Quyết định số 2626/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 2626/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2626/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị xơ hoá cơ Delta” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2626/QĐ-BYT

 1. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 2626/QĐ-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N CH N ĐOÁN VÀ ĐI U TR XƠ HOÁ CƠ DELTA” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Biên b n h p ngày 14 tháng 7 năm 2006 c a H i đ ng chuyên môn đư c thành l p theo Quy t đ nh s 2100/QĐ-BYT ngày 14 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Y t nghi m thu Hư ng d n quy trình kĩ thu t đi u tr xơ hoá cơ Delta; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Hư ng d n ch n đoán và đi u tr xơ hoá cơ Delta". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b quy t đ nh s 1569/QĐ- BYT ngày 05 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Qui trình k thu t đi u tr xơ hoá cơ Delta „ Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Đi u tr - B Y t , Chánh thanh tra và các V trư ng, C c trư ng c a B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám đ c các vi n, b nh vi n tr c thu c B Y t và các B /Ngành, Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên HƯ NG D N CH N ĐOÁN VÀ ĐI U TR XƠ HOÁ CƠ DELTA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2626 /QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2006 c a B trư ng B Yt ) Ph n 1: CH N ĐOÁN VÀ ĐI U TR XƠ HOÁ CƠ DELTA 1. Đ i cương Xơ hóa cơ Delta là tình tr ng b nh lý ti n tri n ch m, các s i cơ trong cơ Delta b bi n đ i thành các d i xơ. Các d i xơ này gây nên tình tr ng co rút cơ Delta và đưa đ n nh ng bi n d ng th phát, nh hư ng đ n ch c năng và th m m vùng vai. Xơ hóa cơ Delta đư c ch n đoán s m và ch đ nh đi u tr k p th i, phù h p có kh năng ph c h i t t. Page 1 of 13
 2. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com 2. Ch n đoán xơ hóa cơ Delta 2.1. Ch n đoán xác đ nh 2.1.1. Lâm sàng D a vào các tri u ch ng lâm sàng là chính v i các bi u hi n sau: + Ngư i b nh không khép đư c cánh tay vào sát thân mình tư th ngh . + Hai khu u tay khó ho c không ch m vào nhau khi cánh tay đưa ra trư c và trong tư th khu u g p. + Xương b vai nhô cao và xoay ngoài (bi n d ng b vai cánh chim). + Th y rãnh lõm da d c theo d i xơ ho c s rõ d i xơ trên tr c cơ Delta. + Nh ng trư ng h p n ng th y tình tr ng bán sai kh p vai, vai xuôi và có bi n d ng vùng lưng ng c... 2.1.2. C n lâm sàng + Ch p Xquang l ng ng c Ch p X quang l ng ng c tư th th ng và ngh l y c hai kh p vai, thư ng th y m t s d u hi u như m m cùng vai dài và cong chúc xu ng th p, m t khe kh p. Nh ng trư ng h p n ng có th th y hình nh cong xương đòn. + Siêu âm nh ng cơ s có đi u ki n, có th làm siêu âm v i đ u dò Linear t n s 7.5 MHz tr lên. Hình nh trên siêu âm th y s lư ng, v trí, kích thư c c a t ch c xơ trong cơ Delta. T ch c xơ ngay dư i da ho c sát t i xương cánh tay. + Các xét nghi m khác Các xét nghi m như đi n cơ, ch p c ng hư ng t , xét nghi m đ nh lư ng CK, LDH hay m t vài xét nghi m khác ch nên làm tuy n trung ương, ph c v cho nghiên c u. 2.2. Ch n đoán phân bi t Có b n b nh lý có th gây bi n d ng vùng vai c n ch n đoán phân bi t như : + Xương b vai cao b m sinh + Lo n dư ng cơ Duchenne + Lo n dư ng cơ t y + Li t đám r i cánh tay 3. Ch đ nh 3.1. Ch đ nh ph u thu t + Ch ph u thu t cho các trư ng h p t 05 tu i tr lên. + Có đ tiêu chu n lâm sàng và xét nghi m c n lâm sàng. + Tư th d ng vai > 250. + Có bi u hi n r i lo n ch c năng và th m m . 3.2. Ch đ nh ph c h i ch c năng 3.2.1. Đi u tr ph c h i ch c năng sau ph u thu t T t c các trư ng h p sau ph u thu t xơ hóa cơ Delta (xem chi ti t qui trình PHCN t i m c 8) 3.2.2. Đi u tr ph c h i ch c năng đơn thu n, không ph u thu t Page 2 of 13
 3. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com T t c các trư ng h p xơ hóa cơ Delta không có ch đ nh m (xem chi ti t qui trình PHCN t i m c8) 4. Ch ng ch đ nh ph u thu t 4.1. Đ i v i các trư ng h p chưa có ch n đoán rõ ràng. 4.2. Đang có b nh lý toàn thân có ch ng ch đ nh ph u thu t và b nh lý ngoài da t i vùng vai có viêm nhi m. 4.3. Có đám t ch c xơ hoá trong cơ Delta nhưng không gây nh ng bi n d ng b nh lý như mô t trên. 4.4. Đ i v i các trư ng h p có b nh lý như xương b vai cao b m sinh, b nh lo n dư ng cơ ti n tri n, xơ hoá toàn b cơ Delta, teo do thi u dư ng nhi u cơ gây bi n d ng l ng ng c, các b nh th n kinh gây teo cơ Delta v.v… 5. Các bư c ti n hành ph u thu t 5.1. Vô c m Trong m xơ hoá cơ delta, các phương pháp vô c m thư ng đư c ng d ng là: Gây mê toàn thân (n i khí qu n, gây mê tĩnh m ch), gây tê khu v c (đám r i th n kinh cánh tay). Ch n phương pháp vô c m ph thu c vào m t s y u t sau: Đ tu i c a b nh nhân, kh năng h p tác c a b nh nhân v i th y thu c, tình tr ng toàn thân và thương t n t i ch c a cơ Delta đòi h i m c đ can thi p và kinh nghi m c a bác s gây mê. 5.1.1. Chu n b gây tê, gây mê * Phương ti n gây mê Máy mê kèm máy th ho c h th ng gây mê bóp bóng b ng tay 1/2 kín, 1/2 h , ng n i khí qu n, đèn n i khí qu n các c . * Các phương ti n theo dõi: Monitor, máy đo bão hoà oxy , huy t áp, ng nghe. * Chu n b thu c mê, thu c tê: Thiopental,,Propofol, ketamin, Thu c mê b c hơi, fetanyl,Seduxen,Hypnovel,Atropine,Norcurone ho c Esmeron. Thu c tê: Xylocain 2%, marcain , adrenalin * Ch n phương pháp gây mê ho c gây tê - Gây tê: Gây tê đám r i th n kinh cánh tay qua khe cơ b c thang th p : Áp d ng v i tr l n ho c ngư i l n (có h p tác t t) là phương pháp ưu tiên ch n l a vì k thu t đơn gi n . - Đ i v i tr nh có th gây mê nh k t h p v i gây tê đám r i th n kinh cánh tay . - Gây mê đơn thu n. - Ch đ nh : b nh nhân nh tu i, không h p tác, gia đình t ch i gây tê, nhi m trùng vùng gây tê, b nh nhân m c b nh máu khó đông, đ ng th i m c 2 tay. -Bác sĩ chưa có kinh nghi m gây tê. 5.1.2. Ti n mê, tê - Hypnovel 0.1mg/kg- tiêm tĩnh hoăc - Seduxen 0.15mg/kg tiêm tĩnh m ch - N u tr nh khó h p tác có th ti n mê Ketamin 2-3mg/kg tiêm b p 5.1.3. Gây mê tĩnh m ch đơn thu n up mask mi ng ho c mask thanh qu n + oxy. Kh i mê: Propofol 2-3mg/kg ho c Thiopentan 3-5mg/kg ph i h p thêm Fentanyl 1- 2mcg/kg (cũng có th kh i mê b ng thu c mê b c hơi như halothan,sevo, ph i h p v i fentanyl) Gây mê n i khí qu n: khi b nh nhân b co th t ho c ph u thu t viên có yêu c u t p ngay trong m dư i gây mê. Kh i mê như trên + dãn cơ Norcurone 0.1mg/kg ho c esmeron 0.3-0.5mg/k . 5.1.4. K thu t gây tê khe cơ b c thang th p (parascalene). Page 3 of 13
 4. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com Tư th b nh nhân: B nh nhân n m ng a, đ u th ng, m t quay 45 đ v phía đ i di n . đ t g i nh dư i vai ,tay bên gây tê khép d c theo thân. Ngư i gây tê đ ng trên đ u b nh nhân. M c gây tê: dùng ngón tay l n ra phía sau bó cơ đòn chũm, d dàng tìm th y cơ b c thang trư c, ti p giáp phía sau là khe cơ b c thang rõ nh t v trí gi a xương đòn,n u khó phát hi n có th cho b nh nhân nâng đ u đ nhìn rõ các cơ. Đi m gây tê: n m 1/3 dư i và 2/3 trên c a đư ng khe cơ b c thang đi m n i t gi a xương đòn t i đư ng k ngang qua s n nh n. K thu t ch c kim: Sát trùng vùng gây tê b ng c n 70 đ ho c Betadin dùng kim lu n 22-24G ch c vào đi m gây tê m t góc 90 đ v i m t ph ng da, n kim t t đ sâu 1-1.5cm, c g ng c m nh n d u hi u “s t” ho c d c m c a bênh nhân (b nh nhân th y tê d c theo cánh tay) ,rút nòng s t c a kim lu n ki m tra không có máu, nư c não tu ch y ra, l p bơm tiêm thu c tê, v a tiêm v a hút ki m tra xem có vào m ch máu không (n u có ph i rút kim ra gây tê l i). D u hi u "m t s c c n bơm tiêm" gi ng như tiêm thu c vào tĩnh m ch là d u hi u b t bu c ph i có ch ng t kim gây tê đã n m trong khoang đám r i th n kinh . Trong khi bơm thu c luôn ki m tra m ch, đi n tâm đ Spo2 trên monitoring - N u dùng kim có s d ng máy kích thích th n kinh s đ t đ chính xác cao khi các nhóm cơ cánh tay đáp ng v i kích thích 0.5mA . Thu c tê: Lidocain 6-8 mg/kg có pha adrenalin 5mcg/ml ho c Marcain 3 mg/kg có pha Adrenalin5mcg/kg, th tích thu c tê 0.7-1ml/kg Th i gian gi m đau: thu c tê có tác d ng sau 5 phút và đ t hi u qu cho ph u thu t sau khi tiêm 20-25'(lâm sàng b nh nhân có li t v n đ ng tay), kéo dài gi m đau v i 4-5 gi v i lidocain và 6-9 gi v i marcain. Bi n ch ng có th g p c a gây tê: - Ch c vào m ch máu , tu s ng , màng ph i hi m g p - Li t cơ hoành m t bên , nhưng ít gây nên suy hô h p - T máu , nhi m trùng vùng gây tê ,m ch ch m - D u hi u horner (s p mi m t, đ m t) xu t hi n kho ng 70% s m t khi h t tác d ng c a thu c tê. - Khàn ti ng do phong b th n kinh qu t ngư c. 5.2. Phương pháp ph u thu t *áp d ng phương pháp ph u thu t d a theo tình tr ng, v trí và m c đ t n thương. * Hai k thu t có th áp d ng đ ph u thu t xơ hóa cơ Delta (theo v trí c a t n thương) + C t đ t d i xơ phía đ u g n sát nguyên y c a cơ: Thư ng đư c áp d ng ph bi n và ch đ nh cho nh ng trư ng h p xơ hóa cơ Delta có s th y rõ th ng xơ phía đ u g n. + K thu t c t d i xơ phía đ u xa c a cơ Delta: Ch đ nh cho nh ng trư ng h p xơ hóa cơ Delta m c đ n ng và cơ b xơ hóa lan to nhi u v trí. K thu t này ch th c hi n các cơ s chuyên khoa ch n thương ch nh hình. * Đ ph bi n và áp d ng r ng trên ph m vi c nư c, qui trình này ch gi i thi u và c t d i xơ nguyên y. K thu t c t phía đ u xa ch nêu đ đ ng nghi p tham kh o thêm. 5.2.1. K thu t c t d i xơ đ u g n sát nguyên y c a cơ 5.2.1.1. Ch đ nh - Xơ cơ m c đ v a. - Thư ng ch có m t d i xơ n m gi a cơ Delta d s th y th ng xơ dư i ch bám vào m m cùng vai trong tư th khép vai. 5.2.1.2. K thu t ti n hành. * Thì th nh t: R ch da t 2-5 cm theo đư ng chu n tính t m m cùng vai đ n bán t n cùng c a cơ n Delta, b t đ u tương ng t v trí nguyên y c a th ng xơ kéo xu ng phía dư i cánh tay d c theo tr c c a th ng xơ. Page 4 of 13
 5. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com * Thì th hai: Qua da và t ch c dư i da dùng ngón tay ki m tra l i d i xơ (căng và tròn như đũa, có m u tr ng đ c). Lúc này nên khép vai b nh nhân và xoay ngoài cánh tay đ làm căng d i xơ. Dùng k p c m máu đ u cong (Kocher) lu n ngang qua dư i và nâng d i xơ lên. Dùng dao m c t ngang th ng xơ ngay phía dư i nguyên y. Sau đó, ki m tra l i b ng cách khép cánh tay vào phía trư c ng c, c ng tay xoay ngoài. Dùng m t ngón tay ki m tra vùng m v phía trư c và phia sau. N u còn m t ho c hai d i xơ nh phía bó sau thì c t n t. Ti p t c ki m tra th y đ ng tác khép vai c i thi n, khu u tay đưa đư c đ n mũi c và không th y còn d i xơ nào phía bên trong cơ Delta căng n a là đ t yêu c u. Ki m tra c m máu k . Chú ý: - Không b c l toàn b d i xơ và n i dài d i xơ. - Không tách r ng ho c c t vào ph n lành c a cơ Delta đ tránh ch y máu và t n thương thêm. - C t d i xơ đ u g n tránh đ ch y máu và làm t n thương th n kinh mũ. * Thì th ba: + Khâu dư i da b ng ch tiêu 3/0 (Vicryl). Khâu trong da b ng ch tiêu, ho c khâu ngoài da b ng ch nylon. Có th ch c n khâu kín da m t l p. Chú ý vùng vai d gây bi n ch ng s o l i nên c g ng khâu kín da b ng ch Nilon nh và theo k thu t lu n ch dư i da. - Băng kín v t m b ng g c và băng dính. - C đ nh cánh c ng tay tư th cánh tay khép sát thân mình ki u Desault. - T p v n đ ng: Hư ng d n tr t p v n đ ng kh p khu u, bàn tay và các ngón sau 48 h. T p d ng vai nên ti n hành mu n hơn sau năm b y ngày đ v t m n đ nh. 5.2.2. K thu t c t d i xơ t phía đ u xa - R ch da: Dài kho ng 4 cm b t đ u cách m m cùng vai kho ng 2 cm, d c theo đư ng đi c a bó gi a cơ Delta (d c theo rãnh lõm da) hư ng v l i c Delta c a xương cánh tay - Tách t ch c dư i da kh i bao cơ đ gi i phóng vùng da b lõm do dính vào bao cơ - Tìm d i xơ thư ng là bó gi a. M d c bao cơ phía trư c và sau d i xơ phía bám t n. Tách cơ lành kh i d i xơ. Lu n panh tách và nâng d i xơ ra phía trư c. C t d i xơ cách ch bám t n kho ng 1 cm. - Ngư i ph khép d n cánh tay v đư ng gi a (đư ng n i gi a hõm c và mũi c) sao cho khu a tay đưa v đư c đ n đư ng gi a. - N u không đưa đư c khu a tay v đ n đư ng gi a c n ph i s n n đ tìm các d i xơ khác bó sau và bó trư c. C t b các d i xơ này. - Ti p t c khép t t cánh tay v đư ng gi a, n u v n không khép h t c n ki m tra bao cân c a bó sau và bó trư c, n u các bao cân này căng c ng c n r ch theo chi u ngang. - N u sau khi đã c t h t các d i xơ và m bao cơ mà v n không khép h t đư c khu a tay v đư ng gi a và s n n th y bó trư c và sau c a cơ Delta căng c ng thì nên k t h p v i thu c dãn cơ đ làm m m các cơ này và khép d n cánh tay vào đư ng gi a( khi có gây mê n i khí qu n). Tình hu ng này thư ng g p tr l n và ngư i l n khi tình tr ng co rút đã di n ra t nhi u năm. - C m máu k . Khâu t ch c dư i da. Khâu trong da. 6. Đi u tr và theo dõi sau m 6.1. Kháng sinh toàn thân. Dùng t 3-5 ngày và thu c gi m đau. (Tùy theo kinh nghi m và k thu t c a ph u thu t viên, không nh t thi t b t bu c) 6.2.C t ch sau 10-12 ngày. 6.3.T p ph c h i ch c năng ( th c hi n theo quy trình ph c h i ch c năng m c 8). Page 5 of 13
 6. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com 7. Tai bi n và bi n ch ng sau m Ph u thu t c t đ t s co kéo c a th ng xơ đ đi u tr xơ hoá cơ Delta không quá ph c t p, tuy nhiên n u th c hi n không đúng k thu t cũng có th có nh ng bi n c , bi n ch ng sau đây: 7.1. Ch y máu Khi ch c t vào đúng th ng xơ và c t b ng dao đi n thì thư ng không gây ch y máu. N u sau m có ch y máu thì có th băng ép, khi băng ép không có k t qu do m t nhánh m ch nào đó không đư c c m thì c n tách các nút ch đ tìm đi m ch y máu c m l i. 7.2. Nhi m khu n Khi có nhi m khu n v t m thì tùy m c đ n ng hay nh mà ch n kháng sinh cho phù h p. 7.3. T n thương th n kinh mũ Gây li t cơ Delta ho c nh ng cơ lân c n do đư ng r ch l n và đ ng tác thô b o gây t n thương các nhánh th n kinh. Khi t n thương th n kinh mũ, m t đ ng tác d ng cánh tay. 7.4. Bi n ch ng lâu dài Xơ hóa trên di n r ng cơ Delta do c t ph m nhi u vào t ch c cơ lành. 7.5. S o l i S o l i là r t thư ng g p do cơ đ a. 8. Qui trình ph c h i ch c năng xơ hóa cơ Delta. 8.1. Các bài t t p - Thư giãn kh p vai Page 6 of 13
 7. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com - T p d ng khép kh p vai khu u g p 900 - T p khép c a xương vai - Tăng t m v n đ ng c a kh p vai và đai vai Page 7 of 13
 8. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com Page 8 of 13
 9. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com T t p v i bóng và dây kéo + Đưa lên trên – xu ng dư i, qua tr i – ph i và quay tròn T p v i dây kéo v i dây Page 9 of 13
 10. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com - Khép xương b vai hai bên 8.2. Nh ng bài t p cơ b n th c hi n b i k thu t viên ph c h i ch c năng 8.2.1.- Các b nh nhân sau m ( 01 => 013 ) 8.2.2.- Các b nh nhân chưa m ( 01 => 010 và 014) 01- Trư t đ u xương cánh tay v phía chân 02- Kéo đ u xương cánh tay xa c ch o 03- G p - khép - xoay ngoài cánh tay 04-Khép ngang cánh tay Page 10 of 13
 11. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com 05- Phép k t h p trư t đ u xương ra sau 06- Giãn cơ răng to 07- Kéo giãn cơ ng c bé 010- T p cơ thang trên tĩnh o n ư ng 011-T p cơ delta trư c ng có c n ng n có c n 08- Khép xương vai du i 09- Khép xương vai xoay ngoài ngang cánh tay cánh tay 8.3. Quy trình ph c h i ch c năng sau m xơ cơ delta: 8.3.1. Các bi n pháp v t lý: * Chư m đá: - áp d ng trong 3 ngày đ u, c n có túi đ tránh làm ư t và làm b n v t m . Đ n ngày th tư thì d ng không chư m đá. *H ng ngo i: áp d ng: sau m cơ delta 72h và chu n b trư c luy n t p. Page 11 of 13 014-T p chu i cơ g p c tay, c ng tay ng có c n 012-T p cơ Delta gi a 013- T p cơ delta sau
 12. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com M i l n chi u t 8’ đ n 10’, có th chi u 2 l n/ngày. * Đi n cao t n (sóng ng n, vi sóng) (chu n b trư c t p): Li u s 01: 10phút/l n x 7 l n ( ngày 01 l n ) Ch ng ch đ nh: + Tr dư i 16 tu i + D v t kim lo i vùng chi. + Đ t máy t o nh p. * Siêu âm: áp d ng khi v t m đã li n da. Li u 0,5W/cm2 Ch ng ch đ nh: + D v t kim lo i vùng ti p nh n. + Tr em dư i 16 tu i vùng s n ti p h p. + G n xi măng kh p. + Đ t máy t o nh p. 8.3.2. Các bài t p : (Xem m c 8.2.1 các b nh nhân sau m ) 9. Tiêu chu n đánh giá k t qu sau đi u tr ph u thu t và ph c h i ch c năng xơ hóa cơ delta Ch tiêu Đi m Đau Không ch u đư c 0 Dùng thu c thư ng xuyên 1 Th nh tho ng dùng thu c 2 Không 3 D ng (0) > 35 0 26 - 35 1 10 - 25 2 < 10 3 Ch c năng Không th s d ng tay 0 H n ch đáng k 1 H n ch nh 2 Bình thư ng 3 R t t t: 8 - 9 đi m; T t: 6 - 7 đi m; X u: ≤ 5 đi m Page 12 of 13
 13. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com Ph n II HƯ NG D N TH C HI N H i đ ng chuyên môn x p ph u thu t xơ hoá cơ Delta thu c ph u thu t lo i II. Các b nh vi n đáp ng đ các đi u ki n sau thì đư c ph u thu t xơ hoá cơ Delta: 1. Cơ s đư c phép tri n khai ph u thu t - Các B nh vi n đa khoa, b nh vi n chuyên khoa ch n thương ch nh hình, trung tâm ch n thương ch nh hình, b nh vi n Nhi tr c thu c T nh/Thành ph ho c tr c thu c các B / Ngành. - Đ i v i các B nh vi n đa khoa tuy n huy n, ch th c hi n ph u thu t khi đư c H i đ ng chuyên môn c a S Y t th m đ nh có đ đi u ki n và do giám đ c S Y t quy t đ nh. - Các B nh vi n tư nhân: đa khoa, chuyên khoa ch n thương ch nh hình n m trên đ a bàn nào do S Y t t i đ a bàn đó quy t đ nh. 2. Bác sĩ ph u thu t - Các bác s là ph u thu t viên thu c chuyên khoa ch n thương ch nh hình, đã đư c B Y t t p hu n v ch n đoán, đi u tr xơ hoá cơ Delta. - Đ i v i các B nh vi n chưa có chuyên khoa ch n thương ch nh hình, các ph u thu t viên thu c chuyên khoa ngo i chung khác khi có k ho ch tri n khai ph u thu t xơ hoá cơ delta ph i đư c t p hu n k v ch n đoán, đi u tr xơ hoá cơ Delta và do Giám đ c B nh vi n đ ngh Giám đ c S Y t quy t đ nh. 3. Ph c h i ch c năng B nh vi n c n có bác sĩ chuyên khoa v ph c h i ch c năng đã qua l p t p hu n v quy trình ph c h i ch c năng xơ hoá cơ delta do B Y t t ch c. Sau ph u thu t ph i đư c các bác sĩ chuyên khoa ph c h i ch c năng và k thu t viên ph c h i ch c năng c a b nh vi n Đi u dư ng – Ph c h i ch c năng ho c khoa ph c h i ch c năng b nh vi n đa khoa hư ng d n ngư i b nh và gia đình t p luy n theo qui trình th ng nh t c a B Y t . 4. Quy đ nh v theo dõi đánh giá k t qu Các cơ s tri n khai đi u tr xơ hóa cơ Delta ph i có k ho ch phân công qu n lý, theo dõi toàn b s b nh nhân đã khám, đi u tr trư c và sau ph u thu t đ có th có nh ng đánh giá khách quan, đ c bi t là k t qu xa sau ph u thu t, ph c h i ch c năng (k t qu t i thi u sau 6 tháng, m t năm và lâu hơn n a). Xây d ng đ tài nghiên c u đ t ng k t rút kinh nghi m sau này. Page 13 of 13
Đồng bộ tài khoản