Quyết định số 260/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
86
lượt xem
5
download

Quyết định số 260/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 260/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 260/2006/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ---------------------------------- S : 260/2006/Q -CTN Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 15 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c và Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 03/CP-XDPL ngày 09/01/2006, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i: 87 công dân hi n ang cư trú t i Hàn Qu c; 666 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa liên bang c; 28 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Áo; 8 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Ba Lan; 1 công dân hi n ang cư trú t i Vương qu c Th y i n; 11 công dân hi n ang cư trú t i Vương qu c an M ch; 2 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Séc; 39 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào; 1 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Bungari (có tên trong danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng côngdân có tên trong danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
 2. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I HÀN QU C Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 260/2006/Q -CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 HÀ HOÀNG H I Y N, SINH NGÀY 12/6/1986 T I HÀ N I GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: S 62-6 SINWOLDONG, YANGCHUNKU, SEOUL 2 HÀ HOÀNG NAM, SINH NGÀY 10/7/1987 T I HÀ N I GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: S 62-6 SINWOLDONG, YANGCHUNKU, SEOUL 3 NGUY N THN THUỲ NHIÊN, SINH NGÀY 12/7/1973 T I GI I TÍNH: N BÌNH NNH HI N TRÚ T I: OMOK APT, #102, 367-15 OMOKCHEON- DONG, GWONSEON-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO 4 NGUY N THN NG C TH O, SINH NGÀY 19/4/1983 T I GI I TÍNH: N C N THƠ HI N TRÚ T I: A-201 WOOJIN VILLA, 338-5 YANGJI-RI, YANGJI-MYUN, YONGIN-CITY KYUNGGI-DO 5 TRƯƠNG THN KI U NGÂN, SINH NGÀY 04/9/1982 T I GI I TÍNH: N NG THÁP HI N TRÚ T I: 107-1403 YANGBEOL WOORIM APT, 359 YANGBEOL-2, OPHO-EUP, KWANGJU-CITY JYINGGI-DO 6 NGUY N THN THANH TUY N, SINH NGÀY 16/5/1971 T I GI I TÍNH: N NG NAI HI N TRÚ T I: 577-75 SEOKNAM-2DONG, SEOGU, INCHEON CITY 7 NGUY N THN THANH THU N, SINH NGÀY 31/8/1972 T I GI I TÍNH: N TP H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: B02-HO, GA-DONG, SEONIL VILLA, 388-4 SINGIL 5-DONG, EONGDUENGPO-GU, SEOUL 8 LÊ THN M NHUNG, SINH NGÀY 26/6/1983 T I TÂY GI I TÍNH: N NINH HI N TRÚ T I: 401 HAIST VILLE, 48-9, BYEON-DONG, SEO-GU, DAE JEON CITY 9 NGUY N THN H NG C M, SINH NGÀY 02/4/1983 T I GI I TÍNH: N C N THƠ HI N TRÚ T I: 369 JO JEONG-RI, GUN BUK-MYEON,
 3. KEUM SAN-GUN, CHUNG CHEONG PROVINCE 10 TH M THN NG C LAN, SINH NGÀY 28/6/1975 T I GI I TÍNH: N QU NG NINH HI N TRÚ T I: HAETVIT MAEU (1818-504) HÁENGIN- DONG 953 DEOKYANG-GU, GOYANG-SI, GYEONGGI- DO, SEOUL 11 LÊ TH Y TIÊN, SINH NGÀY 20/10/1978 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N MINH HI N TRÚ T I: 367, 9/4 HANGANG-RO 2-GA YONGSAN- GU, SEOUL 12 BÙI M H NH, SINH NGÀY 31/7/1967 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N MINH HI N TRÚ T I: #201 HWANHEE VILLA, 67-3 JEONGJA- DONG, JANGAN-GU, SUWON-CITY, KYUNGGI-DO 13 H THI THU HÀ, SINH NGÀY 21/5/1983 T I TÂY NINH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: #101-5, SARIM-DONG, CHANGWON- CITY, KYUNGSANGNAM-DO 14 HUỲNH THÚY NGA, SINH NGÀY 25/02/1981 T I NG GI I TÍNH: N NAI HI N TRÚ T I: 513 GANGSEON-RI, GANGHYEON- MYEON, YANGYANG-GUN, GANGON-DO 15 NG NG C DUNG, SINH NGÀY 11/01/1977 T I NG GI I TÍNH: N NAI HI N TRÚ T I: #223 YONGDANG-DONG, NAM-GU, BUSAN-CITY 16 NGUY N THN THANH HƯƠNG, SINH NGÀY 24/4/1966 T I GI I TÍNH: N HÀ TÂY HI N TRÚ T I: 547-24, MYONMOK-1 DONG, JUNGRANG-GU, SEOUL 17 NGUY N THI ÚT EM, SINH NGÀY 20/8/1979 T I C N GI I TÍNH: N THƠ HI N TRÚ T I: 116 TONGDUCHON-DONG, TONGDUCHON-SI, KYONGGI-DO 18 NGUY N THN NG C THU, SINH NGÀY 23/11/1984 T I GI I TÍNH: N VĨNH LONG HI N TRÚ T I: ROOM 303#1386-10, SINGIL-DONG, DANWON-GU, ANSAN-CITY, KYUNGGI PROVINCE 19 ÀO THI KIM OANH, SINH NGÀY 19/11/1982 T I H I GI I TÍNH: N
 4. PHÒNG HI N TRÚ T I: A-101 HOAM VILLA #130-1 WONGJONG- 2 DONG, OHJUNG-GU, BUCHUN-CITY, KYUNGGI-DO 20 NGUY N NG C I P, SINH NGÀY 08/12/1957 T I VĨNH GI I TÍNH: N LONG HI N TRÚ T I: 164-4 YONGSAN-RI, HANSAN-MYUN, SUCHUN-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO 21 HOÀNG THN CHÂU, SINH NGÀY 09/02/1970 T I H I GI I TÍNH: N DƯƠNG HI N TRÚ T I: 401 VILLA INTER CITY, 497-19 BANGHWA-1 DONG, GANGSEO-GU, SEOUL 22 NGUY N THÀNH TRUNG, SINH NGÀY 23/6/1988 T I H I GI I TÍNH: NAM DƯƠNG HI N TRÚ T I: 401 VILLA INTER CITY, 497-19 BANGHWA-1 DONG, GANGSEO-GU, SEOUL 23 NGUY N THN MAI THU, SINH NGÀY 22/12/1990 T I H I GI I TÍNH: N DƯƠNG HI N TRÚ T I: 401 VILLA INTER CITY, 497-19 BANGHWA-1 DONG, GANGSEO-GU, SEOUL 24 LƯU THN ÁNH NGUY T, SINH NGÀY 10/4/1968 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: B-201 HYUNDAI RESIDENTIAL HOUSE, 562-35 OHJEONG-DONG, OHJEONG-GU, BUCHEON CITY GYEONGGI PROVINCE 25 LÊ THN KIM THANH, SINH NGÀY 06/11/1982 T I C N GI I TÍNH: N THƠ HI N TRÚ T I: 714-403 WOOREUK (AH) 1146-11 SANBON-DONG, GUNPO-CITY, KYUNGGI-DO 26 NGUY N THN LOAN, SINH NGÀY 06/7/1984 T I VĨNH GI I TÍNH: N LONG HI N TRÚ T I: 39 SUHYANGRI-3GU, SUNGHWAN-EUP, CHUNAN-CITY, CHUNGCHEONGNAM 27 LÂM THN VĨNH B N, SINH NGÀY 30/12/1978 T I TÂY GI I TÍNH: N NINH HI N TRÚ T I: 210-603 JUGONG APT.#874 DANG-DONG, GUNPO-CITY, KYUNGGI-DO 28 TR N NG C KIM H NG, SINH NGÀY 03/5/1976 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH
 5. HI N TRÚ T I: 665-48 BUPYUNG-DONG, BUPYUNG-GU, INCHEON-CITY 29 LÊ THN M TH O, SINH NGÀY 03/6/1967 T I NINH GI I TÍNH: N THU N HI N TRÚ T I: GA-B02 YONGHEUNG VILLA, #242-5 HAENGSHIN-DONG, DEOKYANG, GOYANG-CITY KYUNGGI-DO 30 LÊ THN MAI THY, SINH NGÀY 02/4/1979 T I TÂY NINH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: #201 DAESUNGSANGGA APT. 620/1 JEONHA2 VILLAGE DONG-DISTRICT, ULSAN-CITY 31 NGUY N THN HƯƠNG THÚY, SINH NGÀY 02/3/1983 T I GI I TÍNH: N C N THƠ HI N TRÚ T I: GROUND FLOOR 5/6-2129 SHINGIL 7- DONG, YORNG DEUNGPO-GU, SEOUL 32 INH THUỲ PHƯƠNG UYÊN, SINH NGÀY 07/9/1978 T I GI I TÍNH: N TP H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: 373-10 BUKBYUN-DONG, KIMPO-CITY, KYUNGGI-DO 33 TR N THU TH Y, SINH NGÀY 31/12/1981 T I BÌNH GI I TÍNH: N DƯƠNG HI N TRÚ T I: 303 SUNGKYUNG VILLA, #4-46 SONGWODONG-1 GA, JUNG-GU, INCHEON-CITY 34 NGUY N THN TUY T H NG, SINH NGÀY 02/01/1984 T I GI I TÍNH: N C N THƠ HI N TRÚ T I: 204-20 I-DONG UIWANG CITY, GYEONGGI-DO 35 NGUY N THN PHƯ NG, SINH NGÀY 13/8/1981 T I C N GI I TÍNH: N THƠ HI N TRÚ T I: 137 HAKBONG-RI, BANPO-MYEON, GONGJU-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO 36 LÊ THN TUY T H NH, SINH NGÀY 20/10/1974 T I GI I TÍNH: N THANH HÓA HI N TRÚ T I: 134-120, IMOON-1-DONG, DONGDAEMOON-GU, SEOUL 37 THN H NH NGUYÊN, SINH NGÀY 20/11/1983 T I C N GI I TÍNH: N THƠ HI N TRÚ T I: KOCHUNG, JUKONG APT.# 1009-409, 30, HAANDONG, KWANGMYUNG CITY, KYUNGGIDO
 6. 38 VƯƠNG THN MINH XÂM, SINH NGÀY 24/02/1981 T I GI I TÍNH: N QU NG NINH HI N TRÚ T I: 597-3 EUPNAE-DONG, SEOSAN CITY, CHUNGCHEONGNAM-DO 39 LÊ THN MƯ I, SINH NGÀY 09/12/1972 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N MINH HI N TRÚ T I: (15/5) 411-11, SAMRAK-DONG, SASANG- GU, BUSAN CITY 40 NGUY N THN NG C TÚ, SINH NGÀY 20/7/1971 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: 516-17 MANGWOO-DONG, JUNGRANG- GU, SEOUL 41 NG THN PHE, SINH NGÀY 18/3/1981 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 224 JEO GOK-RI WEON-MYEON, KEUM SAN GUN, CHUNG CHEONG PROVINCE 42 LÊ THN KIM LIÊN, SINH NGÀY 05/6/1972 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N MIN HI N TRÚ T I: # 3-201 AREUM VILLA, 623-75 HYOSUNG-DONG, GEYANG-GU, INCHEON-CITY 43 PHAN THN CHI U, SINH NGÀY 15/6/1983 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 201, NOKSAN VILLA, 356-10, MAJEON- RI, CHU BU-MYEON, KEUMSAN-GUN, S. CHUNG CHEONG PROVINCE 44 NGUY N THN THÚY, SINH NGÀY 16/01/1983 T I C N GI I TÍNH: N THƠ HI N TRÚ T I: 162, JO JEONG-RI, GUNBUK-MYEON, KEUM SAN-GUN, S. CHUNG CHEONG PROVINCE 45 LÊ THN THANH TÂM, SINH NGÀY 26/8/1975 T I TÂY GI I TÍNH: N NINH HI N TRÚ T I: # 570 DAEAM-RI, GEUMSUNG-MYUM, GEUMSAN-GUN, CHUNG CHEONGNAM-DO 46 TR N THN THANH TH O, SINH NGÀY 14/01/1977 T I GI I TÍNH: N NG THÁP HI N TRÚ T I: 1F#2-126 SONGNEUNG 1-RI, RINGEON- EUP, NAMYANGIU, KYUNGGI-DO 47 TR N THI HOA, SINH NGÀY 10/8/1972 T I B C NINH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 458 SAMJUNG-RI, DAESO-MYUN, EUMSUNG-KUN, CHUNGCHONGBUK-DO
 7. 48 LÊ THN KIM DUNG, SINH NGÀY 29/9/1980 T I HÀ TÂY GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 825-6 WONKOK-DONG, DANWON-KU, ANSAN-CITY, KYUNGGIDO 49 PH M THN NGA, SINH NGÀY 06/10/1980 T I NGH AN GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 99-73, SONGNIM-5-DONG, DONG-GU, INCHEON CITY 50 VÕ THN LAN CHI, SINH NGÀY 17/10/1976 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 201 1420-5 SINGIL-DONG, DANWONU- GU, ANSAN-CITY, KYUNGGI-DO 51 TR N THI NG C LOAN, SINH NGÀY 19/3/1980 T I NG GI I TÍNH: N THÁP HI N TRÚ T I: 71-45 NOKBEON-DONG, EUNPYUNG-GU, SEOUL 52 TR N DI U THÀNH, SINH NGÀY 18/12/1975 T I NG GI I TÍNH: N THÁP HI N TRÚ T I: MIJU APARTMENT 1-210, CHONGRYUNGRI 1-DONG, DONGDAEMUN-KU, SEOUL 53 NGUY N THN THUỲ TRANG, SINH NGÀY 24/02/1984 T I GI I TÍNH: N B C LIÊU HI N TRÚ T I: 1 HO, 549-17 GURO 5-DONG, GURO-GU, SEOUL 54 LÊ H NG CÚC, SINH NGÀY 06/4/1981 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: KWANGDONG VILLA A-102, 243-1 SAENGYON DONG, DONGDUCCHON SI, KYONGGI-DO 55 NGUY N THN M TRINH, SINH NGÀY 09/10/1983 T I GI I TÍNH: N NG THÁP HI N TRÚ T I: #164 SEOCHUN-RI, KIHEUNG-EUP, YONGIN-CITY, KYUNGGI-DO 56 PHAN THN NG C LAM, SINH NGÀY 19/9/1983 T I TÂY GI I TÍNH: N NINH HI N TRÚ T I: 5-507 SEOUL APT, GTUMGOK-DONG, NAMYANGJU-CITY, KYUNGGI-DO 57 NGUY N THN MINH HƯ NG, SINH NGÀY 12/11/1973 T I GI I TÍNH: N HÀ N I HI N TRÚ T I: #B02 417-94 BUN-1 DONG, KANGBUK- GU, SEOUL 58 H THN THÚY KI U, SINH NGÀY 10/02/1983 T I VĨNH GI I TÍNH: N
 8. LONG HI N TRÚ T I: #(11/5) 202 YEONRIP, 616-4 CHUNHYUN- DONG HANAM-CITY, KYUNGGI-DO 59 PH M THN MI N, SINH NGÀY 18/3/1974 T I THÁI BÌNH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: SINWON APT.NA-315 GYOHYEON, CHUNGJU-SI, CHUNGBUK-DO 60 PH M HOÀNG MINH ANH, SINH NGÀY 19/11/1999 T I GI I TÍNH: NAM TP H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: SINWON APT.NA-315 GYOHYEON, CHUNGJU-SI, CHUNGBUK-DO 61 LÊ NG C HI U, SINH NGÀY 28/6/1984 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: #304-308, GONGJAK APT. 1588 KWANYANG-DONG, DONGAN-GU, ANYANG-SI, KYONGGI-DO 62 PH M THN KIM ÍNH, SINH NĂM 1979 T I LONG AN GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 62 NAECHON-MYUN, PHOCHEON-CITY, KYUNGGI 63 TR N KIM CHI, SINH NGÀY 11/01/1983 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: UNIT 301-1503, ECHOTUN, 560 SHINJANG-DONG, HAM-SI, KYUNGGI-DO 64 VŨ THN HUY N, SINH NGÀY 24/6/1980 T I H I DƯƠNG GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 232-51 SOSABON-DONG, SOSA-GU, BUCHEON-SI, KYEONGKY-DO 65 NGÔ THN KIM Y N, SINH NGÀY 03/5/1972 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N MINH HI N TRÚ T I: #408-1 NAMGYI-RI SUNCHANG-EUP, SUNCHANG-GUN, JUENRA-DO 66 LÊ THN ÈO, SINH NGÀY 06/6/1982 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: #551 MAEGOK-DONG, BUK-GU, ULSAN- SI 67 DƯƠNG THN HI N, SINH NGÀY 04/01/1958 T I B C NINH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: A-408 DAEHEUNG@.710-2 GEUMJUNG- DONG, GUNPO-SI, KYUNGGI-DO 68 NGUY N THN M T, SINH NGÀY 19/12/1970 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 302 SONGWONVILLA, 61-1 MAESAN-RI, OHPO-EUP, KWANGJU-SI, KYUNGGI-DO
 9. 69 NGUY N THN NG C THÚY, SINH NGÀY 22/02/1976 T I GI I TÍNH: N TP H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: #524-57 MANGWOO 3-DONG, JUNGRANG-GU, SEOUL 70 HUỲNH TUY T CHI, SINH NGÀY 15/4/1981 T I C N THƠ GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 54-19 BUNSU-3 RI, GWANGTAN-MYEON, PAJU-SI, KYEONGGI-DO 71 TR N QU C DŨNG, SINH NGÀY 10/02/1989 T I BÌNH GI I TÍNH: NAM THU N HI N TRÚ T I: 401-9, CHUNGGUN-DONG, HANAM-SI, GYUNGGI-DO 72 TR N THN ÚT TƯƠI, SINH NGÀY 09/7/1981 T I SÓC GI I TÍNH: N TRĂNG HI N TRÚ T I: 102-HO KUNBYUL HAIZ VILLA 462 GUEBEOP-DONG, SASANG-GU, BUSAN-SI 73 INH THN L THÚY, SINH NGÀY 09/12/1972 T I H I GI I TÍNH: N PHÒNG HI N TRÚ T I: 201, 489-1 SANGGAL-RI, GIHEUNG-EUP, YONGIN-SI, KYONGGI-DO 74 NGUY N HÔNG THI P, SINH NGÀY 09/01/1980 T I TÂY GI I TÍNH: N NINH HI N TRÚ T I: #326-1, GAKYUNG-DONG, HEUNGDEOK- DU, CHUNGJU-SI, CHUNGCHEONGBUK-DO 75 TR N THN NG C DUYÊN, SINH NGÀY 25/10/1983 T I GI I TÍNH: N NG THÁP HI N TRÚ T I: 733-925 DONGCHUNG-DONG, KYUNGJU-SI, KYUNGSANGBUK-DO 76 TRƯƠNG HI N TRINH, SINH NGÀY 05/5/1971 T I TP H GI I TÍNH: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: #416-1 SEOWEI-RI, BUAN-EUP, BUAN- GIN, JEONRABUK-DO 77 TR N THN DI M ÁI, SINH NGÀY 01/12/1967 T I TP H GI I TÍNH: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: #987-132 HAWANGSIPRI 2-DONG, SUNGDONG-KU, SEOUL 78 NGUY N THN THU BÉ, SINH NGÀY 01/01/1981 T I TÂY GI I TÍNH: N NINH HI N TRÚ T I: #2266 HAGWI 2-RI-AEWOL-EUP, BUK-
 10. GUN 79 NGUY N THN MINH HƯƠNG, SINH NGÀY 25/12/1970 T I GI I TÍNH: N HÀ NAM HI N TRÚ T I: #880-2, DOKSAN 3-DONG, KEUMCHEON- GU, SEOUL 80 THN THANH, SINH NGÀY 12/4/1974 T I THANH HÓA GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 2-106 MUJIGAE APT. 109-1 SHIHEUNG- DONG, GEUMCHUN-GU, SEOUL 81 LÝ MAI LOAN, SINH NGÀY 15/3/1976 T I B C NINH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 10-506 BEACH MENSION, 27-107 HANGDONG 7-GA, JUNG-GU, INCHEON 82 NGUY N THN HƯƠNG, SINH NGÀY 11/11/1976 T I GI I TÍNH: N THANH HÓA HI N TRÚ T I: 35-33 YONGSAN-DONG 2 GA, YONGSAN-GU, SEOUL 83 TR N THN NG C, SINH NGÀY 20/3/1981 T I B C LIÊU GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: JINJOO TOWN 14-301 HO, #208-14 PAJANG-DONG, JANGAN-KU, SUWON-SI, KYUNGKI-DO 84 TR N THN LIÊN, SINH NĂM 1977 T I TI N GIANG GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 468-27 SSANGGYONG-RI, GEUMSAN- MYON, KIMJE-SI, JEONRABUK-DO 85 TR N THN THÚY LI U, SINH NGÀY 25/6/1965 T I PHÚ GI I TÍNH: N TH HI N TRÚ T I: #564-61 BANGHWA 2-DONG, KANGSEO- GU, SEOUL 86 NGÔ THANH TRANG, SINH NGÀY 19/11/1976 T I C N GI I TÍNH: N THƠ HI N TRÚ T I: 494-SHINKYUNG-SI, HONGBUK-MYUN, HONGSUNG-KUN, CHUNGNAM-DO 87 NGUY N THN XUYÊN, SINH NGÀY 15/7/1984 T I VĨNH GI I TÍNH: N LONG HI N TRÚ T I: #205-902 CHOWON SEOLHWA TOWN, 84 ZWABU-DONG, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
 11. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I CHLB C Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 206/2006/Q -CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 c a Ch t ch nư c) 1 TR N HÀ TRUNG, SINH NGÀY 05/02/1966 T I HÀ N I GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: 97084 WURZBURG, BONNER STR.17 2 OÀN THN LIÊN, SINH NGÀY 01/7/1962 T I THÁI BÌNH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE 3 NGUY N THN VI T NGA, SINH NGÀY 11/12/1990 T I GI I TÍNH: N THÁI BÌNH HI N TRÚ T I: GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE 4 NGUY N HOÀNG ANH ANDREAS, SINH NGÀY 15/9/1997 GI I TÍNH: NAM T I C HI N TRÚ T I: GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE 5 NGUY N HUY N TRANG NATASCHA, SINH NGÀY GI I TÍNH: N 12/11/1998 T I C HI N TRÚ T I: GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE 6 TRƯƠNG THN NG C ÁNH TRUNG, SINH NGÀY 09/4/1955 GI I TÍNH: N T I TP H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: WEIDACHSTR.1, 85609 ASCHHEIM 7 LIU NHI LINH, SINH NGÀY 28/12/1988 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: HELMUT-KAUTNER-STR.6/2, 81739 MUENCHEN 8 LƯƠNG VĂN NAM, SINH NGÀY 07/01/1961 T I TP H GI I TÍNH: NAM CHÍ MINH HI N TRÚ T I: BEIM WASSERTURM 60, 71332 WAIBLINGEN 9 NGUY N THUỲ TRÂN, SINH NGÀY 10/11/1988 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: BEHNITZ 5, 13597 BERLIN 10 NGUY N TR N THANH LINH. SINH NGÀY 07/01/1990 GI I TÍNH: NAM T I C HI N TRÚ T I: ERICH-KASTNER STR-30, 59427 UNNA 11 NGUY N THANH LIÊM, SINH NGÀY 22/01/1994 T I C GI I TÍNH: NAM
 12. HI N TRÚ T I: ERICH-KASTNER STR-30, 59427 UNNA 12 NGUY N C Ư C, SINH NGÀY 25/7/1957 T I H I GI I TÍNH: NAM DƯƠNG HI N TRÚ T I: LUDWIGSTR.15, 04315 LEIPZIG 13 LÊ QU C B O, SINH NGÀY 09/01/1989 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: EICHHOSTER WEG 14, 13435 BERLIN 14 LÊ QU C UY, SINH NGÀY 11/4/1990 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: EICHHOSTER WEG 14, 13435 BERLIN 15 NGUY N C TH NG, SINH NGÀY 24/12/1967 T I HÀ GI I TÍNH: NAM N I HI N TRÚ T I: EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ 16 NG THN THU N, SINH NGÀY 12/10/1968 T I NAM GI I TÍNH: N NNH HI N TRÚ T I: EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ 17 NGUY N C VI T ANH, SINH NGÀY 01/01/1992 T I GI I TÍNH: NAM C (CON C. THU N) HI N TRÚ T I: EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ 18 NGUY N MAI LAN, SINH NGÀY 06/11/2002 T I C GI I TÍNH: N (CON C. THU N) HI N TRÚ T I: EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ 19 NGUY N THÀNH Ô, SINH NGÀY 11/11/1965 T I GI I TÍNH: NAM QU NG BÌNH HI N TRÚ T I: ADLERSTR.12, 66955 PIRMASENS 20 TRNNH THN KI U HƯƠNG, SINH NGÀY 22/02/1960 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: MAIKAMMERER STR.24, 81539 21 NGUY N ÌNH PHI M, SINH NGÀY 19/11/1965 T I TP GI I TÍNH: NAM H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: ROSENSTR.3A, 92421 SCHWANDORF 22 NGUY N HOÀNG LONG, SINH NGÀY 09/6/2001 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: ROSENSTR.3A, 92421 SCHWANDORF 23 L I THN H NG NHUNG, SINH NGÀY 29/10/1989 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: ZWICKAUER STR.136, 01187 DRESDEN 24 L I THU H NG, SINH NGÀY 03/02/1993 T I C GI I TÍNH: N
 13. HI N TRÚ T I: ZWICKAUER STR.136, 01187 DRESDEN 25 DƯƠNG THN BÍCH TRÂM, SINH NGÀY 16/8/1988 T I B N GI I TÍNH: N TRE HI N TRÚ T I: KURT-EISNER-STR.27/4, 81735 MUENCHEN 26 VŨ THN PHƯƠNG THANH, SINH NGÀY 23/01/1989 T I GI I TÍNH: N C HI N TRÚ T I: GOTENBURGER STR.1, 13359 BERLIN 27 HÀ VĂN LONG, SINH NGÀY 03/6/1965 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: NAM MINH HI N TRÚ T I: EGON-KAHLER 50, 28279 BREMEN 28 HÀ DŨ BÃO, SINH NGÀY 19/11/1990 T I C (CON. A. GI I TÍNH: NAM LONG) HI N TRÚ T I: EGON-KAHLER 50, 28279 BREMEN 29 HÀ TRUNG HÒA, SINH NGÀY 10/6/1999 T I C (CON A. GI I TÍNH: NAM LONG) HI N TRÚ T I: EGON-KAHLER 50, 28279 BREMEN 30 HOÀNG THN TH Y, SINH NGÀY 02/02/1970 T I HÀ ÔNG GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 97078 WURZBURG, ZUM TANNIG 28 31 NGUY N THN L H NG, SINH NGÀY 21/6/1960 T I GI I TÍNH: N QU NG BÌNH HI N TRÚ T I: MARIENSTR.1, 83278 TRAUNSTEIN 32 VŨ VĂN L C, SINH NGÀY 29/6/1972 T I QU NG TRN GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: BAHNHOFSTR.18, 74889 SINSHEIM 33 I ĂNG TH NG, SINH NGÀY 07/6/1966 T I HÀ N I GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: ASAMSTR.1/3, 81541 MUENCHEN 34 I THANH PHƯƠNG, SINH NGÀY 19/10/1991 T I C GI I TÍNH: N (CON A. TH NG) HI N TRÚ T I: ASAMSTR.1/3, 81541 MUENCHEN 35 I C HUY, SINH NGÀY 19/10/1998 T I C GI I TÍNH: NAM (CON A. TH NG) HI N TRÚ T I: ASAMSTR.1/3, 81541 MUENCHEN 36 H NG C C, SINH NGÀY 06/4/1971 T I LÀO CAI GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: BUSEKISTSTR.40, 23562 LUEBECK
 14. 37 TĂNG MINH TI N, SINH NGÀY 15/11/1966 T I BÌNH GI I TÍNH: NAM DƯƠNG HI N TRÚ T I: POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN 38 TR N THN THANH THÙY, SINH NGÀY 24/3/1964 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN 39 TĂNG THANH VY, SINH NGÀY 13/3/1994 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN 40 TĂNG MINH TRUNG, SINH NGÀY 10/5/2001 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN 41 NGUY N VI T HÀ VÂN, SINH NGÀY 16/4/1972 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: BHNHOFSTR. 18B, 63924 KLEINHEUBACH 42 HUỲNH TNNH VĂN, SINH NGÀY 28/4/1994 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N MINH HI N TRÚ T I: BHNHOFSTR. 18B, 63924 KLEINHEUBACH 43 LÊ THUỲ DƯƠNG, SINH NGÀY 18/9/1982 T I HÀ N I GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: SCHADESWEG 27B, 20537 HAMBURG 44 CÙ THN THANH, SINH NGÀY 29/10/1982 T I HƯNG YÊN GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: NORDSTR.45A, 38106 BRAUNSCHWEIG 45 NGUY N VI T HÀ, SINH NGÀY 10/10/1956 T I BÌNH GI I TÍNH: N THU N HI N TRÚ T I: 51063 KOELN, BIEGERSTR.19 46 NGUY N VĂN TR NG, SINH NGÀY 06/4/1964 T I HÀ GI I TÍNH: NAM TĨNH HI N TRÚ T I: WEIDESTR15-22083 HAMBURG BRD 47 NGUY N NG C PHƯƠNG, SINH NGÀY 07/5/1993 T I GI I TÍNH: N C (CON A. TR NG) HI N TRÚ T I: WEIDESTR15-22083 HAMBURG BRD 48 NGUY N NG C ANH, SINH NGÀY 05/01/1996 T I C GI I TÍNH: N (CON A. TR NG) HI N TRÚ T I: WEIDESTR15-22083 HAMBURG BRD 49 HUỲNH THN NGA, SINH NGÀY 17/3/1963 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N
 15. MINH HI N TRÚ T I: AUGSBURGER STR.46F, 89331 BURGAU 50 PH M THN TH Y, SINH NGÀY 29/10/1968 T I VĨNH GI I TÍNH: N PHÚC HI N TRÚ T I: BUTTERBORN 14-31134 HILDESHEIM 51 NGUY N SƠN TÙNG, SINH NGÀY 21/9/1993 T I C GI I TÍNH: NAM (CON. C. TH Y) HI N TRÚ T I: BUTTERBORN 14-31134 HILDESHEIM 52 PH M THN KHÁNH Y N, SINH NGÀY 11/8/1996 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: HERMANNSBURG 171C, 28259 BERMEN 53 VŨ THN XUÂN THANH, SINH NGÀY 30/10/1976 T I NG GI I TÍNH: N NAI HI N TRÚ T I: 88605 MESSKIRCH, MAX-PLANCK-WEG 8 54 NGUY N HOÀNG LAN, SINH NGÀY 13/11/1956 T I HÀ GI I TÍNH: N N I HI N TRÚ T I: KAADENER STR. 13, 91781 WESSENBURG 55 NGUY N THANH PHONG, SINH NGÀY 02/01/1977 T I AN GI I TÍNH: NAM GIANG HI N TRÚ T I: SPECKWEG 6, 68305 MANNHEIM 56 NG C MINH CHÂU, SINH NGÀY 27/02/2004 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: ADAM-KLIEN STR. 37, 90429 NUERNBERG 57 TR N THN THU, SINH NGÀY 15/10/1965 T I NG NAI GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 32427 MINDEN, HAHLER STRASSE 75 58 NGUY N QUỲNH NHƯ, SINH NGÀY 03/01/1995 T I C GI I TÍNH: N (CON. C. THU) HI N TRÚ T I: 32427 MINDEN, HAHLER STRASSE 75 59 NGUY N HOÀNG PHI, SINH NGÀY 31/10/1997 T I C GI I TÍNH: NAM (CON. C. THU) HI N TRÚ T I: 32427 MINDEN, HAHLER STRASSE 75 60 NGUY N C TÙNG, SINH NGÀY 23/3/1968 T I HÀ N I GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: HEDDERNHEIMER LANDSTR.15, 60439 FRANKFURT AM MAIN
 16. 61 PH M HOÀNG LUY N, SINH NGÀY 24/4/1965 T I BÌNH GI I TÍNH: N THU N HI N TRÚ T I: 35708 HAIGER MUEHLENSTR.1 62 VÕ THN BÍCH TH Y, SINH NGÀY 04/5/1969 T I TP H GI I TÍNH: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: 35708 HAIGER MUEHLENSTR.1 63 PH M VÕ LÊ PHI, SINH NGÀY 08/5/1994 T I C (CON. GI I TÍNH: NAM C. TH Y) HI N TRÚ T I: 35708 HAIGER MUEHLENSTR.1 64 PH M OLIVER TH HƯNG, SINH NGÀY 23/3/1999 T I GI I TÍNH: NAM C (CON C. TH Y) HI N TRÚ T I: 35708 HAIGER MUEHLENSTR.1 65 LÊ KI U H NH, SINH NGÀY 24/3/1975 T I TRÀ VINH GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: BUERGERMEISTER-REUTER STR.4, 28327 BREMEN 66 NGUY N THN NG C BÍCH, SINH NGÀY 04/3/1984 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: 31785 HAMELN, THIEWALL 4 67 NGUY N QU C HƯ NG, SINH NGÀY 20/02/1970 T I GI I TÍNH: NAM YÊN BÁI HI N TRÚ T I: 55545 BAD KRUZNACH, KROTENPFUHLER WEG 1 68 NGUY N THN PHƯƠNG LAN, SINH NGÀY 16/9/1959 T I GI I TÍNH: N HÀ N I HI N TRÚ T I: KOBLENZ, CUSANUSSTRABE 18 69 NGUY N HOÀNG THIÊN PHÚC WILLIAM, SINH NGÀY GI I TÍNH: NAM 12/7/2003 (CON C. LAN) T I C HI N TRÚ T I: KOBLENZ, CUSANUSSTRABE 18 70 NGUY N PHƯƠNG DI U HƯƠNG KATHARINA, SINH GI I TÍNH: N NGÀY 19/10/2004 (CON C. LAN) T I C HI N TRÚ T I: KOBLENZ, CUSANUSSTRABE 18 71 NGÔ NG C LÂM, SINH NGÀY 30/7/1968 T I QU NG GI I TÍNH: NAM NINH HI N TRÚ T I: 15834 RANGSDORF, NORMANEN-ALLEE 5 72 NGÔ THN HOÀI HƯƠNG, SINH NGÀY 28/8/1994 T I C GI I TÍNH: N
 17. HI N TRÚ T I: 15834 RANGSDORF, NORMANEN-ALLEE 5 73 NGUY N VŨ HOÀNG, SINH NGÀY 16/3/1981 T I BÌNH GI I TÍNH: NAM NNH HI N TRÚ T I: 33102 PADERBORN B. KOTHENBURGER- STRASSE 79 74 NGUY N THN THANH TH O, SINH NGÀY 07/3/1988 T I GI I TÍNH: N VŨNG TÀU HI N TRÚ T I: 13403 BERLIN, OLLENHAUERSTR.68 75 OÀN NG C ANH, SINH NGÀY 29/6/1999 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: RHINAUER RING 107/3, 76437 RASTATT 76 OÀN NG C HÀ, SINH NGÀY 12/6/2000 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: RHINAUER RING 107/3, 76437 RASTATT 77 BÙI TR N C H NH, SINH NGÀY 24/7/1987 T I HÀ GI I TÍNH: N N I HI N TRÚ T I: VERDISSTR.133, 81247 MUENCHEN 78 NGUY N NG C HI P, SINH NGÀY 25/11/1983 T I HÀ GI I TÍNH: NAM N I HI N TRÚ T I: 53629 KOENINGWINTER, HAUPTSTR.381 79 NGUY N LÊ LINH, SINH NGÀY 16/02/1983 T I THANH GI I TÍNH: N HÓA HI N TRÚ T I: HARBIGSTR.14, WOHNEINHEIT 61.07/00.02, 14055 BERLIN 80 NGUY N THN THU TH Y, SINH NGÀY 01/6/1956 TI N GI I TÍNH: N GIANG HI N TRÚ T I: TEUFSTETTENER STR.8, 85457 WOERTH 81 TR N HOÀNG QUÂN, SINH NGÀY 09/12/1968 T I LÂM GI I TÍNH: NAM NG HI N TRÚ T I: HORNER WEG 209B, 22111 HAMBURG 82 H NG JOHANN, SINH NGÀY 01/02/1983 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: FEHLING HOHE 15-22309 HAMBURG 83 LÂM THN THU HÀ, SINH NGÀY 20/3/1968 T I TP H CHÍ GI I TÍNH: N MINH HI N TRÚ T I: BRUXER STR.39, 93057 REGENSBURG 84 NGUY N THANH VI T, SINH NGÀY 17/01/1964 T I TP GI I TÍNH: NAM H CHÍ MINH
 18. HI N TRÚ T I: 27572 BREMERHA VEN, KRUMMENACKER 25 H 85 NGUY N MAI LENA, SINH NGÀY 14/01/1997 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 27572 BREMERHA VEN, KRUMMENACKER 25 H 86 NGUY N THI LINH PHƯƠNG, SINH NGÀY 15/3/1982 T I GI I TÍNH: N KIÊN GIANG HI N TRÚ T I: KOLPING STR 9, 66606 ST. WENDEL 87 PH M TR N MAI ANH, SINH NGÀY 02/12/1971 T I TP GI I TÍNH: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: KREUZBURGER STR 36, 22045 HAMBURG 88 LÊ QUỲNH ANH, SINH NGÀY 09/11/1999 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: KREUZBURGER STR 36, 22045 HAMBURG 89 H NG DI M, SINH NGÀY 05/7/1988 T I C GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: GOETHESTR.65, 63801 KLEINOSTHEIM 90 TÀO THANH LY, SINH NGÀY 12/12/1981 T I HÀ N I GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: WARSTR. 7A, 30167 HANNOVER 91 NG THN KI U OANH, SINH NGÀY 09/10/1969 T I LÀO GI I TÍNH: N CAI HI N TRÚ T I: FLORIANSMUHL STR2, 80939 MUNCHEN 92 LÊ THO I, SINH NGÀY 20/02/2002 T I C (CON C. GI I TÍNH: NAM OANH) HI N TRÚ T I: FLORIANSMUHL STR2, 80939 MUNCHEN 93 PH M THI KIM THƯ, SINH NGÀY 09/01/1958 T I HU GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: KONRAD-ADENAUER STR.4, 48691 VREDEN 94 NGUY N M NH TH Y, SINH NGÀY 03/02/1963 T I B C GI I TÍNH: NAM NINH HI N TRÚ T I: SORENSEN STR. 46-24143 KIEL 95 LÊ THN VÂN ANH, SINH NGÀY 02/03/1987 T I NG NAI GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: FRIEDRICH-WOLF STR.64, 02625 BAUTZEN 96 VĂN THÀNH CHUNG, SINH NGÀY 19/10/1967 T I HÀ GI I TÍNH: NAM N I
 19. HI N TRÚ T I: 40789 MONHEIM AM RHEIN 97 VŨ CÔNG MINH, SINH NGÀY 07/5/1970 T I HÀ N I GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: BAHNHOF STR 81-44623 HERNE 98 NGUY N VĂN TI N, SINH NGÀY 05/8/1961 T I PHÚ TH GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: LOEHRSTR.125, 56068 KOBLENZ 99 NGUY N NG C HÀ MY, SINH NGÀY 24/11/1994 T I C GI I TÍNH: N (CON. A. TI N ) HI N TRÚ T I: LOEHRSTR.125, 56068 KOBLENZ 100 NGUY N MAI LINH, SINH NGÀY 04/11/1997 T I C GI I TÍNH: N (CON. A. TI N) HI N TRÚ T I: LOEHRSTR.125, 56068 KOBLENZ 101 TR N NG C VŨ, SINH NGÀY 17/10/1979 T I NG NAI GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: LIPSCHITZALLEE 48, 12353 BERLIN 102 PH M ANH DŨNG, SINH NGÀY 11/10/1960 T I HÀ N I GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: 03044 COTTBUS, AM LUG 12 103 NGUY N H SANH, SINH NGÀY 08/7/1999 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: HANAUER LANDSTR. 443, 60314 FRANKFURT AM MAIN 104 NÔNG TÚ ANH, SINH NGÀY 17/10/1965 T I HÀ N I GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: 34117 KASSEL, STEINWEG 19 105 TRNNH ÌNH TO N, SINH NGÀY 19/5/1961 T I THANH GI I TÍNH: NAM HÓA HI N TRÚ T I: GRIMMEISHAUSEN STR.6, 63450 HANAU 106 TRNNH C, SINH NGÀY 20/01/1991 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: GRIMMEISHAUSEN STR.6, 63450 HANAU 107 TRNNH HOÀI NAM, SINH NGÀY 20/6/1993 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: GRIMMEISHAUSEN STR.6, 63450 HANAU 108 NGUY N NG C TH NG, SINH NGÀY 16/10/1950 T I GI I TÍNH: NAM NAM NNH HI N TRÚ T I: HASENHEIDE 69, 10967 BERLIN 109 NGUY N THN HƯ NG, SINH NGÀY 15/12/1951 T I NAM GI I TÍNH: N NNH HI N TRÚ T I: HASENHEIDE 69, 10967 BERLIN 110 NGUY N PH M THN THU LOAN, SINH NGÀY 10/01/1974 GI I TÍNH: N
 20. T I TP. H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: LUISENSTR. 10, 90478 NURNBERG 111 TR N GIÁNG HƯƠNG, SINH NGÀY 20/10/1982 T I HÀ GI I TÍNH: N N I HI N TRÚ T I: HUBERTUSSTR.3, 10365 BERLIN 112 VÕ H NG H NH, SINH NGÀY 02/7/1969 T I HÀ N I GI I TÍNH: N HI N TRÚ T I: 31226 PEINE, KOMMERZIENRAT- MEYER-ALLEE 2 113 NGUY N TRÀ MY, SINH NGÀY 31/8/1993 T I C (CON GI I TÍNH: N C. H NH) HI N TRÚ T I: 31226 PEINE, KOMMERZIENRAT- MEYER-ALLEE 2 114 NGUY N HÀ LY, SINH NGÀY 31/8/1995 T I C (CON C. GI I TÍNH: N H NH) HI N TRÚ T I: 31226 PEINE, KOMMERZIENRAT- MEYER-ALLEE 2 115 CAO THN AN THANH, SINH NGÀY 06/5/1984 T I TI N GI I TÍNH: N GIANG HI N TRÚ T I: 49124 GEORGSMARIENHUTTE, JOHANNES-MOLLER-STRABE 2 116 PHÙNG HƯNG, SINH NGÀY 05/02/1963 T I TP. H CHÍ GI I TÍNH: NAM MINH HI N TRÚ T I: MANNHIEMER STR. 105, 68723 SCHWETZINGEN 117 PH M PHÚ THÀNH, SINH NGÀY 06/9/1961 T I PHÚ YÊN GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: 90762 FURTH, SCHLEHENSTR.5 118 PH M KHÁNH NHƯ, SINH NGÀY 14/01/1993 T I C GI I TÍNH: N (CON A. THÀNH) HI N TRÚ T I: 90762 FURTH, SCHLEHENSTR.5 119 PH M PHÚ BÌNH, SINH NGÀY 17/10/1996 T I C (CON GI I TÍNH: NAM A. THÀNH) HI N TRÚ T I: 90762 FURTH, SCHLEHENSTR.5 120 NGUY N HÀ VI T C, SINH NGÀY 01/01/1991 T I C GI I TÍNH: NAM HI N TRÚ T I: MARTIN-RIESENBURGER STR.13, 12627 BERLIN 121 NGUY N HÀ VI T CƯ NG, SINH NGÀY 15/6/1994 T I GI I TÍNH: NAM
Đồng bộ tài khoản