Quyết định số 2673/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 2673/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2673/QĐ-BKHCN về việc thành viên ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2673/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 2673/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Căn cứ vào quyết định cử đại diện của các Bộ có liên quan tham gia vào Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Danh sách thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Ban liên ngành về TBT) gồm các Ông/Bà có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Ban liên ngành về TBT hoạt động theo chức năng quy định tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên Ban liên ngành về TBT và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - TTg và các Phó TTg Chính phủ (để b/c); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, có liên quan; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - UBQGHTKTQT; Hoàng Văn Phong - Thành viên Ban liên ngành TBT; - VP Bộ, TCCB; - Lưu VT, TĐC. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN LIÊN NGÀNH VỀ TBT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2673/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Chức danh trong Ban 1 Ô. Trần Quốc Thắng Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trưởng ban 2 Ô. Vũ Văn Diện Tổng cục TCĐLCL Phó Tổng Phó trưởng cục trưởng ban 3 Ô. Lê Quốc Bảo Văn phòng TBT Việt Nam Giám đốc Thành viên thư ký 4 Bà Đoàn Minh Hòa Cục trưởng Thành viên Cục An toàn lao động Bộ LĐTB&XH 5 Ô. Thạch Cần Vụ trưởng Thành viên Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Khoa học và Công nghệ 6 Ô. Trần Sơn Lâm Vụ trưởng Thành viên Vụ Khoa giáo Văn phòng Chính phủ 7 Ô. Lê Xuân Công Phó Vụ Thành viên Vụ KHCN trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 8 Ô. Trương Quốc Phó Cục Thành viên Cục Qlý Dược Việt Nam Cường trưởng Bộ Y tế 9 Ô. Nguyễn Thế Hùng Phó Vụ Thành viên Vụ KHCN trưởng
  3. Bộ Xây dựng 10 Ô. Đặng Hữu Pháp Phó Vụ Thành viên Vụ Ngân sách nhà nước trưởng Bộ Tài chính 11 Ô. Nguyễn Hồng Sơn Phó Vụ Thành viên Vụ Kế hoạch Tài chính trưởng Bộ VH Thể thao và Du lịch 12 Ô. Lê Hồng Khanh Chuyên Thành viên Vụ KHCN viên cao cấ p Bộ NN&PTNT 13 Bà Đoàn Thị Thanh Chuyên Thành viên Vụ Pháp chế Mỹ viên Bộ Tài nguyên & Môi trường 14 Ô. Nguyễn Đức Kiên Chuyên Thành viên Vụ Pháp luật Quốc tế viên Bộ Tư pháp 15 Ô. Hồ Ánh Sáng Chuyên Thành viên Vụ KHCN viên Bộ Giao thông vận tải 16 Bà Phạm Thu Giang Chuyên Thành viên Vụ Khoa học và Công nghệ viên chính Bộ Công thương 17 Ô. Nguyễn Xuân Sinh Chuyên Thành viên Vụ Xuất nhập khẩu viên Bộ Công thương
Đồng bộ tài khoản