Quyết định số 2608/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 2608/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2608/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy định trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận 1 do Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2608/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 1 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2608/2008/Q -UBND Qu n 1, ngày 08 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH TRÌNH T , TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRÊN NA BÀN QU N 1 Y BAN NHÂN DÂN QU N 1 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn c Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; Theo ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp qu n 1, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính trên a bàn qu n 1. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 1, Trư ng Phòng Tư pháp qu n 1, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c qu n 1, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Vĩnh Tuy n
 2. QUY NNH V TRÌNH T , TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRÊN NA BÀN QU N 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2608/2008/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 1) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy nh này hư ng d n v nguyên t c, phương th c, trình t , th t c và trách nhi m ph i h p gi a các phòng, ban, ơn v và y ban nhân dân 10 phư ng trên a bàn qu n 1 trong quá trình x ph t vi ph m hành chính t giai o n phát hi n l p biên b n vi ph m hành chính n th i i m ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Quy trình này không áp d ng i v i các trư ng h p x lý vi ph m v xây d ng theo Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph . i u 2. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính; th i h n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính, x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t m gi ư c th c hi n theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau ây g i là Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ã s a i, b sung), Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và các Ngh nh có liên quan n x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c. Riêng thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a Chánh Thanh tra Xây d ng qu n ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. H sơ vi ph m hành chính g m: 1. Biên b n vi ph m hành chính: biên b n vi ph m hành chính ph i ư c th c hi n theo i u 20 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã s a i, b sung). N i dung và hình th c ph i ư c l p theo m u ( ư c quy nh kèm theo Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph ). 2. Biên b n ti p xúc, ghi nh n ý ki n c a cá nhân, t ch c vi ph m ho c i di n c a cá nhân, t ch c vi ph m; biên b n ti p xúc, ghi nh n ý ki n c a cá nhân, t ch c ho c i di n c a cá nhân, t ch c b thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra (n u có);
 3. 3. T trình tóm t t n i dung vi ph m và ngh hình th c, m c x ph t, hình th c ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu (nêu rõ i u, kho n; tên văn b n quy ph m pháp lu t ư c áp d ng; các tình ti t tăng n ng, gi m nh ); 4. Biên b n t m gi tang v t, phương ti n ã dùng vi ph m hành chính; quy t nh t m gi tang v t, phương ti n; biên b n th ng kê phân lo i tang v t; biên b n giám nh giá tr tang v t t m gi ; biên b n giám nh tang v t; các gi y t khác liên quan n vi c x lý vi ph m hành chính (n u có): b ng th ng kê tình hình x ph t vi ph m hành chính c a cơ s vi ph m; gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép kinh doanh, ch ng ch hành ngh … c a cá nhân, t ch c vi ph m; 5. Phi u trao i th ng nh t ý ki n c a các phòng, ban, ơn v có liên quan và y ban nhân dân 10 phư ng v quá trình và n i dung xu t hư ng x ph t vi ph m hành chính (n u có); 6. D th o quy t nh x ph t vi ph m hành chính: n i dung và hình th c d th o quy t nh ph i th c hi n theo kho n 3 i u 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã s a i, b sung) và theo m u quy nh i u 4 c a Quy trình này. i u 4. M u văn b n Các quy t nh, các biên b n và các lo i văn b n có liên quan trong h sơ x ph t vi ph m hành chính ph i tuân th theo úng m u ban hành kèm theo Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 ho c các ngh nh v x ph t vi ph m hành chính ho c m u do các B ban hành trên t ng lĩnh v c x ph t. i v i các trư ng h p chưa có quy nh m u thì so n th o văn b n theo quy nh c a Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a B N i v và Văn phòng Chính ph . i u 5. Cách tính th i h n Th i h n quy nh b ng ngày trong Quy trình này ư c tính b ng ngày làm vi c, không bao g m ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. M c th i gian ban u quy nh b ng s ki n trong vi c tính th i h n ư c tính là ngày th nh t. Chương II TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 6. ình ch hành vi vi ph m hành chính Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x lý ph i ra quy t nh ình ch ngay hành vi vi ph m. Vi c ình ch hành vi vi ph m ư c áp d ng trong t t c m i trư ng h p vi ph m x ph t theo th t c ơn gi n ho c th t c có l p biên b n. Vi c ình ch hành vi vi ph m hành chính không ph i là hình th c x ph t ho c bi n pháp kh c ph c h u qu , vì v y không ư c ưa vi c ình ch vào quy t nh x ph t. Quy t nh ình ch có th b ng văn b n, th hi n b ng l i nói, còi, tín hi u ho c các hình th c khác tùy trư ng h p c th . i u 7. Th t c ơn gi n
 4. Trong trư ng h p hành vi vi ph m hành chính ho c nhi u hành vi vi ph m hành chính do m t ngư i th c hi n mà hình th c và m c ph t quy nh i v i m i hành vi u là ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 200.000 ng thì ngư i có thNm quy n có th x ph t theo th t c ơn gi n. Không ư c áp d ng x ph t theo th t c ơn gi n i v i các trư ng h p vi ph m hành chính có áp d ng hình th c x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu . Khi x ph t theo th t c ơn gi n, ngư i có thNm quy n không l p biên b n mà quy t nh x ph t t i ch , tr trư ng h p vi ph m hành chính ư c phát hi n nh s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v . Quy t nh x ph t ph i th hi n b ng văn b n theo m u quy nh và ư c giao cho cá nhân, t ch c b x ph t m t b n. Trong trư ng h p ngư i chưa thành niên b ph t c nh cáo thì quy t nh x ph t c nh cáo còn ư c g i cho cha m , ngư i giám h c a ngư i ó ho c nhà trư ng nơi ngư i chưa thành niên vi ph m ang h c t p. Cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n ph t t i ch cho ngư i có thNm quy n x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t do B Tài chính phát hành. Trong trư ng h p không n p ti n ph t t i ch , cá nhân, t ch c vi ph m n p ti n ph t t i Kho b c Nhà nư c trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 i u 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã s a i, b sung). i u 8. L p biên b n vi ph m hành chính Ngo i tr trư ng h p x ph t theo th t c ơn gi n, m i hành vi vi ph m hành chính u ph i l p biên b n vi ph m hành chính làm cơ s pháp lý cho vi c x ph t vi ph m hành chính, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo ho c kh i ki n ra Tòa án hành chính. Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính thu c lĩnh v c qu n lý c a mình, ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i l p biên b n vi ph m hành chính ít nh t là 02 (hai) b n theo úng m u quy nh. Biên b n vi ph m hành chính ph i có nh ng n i dung theo quy nh t i kho n 2, i u 55 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã s a i, b sung) và ghi chi ti t, c th hành vi vi ph m hành chính c a ngư i, t ch c vi ph m, không nh t thi t ghi theo n i dung vi ph m ghi trong các i u kho n c a các ngh nh v x ph t vi ph m hành chính. Trư ng h p không xác nh chính xác hành vi vi ph m ư c quy nh c th t i i u, kho n c a các ngh nh v x ph t vi ph m hành chính thì không ghi vào biên b n các i u kho n ó. Các m u biên b n c a các oàn ki m tra liên ngành không ư c in s n tên t t c các thành viên c a oàn mà ch ghi vào biên b n tên nh ng thành viên có m t khi ti n hành ki m tra m t ơn v c th . ng th i, b o m tính khách quan, các thành viên c a oàn ki m tra không ư c ký tên vào biên b n v i tư cách là ngư i ch ng ki n. Biên b n vi ph m hành chính ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n và ngư i vi ph m ho c i di n theo pháp lu t c a t ch c vi ph m. Trong trư ng h p biên b n vi ph m hành chính có nhi u t thì ngư i l p biên b n và ngư i vi ph m ho c i di n theo
 5. pháp lu t c a t ch c vi ph m ph i ký vào t ng t biên b n. N u ngư i vi ph m ho c i di n theo pháp lu t c a t ch c vi ph m không ng ý ký vào biên b n thì ngư i l p biên b n vi ph m ph i ghi rõ lý do vào biên b n, n u c n thi t thì có th m i ngư i ch ng ki n. Trư ng h p ngư i vi ph m hành chính c tình tr n tránh ho c vì lý do khách quan mà không có m t t i a i m x y ra vi ph m thì ngh ngư i ã thành niên trong gia ình ho c ngu i c a t ch c có hành vi vi ph m ký vào biên b n v i tư cách ngư i ch ng ki n. N u ngư i ã thành niên trong gia ình ho c ngư i trong cùng t ch c không ng ý ký biên b n v i tư cách ngư i ch ng ki n thì m i i di n chính quy n a phương ho c 02 (hai) ngư i khác ch ng ki n ký vào biên b n. Trư ng h p ã l p biên b n vi ph m hành chính mà trong quá trình thNm tra xác minh l i phát hi n vi ph m m i thì ti p t c l p biên b n vi ph m hành chính v các hành vi ó và căn c vào t ng biên b n ban hành t ng quy t nh x ph t i v i các nhân, t ch c vi ph m. Trư ng h p c n thi t thì m i ngư i vi ph m ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c vi ph m n làm vi c xác nh l i hành vi vi ph m. N u ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c vi ph m c ngư i i thay thì ph i có gi y gi i thi u ho c gi y y quy n c a ngư i i di n theo pháp lu t, trư ng h p cá nhân vi ph m c ngư i i thay thì ph i có gi y y quy n ư c công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Khi thông qua vi c ki m tra các cá nhân và t ch c mà phát hi n có hành vi vi ph m hành chính thì ch m nh t 03 (ba) ngày, k t ngày k t thúc biên b n ki m tra, ngư i có thNm quy n l p biên b n vi ph m hành chính ph i m i cá nhân ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c vi ph m l p biên b n vi ph m hành chính. Thư m i ph i ư c g i tr c ti p và có ký nh n c a cá nhân ho c ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c vi ph m ho c ph i có ký nh n c a ngư i thành niên trong gia ình ho c ngư i c a cơ s kinh doanh, t ch c vi ph m. Trư ng h p h không n theo thư m i thì lưu thư m i vào h sơ và l p biên b n vi ph m hành chính như i v i ngư i vi ph m không ký vào biên b n. Ngày l p biên b n vi ph m hành chính là ngày ương s không n làm vi c theo thư m i. i u 9. T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính Vi c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ch ư c áp d ng trong trư ng h p c n xác minh tình ti t làm căn c quy t nh x lý ho c ngăn ch n ngay vi ph m hành chính. Trư ng h p ch áp d ng hình th c ph t ti n thì có th t m gi gi y phép lưu hành phương ti n ho c gi y phép lái xe ho c gi y t c n thi t khác có liên quan i v i cá nhân, t ch c vi ph m, n u h không có các lo i gi y t này, thì ngư i có thNm quy n x ph t có th t m gi tang v t, phương ti n vi ph m b o m vi c x ph t. Vi c t m gi gi y t ch ư c th c hi n i v i chính cá nhân, t ch c vi ph m, không t m gi gi y t tùy thân c a ngư i ký thay ngư i vi ph m ho c i di n c a t ch c vi ph m. Vi c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i có quy t nh b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n kèm theo biên b n t m gi và ph i giao cho ngư i vi ph m, i di n t ch c vi ph m m t b n. Quy t nh và biên b n t m gi ph i tuân
 6. th theo m u quy nh, trong ó ghi rõ tên, s lư ng, ch ng lo i tang v t, phương ti n b t m gi và ph i có ch ký c a ngư i ra quy t nh t m gi và ngư i vi ph m. Trư ng h p tang v t, phương ti n b t m gi không th di chuy n v nơi t m gi ư c, thì ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m gi có th quy t nh giao cho cá nhân, t ch c có tang v t, phương ti n b t m gi ho c giao cho y ban nhân dân phư ng nơi có tang v t, phương ti n b t m gi qu n lý, b o qu n. Vi c m niêm phong tang v t, phương ti n vi ph m b t m gi ph i l p biên b n. Khi giao nh n tang v t, phương ti n ph i l p biên b n, ghi rõ s lư ng, kh i lư ng, tr ng lư ng, ch ng lo i, nhãn hi u, xu t x , tình tr ng tang v t, phương ti n. Biên b n ư c l p thành hai b n có ch ký xác nh n c a ngư i giao và ngư i nh n và m i bên gi m t b n. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày t m gi , ngư i ra quy t nh t m gi ph i x lý tang v t, phương ti n b t m gi theo nh ng bi n pháp ghi trong quy t nh x lý ho c tr l i cho cá nhân, t ch c n u không áp d ng hình th c t ch thu tang v t, phương ti n b t m gi . Th i h n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính có th ư c kéo dài i v i nh ng v vi c ph c t p, c n ti n hành xác minh nhưng t i a không quá sáu mươi ngày, k t ngày t m gi tang v t, phương ti n. i v i tang v t, phương ti n ã h t th i h n t m gi mà không bi t rõ ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp ho c nh ng ngư i này không n gi i quy t nh n l i tang v t, phương ti n ó thì ngư i có thNm quy n t ch thu ph i thông báo ít nh t hai l n liên ti p trên các phương ti n thông tin i chúng c a Trung ương ho c thành ph và niêm y t công khai t i tr s cơ quan ngư i có thNm quy n t ch thu. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày thông báo cu i cùng trên phương ti n thông tin i chúng và niêm y t công khai mà không xác nh ư c ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp ho c nh ng ngư i này không n nh n, thì ngư i có thNm quy n ph i ra quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n ó theo quy nh t i i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã s a i, b sung) và i u 31 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003. i u 10. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i do ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ho c c p phó c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ư c y quy n b ng văn b n ký ban hành. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính i v i m t trư ng h p c th ư c xác nh t i các ngh nh x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c theo các nguyên t c sau: ThNm quy n ph t ti n ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh cho m i hành vi vi ph m hành chính. Trư ng h p m t ngư i vi ph m m t hành vi vi ph m hành chính thì ngư i có thNm quy n x ph t ch ư c ra quy t nh x ph t khi t t c hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c áp d ng i v i hành vi ó u thu c thNm quy n c a mình. N u m t ngư i vi ph m nhi u hành vi vi ph m hành chính, mà m t trong nh ng hành vi vi ph m không thu c thNm quy n x ph t c a mình thì ph i chuy n h sơ cho ngư i có thNm quy n x ph t t t c hành
 7. vi ó x ph t, không ư c tách hành vi vi ph m thu c thNm quy n x ph t c a mình l i x ph t. Khi x ph t vi ph m hành chính, ch ư c áp d ng m t trong hai hình th c x ph t chính là c nh cáo ho c ph t ti n x ph t i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Hình th c x ph t c nh cáo ư c áp d ng i v i ngư i vi ph m t 14 tu i n dư i 16 tu i, ng th i ch ư c áp d ng i v i các cá nhân, t ch c vi ph m khác n u i u kho n áp d ng x ph t có quy nh hình th c x ph t c nh cáo. Tuy nhiên, có th áp d ng m t ho c nhi u hình th c ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu i v i m t hành vi vi ph m hành chính n u i u, kho n áp d ng x ph t có quy nh. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i ư c ban hành trong th i h n quy nh t i kho n 1 i u 56 c a Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính năm 2002 ( ã s a i, b sung) và i u 21 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i b o m y các y u t quy nh t i kho n 3, i u 56 v quy t nh x ph t c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã s a i, b sung). Trong ph n ghi hành vi vi ph m, n u i u, kho n áp d ng x ph t có quy nh m c x ph t khác nhau theo s lư ng, giá tr tang v t, phương ti n vi ph m hành chính thì ph i ghi c th s lư ng, giá tr ã ư c nh giá theo quy nh, ng th i ph i ghi rõ tình ti t tăng n ng ho c gi m nh c a hành vi vi ph m n u có. Chương III QUY TRÌNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 11. Trư ng h p hành vi vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a ơn v l p biên b n vi ph m hành chính Tính t ngày l p biên b n vi ph m hành chính, trong th i h n 08 (tám) ngày i v i trư ng h p ơn gi n và 25 (hai mươi lăm) ngày i v i trư ng h p ph c t p, ngư i ư c phân công th lý h sơ ph i chuNn b h sơ và d th o quy t nh x ph t vi ph m hành chính trình ngư i có thNm quy n ký ban hành. i v i các trư ng h p xin gia h n th i h n ra quy t nh x ph t, trong th i h n 16 ngày, cán b th lý ph i d th o công văn trình ngư i có thNm quy n ký ngh Th trư ng c p trên tr c ti p xem xét vi c gia h n. Công văn ph i chuy n n ngư i có thNm quy n gia h n trư c ngày th hai mươi, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính. i v i các trư ng h p thu c thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng Chi c c Thu qu n; i trư ng i Qu n lý Th trư ng 1B; Trư ng Công an qu n thì vi c gia h n s do Th trư ng ngành d c c p trên tr c ti p xem xét quy t nh. i u 12. i v i các trư ng h p thu c th m quy n x ph t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n Trư ng h p hành vi vi ph m hành chính vư t quá ho c không thu c thNm quy n x ph t c a ơn v l p biên b n vi ph m hành chính và thu c thNm quy n x ph t c a
 8. Ch t ch y ban nhân dân qu n, thì ơn v th lý h sơ ban u ph i báo cáo, g i h sơ vi ph m hành chính và d th o quy t nh x ph t v y ban nhân dân qu n. Th i h n chuy n giao h sơ x ph t vi ph m hành chính là 05 (năm) ngày i v i v vi c ơn gi n; 12 (mư i hai) ngày i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính. i u 13. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n (g i t t là Văn phòng) là nơi ti p nh n h sơ vi ph m hành chính do các ơn v chuy n n y ban nhân dân qu n. H sơ vi ph m hành chính do các ơn v chuy n n ph i l p s ký nh n. Riêng i v i h sơ vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c s do Phòng Kinh t ti p nh n h sơ do Công ty i n l c chuy n n xu t x lý như trư ng h p các oàn ki m tra liên ngành c a qu n l p biên b n vi ph m hành chính. 1. i v i trư ng h p ơn gi n: a) Văn phòng có trách nhi m rà soát h sơ vi ph m hành chính trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n ký quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong th i h n 02 (hai) ngày, k t ngày nh n h sơ. b) Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n ký quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong th i h n 02 (hai) ngày. c) Văn phòng nhân b n, óng d u và phát hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính cho các ơn v có liên quan và cá nhân, t ch c vi ph m b x ph t trong th i h n 3 (ba) ngày, k t ngày ban hành quy t nh. 2. i v i trư ng h p ph c t p: a) Trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày nh n h sơ, Văn phòng ph i rà soát n i dung h sơ trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n ký ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính ho c yêu c u ơn v th lý b sung h sơ ho c chuy n cho các Phòng, ban chuyên môn. Trư ng h p ph i xin ý ki n gia h n th i h n ra quy t nh x ph t thì Văn phòng ph i so n th o văn b n trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n ký ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét vi c gia h n. b) Trong trư ng h p c n b sung h sơ, Văn phòng ph i l p phi u yêu c u n i dung c n b sung. Th i h n các ơn v b sung h sơ t i a là 01 (m t) ngày i v i h sơ ơn gi n, 03 (ba) ngày i v i h sơ ph c t p k t ngày các ơn v nh n ư c phi u yêu c u b sung h sơ. c) Trong trư ng h p h sơ x ph t vi ph m hành chính c n ph i có ý ki n tham mưu c a các phòng chuyên môn, trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày nh n ư c h sơ vi ph m hành chính, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n có trách nhi m l p phi u chuy n, chuy n h sơ vi ph m hành chính cho các phòng chuyên môn tham mưu xu t x lý. d) Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ x ph t vi ph m hành chính, cơ quan chuyên môn ph i có ý ki n tham mưu, xu t b ng văn b n; hoàn ch nh d
 9. th o quy t nh x ph t vi ph m hành chính (n u có) và chuy n toàn b h sơ x ph t vi ph m hành chính n Văn phòng. Trong quá trình tham mưu, cơ quan chuyên môn có th trao i tr c ti p (b ng văn b n ho c qua i n tho i) v i cá nhân, ơn v ho c cơ quan ki m tra, cơ quan ã l p biên b n vi ph m hành chính ngh cung c p thêm h sơ, gi y t và nh ng thông tin có liên quan n vi c xác nh hành vi vi ph m hành chính nh m th ng nh t hư ng x lý. N i dung trao i, các h sơ, gi y t và nh ng thông tin có liên quan n vi c xác nh hành vi vi ph m hành chính ph i ư c th hi n trong h sơ vi ph m hành chính khi h sơ ư c chuy n n Văn phòng. ) Trong th i h n 02 (hai) ngày, k t ngày nh n l i h sơ vi ph m hành chính do cơ quan chuyên môn chuy n n, Văn phòng xem xét, ánh giá n i dung xu t và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n ho c Phó Ch t ch ư c y quy n ký ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính (n u có). e) Trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày ký quy t nh x ph t vi ph m hành chính, Văn phòng có trách nhi m g i quy t nh x ph t vi ph m hành chính n các ơn v có liên quan. ơn v ư c giao t ch c th c hi n quy t nh có trách nhi m giao quy t nh x ph t vi ph m hành chính cho cá nhân, t ch c b x ph t; ng th i, ơn v ph i c p nh t h sơ x ph t vi ph m hành chính c a cá nhân, t ch c vi ph m làm cơ s xem xét x lý hành vi vi ph m hành chính sau này (n u có). i u 14. Tham mưu x ph t vi ph m hành chính Hành vi vi ph m hành chính do oàn ki m tra liên ngành qu n phát hi n và l p biên b n vi ph m hành chính. Sau khi l p biên b n vi ph m hành chính, oàn ki m tra liên ngành qu n ph i chuy n h sơ cho Phòng ch c năng ( ơn v có thành viên là Trư ng oàn ki m tra) th lý. Trong th i h n 05 (năm) ngày i v i các trư ng h p ơn gi n và 15 (mư i lăm) ngày i v i trư ng h p ph c t p, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính các phòng ch c năng ph i báo cáo và g i h sơ vi ph m hành chính v Văn phòng. Văn phòng và các ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n theo quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5 i u 6 c a Quy trình này. i u 15. Trư ng h p h sơ x ph t vi ph m hành chính ưa ra H i ng X lý vi ph m v văn hóa qu n H sơ x ph t vi ph m hành chính v văn hóa ch ưa ra H i ng X lý vi ph m v văn hóa qu n xem xét khi có ch o ho c phê duy t c a Ch t ch ho c Phó Ch t ch theo ngh c a Trư ng Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao - Thư ng tr c H i ng X lý vi ph m v văn hóa qu n. 1. Trư ng h p xét th y h sơ vi ph m hành chính c n ưa ra H i ng X lý vi ph m v văn hóa qu n, Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao ph i có t trình và chuy n toàn b h sơ vi ph m hành chính n Văn phòng.
 10. a) Trong th i h n 01 (m t) ngày, k t ngày nh n ư c h sơ vi ph m hành chính do Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao chuy n n, Văn phòng có trách nhi m trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n phê duy t và chuy n l i toàn b h sơ vi ph m hành chính cho Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao. b) Trong th i h n 01 (m t) ngày, k t ngày h sơ vi ph m hành chính ư c ch p thu n ưa ra H i ng X lý vi ph m, Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao có trách nhi m g i b n tóm t t t ng h sơ x ph t vi ph m hành chính cho các thành viên h i ng. c) Trong th i h n 02 (hai) ngày, k t ngày quy t nh ưa h sơ vi ph m hành chính ra H i ng X lý vi ph m, Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao có trách nhi m ph i h p v i Văn phòng t ch c h p H i ng X lý vi ph m v văn hóa qu n. d) Trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày h p H i ng X lý vi ph m hành chính qu n, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n ph i thông báo k t lu n n i dung cu c h p và d th o quy t nh x ph t vi ph m hành chính (n u có) trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n ký ban hành ho c chuy n h sơ cho các ơn v khác theo k t lu n c a H i ng X lý vi ph m hành chính qu n. 2. Trư ng h p h sơ x ph t vi ph m hành chính c n ưa ra H i ng x lý vi ph m v văn hóa qu n theo ch o c a Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n. Trong th i h n 01 (m t) ngày, k t ngày Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ch o, Văn phòng ph i chuy n h sơ cho Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao th c hi n các bư c ti p theo như quy nh t i i m b, c kho n 1 c a i u này. i u 16. Giao quy t nh x ph t vi ph m hành chính cho cá nhân, t ch c vi ph m Quy t nh x ph t vi ph m hành chính có th g i cho cá nhân, t ch c ho c i di n cá nhân, t ch c vi ph m qua ư ng bưu i n, g i tr c ti p, t ng t ho c niêm y t theo quy nh t i quy trình t ch c th c hi n quy t nh hành chính c a y ban nhân dân qu n. Ngày giao quy t nh x ph t là ngày cá nhân, t ch c vi ph m nh n ư c quy t nh x ph t qua ư ng bưu i n, g i tr c ti p, ngày t ng t ho c niêm y t. i u 17. Chuy n h sơ cho các cơ quan có th m quy n c p Thành ph x ph t 1. i v i h sơ do y ban nhân dân phư ng, i Qu n lý Th trư ng 1B, Chi c c Thu , Thanh tra Xây d ng qu n, Công an phư ng và Công an qu n l p biên b n vi ph m hành chính. Trong th i h n 05 (năm) ngày, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính, các ơn v trên ph i t p h p h sơ, xu t hư ng x lý và chuy n tr c ti p h sơ và tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t m gi (n u có) cho cơ quan có thNm quy n c a thành ph x lý.
 11. 2. i v i h sơ do oàn ki m tra liên ngành qu n phát hi n và l p biên b n vi ph m hành chính, h sơ vi ph m hành chính do Văn phòng H ND-UBND chuy n các phòng chuyên môn tham mưu. a) Trong th i h n 05 (năm) ngày, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính, ơn v ang th lý ph i tham mưu, xu t hư ng x lý và t p h p h sơ vi ph m hành chính chuy n n Văn phòng. b) Trong th i h n 02 (hai) ngày, k t ngày h sơ vi ph m hành chính ư c chuy n n, Văn phòng có trách nhi m tham mưu, xu t b ng văn b n trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n có ý ki n trư c khi trình cơ quan có thNm quy n c p thành ph x lý. c) Trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n có ý ki n ng ý, Văn phòng có trách nhi m chuy n h sơ vi ph m hành chính n cơ quan có thNm quy n x lý và thông báo b ng văn b n cho cá nhân, cơ quan, ơn v xu t theo dõi và c p nh t thông tin x lý vi ph m. i u 18. Chuy n h sơ cho các cơ quan t t ng hình s 1. Trong quá trình x ph t vi ph m hành chính, n u xét th y hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m, thì ơn v th lý ban u (phát hi n, l p biên b n vi ph m hành chính) có thNm quy n x ph t g m: y ban nhân dân phư ng, i Qu n lý Th trư ng 1B, Chi c c Thu , Thanh tra Xây d ng qu n, Công an phư ng và Công an qu n ph i có văn b n ngh kèm toàn b h sơ v vi ph m chuy n cho cơ quan i u tra Công an qu n 1 xem xét truy c u trách nhi m hình s . 2. i v i h sơ do oàn ki m tra liên ngành qu n phát hi n và l p biên b n vi ph m hành chính; h sơ vi ph m hành chính do Văn phòng H ND-UBND chuy n các phòng chuyên môn tham mưu: Trong quá trình th lý, n u xét th y hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m thì ơn v ang th lý xu t hư ng x lý và t p h p h sơ chuy n n Văn phòng. Trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày h sơ ư c chuy n n, Văn phòng có trách nhi m tham mưu, xu t b ng văn b n trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n có ý ki n trư c khi chuy n toàn b h sơ v vi ph m n cho Cơ quan i u tra Công an qu n 1. Trong th i h n 03 (ba) ngày, k t ngày Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c y quy n có ý ki n ng ý chuy n h sơ v vi ph m n cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n, Văn phòng có trách nhi m chuy n h sơ n cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n và thông báo b ng văn b n cho cá nhân, cơ quan, ơn v xu t theo dõi và c p nh t thông tin x lý vi ph m. Chương IV KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 19. Khen thư ng
 12. T p th , cá nhân có thành tích trong công tác ph i h p, hoàn thành nhi m v ư c giao, s ư c xem xét khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng. i u 20. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính mà sách nhi u, bao che không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c; thi u trách nhi m quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính; không tuân th nghiêm ng t các quy nh trong vi c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính trái pháp lu t, có l i trong vi c h sơ quá th i h n ban hành quy t nh x ph t thì b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, cơ quan, ơn v không ch p hành nghiêm túc trách nhi m trong ho t ng ph i h p theo Quy trình này, s b xem xét x lý k lu t tùy theo tính ch t, m c vi ph m. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 21. Trách nhi m thi hành 1. Th trư ng các phòng, ban, ơn v tr c thu c qu n 1 và Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng có trách nhi m ph bi n, hư ng d n và thi hành Quy trình này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, b t c p c n thi t ph i i u ch nh cho phù h p, Văn phòng có trách nhi m t ng h p và xu t y ban nhân dân qu n 1 xem xét, i u ch nh b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản