Quyết định số 2656/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 2656/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2656/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH PHƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ----------- S : 2656/QĐ-UBND Đ ng Xoài, ngày 24 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH PHƯ C NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá đ t; Căn c Quy t đ nh s 132/HĐBT ngày 05/5/1990 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c phân lo i đô th đ xác đ nh m c thu thu nhà đ t; Căn c Quy t đ nh s 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã đ c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n đ u tư chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006-2010; Căn c Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá đ t; Căn c Thông tư s 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n m ng lư i th ng kê và đi u tra kh o sát giá đ t, th ng kê báo cáo giá các lo i đ t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 15/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 H i đ ng nhân dân t nh v vi c thông qua quy đ nh giá đ t trên đ a bàn t nh năm 2008; Xét đ ngh c a S Tài chính t i T trình s 2127/TC.GCS ngày 20/12/2007, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Bình Phư c năm 2008. Đi u 2. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 123a/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 c a UBND t nh ban hành giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Bình Phư c năm 2007. Đi u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c S Tài chính, S Tài nguyên & Môi trư ng, S Xây d ng, S K ho ch & Đ u tư, S Nông nghi p & PTNT, S Giao thông V n t i, S Công nghi p, Ban QL các KCN, C c trư ng C c thu , Ch t ch UBND các huy n, th xã và Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này k t ngày 01/01/2008. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Nơi nh n: - B TC, B TN & MT, B XD; PHÓ CH T CH - TTTU, TT.HĐND t nh; - CT, PCT; - Như Đi u 3; - S Tư pháp; - TT Tin h c, TT Công báo; - LĐVP, CV: KT, SX, TH, TD; Ph m Văn Tòng - Lưu: VT. QUY Đ NH V GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH PHƯ C NĂM 2008 (kèm theo Quy t đ nh s 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 c a UBND t nh)
 2. Đi u 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng 1. B ng giá các lo i đ t theo quy đ nh này làm căn c đ : 1.1. Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.2. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i các Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003. 1.3. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai 2003. 1.4. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003. 1.5. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b t chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.6. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t, s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39 và 40 c a Lu t Đ t đai 2003. 1.7. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá do UBND t nh quy t đ nh theo Quy đ nh này. 3. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t tho thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t, góp v n b ng quy n s d ng đ t. Đi u 2. Gi i thích t ng 1. Phân vùng đ t t i nông thôn là vi c phân đ nh qu đ t g m các lo i đ t trong vùng có đi u ki n đ t đai, th như ng, khí h u tương đ ng. Trên cơ s đó phân ra các lo i đ t t i vùng: Đ ng b ng, trung du, mi n núi đ đ nh giá. 2. Đ t t i khu v c giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là khu đ t giáp sát nhau t i đư ng phân đ a gi i hành chính gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Đ t t i khu v c giáp ranh gi a các huy n, th ; xã, phư ng, th tr n thu c t nh là khu đ t giáp sát nhau t i đư ng phân đ a gi i hành chính gi a các huy n, th ; xã, phư ng, th tr n. 4. Đ t li n k là khu đ t li n nhau, ti p n i nhau v i khu đ t đã đư c xác đ nh. Đi u 3. Phân vùng đ t nông thôn, đ t nông nghi p T nh Bình Phư c là t nh mi n núi, do đó đ t t i nông thôn đư c phân thành hai vùng trung du và mi n núi. Trong đó: - Xã trung du là xã thu c vùng đ t có đ cao v a ph i (th p hơn mi n núi, cao hơn đ ng b ng), bao g m đ i b ph n di n tích là đ i. M t đ dân s th p hơn đ ng b ng và cao hơn mi n núi, k t c u h t ng và đi u ki n s n xu t lưu thông hàng hóa kém thu n l i hơn so v i đ ng b ng nhưng thu n l i hơn mi n núi. - Xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa theo danh sách kèm theo Quy t đ nh s 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã đ c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n đ u tư chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006-2010. Phân vùng các xã nông thôn trong t nh theo Ph l c 3 kèm theo Quy đ nh này. Đi u 4. Phân khu v c v trí đ t nông nghi p 1. Phân lo i khu v c đ t
 3. - Vi c phân lo i khu v c đ xác đ nh giá đ t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có đi u ki n giao thông thu n l i nh t và th c t giá sang như ng cao nh t, khu v c 2 và khu v c 3 có đi u ki n giao thông, giá sang như ng th p hơn. a. Khu v c 1: Bao g m đ t nông nghi p trong đ a gi i các phư ng thu c th xã, trong các khu ph thu c th tr n; đ t ven các tr c đư ng giao thông do Trung ương, t nh, huy n, th qu n lý; đ t ven các trung tâm thương m i, khu công nghi p ho c khu dân cư m i đư c quy ho ch xây d ng. b. Khu v c 2: Bao g m các đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông liên xã, thôn; đ t nông nghi p thu c th tr n ngoài khu v c trung tâm th tr n. Ngoài ra, đ t thu c khu v c 1 nhưng có đ a hình b t l i, đ phì đ t kém phù h p hơn cho tr ng tr t thì x p vào khu v c 2. c. Khu v c 3: Bao g m các đ t có đ a đi m còn l i trên đ a bàn xã. 2. Xác đ nh v trí đ t: V trí t ng lo i đ t đư c xác đ nh theo kho ng cách t th a đ t đ n các tr c đư ng giao thông. - V trí 1: Ti p giáp mép ngoài hành lang b o v đư ng b (HLBVĐB) vào sâu 100 mét (ch tính đ t li n th a), trư ng h p đ t n m trong ph m vi 100 mét nhưng không ti p giáp đư ng thì đơn giá đ t áp d ng b ng 80% m c giá v trí 1. - V trí 2: Cách HLBVĐB t trên 100m đ n 300m, thì đơn giá đ t áp d ng b ng 80% m c giá v trí 1. - V trí 3: Cách HLBVĐB t trên 300m đ n 500m, thì đơn giá đ t áp d ng b ng 70% m c giá v trí 1. - V trí 4: Cách HLBVĐB t trên 500m đ n 1.000 mét thì đơn giá đ t áp d ng b ng 60% m c giá v trí 1. - V trí 5: Cách HLBVĐB t trên 1.000m thì đơn giá đ t áp d ng b ng 50% m c giá v trí 1. Đi u 5. Xác đ nh khu v c, v trí đ t và đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v . 1. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p khu v c nông thôn. 1.1. Phân lo i khu v c đ t: - Vi c phân lo i khu v c đ xác đ nh giá đ t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t. Khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Phân lo i khu v c đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn trong m i xã đư c chia theo 03 khu v c thu c đ a gi i hành chính c p xã, như sau: a. Khu v c 1: Bao g m các đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông do huy n, th xã qu n lý, đư ng liên xã, trung tâm c m xã, khu d ch v thương m i thu c xã. b. Khu v c 2: Bao g m các đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i các đi m t p trung dân cư. c. Khu v c 3: Bao g m các đ t có đ a đi m còn l i trên đ a bàn xã. 1.2. Xác đ nh v trí đ t: V trí t ng lo i đ t đư c xác đ nh theo kho ng cách t th a đ t đ n các tr c đư ng giao thông. - V trí 1: Ti p giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 mét (ch tính đ t li n th a), trư ng h p đ t n m trong ph m vi 30 mét nhưng không ti p giáp đư ng thì áp d ng b ng 75% m c giá qui đ nh. - V trí 2: Cách HLBVĐB t trên 30m đ n 100m. Đơn giá đ t v trí 2 tính b ng 75% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 3: Cách HLBVĐB t trên 100m đ n 200m. Đơn giá đ t v trí 3 tính b ng 65% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 4: Cách HLBVĐB t trên 200m đ n 300m. Đơn giá đ t v trí 4 tính b ng 50% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c.
 4. - V trí 5: Cách HLBVĐB t trên 300m. Đơn giá đ t v trí 5 tính b ng 45% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. 2. Đ t và đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p khu v c ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v . 2.1. Phân lo i khu v c đ t: - Vi c phân lo i khu v c đ xác đ nh giá đ t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t. Khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Phân lo i khu v c đ t và đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p khu v c ven đô th và ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý trên đ a bàn t nh bao g m 03 khu v c đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông do Trung ương, t nh qu n lý ho c ti p giáp v i n i ô th xã, th tr n, khu thương m i ho c ch , khu du l ch, khu công nghi p. Chi ti t các khu v c đ t quy đ nh t i Ph l c 2 kèm theo Quy t đ nh này. 2.2. Xác đ nh v trí đ t: V trí t ng lo i đ t đư c xác đ nh theo kho ng cách t th a đ t đ n các tr c đư ng giao thông. - V trí 1: Ti p giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30m (ch tính đ t li n th a), trư ng h p đ t n m trong ph m vi 30m nhưng không ti p giáp đư ng thì áp d ng b ng 50% m c giá qui đ nh. - V trí 2: Cách HLBVĐB t trên 30m đ n 60m. Đơn giá đ t v trí 2 tính b ng 40% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 3: Cách HLBVĐB t trên 60m đ n 120m. Đơn giá đ t v trí 3 tính b ng 35% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 4: Cách HLBVĐB t trên 120m đ n 360m. Đơn giá đ t v trí 4 tính b ng 30% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - Cách v trí có kho ng cách đ n HLBVĐB t trên 360m xác đ nh theo b ng giá đ t nông thôn. Đi u 6. Phân lo i đư ng ph trong th xã, th tr n. 1. Lo i đư ng ph : - Lo i đư ng ph trong n i ô th xã, th tr n đ xác đ nh giá đ t, đư c căn c ch y u vào v trí, kh năng sinh l i, m c đ hoàn thi n k t c u h t ng, c nh quan môi trư ng, thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh, c th : + Đư ng ph lo i I: Là nơi có đi u ki n đ c bi t thu n l i đ i v i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, buôn bán, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng đ ng b ; có giá đ t th c t cao nh t. + Đư ng ph lo i II: Là nơi có đi u ki n thu n l i đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng tương đ i đ ng b ; có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình c a đư ng ph lo i I. + Đư ng ph lo i III: Là nơi có đi u ki n tương đ i thu n l i đ i v i các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng ch y u đ ng b : C p đi n, c p nư c và thoát nư c, có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình đư ng ph lo i II. + Đư ng ph lo i IV: Là nơi có đi u ki n chưa đư c thu n l i đ i v i các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng ch y u chưa đ ng b : C p đi n, c p nư c và thoát nư c, có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình đư ng ph lo i III. - Trên m t con đư ng có th phân thành nhi u lo i đư ng ph , tương ng v i nhi u đo n đư ng có kh năng sinh l i, giá đ t, k t c u h t ng có hi n tr ng khác nhau. Chi ti t các đư ng ph theo Ph l c 1 kèm theo Quy t đ nh này. 2. Xác đ nh v trí đ t: - Vi c xác đ nh v trí đ t trong t ng đư ng ph căn c vào đi u ki n sinh l i và giá đ t th c t c a t ng v trí đ t trong t ng đư ng ph , c th như sau: + V trí I: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n c nh đư ng ph (có ít nh t m t m t ti p giáp đư ng ph ), đ t ti p giáp mép ngoài HLBVĐB (sau khi đã tr
 5. HLBVĐB) vào sâu 25m. Trư ng h p th a đ t n m trong ph m vi 25m nhưng không ti p giáp đư ng thì áp d ng giá đ t v trí II. + V trí II: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p trong ngõ, trong h m c a đư ng ph có đi u ki n sinh ho t, kinh doanh s n xu t thu n l i, cách mép ngoài HLBVĐB t trên 25m đ n 50m, li n k đ t có v trí I (xe ô tô ho c xe ba bánh vào t n nơi). + V trí III: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p trong ngõ, trong h m c a đư ng ph , có các đi u ki n sinh ho t, s n xu t kinh doanh kém hơn đ t v trí II, cách mép ngoài HLBVĐB t trên 50m đ n 100m, có m t m t ti p giáp đ t v trí II (xe ô tô ho c xe ba bánh vào t n nơi). + V trí IV: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p trong ngõ, trong h m c a đư ng ph , li n k v trí III, có các đi u ki n sinh ho t, s n xu t kinh doanh kém hơn v trí III và cách mép ngoài HLBVĐB t trên 100m đ n 200m. Ngoài ra, các th a (lô) đ t trong ngõ, trong h m c a đư ng ph , li n k v trí IV, cách mép ngoài HLBVĐB t trên 200m, đơn giá đ t đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p đư c xác đ nh như sau: - V trí cách HLBVĐB trên 200 mét đ n 400m: Đơn giá đ t tính b ng 70% đơn giá đ t v trí IV. - V trí cách HLBVĐB t trên 400m: Đơn giá đ t tính b ng 40% đơn giá đ t v trí IV. N u sau khi tính toán, đơn giá đ t th p hơn 70% c a đơn giá đ t v trí IV c a đư ng ph lo i IV thì đơn giá đ t đư c xác đ nh = 70% c a đơn giá đ t đ t v trí IV c a đư ng ph lo i IV. Đi u 7. Giá các th a đ t ti p giáp nhi u khu v c, v trí, lo i đư ng ph khác nhau 1. Trong cùng m t lo i đ t mà th a đ t ti p giáp nhi u khu v c, lo i đư ng ph (đ t đô th ) khác nhau thì giá c a th a đ t đư c xác đ nh theo khu v c, lo i đư ng ph có giá đ t cao nh t. 2. Trong lo i đ t mà th a đ t n m trên nhi u v trí đ t, khu v c thì đơn giá đ t đư c tính như sau: - Di n tích đ t trong h n m c đ t : Đơn giá đ t xác đ nh theo v trí, khu v c có đơn giá cao nh t. - Di n tích đ t ngoài h n m c đ t : Đơn giá đ t xác đ nh theo đơn giá t ng phân đo n v trí, khu v c đ t tương ng. 3. Trong lo i đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p mà th a đ t n m trên nhi u v trí đ t, khu v c đ t khác nhau thì đơn giá đ t đư c xác đ nh theo đơn giá t ng phân đo n v trí, khu v c đ t tương ng. Cách xác đ nh giá quy đ nh t i Đi u này không áp d ng cho các lo i đ t nông nghi p, đ t nuôi tr ng th y s n, đ t r ng s n xu t. Đi u 8. Giá đ t khu v c giáp ranh gi a các huy n, th ; xã. 1. Đ i v i giá các lo i đ t khu v c giáp ranh gi a các huy n, th xã có đi u ki n t nhiên, k t c u h t ng như nhau, có cùng m c đích s d ng hi n t i, cùng m c đích s d ng theo quy ho ch thì m c giá như nhau. 2. Trư ng h p khác x lý như sau: 2.1. Đ t giáp ranh gi a các huy n, th xã trong t nh. Đ i v i đ t s n xu t nông nghi p, đ t t i nông thôn; đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p t i nông thôn, đ t ven đô th và ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, t i khu v c giáp ranh đư c xác đ nh t đư ng phân chia đ a gi i hành chính gi a các huy n, th xã vào sâu đ a ph n m i huy n 500m, đơn giá đ t bên huy n có giá th p hơn đư c xác đ nh là trung bình c ng c a đơn giá khu v c giáp ranh c a 2 huy n, th xã. 2.2. Đ t giáp ranh gi a các xã trong cùng huy n, th xã. Đ i v i đ t s n xu t nông nghi p, đ t t i nông thôn; đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p t i nông thôn và đ t ven đô th và ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, t i khu v c giáp ranh đư c xác đ nh t đư ng phân chia đ a gi i hành chính gi a các xã vào sâu đ a ph n m i xã 200m, đơn giá đ t bên xã có giá th p hơn đư c xác đ nh là trung bình c ng c a đơn giá khu v c giáp ranh c a 2 xã.
 6. 2 Đi u 9. Xác đ nh đơn giá 01m đ t. 2 1. Đơn giá 01m đ t nông nghi p; đ t r ng s n xu t; đ t nuôi tr ng th y s n; đ t khu v c nông thôn đư c xác đ nh theo B ng giá các lo i đ t tương ng kèm theo Quy t đ nh này. 2 2. Đơn giá 1m đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p đư c xác đ nh b ng đơn giá đ t li n k cùng khu v c, cùng v trí, cùng đư ng ph và nhân v i h s 0,5. 2 3. Đơn giá 01m đ t khu v c đô th ; đ t khu v c ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v : Đư c xác đ nh theo B ng giá các lo i đ t tương ng kèm theo Quy t đ nh này nhân v i h s đi u ch nh. H s đi u ch nh đư c quy đ nh t i Ph l c 1 và Ph l c 2 kèm theo Quy t đ nh này. Ngoài ra, đ i v i đ t : Các th a đ t có v trí ti p giáp t 02 đư ng giao thông tr lên thì đơn giá đ t b ng 1,2 l n giá th a đ t ti p giáp 01 đư ng giao thông. Đư ng giao thông g m: Đư ng liên xã, đư ng huy n, đư ng t nh qu n lý, đư ng ph t i đô th , đư ng n i b các khu dân cư đã đư c xây d ng theo quy ho ch đư c phê duy t. Đi u 10. Đi u ch nh, thay đ i b ng giá các lo i đ t khi có bi n đ ng v giá UBND t nh đi u ch nh giá các lo i đ t trong các trư ng h p sau: 1. Khi Nhà nư c giao đ t có t ch c đ u giá quy n s d ng đ t thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ u giá quy n s d ng đ t, nhưng không đư c th p hơn m c giá đ t c a t ng lo i đ t, h ng đ t, v trí, đư ng ph theo Quy đ nh này. 2. Khi giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng t i đ a phương c a nh ng lo i đ t, v trí đ t nh t đ nh có bi n đ ng liên t c kéo dài trong th i h n 60 ngày tr lên, gây chênh l ch giá l n: Gi m t 10% tr lên so v i giá do UBND t nh quy t đ nh thì đi u ch nh giá xu ng; n u tăng t 20% tr lên so v i giá UBND t nh quy t đ nh thì đi u ch nh giá tăng nhưng t l đi u ch nh giá không vư t quá 20% m c giá t i đa c a khung giá đư c quy đ nh t i kho n 2, Đi u 6, Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph . 3. Khi c p th m quy n đi u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, thay đ i m c đích s d ng đ t, thay đ i h ng đ t, lo i đô th , lo i đư ng ph và v trí đ t thì ph i đi u ch nh l i giá đ t t i khu v c có thay đ i theo khung giá lo i đ t phù h p nhưng không đư c vư t quá m c giá quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 11. Đi u kho n thi hành Giám đ c S Tài chính ch trì và ph i h p v i Giám đ c S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c trư ng C c Thu t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này.
 7. B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH NĂM 2008 (kèm theo Quy t đ nh s 2656/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 c a UBND t nh) B ng 1. Đơn giá đ t tr ng cây hàng năm 2 Đơn giá đ t v trí I (1000 đ ng/m ) TX. Đ ng Xoài Đ ng Phú Phư c Long Bù Đăng Chơn Thành Bình Long L c Ninh Bù Đ p H ng đ t Phư ng Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n du núi du núi du núi du núi du núi du núi du núi Khu v c 1 50 38 12,5 10,5 14 12 12 9,4 28 16 14 12 13 9,5 12 9,4 Khu v c 2 36 30 9,5 7 10 9 9 8 21 12 10,5 9 10 8,5 9 8 Khu v c 3 24 18 7 6,5 7 5 7 5 15 10 8 6 8 5,9 7 5 B ng 2. Đơn giá đ t tr ng cây lâu năm 2 Đơn giá đ t v trí I (1000 đ ng/m ) TX. Đ ng Xoài Đ ng Phú Phư c Long Bù Đăng Chơn Thành Bình Long L c Ninh Bù Đ p H ng đ t Phư ng Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n du núi du núi du núi du núi du núi du núi du núi Khu v c 1 55 42 16 12 16 15 15 12 30 22 16 13 15,5 12 15 12 Khu v c 2 40 38 13 10 13 12 12 10 28 16 12 11 13 10 12 10 Khu v c 3 26 20 10 8 8 7 8 7 22 11 8 7,5 11 6,8 8 7 B ng 3. Đơn giá đ t r ng s n xu t 2 Không Đơn giá (1000 đ ng/m ) phân bi t khu v c, TX. Đ ng Xoài Đ ng Phú Phư c Long Bù Đăng Chơn Thành Bình Long L c Ninh Bù Đ p v trí Phư ng Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n
 8. du núi du núi du núi du núi du núi du núi du núi 8,0 7,0 5,0 7,0 5,0 6,0 5,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 B ng 4. Đơn giá đ t nuôi tr ng th y s n 2 M c giá (1000 đ ng/m ) Không TX. Đ ng Xoài Đ ng Phú Phư c Long Bù Đăng Chơn Thành Bình Long L c Ninh Bù Đ p phân bi t khu Phư ng Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã v c, v trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trí du núi du núi du núi du núi du núi du núi du núi 12,5 10,0 6,0 4,5 7,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,5 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 4,0 B ng 5. Đơn giá đ t t i nông thôn 2 Đơn giá đ t v trí I (1000 đ ng/m ) TX. Đ ng Xoài Đ ng Phú Phư c Long Bù Đăng Chơn Thành Bình Long L c Ninh Bù Đ p H ng đ t Phư ng Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n du núi du núi du núi du núi du núi du núi du núi Khu v c 1 120,0 80,0 65,0 110,0 75,0 80,0 60,0 130,0 109,0 120,0 100,0 85,0 75,0 80,0 65,0 Khu v c 2 90,0 70,0 50,0 70,0 50,0 60,0 40,0 80,0 67,0 90,0 75,0 65,0 50,0 60,0 47,0 Khu v c 3 50,0 55,0 40,0 50,0 30,0 35,0 30,0 65,0 51,0 60,0 52,0 45,0 43,0 50,0 35,0 B ng 6. Đơn giá đ t v trí I khu v c ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v ĐVT: 1.000 đ ng TX. Đ ng Xoài Đ ng Phú Phư c Long Bù Đăng Chơn Thành Bình Long L c Ninh Bù Đ p H ng đ t Phư ng Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã Xã trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n trung mi n du núi du núi du núi du núi du núi du núi du núi Khu v c 1 1.000 700 600 700 600 600 500 1.000 600 700 600 700 610 700 600
 9. Khu v c 2 600 500 450 500 420 300 250 600 400 500 450 500 460 500 450 Khu v c 3 450 350 300 350 250 200 180 385 300 350 350 350 300 350 300
 10. B ng 7. Đơn giá đ t t i đô th 1. Th xã Đ ng Xoài: 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m ) ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 5.000.000 1.200.000 1.000.000 500.000 Lo i II 2.000.000 800.000 500.000 300.000 IV Lo i III 1.000.000 500.000 260.000 150.000 Lo i IV 540.000 200.000 150.000 130.000 2. Huy n Đ ng Phú (th tr n Tân Phú) 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m ) ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 1.600.000 500.000 200.000 100.000 Lo i II 800.000 280.000 150.000 80.000 V Lo i III 450.000 220.000 100.000 70.000 Lo i IV 300.000 150.000 80.000 60.000 3. Huy n Phư c Long (th tr n Thác Mơ, th tr n Phư c Bình) 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m ) ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 2.400.000 1.100.000 500.000 300.000 Lo i II 1.650.000 630.000 300.000 200.000 V Lo i III 840.000 460.000 180.000 120.000 Lo i IV 520.000 260.000 150.000 100.000 4. Huy n Bù Đăng (th tr n Đ c Phong): 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m ) ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 1.700.000 850.000 340.000 170.000 Lo i II 1.200.000 510.000 250.000 130.000 V Lo i III 850.000 340.000 170.000 85.000 Lo i IV 510.000 170.000 85.000 60.000 5. Huy n Chơn Thành (th tr n Chơn Thành) 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m ) ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 3.000.000 850.000 430.000 250.000 Lo i II 1.350.000 660.000 310.000 180.000 V Lo i III 1.000.000 385.000 240.000 130.000 Lo i IV 390.000 270.000 120.000 100.000 6. Huy n Bình Long (th tr n An L c): 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m )
 11. ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 3.600.000 1.050.000 550.000 475.000 Lo i II 1.800.000 800.000 380.000 200.000 V Lo i III 960.000 450.000 250.000 200.000 Lo i IV 500.000 280.000 180.000 120.000 7. Huy n L c Ninh (th tr n L c Ninh): 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m ) ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 2.800.000 1.500.000 500.000 250.000 Lo i II 1.600.000 1.000.000 400.000 180.000 V Lo i III 1.100.000 560.000 400.000 200.000 Lo i IV 600.000 420.000 200.000 120.000 8. Huy n Bù Đ p (th tr n Thanh Bình) 2 Lo i đô th Lo i đư ng M c giá theo v trí (đ ng/m ) ph V trí I V trí II V trí III V trí IV Lo i I 1.000.000 600.000 300.000 170.000 Lo i II 600.000 300.000 200.000 150.000 V Lo i III 350.000 270.000 190.000 100.000 Lo i IV 200.000 100.000 60.000 45.000 Ph l c 1 B NG QUY Đ NH PHÂN LO I ĐƯ NG PH Đ I V I KHU V C THU C N I Ô TH XÃ, TH TR N (kèm theo Quy t đ nh s 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 c a UBND t nh) S Lo i đư ng ph Đo n đư ng H s đi u TT T Đ n ch nh A Th xã Đ ng Xoài I Đư ng ph lo i I: 1 Qu c l 14 Ngã tư Đ ng Xoài Tr đi n s 14 (hư ng 1.1 Chơn Thành) 2 Qu c l 14 Tr đi n s 14 (hư ng Đư ng Trư ng Chinh 1 Chơn Thành) 3 Qu c l 14 Đư ng Trư ng Chinh C ng tr s Đi n l c t nh 0.7 (ranh gi i xã Ti n Thành) 4 Qu c l 14 Ngã tư Đ ng Xoài Cây xăng Công ty v t tư 1.1 5 Qu c l 14 Cây xăng Công ty v t tư Ngã 3 đư ng Nguy n Hu - 1 QL14 6 Phú Ri ng Đ Ngã tư Đ ng Xoài Đư ng Lê Quý Đôn 1.2 7 Phú Ri ng Đ Đư ng Lê Quý Đôn Ngã ba đư ng Hùng 1 Vương
 12. 8 Phú Ri ng Đ Ngã ba đư ng Hùng Tr m đi n (ngã ba đư ng 0.8 Vương Nguy n Hu - Phú Ri ng Đ ) 9 Phú Ri ng Đ Ngã tư Đ ng Xoài Lý Thư ng Ki t 1.1 10 Phú Ri ng Đ Lý Thư ng Ki t Trương Công Đ nh 1 11 Phú Ri ng Đ Trương Công Đ nh C ng trư ng NVCS (c t 0.8 m c phía b c TTHC th xã) 12 Hùng Vương Qu c l 14 Phú Ri ng Đ 1.2 Khu v c Ch 13 Đư ng s 1 Qu c l 14 Đư ng s 7 1 14 Đư ng s 2 Đư ng s 7 Phú Ri ng Đ 1 15 Đư ng s 3 Qu c l 14 Đư ng s 5 1 16 Đư ng s 4 Qu c l 14 Đư ng s 7 1 17 Đư ng s 5 Đư ng Đi u Ông Đư ng Tr n Qu c To n 1 18 Đư ng s 6 Đư ng s 1 Đư ng s 4 1 19 Đư ng s 7 Đư ng Đi u Ông Đư ng Tr n Qu c To n 1 20 Đư ng s 8 Đư ng s 2 Đư ng Tr n Qu c To n 1 21 Đư ng s 9 Đư ng s 2 Đư ng Đi u Ông 1 22 Đư ng Đi u Ông Qu c l 14 Đư ng Phú Ri ng Đ 1 23 Tr n Qu c To n Qu c l 14 Đư ng Phú Ri ng Đ 1 24 Các đư ng Quy ho ch khu Trung tâm thương m i Đ ng Xoài 1 25 Ph m Ng c Th o Toàn tuy n 1 26 Lê Th Riêng Toàn tuy n 1 II Đư ng ph lo i II: 1 Qu c l 14 Ngã 3 đư ng Nguy n Hu Ngã ba đư ng vào Công ty 2 - QL14 khai thác đá Mai Phương 2 Qu c l 14 Ngã ba đư ng vào công ty C u s 2 ranh gi i huy n 1.5 khai thác đá Mai Phương Đ ng Phú 3 Phú Ri ng Đ Ngã 3 đư ng Nguy n Hu Ranh gi i xã Ti n Hưng 0.8 - QL14 4 Phú Ri ng Đ C ng trư ng NVCS (c t Ngã 3 khu ph Phú M , 1.2 m c phía b c TTHC th Thu n H i (ranh gi i huy n xã) Đ ng Phú) 5 Đư ng s 20 Đi u Ông Lê Quý Đôn 1 6 Lê Quý Đôn Phú Ri ng Đ Ngô Quy n 2 7 Lê Quý Đôn Ngô Quy n Ngã tư Sóc Miên 1.5 8 Đư ng 6/1 Lê Du n Nguy n Văn Linh 1 9 Nguy n Văn C Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1 10 Nguy n Th Minh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1 Khai 11 Nguy n Văn Linh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1
 13. 12 Lê H ng Phong Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1 13 Trư ng Chinh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1 14 Tr n Hưng Đ o Lê Du n Nguy n Chí Thanh 1 15 Nguy n Hu Qu c l 14 Đư ng Su i Đá 1 16 Nguy n Hu Đư ng Su i Đá Phú Ri ng Đ 0.5 17 Hai Bà Trưng Qu c l 14 Lý Thư ng Ki t 1 18 Lê Du n Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1 19 Nguy n Trãi Phú Ri ng Đ Ngô Quy n 1 20 Nguy n Chánh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 0.7 21 Nguy n Bình Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 0.7 III. Đư ng ph lo i III: Khu Trung tâm hành chính th xã 1 Cách m ng tháng Đ ng Thai Mai Phú Ri ng Đ 1 Tám 2 Đ ng Thai Mai Cách m ng tháng Tám Trương Công Đ nh 1 3 Trương Công Đ nh Phú Ri ng Đ Đ ng Thai Mai 1 4 Hoàng Văn Th Lý T Tr ng Tr n Hưng Đ o 1 5 Lý T Tr ng Nguy n Văn Linh Lê H ng Phong 1 6 Tr n Văn Hà Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1 7 Nguy n Chí Thanh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1 8 Nguy n Thái H c Trư ng Chinh Nguy n Chí Thanh 1 9 Hoàng Văn Thái Lê H ng Phong Nguy n Bình 1 10 Nguy n Th Đ nh Hoàng Văn Th Nguy n Bình 1 11 Huỳnh Văn Ngh Lê H ng Phong Nguy n Bình 1 12 Hà Huy T p 6/1 Tr n Hưng Đ o 1 13 Ngô Gia T 6/1 Tr n Hưng Đ o 1 14 Nơ Trang Long Qu c l 14 Phú Ri ng Đ 1 15 Ngô Quy n Lê Quý Đôn C ng trư ng ti u h c 1 16 Trư ng Chinh Tr n Hưng Đ o Đ p Su i Cam 1 17 Lê Du n Tr n Hưng Đ o C ng Nhà Khách t nh 1 18 Lý Thư ng Ki t Phú Ri ng Đ Tr n Phú 1 19 Tr n Phú Lý Thư ng Ki t QL14 1 20 Bùi H u Nghĩa Nguy n Chánh Nguy n Bình 1 IV Đư ng ph lo i IV: 1 Đư ng Vòng quanh h Su i Cam 1 2 Đư ng 753 Ngã tư Sóc Miên c u R t nh 1.4 3 Đư ng 753 c u R t nh c u R t l n (ranh huy n 1 Đ ng Phú) 4 Ngô Quy n Lê Quý Đôn C ng trư ng ti u h c 1.2
 14. 5 Các đư ng quy ho ch còn l i chưa đ t tên trong các khu tái đ nh cư Nhà nư c 1 đã ho c đang đ u tư xây d ng, thu c n i ô t i xã, g m: Khu dân cư phía B c, Khu dân cư Trung tâm hành chính th xã, Khu dân cư khu ph Phú Thanh. B. Huy n Bình Long (Th tr n An L c): I Đư ng ph lo i I: 1 Đư ng Tr n Hưng Lý Thư ng Ki t Đư ng Tr n Phú 1 Đ o 2 Đư ng Hùng Vương Đư ng Nguy n Hu Đư ng Ngô Quy n 1 3 Đư ng Lý T Tr ng Đư ng Lê L i Đư ng Hùng Vương 1 4 Đư ng Võ Th Sáu Đư ng Lê L i Đư ng Hùng Vương 1 5 Đư ng Lê L i Đinh Tiên Hoàng Đư ng Ngô Quy n 1 6 Ph m Ng c Th ch Tr n Hưng Đ o Đư ng Lê L i 1 7 Đư ng Nguy n Hu Nguy n Văn Tr i Ngô Quy n (cũ) 1 II. Đư ng ph lo i II: 1 Đư ng Nguy n Hu Ngô Quy n (cũ) Nguy n Thái H c (ngã ba 1 Phú…) 2 Ngô Quy n Đư ng Tr Văn Th Đư ng Hàm Nghi 1 3 Đinh Tiên Hoàng Đư ng Tr n Hưng Đ o Đư ng Tr Văn Th 1 4 Phan B i Châu Ph m Ng c Th ch Lý Thư ng Ki t 1 5 Tr Văn Th Đư ng Nguy n Hu Đư ng Ngô Quy n 1 6 Hùng Vương Đư ng Nguy n Hu Đư ng Nguy n Du 1 7 Tr n Hưng Đ o Lý Thư ng Ki t Ngã ba cây Đi p 1 8 Nguy n Du Phan B i Châu Phan Đình Giót (B n xe) 1 9 Ph m Ng c Th ch Tr n Hưng Đ o Hàm Nghi 1 (NVT cũ) 10 Lê Quý Đôn Tr n Hưng Đ o Nguy n Hu 1 11 Lý Thư ng Ki t Chu Văn An Phan B i Châu 1 12 Qu c l 13 Nguy n Văn Tr i Ngã ba Xa Cam 1 III. Đư ng ph lo i III 1 Ph m Ng c Th ch Hàm Nghi Lê H ng Phong 1 2 Ngô Quy n Đư ng Hàm Nghi Ph m Ng c Th ch 1 3 Tr n Phú Phan B i Châu Bùi Th Xuân 1 4 Chu Văn An Nguy n Hu Tr n Hưng Đ o 1 5 Nguy n Du Nguy n Hu Phan B i Châu 1 6 Nguy n Du Phan Đình Giót Nguy n Hu 1 7 Nguy n Chí Thanh Nguy n Hu Ph m Ng c Th ch 1 8 Hàm Nghi Tr n Phú Lê Quý Đôn 1 9 Hùng Vương Ngô Quy n Tr n Phú 1 10 Ngô Quy n Tr Văn Th Bùi Th Xuân 1 11 Đinh Tiên Hoàng Tr Văn Th Th Khoa Huân 1
 15. 12 Đinh tiên hoàng Tr n Hưng Đ o Hàm Nghi 1 13 Phan B i Châu Đoàn Th Đi m Ngô Quy n 1 14 Phan B i Châu Lý Thư ng Ki t Nguy n Du 1 15 Tr Văn Th Ngô Quy n Tr n Phú 1 16 Bùi Th Xuân Ngô Quy n Nguy n Hu 1 17 H Xuân Hương Nguy n Hu Nguy n Du 1 18 Tr n Hưng Đ o Ngã ba Cây Đi p Ranh gi i xã Tân L i 1 19 Th Khoa Huân Ngô Quy n Nguy n Hu 1 20 Nguy n Trãi Ph m Ng c Th ch Nguy n Du 1 21 Huỳnh Văn Ngh Phan B i Châu Khách s n 1 22 Lê H ng Phong Nguy n Hu Ph m Ng c Th ch 1 IV. Đư ng ph lo i IV: 1 Tú Xương Tr n Phú Đoàn Th Đi m 1 2 Hùng Vương Ngô Quy n Tr n Phú 1 3 Hàm Nghi Đoàn Th Đi m Tr n Phú 1 4 Đoàn Th Đi m Hùng Vương Lê H ng Phong 1 5 Th Khoa Huân Ngô Quy n Đoàn Th Đi m 1 6 Nguy n Trung Tr c Nguy n Du Lê Đ i Hành 1 C Huy n Chơn Thành Th tr n Chơn Thành I Đư ng ph lo i I: 1 Qu c l 13 Ngã tư Chơn Thành Đư ng quy ho ch s 3 (h t 1 đ t nhà ông Nguy n Văn H c) 2 Qu c l 13 Ngã tư Chơn Thành Ranh gi i xã Thành Tâm 1 3 Qu c l 14 Ngã tư Chơn Thành C u Su i Đôi 1 4 ĐT 751 Ngã tư Chơn Thành H t sân v n đ ng (giáp đ t 1 nhà ông Nguy n Văn B ng) II Đư ng ph lo i II 1 Qu c l 13 Đư ng quy ho ch s 3 Đư ng quy ho ch s 7 1 (ranh đ t nhà ông Nguy n (ranh đư ng quy ho ch s Văn H c và đư ng quy 7 và Thánh th t Cao đài) ho ch s 3) 2 ĐT 751 Sân v n đ ng (nhà ông H t đ t trư ng Bán công 1 Nguy n Văn B ng) trung h c Chơn Thành 3 Qu c l 14 C u Su i Đôi C u Bàu Bàng 1 III Đư ng ph lo i III: 1 Qu c l 13 Thánh Th t Cao đài (ranh Ranh xã Minh Hưng 1 đư ng quy ho ch s 7 và Thánh th t Cao đài) 2 Qu c l 14 C u Bàu Bàng Ranh xã Minh Thành 1 3 ĐT 751 H t trư ng bán công trung Ranh xã Minh Long 1 h c
 16. IV Đư ng ph lo i IV: 1 Đư ng quy ho ch s Ngã ba Qu c l 13 H t trư ng PTTH Chơn 1 3 Thành 2 Đư ng quy ho ch s H t đ t nhà bà Lê Th Đen 1 7 3 Đư ng quy ho ch s H t đ t nhà bà Huỳnh Th 1 8 Nhoi 4 Đư ng 239 Giáp ranh gi i xã Minh 1 Long 5 Các đư ng quy H t tuy n 1 ho ch còn l i trong khu trung tâm hành chính huy n D Huy n Bù Đăng Th tr n Đ c Phong I Đư ng ph lo i I: 1 Qu c l 14 Km 908 (TT Đ c Phong) C u Bù Đăng 0.8 2 Qu c l 14 C u Bù Đăng Km 910 (TT Đ c Phong) 1 3 Đư ng 14/12 Toàn tuy n 1 4 Đư ng Hùng Vương Ngã ba qu c l 14 Ngã ba đư ng Võ Th Sáu 1 5 Đư ng s 1 Phía bên trái ch chính 1 6 Đư ng s 2 Phía bên ph i ch chính 1 7 Đư ng s 3 Phía trái ch ph 1 8 Đư ng s 4 Phía ph i ch ph 1 9 Đư ng Lê L i Toàn tuy n 0.8 10 Lê Quý Đôn Ngã tư QL14 Ngã ba Hai Bà Trưng 0.8 II Đư ng ph lo i II: 1 Lê Quý Đôn Ngã ba Hai Bà Trưng C ng trung tâm chính tr 1 2 Đư ng Hùng Vương Ngã ba đư ng Võ Th Sáu Ngã 4 đư ng Hai Bà Trưng 1 3 Đoàn Đ c Thái Ngã ba QL14 Ngã ba Tr n Hưng Đ o 0.8 4 Nguy n Hu Toàn tuy n 0.8 5 Ngô Gia T Toàn tuy n 1 6 Lê Quý Đôn Ngã tư QL14 Ngã ba Tr n Hưng Đ o 1 III Đư ng ph lo i III 1 Hai Bà Trưng Toàn tuy n 1 2 Hùng Vương Ngã tư giao đư ng Hai Bà C u Vĩnh Thi n 0.8 Trưng 3 Lê Quý Đôn Ngã ba giao đư ng Hùng C ng trung tâm chính tr 0.8 Vương 4 Các đư ng n i b Toàn tuy n 0.8 khu dân cư Đ c L p 5 Tr n Hưng Đ o Toàn tuy n 0.8 6 Đoàn Đ c Thái Ngã ba Tr n Hưng Đ o C ng h i trư ng khu Đ ng 1
 17. Hòa 7 Đi u Ông Ngã ba giao QL14 Ngã ba giao đư ng Hai Bà 0.8 Trưng 8 Nguy n Văn Tr i Toàn tuy n 0.8 9 Võ Th Sáu Toàn tuy n 1 10 Lê H ng Phong Ngã tư QL14 C ng ông Năm Hương 0.8 11 Qu c l 14 T Km 910 C ng nghĩa trang li t sĩ 1 huy n IV Đư ng ph lo i IV: 1 Qu c l 14 C ng nghĩa trang li t sĩ C ng Hai tai 0.8 huy n 2 Đi u Ông Ngã ba giao đư ng Hai Đ p th y l i Bù Môn 0.8 Bà Trưng 3 Lê H ng Phong Nhà ông Năm Hương Ngã ba Lý Thư ng Ki t 0.8 4 Nguy n Th Minh Toàn tuy n 0.8 Khai 5 Lý Thư ng Ki t Toàn tuy n 1 6 Tr n Phú Toàn tuy n 1 7 Nơ Trang Long Toàn tuy n 1 8 Nguy n Văn C Toàn tuy n 1 9 Đoàn Đ c Thái C ng h i trư ng Khu Hoà Nguy n Th Minh Khai 1 Đ ng E Huy n L c Ninh: I Đư ng ph lo i I: 1 Đư ng 7-4 D c ch (giáp QL13) Ngã ba ông Tư Trư ng 1.5 Sơn 2 Tr n Hưng Đ o Ti m vàng Ng c Dung Ngã ba Công an huy n 1.3 3 Qu c l 13 c u B n xe L c Ninh c ng công ty Man (phía 1.3 đông QL13) 4 Nguy n B nh Khiêm Nhà ông Hoàng Tr ng Nhà ông Huỳnh Long 1 5 Qu c l 13 Vòng xoay Nhà Giao T c ng tr s Công an huy n 1 II Đư ng ph lo i II: 1 Qu c l 13 c ng Công ty Man C u Mua 1 2 Qu c l 13 c u B n xe L c Ninh Ranh gi i xã L c T n 1.2 3 Nguy n Chí Thanh C u Ng p Quán Ông Lang 1 4 Hùng Vương C u Ng p C u Ông Kỳ 1 5 Lý T Tr ng Nhà ông Phúc (đ i lý Bia) H t đư ng 1 6 Đi n Biên Ph c ng Nhà máy ch bi n H t ranh th tr n 1 m cao su 7 Đư ng 3-2 Ngã ba sân tennit H t đư ng nh a 1 8 Phía đông đư ng Nhà ông H i đi n t C u Quay 1 QL13
 18. 9 Phía đông đư ng Ngã ba cây xăng Hoàng h t nhà ông Hai Th nh 1 QL13 Tr ng III Đư ng ph lo i III: 1 Nguy n Du Ngã ba ông Sáu Đ ng C ng trư ng ti u h c th 1.2 tr n A 2 Đi n Biên Ph C u Ông Kỳ C ng công ty cao su 1.2 3 Võ Th Sáu Qu c l 13 Giáp đư ng Nguy n Du 1.2 IV Đư ng ph Lo i IV: 1 Cách m ng tháng 8 Giáp QL13 H Bom làng 10 (ranh TT 1 L c Ninh) 2 Lý Thái T B n xe khách L c Ninh Vào 500m hư ng ngã ba 1 H Bom làng 10 3 Huỳnh T n Phát C ng chùa Quan Âm Nhà máy bơm nư c 1 4 Phan Chu Trinh Ngã tư trư ng L c Thái A C u su i (ranh TT L c 1 Ninh) 5 Phan Chu Trinh Ngã tư trư ng L c Thái A Ranh gi i xã L c Thi n 1 6 Hùng Vương Ngã ba ông Sáu Đ ng H t đư ng 1 7 Nguy n Đình Chi u Ngã ba nhà bác s Hoan H t đư ng 1 8 Huỳnh Văn Ngh Ngã ba công viên Công ty Nhà ông B y (ki m lâm) 1 cao su 9 Lê L i Ngã ba lên b nh vi n Đ p nư c Công ty Cao su 1 Công ty cao su 10 Lê L i C ng công ty cao su Trư ng h c p 3 cũ 1 11 Tr n Văn Trà Nhà thi u nhi Sau huy n y L c Ninh 1 12 Phía đông Su i Ch C u Ng p Nhà ông B y 1 L c Ninh 13 Nguy n Trãi C ng công ty cao su h t ranh gi i TT L c Ninh 1 F Huy n Phư c Long F.1 Th tr n Thác Mơ I Đư ng ph lo i I: 1 Đinh Tiên Hoàng Ngã 3 giao đư ng ĐT 741 Ngã 4 giao đư ng Lê Quý 1 Đôn 2 Đinh Tiên Hoàng Ngã 4 giao đư ng Lê Quý Ngã 3 giao đư ng Lê Văn 1.3 Đôn Duy t 3 Đinh Tiên Hoàng Ngã 3 giao đư ng Lê Văn Ngã 4 giao đư ng Tr n 1 Duy t Quang Kh i 4 Đinh Tiên Hoàng Ngã 4 giao đư ng Tr n Tr s UBND huy n 1.2 Quang Kh i 5 Đư ng 6/1 (ĐT 741 Ngã ba Tư Hi n Đư ng Đinh Tiên Hoàng 1.5 cũ) 6 Đư ng ĐT 741 c u Su i Dung Ngã ba Tr n Hưng Đ o 1.3 Đư ng ĐT 741 Ngã ba Tr n Hưng Đ o Ngã ba nhà th Thác M 1 7 Lê Quý Đôn Ngã tư giao l giáp đư ng Ngã ba giáp đư ng Tr n 1
 19. 6/1 Hưng Đ o n i dài 8 Đư ng n i b Khu Toàn b các tuy n n i b 1 thương m i Phư c Long II Đư ng ph lo i II 1 Đư ng 6/1 (ĐT 741 Ngã ba giáp Đinh Tiên Tư ng đài Chi n th ng 1 cũ) Hoàng 2 Nguy n Hu Tư ng đài Chi n th ng Lê Văn Duy t 1.3 3 Lê Văn A Toàn tuy n 1 4 Tr n Quang Kh i Ngã ba đư ng 6/1 Ngã 4 Lê Văn Duy t 1 Tr n Quang Kh i Ngã 4 Lê Văn Duy t Ngã ba giáp đư ng H 0.8 Long Thu 5 Cách m ng tháng 8 Nguy n Hu Ngã ba giáp đư ng Sư V n 1 H nh 6 Hai Bà Trưng Toàn tuy n 1 7 Tr n Hưng Đ o Ngã ba giáp đư ng ĐT Ngã Tư giao v i đư ng Lê 1 741 Văn A 8 Ngô Quy n Toàn tuy n 1.3 9 Đư ng H Long Ngã tư giáp đư ng 6/1 h t ranh nhà Văn hóa thi u 1 Thu nhi 10 Tr n Qu c To n Ngã tư giáp đư ng Tr n Ngã tư giáp đư ng Lý Thái 1 Quang Kh i T 11 Sư V n H nh Ngã tư giáp đư ng Tr n Giáp đư ng Cách m ng 1 Hưng Đ o tháng 8 III Đư ng lo i III: 1 Sư V n H nh Đo n còn l i 1 2 Lê Văn Duy t Toàn tuy n 1 3 Tr n Hưng Đ o Ngã tư giao v i đư ng Lê h t khu 7 1 Văn A 4 Đư ng H Long h t ranh Nhà Văn Hóa Ngã ba giáp đư ng Lý Thái 1 Th y thi u nhi T 5 Lý Thái T Toàn tuy n 1 6 T do Toàn tuy n 1 7 Nguy n Hu Ngã tư giáp đư ng Lê h t tuy n 1 Văn Duy t 8 Cách m ng tháng 8 Ngã ba giáp đư ng Sư cu i tuy n (khu 7) 1 V n H nh 9 Tr n Qu c To n Giao l đư ng Lê Văn Giao l đư ng Tr n Quang 1 Duy t Kh i 10 Nguy n Văn Tr i Ngã ba giáp Đinh Tiên Ngã ba giáp Tr n Qu c 1 (đo n 1) Hoàng To n 11 Nguy n Chí Thanh Ngã ba Đinh Tiên Hoàng Ngã ba Tr n Hưng Đ o 1 IV Đư ng ph lo i IV 1 Nguy n Văn C Toàn tuy n 1
 20. 2 Tr n Phú Toàn tuy n 1 3 Đư ng trư c khu Toàn tuy n 1 chuyên gia th y đi n 4 Nguy n Văn Tr i Ngã ba giáp đư ng Ngã ba giáp đư ng Tr n 1 (đo n 2) Nguy n Văn Tr i (đo n 1) Quang Kh i 5 Đư ng đi Phư c Tín Tư ng Đ c m Ranh xã Phư c Tín 1 F.2 Th tr n Phư c Bình I Đư ng ph lo i I 1 Đư ng ĐT 759 Ngã ba đư ng ĐT759 và Ngã ba đư ng ĐT759 và 1.5 đư ng 741 (ngã ba cơ khí đư ng 741 (ngã ba cơ khí ch bi n cao su đi v ch bi n cao su đi v ĐaKia ĐaKia) + 200m) 2 Đư ng ĐT 759 Ngã ba đư ng ĐT759 và Ngã ba đư ng ĐT759 và 1.4 đư ng 741 (ngã ba cơ khí đư ng 741 (ngã ba cơ khí ch bi n cao su đi v ch bi n cao su đi v ĐaKia ĐaKia + 200m) + 500m) 3 Đư ng ĐT 759 Ngã ba đư ng ĐT759 và Ngã 3 giao ĐT 741 (vòng 1.5 đư ng 741 (ngã ba cơ khí xoay) ch bi n cao su đi v hư ng UBND th tr n) 4 Đư ng ĐT 759 Ngã 3 giao ĐT 741 (vòng Ngã 3 giao đư ng xóm 1.5 xoay) chùa 5 Đư ng ĐT 759 Ngã 3 giao đư ng xóm Ngã 3 giao v i đư ng vào 1 chùa Su i Tân 6 Đư ng ĐT 759 Ngã 3 giao v i đư ng vào H t ranh tr s UBND th 0.7 Su i Tân tr n Phư c Bình 7 Đư ng ĐT 741 Ngã ba giáp đư ng ĐT Ngã 3 giao ĐT 759 (vòng 1.3 759 (vòng xoay) xoay) + 200m v hư ng Bù Nho 8 Đư ng ĐT 741 Ngã 3 giao ĐT 759 (vòng Ngã ba đư ng đi vào Su i 1 xoay) + 200m v hư ng Min (Nông trư ng 4) Bù Nho 9 Đư ng ĐT 741 Ngã 3 đư ng ĐT759 và Ngã 3 đư ng ĐT759 và 2 đư ng 741 (Ngã ba cơ khí đư ng 741 (Ngã ba cơ khí ch bi n cao su) ch bi n cao) + 200m v hư ng Sơn Giang 10 Đư ng ĐT 741 Ngã 3 đư ng ĐT759 và Giáp ranh đ t quân s 1.5 đư ng 741 (Ngã ba cơ khí ch bi n cao) + 200m v hư ng Sơn Giang 11 Đư ng n i b Khu Toàn b các tuy n n i b 2 Thương m i m i II Đư ng ph lo i II 1 Đư ng ĐT 759 Ranh khuôn viên tr s Cách UBND TT Phư c 1 UBND th tr n Phư c Bình Bình + 500m đi v Phư c Tín 2 Đư ng ĐT 759 Cách ngã ba đư ng Giáp ranh xã Bình Phư c 1 ĐT759 và đư ng 741 đi v Đakia 500m
Đồng bộ tài khoản