Quyết định số 2645/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 2645/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2645/2005/QĐ-BTM về thù lao đại lý kinh doanh mặt hàng xăng do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2645/2005/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2645/2005/Q -BTM Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V THÙ LAO I LÝ KINH DOANH M T HÀNG XĂNG QUY T NNH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i; Căn c Văn b n s 1447/CP-KTTH ngày 04 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v i u hành kinh doanh xăng d u, phân bón; Xét ngh c a V trư ng V Chính sách Th trư ng trong nư c, QUY T NNH: i u 1. Bãi b m c thù lao i v i m t hàng xăng quy nh t i Quy t nh s 0676/2004/Q -BTM ngày 31/5/2004 c a B Thương m i; m c thù lao i lý m t hàng xăng do bên giao i lý và bên i lý th a thu n, th ng nh t ghi trong H p ng i lý. i u 2. Nghiêm c m các doanh nghi p kinh doanh nh p khNu xăng d u u m i dùng b t c hình th c nào tăng thù lao giành i lý, gây b t n th trư ng, làm gi m hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. - Doanh nghi p kinh donh nh p khNu xăng d u u m i/T ng i lý khi phát hành hóa ơn Giá tr gia tăng giao xăng cho các i lý, trên hóa ơn ph i ghi y các n i dung theo quy nh hi n hành; trong ó b t bu c ph i ghi rõ: tên phương ti n v n chuy n, ngư i i di n nh n xăng và i m giao, nh n xăng t i c a hàng i lý/kho c a T ng i lý/kho c a bên giao i lý. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông V trư ng V Chính sách Th trư ng trong nư c, C c trư ng qu n lý th trư ng, Giám c S Thương m i/ S Thương m i – Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, doanh nghi p kinh doanh nh p khNu xăng d u u m i, T ng i lý và i lý xăng ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Phan Th Ru
Đồng bộ tài khoản