Quyết định số 2646/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
4
download

Quyết định số 2646/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2646/QĐ-UBND về bổ nhiệm giám định viên pháp y do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2646/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 2646/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2009 QUY T NNH V B NHI M GIÁM NNH VIÊN PHÁP Y CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giám nh tư pháp năm 2004; Căn c Ngh nh s 67/2005/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giám nh tư pháp; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BYT ngày 12 tháng 02 năm 2007 c a B Y t hư ng d n v tiêu chu n, i u ki n, trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m giám nh viên pháp y và giám nh viên pháp y tâm th n; Căn c Quy t nh s 1461/Q -UBND ngày 06 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Trung tâm Pháp y thành ph thu c S Y t thành ph ; Xét ngh c a S Tư pháp t i Công văn s 1318/STP-BTTP ngày 15 tháng 5 năm 2009 và c a S Y t t i Công văn s 4528/SYT-TCCB ngày 07 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay b nhi m các Ông, Bà có tên sau ây làm giám nh viên pháp y thu c Trung tâm Pháp y thành ph : 1. Bà inh Nguy n Thiên Kim, Phó Giám c Trung tâm Pháp y thành ph ; 2. Bà Nguy n Th Ng c L , Bác sĩ Trung tâm Pháp y thành ph ; 3. Ông Tr n Vĩnh Hưng, Giám c B nh vi n a khoa khu v c Th c; 4. Ông Tr nh ình Th ng, Bác sĩ B nh vi n Nhân dân 115; 5. Ông Nguy n ình Phú, Bác sĩ B nh vi n Nhân dân 115; 6. Ông Nguy n H u Minh, Bác sĩ B nh vi n Nhân dân 115; 7. Ông Lê Thành Phương, Bác sĩ B nh vi n ch n thương ch nh hình. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S N i v , Giám c Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan, Trung tâm Pháp y thành ph và các Ông, Bà có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 3;
  2. - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - TTUB: CT, các PCT; - UB MTTQ và các oàn th TP; Nguy n Thành Tài - Tòa án nhân dân TP, CATP; - Vi n ki m sát nhân dân thành ph ; - Các S - ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n – huy n; - VPUB : PVP/PC,VX; - Phòng PCNC; - Lưu: VT, (NC/K) MH.
Đồng bộ tài khoản