Quyết định số 266-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 266-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 266-HĐBT về việc thành lập xã Bắc sơn thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 266-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 266-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1985 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 266-H BT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1985 V VI C THÀNH L P XÃ B C SƠN THU C HUY N TH CH HÀ, T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP ngày 21-11-1970 c a H i ng Chính ph v vi c u nhi m cho Ph Th tư ng phân v ch a gi i có hành chính liên quan t i các ơn v xã và th tr n; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1.- Nay thành l p xã B c Sơn thu c huy n Th ch Hà, t nh Ngh Tĩnh trên cơ s 159 hécta di n tích t t nhiên c a xã Th ch Vĩnh và 2.201 hécta di n tích t t nhiên c a xã Th ch Lưu cùng huy n. a gi i xã B c Sơn: phía ông giáp xã Th ch Lưu và Th ch ài; phía Tây giáp huy n Hương Khê và th tr n nông trư ng Th ch Ng c; phía Nam giáp huy n Hương Khê và xã Th ch ài; phía B c giáp xã Th ch Vĩnh. Sau khi i u ch nh a gi i, xã B c Sơn có 2.360 hécta di n tích t t nhiên, xã Th ch Lưu còn l i 949 hécta di n tích t t nhiên, xã Th ch Vĩnh còn l i 1068 hécta di n tích t t nhiên. i u 2.- U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản