Quyết định số 265-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 265-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 265-QĐ về việc ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 265-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THU T NHÀ NƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 265-QĐ Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUY T Đ NH S 265-QĐ NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH BA TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh đ nh s 141-HĐBT ngày 24-8-1982 c a H i đ ng B trư ng ban hành Đi u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét đ ngh c a B Nông nghi p trong công văn s 98-KHKT/CV ngày 17-12-1984 và c a B N i thương trong công văn s 128-NT/QLCL ngày 13-8-1984, QUY T Đ NH: Đi u 1. - Nay ban hành các tiêu chu n Vi t Nam: TCVN 1053 - 86. Chè đ t tươi. Phương pháp xác đ nh hàm lư ng bánh t - thay th TCVN 1053 - 71; TCVN 1054 - 86. Chè đ t tươi. Phương pháp xác đ nh lư ng nư c ngoài đ t - thay th TCVN - 1054 - 71; TCVN 4246 -86. Chè hương. Phương pháp th . Đi u 2. - Các tiêu chu n trên ban hành đ chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1-1987 và ph i đư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các đ a phương có liên quan. Đoàn Phương (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 1053 - 86 TCVN 1054 - 86 TCVN 4246 -86
Đồng bộ tài khoản