Quyết định số 267-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 267-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 267-QĐ về việc ban hành sửa đổi một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 267-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T K THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 267-Q Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH S 267-Q NGÀY 10-4-1986 BAN HÀNH S A I M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a Trung tâm Tiêu chu n - Ch t lư ng thu c T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng; QUY T NNH: i u 1. - Nay ban hành s a i tiêu chuNn Vi t Nam: S a i 1 "TCVN 194 - 66. Tr c và g i tr c. Tên g i và nh nghĩa". i u 2. - S a i tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản