c a xã An M ; 90 hécta t v i 573 nhân khNu c a xã M Th và 3,91 hécta t c a xã Trung Lương. Th tr n Bình M có 256,83 hécta t v i 1.571 nhân khNu. a gi i th tr n Bình M phía ông giáp xã Trung Lương; phía tây giáp xã M Th ; phía nam giáp các xã M Th và An ; phía b c giáp xã An M . B. Huy n Lý Nhân: Thành l p th tr n Vĩnh Tr (th tr n huy n l huy n Lý Nhân) trên cơ s 175,84 hécta t v i 3.518 nhân khNu c a xã ng Lý và 3,15 hécta t c a xã c Lý. Th tr n Vĩnh Tr có 179,99 hécta t v i 6.047 nhân khNu. a gi i th tr n Vĩnh Tr phía ông giáp xã ng Lý; phía tây giáp sông Châu và huy n Bình L c; phía nam giáp xã Nhân Khang; phía b c giáp xã c Lý.
  2. C. Huy n Nghĩa Hưng: 1. Gi i th xã Nghĩa Hi p; thành l p th tr n Li u (th tr n huy n l huy n Nghĩa Hưng) trên cơ s di n tích và dân s c a xã này v i 26,8 hécta t c a xã Nghĩa Trung. Th tr n Li u có 421,62 hécta t v i 6.959 nhân khNu. a gi i th tr n Li u phía ông giáp huy n Nam Ninh; phía tây giáp xã Nghĩa Trung; phía nam giáp xã Nghĩa Sơn và sông Ninh Cơ; phía b c giáp xã Nghĩa Trung và huy n Nam Ninh. 2. i tên th tr n nông trư ng R ng ông thành th tr n R ng ông. D. Huy n Kim Sơn: i tên th tr n nông trư ng Bình Minh thành th tr n Bình Minh. i u 2. U ban Nhân dân t nh Hà Nam Minh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản