Quyết định Số: 266/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 266/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG LÊ ĐÌNH TIẾN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 266/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 266/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG LÊ ĐÌNH TIẾN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 01/BCS, ngày 18 tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 414/TTr-BNV, ngày 10 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Lê Đình Tiến, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Lê Đình Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng Nguyễn Tấn Dũng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản