Quyết định số 2635/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
10
download

Quyết định số 2635/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2635/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2635/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 2635/Q -NHNN Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M T S QUY NNH LIÊN QUAN N GIAO DNCH NGO I T C A CÁC T CH C TÍN D NG Ư C PHÉP HO T NG NGO I H I TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng s 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH: i u 1. T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh t giá mua, t giá bán giao ngay (SPOT) c a ng Vi t Nam v i các ngo i t theo nguyên t c sau: 1. i v i ô la M : Không ư c vư t quá biên ±3% (ba ph n trăm) so v i t giá bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng áp d ng cho ngày giao d ch do Ngân hàng Nhà nư c thông báo. 2. i v i các ngo i t khác: Do T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh. 3. Chênh l ch gi a t giá mua và t giá bán: Do T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 07/11/2008 và thay th Quy t nh s 1436/Q -NHNN ngày 26/6/2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành m t s quy nh liên quan n giao d ch ngo i t c a các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) các T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu (VP, QLNH) Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản