Quyết định số 266-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 266-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 266-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 266-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 266-Q Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH S 266-Q NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH S A I MƯ I LĂM TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a trung tâm Tiêu chu n - Ch t lư ng thu c T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. - Nay ban hành các s a i tiêu chuNn Vi t Nam: -S a i 1 "TCVN 81-63. Bu lông thô u vuông. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 82-63. Bu lông thô u vuông nh . Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 83-63. Bu lông thô u vuông to. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 84-63. Bu lông thô u vuông ki u chim. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 87-63. Bu lông n a tinh u sáu c nh to. Kích thư c"; - S a i 1 "TCVN 88-63. Bu lông n a tinh u sáu c nh có c nh hư ng. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 99-63. Bu lông tinh u vuông. Kích thư c"; - S a i 1 "TCVN 100-63. Bu lông tinh u vuông nh có c nh hư ng. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 103-63. ai c thô sáu c nh to. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 104-63. ai c thô sáu c nh, x rãnh. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 105-63. ai c thô sáu c nh to, x rãnh. Kích thư c";
  2. -S a i 1 "TCVN 106-63. ai c thô vuông. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 107-63. ai c thô vuông to. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 109-63. ai c n a tinh sáu c nh to. Kích thư c"; -S a i 1 "TCVN 112-63. ai c n a tinh sáu c nh to, x rãnh. Kích thư c"; i u 2. - Các s a i tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1-1988 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản