Quyết định số 267/2003/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 267/2003/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 267/2003/qđ-ttg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục hàng không việt nam do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 267/2003/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 267/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 267/2003/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C HÀNG KHÔNG VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c Hàng không Vi t Nam là t ch c tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng trong ph m vi c nư c. C c Hàng không Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và có tr s t t i thành ph Hà N i. C c Hàng không Vi t Nam có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh: CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM, vi t t t là: CAAV. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng B Giao thông v n t i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm, các án, d án và các chương trình khác thu c ngành hàng không dân d ng trong ph m vi c nư c. 2. Xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i các văn b n quy ph m pháp lu t v hàng không dân d ng.
  2. 3. Trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t và quy ch qu n lý nhà nư c chuyên ngành hàng không dân d ng. 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m và nh m c kinh t - k thu t chuyên ngành sau khi ư c ban hành; quy nh vi c áp d ng c th m t s tiêu chuNn, quy trình k thu t - nghi p v i v i các t ch c, ơn v ho t ng trong lĩnh v c hàng không phù h p v i pháp lu t v hàng không và thNm quy n qu n lý, i u hành c a C c; thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v hàng không. 5. V qu n lý c ng hàng không, sân bay: a) Xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, các án B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, trình Th tư ng Chính ph ban hành ho c phê duy t quy ho ch t ng th h th ng c ng hàng không, sân bay dân d ng trên ph m vi c nư c và quy ho ch các c ng hàng không, sân bay qu c t ; trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t quy ho ch các c ng hàng không, sân bay dân d ng a phương; b) Xây d ng quy ch ph i h p ho t ng qu n lý nhà nư c t i c ng hàng không, sân bay dân d ng B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, trình Th tư ng Chính ph ban hành; ch trì, ph i h p ho t ng v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan t i c ng hàng không, sân bay dân d ng th c hi n quy ch ph i h p trên; c) Trình B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c thành l p các c ng hàng không, sân bay dân d ng, m các c ng hàng không cho giao lưu qu c t , ình ch ho t ng c a các c ng hàng không, sân bay dân d ng; hư ng d n, cho phép và ki m tra, giám sát vi c khai thác, s d ng, b o trì, s a ch a k t c u h t ng và c ng hàng không, sân bay dân d ng theo k ho ch ã ư c phê duy t; d) Trình B trư ng B Giao thông v n t i công b ho c công b theo thNm quy n vi c óng, m , ình ch ho t ng c a c ng hàng không, sân bay dân d ng; t ch c th c hi n vi c ăng ký và c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay dân d ng. 6. V qu n lý v n chuy n hàng không: a) Xây d ng B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh các i u ki n, th t c kinh doanh d ch v liên quan n v n chuy n hàng không; t ch c th c hi n vi c c p gi y phép và các gi y t khác i v i các t ch c, cá nhân th c hi n các d ch v liên quan n v n chuy n hàng không theo quy nh c a pháp lu t và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; b) Tham gia thNm nh B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, gi i th các doanh nghi p v n chuy n hàng không; c) Trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành các quy ch , th t c, th l v v n chuy n hàng không và các d ch v liên quan n v n chuy n hàng không; t ch c th ng kê, nghiên c u, d báo th trư ng hàng không;
  3. d) Trình B trư ng B Giao thông v n t i c p ho c c p theo y quy n các thương quy n khai thác v n chuy n hàng không cho các doanh nghi p v n chuy n; t ch c ki m tra, giám sát ho t ng v n chuy n hàng không. 7. V qu n lý an toàn khai thác bay: a) T ch c th c hi n vi c ăng ký t u bay dân d ng và các giao d ch b o m liên quan n t u bay dân d ng; b) Ki m tra và th c hi n vi c c p, công nh n hi u l c, gia h n, thu h i, h y b ch ng ch i u ki n bay, ch ng ch khai thác c a t u bay dân d ng và các ch ng ch , gi y phép khác liên quan n ho t ng khai thác t u bay dân d ng; c) Hư ng d n th c hi n và ki m tra, giám sát vi c thuê, cho thuê, khai thác, s a ch a, b o dư ng t u bay, trang thi t b t u bay dân d ng, vi c mua, bán, thanh lý t u bay, trang thi t b t u bay dân d ng; d) Qu n lý, giám sát vi c s n xu t, s d ng trang b , thi t b c a t u bay dân d ng và các trang b , thi t b , v t tư ph c v ho t ng bay; ) T ch c vi c ăng ký và c p, công nh n hi u l c, gia h n các gi y phép, ch ng nh n kh năng chuyên môn, các gi y t khác có liên quan n ngư i lái, thành viên t bay, giáo viên bay, nhân viên k thu t b o dư ng t u bay dân d ng và các nhân viên hàng không khác; e) T ch c và giám sát vi c ào t o, hu n luy n ngư i lái, t bay, nhân viên k thu t b o dư ng t u bay dân d ng và nhân viên hàng không khác theo quy nh c a pháp lu t và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 8. V qu n lý ho t ng bay: a) Xây d ng phương án B trư ng B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c thi t l p, cho phép khai thác các ư ng hàng không, khu v c bay, vùng thông báo bay và t ch c th c hi n; b) Th c hi n vi c c p phép ho t ng bay dân d ng; c p phép khai thác cho các trang thi t b k thu t chuyên ngành qu n lý ho t ng bay, các ài, tr m d n ư ng, thông tin và các cơ s i u hành bay dân d ng; c) T ch c qu n lý, i u hành ho t ng bay dân d ng trên lãnh th Vi t Nam và vùng thông báo bay thu c quy n qu n lý c a Vi t Nam; d) T ch c và qu n lý vi c cung c p các d ch v chuyên ngành qu n lý bay theo quy nh c a pháp lu t và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; ) Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng và các cơ quan khác có liên quan trong vi c t ch c qu n lý và s d ng vùng tr i; e) Ki m tra và th c hi n vi c c p, công nh n hi u l c, gia h n, thu h i, h y b ho c ình ch s d ng b ng, ch ng ch c a nhân viên ki m soát không lưu, nhân viên khai
  4. thác hàng không, nhân viên i u hành bay, nhân viên không báo, quan tr c, d báo khí tư ng và nhân viên hàng không khác. 9. Là u m i tham gia U ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n; t ch c các ho t ng ph i h p tìm ki m, c u n n và i u tra tai n n hàng không dân d ng. 10. Là u m i giúp B trư ng B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an và các cơ quan nhà nư c có liên quan xây d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, liên t ch ban hành ho c trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành các quy nh v an ninh hàng không; phê duy t các chương trình an ninh hàng không c a các t ch c có liên quan theo quy nh c a pháp lu t; t ch c, giám sát th c hi n các bi n pháp nh m b o m an ninh, an toàn cho ho t ng hàng không và cho các chuy n bay chuyên cơ, chuy n bay c bi t. 11. V qu n lý các d án u tư trong lĩnh v c hàng không: a) Trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh các d án u tư trong ngành hàng không; b) Qu n lý u tư và xây d ng i v i các d án u tư thu c thNm quy n ư c phân c p qu n lý; quy t nh u tư và t ch c qu n lý các d án u tư thu c thNm quy n; c) T ch c thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán, d toán các d án u tư theo thNm quy n ư c phân c p qu n lý. 12. Tham gia xây d ng và hư ng d n th c hi n khung giá cư c ho c cư c v n t i, x p d , các d ch v v n t i hàng không ư c ho t ng c quy n và nh ng d ch v mà Nhà nư c tr giá ho c giao cho doanh nghi p th c hi n. 13. Xây d ng trình B trư ng B Giao thông v n t i k ho ch h p tác qu c t v hàng không; ch trì xây d ng trình B trư ng các d th o i u ư c qu c t và tham gia àm phán ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t và các t ch c qu c t v hàng không; ký k t các văn b n th a thu n qu c t và t ch c th c hi n các i u ư c, th a thu n qu c t v hàng không dân d ng theo y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i; t ch c th c hi n các ho t ng h p tác qu c t theo thNm quy n; C c Hàng không Vi t Nam là u m i quan h v i T ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO). 14. T ch c th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong lĩnh v c hàng không; ph i h p v i các cơ quan có liên quan v b o v môi trư ng trong ho t ng hàng không. 15. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và b o m vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v hàng không dân d ng, x lý các vi ph m pháp lu t theo thNm quy n c a C c. 16. Xây d ng và t ch c th c hi n Chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung Chương trình c i cách hành chính Nhà nư c c a B Giao thông v n t i.
  5. 17. Qu n lý t ch c b máy, s d ng biên ch ư c duy t theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a C c; th c hi n ào t o, b i dư ng, phát tri n ngu n nhân l c chuyên ngành hàng không theo phân c p qu n lý c a B Giao thông v n t i. 18. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 19. ư c tr c ti p quan h v i các cơ quan nhà nư c có liên quan ho c theo y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 20. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Giao thông v n t i giao. i u 3. Cơ c u t ch c a) Các t ch c giúp vi c C c trư ng: 1. Ban K ho ch - u tư; 2. Ban Khoa h c - Công ngh ; 3. Ban Qu n lý c ng hàng không, sân bay; 4. Ban Tiêu chuNn an toàn bay; 5. Ban V n t i hàng không; 6. Ban Qu n lý ho t ng bay; 7. Ban An ninh hàng không; 8. Ban T ch c cán b ; 9. Ban Tài chính; 10. Thanh tra Hàng không; 11. Văn phòng. Vi c thành l p các Phòng tr c thu c Ban do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam. b) Các ơn v tr c thu c C c: 1. Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam; 2. C m c ng Hàng không mi n B c; 3. C m c ng Hàng không mi n Trung;
  6. 4. C m c ng Hàng không mi n Nam. c) Các ơn v s nghi p: 1. Trư ng Hàng không Vi t Nam; 2. Trung tâm Y t Hàng không; 3. T p chí Hàng không. i u 4. Lãnh oC c C c Hàng không Vi t Nam có C c trư ng, giúp vi c C c trư ng có các Phó C c trư ng. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i v toàn b ho t ng c a C c Hàng không Vi t Nam. Các Phó C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam. Các Phó C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam v nhi m v ư c C c trư ng phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng B Giao thông v n t i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản