Quyết định số 266/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 266/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 266/2003/qđ-ttg về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2004 - 2005 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 266/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 266/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 266/2003/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N THN TRƯ NG XU T KH U HÀNG HÓA GIAI O N 2004-2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i t i t trình s 307/TTr-BTM ngày 23 tháng 10 năm 2003 và t trình s 3950/TM-PC ngày 28 tháng 8 năm 2003, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t án phát tri n th trư ng xu t khNu giai o n 2004 - 2005 c a B Thương m i v i m c tiêu, nh hư ng phát tri n và các gi i pháp phát tri n th trư ng xu t khNu dư i ây : 1. M c tiêu và nh hư ng phát tri n th trư ng : - M c tiêu ph n u tăng trư ng xu t khNu trong giai o n 2004 - 2005 t i thi u là 12%/năm; ng th i c n t n d ng m i th i cơ và phát huy m i ngu n l c vư t m c tăng trư ng này. - Duy trì t c tăng trư ng xu t khNu bình quân trong giai o n 2004 - 2005 i v i các th trư ng châu á, châu Âu, châu i Dương m c 12%/năm; các khu v c th trư ng B c M , châu Phi và M La tinh 15% - 17%/năm. - Các th trư ng tr ng i m c n ti n hành công tác xúc ti n thương m i m nh m trong th i kỳ 2004 - 2005 là Hoa Kỳ, EU (các nư c EU cũ và m i), Nh t B n, Trung Qu c, Hàn Qu c, ASEAN, Nga, Trung ông, châu Phi và M La tinh; th trư ng biên m u. 2. Các gi i pháp phát tri n th trư ng xu t khNu : a) góp ph n nâng cao s c c nh tranh c a hàng hóa xu t khNu, giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thương m i, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam rà soát, i u ch nh, b sung các cơ ch , chính sách v tài chính, tín d ng, u tư, phí, l phí theo hư ng : t p trung tín d ng dài h n cho u tư m r ng, nâng cao năng l c s n xu t, trư c h t là các ngành công nghi p ph tr s n xu t nguyên li u cho s n xu t hàng xu t khNu; m r ng b o lãnh tín d ng thương m i, chú ý i
  2. v i các d án u tư công ngh m i s n xu t hàng xu t khNu, các h p ng xu t khNu có hi u qu ; t ng bư c th c hi n tín d ng h tr cho các nhà nh p khNu hàng hóa c a Vi t Nam có kh i lư ng l n, n nh, trư c h t là i v i th trư ng các nư c trong khu v c; thu h p d n di n ưu ãi i v i chính sách thư ng kim ng ch xu t khNu theo hư ng t p trung vào các ngành hàng tr ng i m có s c c nh tranh, các ngành hàng s d ng nhi u nguyên li u, v t tư trong nư c; h n ch h tr tài chính tr c ti p, chuy n sang h tr cho các y u t u vào, các gi i pháp công ngh và khoa h c k thu t tr c ti p ph c v s n xu t hàng xu t khNu; xu t v i Th tư ng Chính ph trư c ngày 31 tháng 01 năm 2004 các gi i pháp x lý c th . b) Tăng cư ng công tác àm phán m c a th trư ng, ch ng Ny nhanh ti n trình h i nh p kinh t qu c t . B Tư pháp ph i h p v i các B , ngành liên quan i u ch nh ho c xây d ng các văn b n pháp quy m i Ny nhanh ti n àm phán gia nh p T ch c thương m i Th gi i (WTO). B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, B Tư pháp nghiên c u xu t ch trương ký k t, phê chuNn, phê duy t ho c gia nh p các i u ư c qu c t m r ng th trư ng, h i nh p kinh t qu c t ; ti n hành rà soát các Hi p nh thương m i ã ký k t, trên cơ s ó xu t vi c s a i, b sung ho c ký m i Hi p nh thương m i phù h p v i ti n trình h i nh p kinh t qu c t , trong ó chú tr ng yêu c u i u ch nh khung pháp lý tương quan h th ng các nư c thành viên m i c a EU. U quy n B trư ng B Thương m i thành l p Ban Nghiên c u và àm phán v Hi p nh thương m i t do (FTA) do B Thương m i ch trì, có i di n c a các B , ngành h u quan nghiên c u xu hư ng phát tri n c a FTA trên th gi i, xu t sách lư c c a ta trong vi c tham gia và th c hi n các cam k t FTA. B Thương m i xây d ng và ban hành Quy ch ho t ng c a Ban này. c) Nâng cao hi u qu c a công tác thông tin, d báo th trư ng và xúc ti n thương m i: - Công tác thông tin: Các cơ quan qu n lý nhà nư c Trung ương, c bi t là các B : Thương m i, K ho ch và u tư, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thu s n c n th c hi n công tác d báo th trư ng ngoài nư c thư ng xuyên và nh kỳ 03 tháng, 06 tháng, hàng năm. N i dung d báo t p trung vào tình hình th trư ng, quan h cung c u, bi n ng giá c trong và ngoài nư c, ưa ra các khuy n ngh doanh nghi p và h nông dân tham kh o nh hư ng k ho ch kinh doanh, s n xu t. Cơ quan nhà nư c th c hi n d báo th trư ng có trách nhi m ph bi n các d báo th trư ng trên các phương ti n thông tin i chúng (truy n hình, báo, ài...), trên trang Web c a cơ quan mình, xu t b n các n phNm, chuyên . Khuy n khích các Hi p h i ngành hàng, các doanh nghi p t t ch c nghiên c u, d báo th trư ng ngoài nư c trên cơ s các Chương trình xúc ti n thương m i tr ng i m qu c gia hàng năm và Chi n lư c kinh doanh c a t ng ngành hàng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  3. - Công tác nghiên c u khoa h c ph c v phát tri n th trư ng xu t khNu: B Khoa h c và Công ngh , các B , ngành khi giao ho c u th u tài khoa h c c n ưu tiên l a ch n và c p kinh phí cho các tài khoa h c liên quan tr c ti p n vi c phát tri n th trư ng ngoài nư c, nghiên c u thâm nh p các kênh phân ph i, tiêu th hàng hóa; h th ng pháp lu t liên quan n xu t khNu, nh p khNu c a nư c ngoài; nhu c u và th hi u, t p quán kinh doanh và các gi i pháp cho các ngành hàng nh ng th trư ng ti m năng; gi i quy t tranh ch p thương m i. Các cơ quan qu n lý tài khoa h c c a Nhà nư c có trách nhi m cung c p và ph bi n các k t qu nghiên c u th trư ng ngoài nư c c a mình khi có yêu c u. Khuy n khích các công trình nghiên c u v th trư ng ngoài nư c không thu c kinh phí ngân sách trên cơ s h p ng t hàng c a các t ch c, ơn v kinh doanh. - Công tác xúc ti n thương m i: B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan i di n c a Vi t Nam t i nư c ngoài, các Hi p h i, T ng công ty ngành hàng và Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam t ch c rà soát, ánh giá vi c tri n khai các Chương trình xúc ti n thương m i tr ng i m năm 2003; i u ch nh các Chương trình này và xu t các chương trình tr ng i m cho th i kỳ 2004 - 2005 cho sát tình hình th c t , g n v i nh hư ng phát tri n th trư ng xu t khNu th i kỳ 2004 - 2005, ng th i s d ng ngu n kinh phí h tr t ngân sách có hi u qu hơn. B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tài chính rà soát l i cơ ch hi n hành v h tr xúc ti n thương m i các chương trình tr ng i m qu c gia và xu t v i Chính ph các bi n pháp hoàn thi n chính sách này trong u qúy I năm 2004. B trư ng các B qu n lý ngành, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o và h tr doanh nghi p, Hi p h i ngành hàng ch ng trong công tác tìm ki m th trư ng, xúc ti n thương m i, phát tri n và xây d ng thương hi u c a doanh nghi p xâm nh p vào h th ng phân ph i c a nư c nh p khNu. B Tài chính xem xét vi c i u ch nh nh m c chi phí v ti p th , qu ng cáo, khuy n m i ... theo Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, b o m cho các doanh nghi p tri n khai t t công vi c này. Căn c yêu c u, nhi m v phát tri n th trư ng ngoài nư c, B Thương m i ch trì, ph i h p v i các Hi p h i ngành hàng và các cơ quan có liên quan nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2004 quy ho ch chung v xây d ng cơ s v t ch t, k thu t, bao g m Trung tâm thương m i, các trung tâm trưng bày, gi i thi u hàng hóa, kho i lý bán hàng và cơ ch v n hành c a các cơ s này nh m Ny m nh xúc ti n thương m i nư c ngoài; khNn trương t ch c các trung tâm ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Trên cơ s các Chương trình xúc ti n v u tư, thương m i và du l ch hàng năm ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Thương m i, Văn hóa - Thông tin, Tài chính, T ng c c Du l ch và các cơ quan có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n chương trình t ng th v qu ng bá hình nh Vi t Nam trên th trư ng qu c t , bao g m các lĩnh v c t ng quan
  4. v Vi t Nam như u tư, thương m i, văn hóa du l ch và gi i thi u n n kinh t Vi t Nam nói chung. d) Tăng cư ng công tác nh n bi t và ng phó v i các chính sách b o h m u d ch và rào c n phi quan thu trên th trư ng ngoài nư c : B Thương m i ph i h p v i các B , ngành và Hi p h i liên quan tăng cư ng công tác nghiên c u h th ng rào c n phi quan thu , các chính sách b o h c a các nư c có i sách ng phó linh ho t, phù h p; xây d ng h th ng thông tin, d li u pháp lý; tăng cư ng công tác tư v n, ph c p r ng rãi h th ng pháp lu t, t p quán buôn bán c a các nư c tr giúp các Hi p h i, doanh nghi p gi i quy t các tranh ch p thương m i. B Thương m i là cơ quan ch trì, i u ph i các ho t ng liên quan (thu th p, x lý, nh n nh thông tin và àm phán c p Chính ph ) trong quá trình x lý các v ki n và tranh ch p thương m i l n có nh hư ng n ngành s n xu t trong nư c. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, Hi p h i và các doanh nghi p ph i h p ch t ch v i B Thương m i tìm ki m và th c hi n các bi n pháp ng phó phù h p lu t pháp Vi t Nam, thông l qu c t và các nguyên t c c a các t ch c kinh t qu c t . T ng Hi p h i ngành hàng ph i t ch c theo dõi thư ng xuyên các v n có kh năng phát sinh i v i th trư ng xu t khNu, t ch c ào t o cán b có trình pháp lý, thương m i; t o l p ngu n tài chính c a ngành hàng x lý k p th i công vi c. ) C ng c và tăng cư ng hi u qu ho t ng c a các cơ quan i di n thương m i Vi t Nam nư c ngoài. B Thương m i bàn v i các B , ngành h u quan có k ho ch ào t o m t cách h th ng và chuyên môn hóa i ngũ cán b làm i di n thương m i; xây d ng các tiêu chí c th thi tuy n và b nhi m các cán b này. B Thương m i bàn v i B N i v , B Ngo i giao và B Tài chính hoàn thành án thành l p và tăng cư ng cơ quan i di n thương m i nư c ngoài giai o n 2004 - 2005 theo hư ng s p x p, b sung biên ch cho các cơ quan i di n thương m i các th trư ng tr ng i m; m thêm cơ quan i di n thương m i các nư c ã có i di n cơ quan ngo i giao và chi nhánh i di n thương m i các khu v c c n thi t; nghiên c u ch ti n lương, u tư kinh phí ho t ng áp ng yêu c u công vi c c a cơ quan i di n nư c ngoài; trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong u qúy I năm 2004. e) Phát tri n và ng d ng thương m i i n t m r ng th trư ng xu t khNu : B Thương m i hoàn ch nh d th o v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao d ch i n t trình Chính ph báo cáo Qu c h i trong năm 2004. Tri n khai vi c thi t l p các a ch Internet t p trung k t n i (các PORTAL khu v c) ch d n các nhu c u giao d ch, xúc ti n thương m i, qu ng bá s n phNm trên m ng. Kinh phí thi t l p và duy trì PORTAL trong 03 năm u ư c h tr t ngu n chi h tr xúc ti n thương m i và Ny m nh xu t khNu c a Qu h tr xu t khNu, sau ó
  5. chuy n giao cho các Hi p h i ho c C c Xúc ti n thương m i thu c B Thương m i v n hành trên cơ s l y thu bù chi. B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông và B Tài chính xây d ng án tri n khai th c hi n trong năm 2004. Các n i dung khác liên quan n công tác thương m i i n t , B Thương m i ch ng bàn b c v i B Bưu chính, Vi n thông tri n khai th c hi n theo thNm quy n. g) Tri n khai nghiên c u sàn giao d ch hàng hóa i v i nông s n : B Thương m i th o lu n v i các Hi p h i, T ng công ty ngành hàng nông s n có s n phNm s n xu t t p trung, n nh và có kinh nghi m giao d ch ngo i thương t p trung nghiên c u sâu v sàn giao d ch hàng hóa và giao d ch kỳ h n; t ch c h c h i kinh nghi m nư c ngoài và tham gia th nghi m vi c giao d ch kỳ h n hàng nông s n nư c ngoài. Trên cơ s th nghi m, B Thương m i ti n hành t ng k t kinh nghi m, xây d ng các quy trình giao d ch, i u ki n và công tác nghi p v liên quan, l p án trình Th tư ng Chính ph t ch c tri n khai công tác này trong năm 2005. i u 2. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Thương m i ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c, tri n khai th c hi n nh ng n i dung c a " án phát tri n th trư ng xu t khNu giai o n 2004 - 2005" và nh ng gi i pháp phát tri n th trư ng xu t khNu quy nh t i Quy t nh này; ki m tra, giám sát tình hình th c hi n án; xu t nh ng gi i pháp c n thi t, trình Th tư ng Chính ph quy t nh, t o i u ki n th c hi n có hi u qu án và t ng k t, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n án hàng năm. 2. B trư ng các B liên quan tr c ti p theo dõi ti n th c hi n án và ph i h p v i B Thương m i ch o vi c th c hi n nh ng n i dung liên quan thu c ngành mình ã ư c nêu trong án cũng như trong nh ng gi i pháp phát tri n th trư ng xu t khNu t i Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Khoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản