Quyết định số 265/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 265/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 265/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Giai đoạn I (2009 - 2011) Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 265/QĐ-UBDT

 1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ S : 265/Q -UBDT Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TH C HI N GIAI O N I (2009 - 2011) CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 C A Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Ngh quy t s 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 c a Chính ph ban hành Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020; Xét ngh c a Chánh Thanh tra y ban, QUY T NNH: i u 1. Ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Giai o n I (2009 - 2011) Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 c a y ban Dân t c (có k ho ch kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban, Chánh Thanh tra y ban, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng BC TW PCTN; - Thanh tra Chính ph ; - B trư ng, Ch nhi m; - Các ng chí Phó Ch nhi m; Giàng Seo Ph - ng y CQ UBDT; - Công oàn CQ UBDT; - oàn TNCSHCM CQ UBDT; - Lưu: VT, TTr. K HO CH
 2. TRI N KHAI TH C HI N GIAI O N I (2009 - 2011) CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 C A Y BAN DÂN T C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 265/Q -UBDT ngày 20/8/2009 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c) Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ã ư c Qu c h i khóa XI C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua t i kỳ h p th 8 và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 6 năm 2006. Th c hi n Ngh quy t s 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 c a Chính ph ban hành Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 và Công văn s 1411/TTCP- C.IV ngày 30/6/2009 c a Thanh tra Chính ph hư ng d n xây d ng K ho ch th c hi n Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 (Sau ây g i t t là Chi n lư c). y ban Dân t c ban hành K ho ch tri n khai, th c hi n Giai o n I (2009 - 2011) Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 v i nh ng n i dung, nhi m v tr ng tâm như sau: I. M C ÍCH 1. Ch ng phòng ng a, phát hi n và kiên quy t u tranh v i các hành vi tham nhũng trong các lĩnh v c ho t ng c a y ban Dân t c t ng bư c ngăn ch n, Ny lùi tham nhũng, lo i b các cơ h i, i u ki n phát sinh tham nhũng góp ph n xây d ng cơ quan y ban Dân t c trong s ch, v ng m nh ho t ng hi u qu . 2. Xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c cơ quan y ban Dân t c liêm chính, công tâm, t n t y, nâng cao nh n th c, ý th c trách nhi m trong vi c th c hi n nhi m v và công tác phòng, ch ng tham nhũng, nh t là vai trò lãnh o, ch o c a lãnh o y ban Dân t c, th trư ng các ơn v tr c thu c. Kh c ph c m i bi u hi n gây nhũng nhi u, tiêu c c trong n i b cơ quan cũng như i v i cơ s và nhân dân. 3. Tăng cư ng k cương pháp lu t, k lu t trong cơ quan; tăng cư ng s lãnh o, ch o c a các c p y ng, ph i h p ch t ch v i công tác qu n lý c a t p th lãnh o các ơn v , các t ch c oàn th , cán b công ch c, viên ch c cơ quan y ban Dân t c trong công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng. II. YÊU C U 1. C th hóa các nhi m v , bi n pháp phòng, ch ng tham nhũng ư c quy nh trong Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và tri n khai, th c hi n Giai o n I (2009 - 2011) Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 i v i các V , ơn v , các t ch c, cá nhân thu c cơ quan y ban Dân t c. 2. Th c hi n ngay và có k t qu , t o s chuy n bi n m nh m v nh n th c và nâng cao ý th c trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c c a y ban Dân t c v công tác phòng ng a, u tranh có hi u qu các hi n tư ng tiêu c c nói chung và trong công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng nói riêng, góp ph n xây d ng cơ quan y ban Dân t c trong s ch, v ng m nh, chính quy chuyên nghi p, t ng bư c hi n i, g n gũi v i nhân dân, hoàn thành xu t s c nhi m v chính tr ư c giao.
 3. III. N I DUNG C A K HO CH 1. Tuyên truy n, ph bi n, quán tri t n i dung Chi n lư c và các chính sách pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng i v i cán b , công ch c, viên ch c c a y ban Dân t c. Thư ng xuyên t ch c h c t p, quán tri t n toàn th cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong cơ quan y ban Dân t c v n i dung cơ b n c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, các văn b n c a ng và Nhà nư c v phòng, ch ng tham nhũng, c bi t Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020. Xác nh ây là nhi m v thư ng xuyên, trong su t c giai o n th c hi n Chi n lư c, c th như sau: - Ph bi n t i toàn th cán b , công ch c, viên ch c t i cơ quan y ban Dân t c. - M chuyên m c riêng v phòng, ch ng tham nhũng trên Trang tin i n t , các Báo và T p chí c a y ban Dân t c. - Biên so n tài li u ưa n i dung phòng, ch ng tham nhũng vào chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v công tác dân t c. - Thông qua các Chương trình, D án, các l p t p hu n, b i dư ng nghi p v …, t ch c th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c ki n th c pháp lu t t i các vùng mi n núi và dân t c thi u s . - T ch c l ng ghép ho t ng phòng, ch ng tham nhũng v i công tác tuyên truy n c a UBDT. 2. Th c hi n các nhóm gi i pháp c a Chi n lư c. 2.1. Tăng cư ng tính công khai, minh b ch trong ho ch nh chính sách, xây d ng và th c hi n pháp lu t. a) Minh b ch hóa quá trình so n th o, trình, ban hành chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t; quá trình chuNn b , trình, ban hành quy t nh, văn b n hành chính g n li n v i c i cách hành chính. Quá trình so n th o, trình, ban hành chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t; quá trình chuNn b , ban hành văn b n hành chính trong t t c các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a y ban Dân t c ph i m b o nguyên t c công khai, minh b ch, m b o phát huy trí tu c a t p th g n li n v i công tác c i cách hành chính c a cơ quan, ơn v . Nh t là i v i m t s lĩnh v c, như: Qu n lý, s d ng ngân sách nhà nư c, mua s m tài s n công, xây d ng cơ b n, qu n lý các d án u tư, qu n lý và s d ng các kho n h tr , vi n tr (Chương trình 134, 135…). ây là bi n pháp có ý nghĩa h t s c quan tr ng, nh m nâng cao nh n th c và phát huy ý th c t giác, ngăn ng a tham nhũng trong vi c th c hi n nhi m v theo úng trình t , th t c thNm quy n mà pháp lu t quy nh i v i i ngũ cán b , công ch c, viên ch c c a y ban Dân t c.
 4. b) T ng rà soát, s a i pháp lu t v bí m t nhà nư c theo hư ng thu h p ph m vi bí m t nhà nư c m c c n thi t. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c, c bi t là trong các ho t ng công tác dân t c. Trong năm 2009, y ban Dân t c ph i h p v i B Công an ti n hành rà soát nh ng danh m c thu c di n bí m t c a nhà nư c m t cách c th , trên nguyên t c thu h p ph m vi bí m t nhà nư c trong lĩnh v c công tác dân t c. c) C th hóa và tăng cư ng ki m tra nh m b o m th c hi n nghiêm các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng v công khai, minh b ch trong ho t ng c a cơ quan, t ch c t t c các ngành, các c p và trong các lĩnh v c, nh t là trong vi c th c hi n các chính sách an sinh xã h i. Trên nguyên t c công khai, minh b ch trong m i ho t ng trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v công tác dân t c, c n c th hóa và tăng cư ng ki m tra m t s lĩnh v c, c th như: - i v i ho t ng mua s m tài s n công, xây d ng cơ b n và qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n…, c n ph i công khai v k ho ch u th u, m i th u, h th ng thông tin v u th u, ban hành công khai d án u tư xây d ng sau khi có quy t nh phê duy t cán b công ch c, viên ch c trong cơ quan ư c tham gia giám sát. - Công khai, minh b ch v tài chính và s d ng ngân sách nhà nư c theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n như s li u d toán, quy t toán, vi c phân b và s d ng ngân sách, tài s n c a cơ quan, ơn v . - Công khai, minh b ch vi c qu n lý, s d ng các kho n h tr , vi n tr , các chương trình, d án u tư phát tri n i v i vùng mi n núi và dân t c. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra i v i m t s Chương trình, D án l n như Chương trình 134, 135…; ti p t c rà soát các văn b n hư ng d n và ban hành văn b n m i cho phù h p; c bi t là phát huy vai trò giám sát c a nhân dân trong vi c tri n khai th c hi n các chính sách, ch trương, ư ng l i c a ng và Nhà nư c i v i vùng mi n núi và dân t c. - Công khai, minh b ch trong công tác tuy n d ng, luân chuy n, chuy n i và b nhi m cán b . d) Xây d ng và th c hi n cơ ch b o m quy n ti p c n thông tin; hoàn thi n và t ch c th c hi n nghiêm túc quy ch ngư i phát ngôn c a cơ quan y ban Dân t c. Trong th i gian t nay n năm 2010, xây d ng và ban hành Quy ch quy n ti p c n thông tin cán b , công ch c và ngư i dân th c hi n quy n ti p c n thông tin i v i lĩnh v c, v vi c c n quan tâm, thông qua ó giám sát ho t ng c a cơ quan, ơn v , ng th i cũng quy nh quy n t ch i cung c p thông tin c a cơ quan y ban Dân t c. T ch c tri n khai và th c hi n nghiêm Quy ch ngư i phát ngôn c a cơ quan y ban Dân t c.
 5. ) Hoàn thi n cơ ch thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c hi n công khai, minh b ch trong ho ch nh chính sách, xây d ng và th c hi n pháp lu t. Ban hành và t ch c th c hi n các quy nh v tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát i v i các ơn v , lĩnh v c liên quan tr c ti p n tài chính, tài s n công c a y ban Dân t c; các chương trình, d án c p Nhà nư c, c p B do y ban Dân t c qu n lý. Hàng năm ph i có k ho ch thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t i v i công tác qu n lý có liên quan tr c ti p tài chính công. 2.2. Hoàn thi n ch công v , công ch c, nâng cao ch t lư ng th c thi công v . a) Th c hi n phân công, phân c p rõ ràng; quy nh c th rành m ch ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i c p qu n lý, kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, b tr ng trong ho t ng qu n lý. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n, ư c giao; ho t ng qu n lý t hi u qu cao, trong Quý III/2009 các V , ơn v tr c thu c y ban xây d ng và trình B trư ng, Ch nhi m y ban Quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các phòng chuyên môn nghi p v ( i v i nh ng V , ơn v có c p phòng) cũng như Quy ch ho t ng và phân công nhi m v c a cán b , công ch c, viên ch c; m b o n 2011 ho t ng c a toàn h th ng cơ quan y ban Dân t c th c hi n phân công, phân c p rõ ràng; quy nh c th rành m ch ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i c p qu n lý, kh c ph c tình tr ng ch ng chéo trong ho t ng qu n lý. b) Hoàn thi n và th c hi n nghiêm túc các quy nh v tuy n d ng, ti p nh n, b nhi m, b nhi m l i, i u ng nh m nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c; x lý kiên quy t, k p th i các vi ph m trong qu n lý và s d ng cán b , công ch c c a y ban Dân t c. Ph i xác nh công tác cán b là m t trong nh ng y u t then ch t, gi vai trò quan tr ng i v i ch t lư ng và hi u qu qu n lý i v i t ng V , ơn v cũng như trong toàn th cơ quan y ban Dân t c; trong công tác cán b , ph i xác nh phương châm, là “Vì vi c tìm ngư i” ch không ph i “Vì ngư i tìm vi c”, luôn coi tr ng t t c các khâu, t tuy n d ng, ti p nh n, b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i…, cho n i u ng và luân chuy n cán b . Ti n hành x lý th n tr ng, chính xác nhưng ph i kiên quy t và k p th i các vi ph m trong qu n lý, s d ng cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v . Trong năm 2009, th c hi n rà soát toàn b h th ng các văn b n liên quan i v i công tác t ch c cán b và ti n hành s a i, b sung cho phù h p; trên cơ s ó tri n khai công tác cán b m t cách ng b , ph n u th c hi n trong 03 năm (2009 - 2011) h th ng cơ quan công tác dân t c ư c ki n toàn m t cách toàn di n, phát tri n v ch t m t cách th c s và hi u qu , làm ti n cho ho t ng c a cơ quan trong các năm ti p theo. c) ưa n i dung phòng, ch ng tham nhũng vào chương trình ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; tăng cư ng giáo d c liêm chính, nâng cao nh n th c, trách nhi m c a i ngũ cán b , công ch c trong phòng ng a, phát hi n, x lý tham nhũng.
 6. Quán tri t, nâng cao nh n th c, ý th c trách nhi m cho i ngũ cán b , công ch c làm công tác dân t c trong công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng thông qua các l p ào t o, b i dư ng nghi p v công tác dân t c, các h i ngh hu n nghi p v công tác Thanh tra, t p hu n nghi p v tri n khai th c hi n các Chương trình, D án, công tác ph bi n giáo d c pháp lu t… Riêng i v i l p ào t o, b i dư ng nghi p v công tác dân t c và t p hu n nghi p v Thanh tra công tác dân t c, c n nghiên c u, biên so n chuyên phòng, ch ng tham nhũng và ưa vào chương trình gi ng d y c a l p h c, th c hi n t năm 2010. Ngoài ra, l ng ghép n i dung phòng ch ng tham nhũng v i ho t ng c a các t ch c oàn th , các cu c h i ngh chuyên cũng như sơ k t, t ng k t … công tác c a cơ quan, ơn v . d) Ti p t c hoàn thi n và th c hi n cơ ch v trách nhi m gi i trình c a cán b , công ch c, nh t là i v i cán b lãnh o, qu n lý; cơ ch mi n nhi m, bãi nhi m, cho t ch c, t m ình ch ch c v c a ngư i ng u khi x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, ơn v do mình qu n lý, ph trách. Nghiên c u, xây d ng và ban hành Quy ch quy nh trách nhi m gi i trình c a cán b , công ch c có liên quan n v vi c tham nhũng; vi c x lý trách nhi m c a ngư i ng u (ho c c p phó ư c giao nhi m v qu n lý tr c ti p) khi x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, ơn v do mình qu n lý, ph trách. Quý IV/2009 xây d ng d th o và l y ý ki n tham gia, ban hành và tri n khai th c hi n t năm 2010 (V T ch c cán b th c hi n). ) C i cách cơ b n ch ti n lương, ph c p h p lý m t s lĩnh v c c thù. Công tác dân t c là nhi m v chính tr quan tr ng trong tình hình hi n nay, qu n lý nhà nư c v công tác dân t c là th c hi n ch c năng qu n lý i v i vùng mi n núi và dân t c thi u s , là nơi a bàn xa xôi, hi m tr , khó khăn nh t, cũng là nơi có trình dân trí, trình phát tri n kinh t - xã h i th p nh t so v i c nư c. Do v y, có th nói ây là lĩnh v c c thù, thu hút cán b , công ch c có năng l c, trình , tâm huy t thì nhà nư c c n xem xét và ph i có ch ãi ng h p lý. Trong th i gian 2009 – 2010, y ban Dân t c ch ng ph i h p v i m t s B , ngành ch c năng nghiên c u, tham mưu v i Chính ph có ch ph c p i v i cán b , công ch c làm công tác dân t c. e) Công b công khai các ch , nh m c, tiêu chuNn và công khai vi c th c hi n ch , nh m c, tiêu chuNn s d ng tài s n công c a cán b , công ch c, trư c h t là ngư i ng u các cơ quan t ch c, ơn v . Hàng năm (ho c nh kỳ theo quy nh) xây d ng, ban hành, công khai các ch , nh m c, tiêu chuNn và công khai vi c th c hi n ch , nh m c, tiêu chuNn s d ng tài s n công c a cán b , công ch c. Xem xét, x lý trách nhi m c a ngư i ng u khi x y ra tình tr ng s d ng vư t nh m c, tiêu chuNn trong cơ quan, ơn v . g) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công v , công ch c, nh t là vi c minh b ch tài s n, thu nh p, vi c th c thi công v . Hàng năm xây d ng k ho ch thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công v , cán b , công ch c, nh t là vi c minh b ch tài s n, thu nh p, vi c th c thi công v trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n ã ư c quy nh; k
 7. ho ch ư c giao và i u ki n th c t , phù h p tình hình c a t ng V , ơn v . K p th i xu t Th trư ng cơ quan ti n hành thanh tra t xu t i v i t ch c, cá nhân có d u hi u vi ph m. 2.3. Hoàn thi n cơ ch qu n lý kinh t , xây d ng môi trư ng kinh doanh c nh tranh bình ng, lành m nh, công b ng, minh b ch. y ban Dân t c v i ch c năng, nhi m v chính là qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c, trên cơ s theo dõi tình hình phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n núi và dân t c thi u s , tham gia nghiên c u và ch ng xu t (ho c cùng các B , ngành, a phương liên quan ph i h p xu t) v i Chính ph , Th tư ng Chính ph nh ng v n , n i dung liên quan v hoàn thi n cơ ch qu n lý kinh t , xây d ng môi trư ng kinh doanh, t o i u ki n cho ho t ng kinh t , kinh doanh … c a vùng mi n núi và dân t c thi u s . Riêng i v i Nhà khách Dân t c, là ơn v s nghi p c a y ban Dân t c, ho t ng s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, ng th i g n li n v i vi c th c hi n nhi m v chính tr ư c giao, do v y c n ph i t ng bư c xây d ng và hoàn thi n cơ ch ho t ng minh b ch, lành m nh, tránh gây th t thoát ti n v n và tài s n c a nhà nư c; phát huy vai trò, Ny m nh ho t ng s n xu t kinh doanh mang l i hi u qu cao, m b o thu nh p và i s ng c a ngư i lao ng. 2.4. Nâng cao hi u l c, hi u qu công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, trong phát hi n, x lý tham nhũng. y ban Dân t c tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát trong phát hi n và x lý tham nhũng. y ban Dân t c giao Thanh tra y ban Dân t c làm thư ng tr c công tác phòng, ch ng tham nhũng. Hàng năm, Thanh tra y ban xây d ng chương trình, k ho ch công tác thanh tra m t cách c th , sát v i tình hình áp ng nhi m v phòng ng a tham nhũng. Trong Giai o n 1 (2009-2011) th c hi n Chi n lư c, t p trung th c hi n ch c năng giám sát, thanh tra vi c th c hi n ch c trách, nhi m v công v , th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng i v i cơ quan, ơn v tr c thu c y ban Dân t c; thanh tra vi c ch p hành, t ch c th c hi n các chính sách, hi u qu qu n lý, s d ng kinh phí i v i m t s Chương trình, D án thu c ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c i v i m t s b , ngành, a phương. 2.5. Nâng cao nh n th c và phát huy vai trò c a toàn xã h i trong phòng, ch ng tham nhũng Phát huy dân ch toàn th cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng cơ quan y ban Dân t c nâng cao ý th c trách nhi m, tích c c tham gia phòng, ch ng tham nhũng trong n i b ơn v cũng như ngoài cơ quan y ban Dân t c. c bi t chú tr ng phát huy vai trò c a các t ch c oàn th , các cơ quan báo chí tr c thu c y ban Dân t c trong vi c tuyên truy n, ph bi n cũng như giám sát, ph n bi n i v i ho t ng phòng, ch ng tham nhũng, c th là: * i v i Công oàn:
 8. - Tuyên truy n, v n ng oàn viên công oàn ch p hành t t các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. - Giám sát vi c th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. - Ph i h p v i các ơn v ch c năng trong vi c cung c p thông tin, phát hi n, xác minh, x lý v vi c tham nhũng. - Tri n khai các bi n pháp t ch c th c hi n. Trách nhi m c a cán b , công ch c và Ban thanh tra nhân dân: - Cán b , công ch c trong cơ quan y ban Dân t c có th tham gia vào công tác phòng, ch ng tham nhũng b ng vi c tr c ti p th c hi n quy n t cáo c a mình th c hi n quy n giám sát c a mình thông qua ho t ng c a Ban thanh tra nhân dân. - Ban thanh tra nhân dân trong nhi m v , quy n h n c a mình giám sát th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng thông qua các ý ki n ph n ánh c a cán b , công ch c ho c tr c ti p thu th p các thông tin, tài li u trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. * i v i các cơ quan báo, t p chí, Trung tâm Thông tin: - Tuyên truy n m nh m , sâu r ng các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. - Phát hi n, ưa tin ph n ánh k p th i, m b o chính xác, trung th c, khách quan nh ng hành vi có d u hi u tham nhũng, nh ng v vi c tham nhũng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ưa tin ó. Lên án, u tranh nh ng hành vi tham nhũng, tiêu c c, lãng phí, nghiên c u th c hi n ph n bi n ho t ng phòng, ch ng tham nhũng c trong và ngoài cơ quan y ban Dân t c. * Vai trò c a t ch c cơ s ng: Tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng sinh ho t ng, phát huy dân ch , th c hi n t t t phê bình và phê bình, ưa công tác phòng, ch ng tham nhũng là m t trong nh ng n i dung quan tr ng trong sinh ho t ng t t c các c p. M i ng viên nghiêm ch nh th c hi n y và nghiêm túc các quy nh c a ng v phòng, ch ng tham nhũng. IV. T CH C TH C HI N 1. Phòng, ch ng tham nhũng là trách nhi m c a m i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong cơ quan y ban Dân t c. Ban cán s ng y ban Dân t c là cơ quan lãnh o cao nh t t ch c trong t ch c ho t ng phòng, ch ng tham nhũng c a y ban Dân t c. Các ng chí th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p công tác phòng, ch ng tham nhũng cơ quan, ơn v mình. 2. Căn c vào K ho ch này, th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c ph i t ch c nghiên c u, quán tri t k n i dung c a k ho ch ng th i xây d ng k ho ch t ch c
 9. th c hi n c th c a ơn v mình (trong quý III/2009). L a ch n V T ch c cán b , Văn phòng y ban ch o i m. 3. Giao Thanh tra y ban Dân t c làm u m i ch trì, ph i h p ch t ch v i các V , ơn v n m tình hình, theo dõi, ki m tra, ôn c, sơ k t ánh giá, t ng h p k t qu th c hi n, tham mưu cho Ban Cán s y ban và ng chí B trư ng, Ch nhi m y ban theo dõi và ch o công tác phòng, ch ng tham nhũng c a y ban Dân t c. nh kỳ ba tháng, hàng năm và cu i giai o n các V , ơn v ph i có báo cáo tình hình tri n khai th c hi n g i Thanh tra y ban t ng h p báo cáo Thanh tra Chính ph và Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng. 4. T ch c sơ k t vào cu i năm 2011 ánh giá k t qu tri n khai th c hi n giai o n th nh t, trên cơ s ó b sung, hoàn thi n xây d ng K ho ch th c hi n cho phù h p v i yêu c u c a Chi n lư c các giai o n ti p theo. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph NHI M V TH C HI N GIAI O N 1 (2009-2011) CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 C A Y BAN DÂN T C (Kèm theo K ho ch tri n khai th c hi n giai o n I Chi n lư c Qu c gia phòng ch ng tham nhũng n năm 2020 c a y ban Dân t c) TT ơn v ch trì Nhi m v ơn v ph i Th i i m th c hi n h p hoàn thành 1 V T 1 Công khai, minh b ch trong công tác Các V , ơn Các t ch c cán t ch c, cán b v tuy n d ng b cán b , công ch c 2 Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n Các V , ơn Quí III/2009 h n và cơ c u t ch c c a các phòng v nghi p v ( i v i nh ng V , ơn v có c p phòng) ho c Quy ch ho t ng và phân công nhi m v c a cán b , công ch c, viên ch c (CBCCVC) 3 Rà soát toàn b h th ng các văn b n Quí IV/2009 liên quan i v i công tác t ch c cán b , ti n hành s a i, b sung cho phù
 10. h p 4 Ban hành Quy ch quy nh trách Quí IV/2009 nhi m gi i trình c a CBCCVC có liên quan n v vi c tham nhũng 5 Th c hi n Q s 90/Q -UBDT, ngày 25/04/2008 c a B trư ng, Ch nhi m UBDT V/v ban hành quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i i v i CBCCVC c a UBDT 6 Nghiên c u, tham mưu cho lãnh o 2009-2010 y ban xu t v i Chính ph có ch ph c p i v i CBCCVC làm công tác dân t c 2 V Pháp 1 Ph bi n t i toàn th CBCCVC t i cơ Thanh tra Quí III/2009 ch quan UBDT Chi n lư c Qu c gia PCTN 2 ưa n i dung PCTN vào chương trình Theo k ph bi n, giáo d c ki n th c pháp lu t ho ch 3 Trung 1 M chuyên m c riêng v PCTN t i Sau khi ban tâm Trang tin i n t c a UBDT hành K Thông ho ch tin 4 Trư ng 1 Biên so n tài li u ưa n i dung PCTN Thanh tra Quí IV/2009 Cán b vào chương trình ào t o, b i dư ng Dân t c nghi p v công tác dân t c 5 Thanh 1 ưa n i dung PCTN vào H i ngh t p Trư ng Cán Các l p t p tra y hu n nghi p v Thanh tra công tác dân b Dân t c hu n hàng ban t c năm 2 Hoàn thi n cơ ch thanh tra, ki m tra Xây d ng vi c th c hi n công khai, minh b ch KH hàng trong ho ch nh chính sách, xây d ng năm và th c hi n pháp lu t 6 V 1 L ng ghép ho t ng phòng, ch ng K ho ch Tuyên tham nhũng v i công tác tuyên truy n tuyên truy n truy n c a UBDT hàng năm 2 Xây d ng Quy ch v quy n ti p c n Quí IV/2009 thông tin 7 V 1 ưa n i dung PCTN vào H i ngh t p Các H i Chính hu n thu c các Chính sách, Chương ngh , l p t p sách trình, D án … hu n theo k Dân t c ho ch 8 Văn 1 T ng rà soát, s a i pháp lu t v bí V Pháp ch Quí IV/2009
 11. phòng m t nhà nư c theo hư ng thu h p ph m vi bí m t nhà nư c m c c n thi t 2 Công khai các ch , nh m c, tiêu nh kỳ theo chuNn trong qu n lý, s d ng NSNN quy nh t i Văn phòng UB 9 V K 1 Hoàn thi n cơ ch ki m tra, giám sát Các V , ơn Xây d ng k ho ch - trong vi c qu n lý, s d ng NSNN c a v ho ch hàng Tài UBDT năm chính 2 Công khai các ch , nh m c, tiêu Các V , ơn nh kỳ theo chuNn trong qu n lý, s d ng NSNN v quy nh c a UBDT 10 Nhà 1 Xây d ng và hoàn thi n cơ ch ho t V K 2009-2011 khách ng minh b ch, lành m nh, tránh gây ho ch – Tài Dân t c th t thoát ti n v n và tài s n c a nhà chính, Văn nư c; ho t ng s n xu t kinh doanh phòng y mang l i hi u qu cao, m b o thu ban nh p và i s ng c a ngư i lao ng 11 Báo Dân 1 M chuyên m c riêng v PCTN Sau khi ban t c& hành K Phát ho ch tri n; T p chí Dân t c
Đồng bộ tài khoản