Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 268/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 268/2002/Q - NHNN NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C PHÊ CHU N I U L T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY XÂY D NG NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20/4/1995; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V Kê toán Tài chính và Giám c Công ty Xây d ng Ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Phê chuNn b n i u l t ch c và ho t ng c a Công ty Xây d ng Ngân hàng kèm theo Quy t nh này g m 8 Chương, 27 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh s 517/2000/Q -NHNN9 ngày 18/12/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Công ty Xây d ng Ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th Kim Ph ng ( ã ký) I UL T CH C VÀ HO T NG CÔNG TY XÂY D NG NGÂN HÀNG (Phê chu n theo Quy t nh s 268/2002/Q -NHNN ngày 01 tháng 4 năm 2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c)
  2. Chương 1: I U KHO N CHUNG i u 1. Công ty Xây d ng Ngân hàng (sau ây g i t t là Công ty) là doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p, tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c, ư c thành l p theo Quy t nh s 03/Q -NH15 ngày 20/1/1993 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Công ty th c hi n các nghi p v kinh doanh sau: 1. Xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p và kho tàng chuyên dùng trong, ngoài ngành Ngân hàng. 2. Tư v n, u tư xây d ng các d án; kinh doanh, cung ng, l p t các thi t b cho công trình xây d ng dân d ng, công nghi p, kho tàng, thi t b cơ i n, i n l nh, máy xây d ng, dây chuy n s n xu t, v t li u xây d ng. B o trì, b o dư ng các thi t b ph c v cho công trình, i u hoà, thang máy, máy phát i n, ch ng m i, ch ng th m. 3. Th c hi n các nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Công ty có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Tên giao d ch Vi t Nam: Công ty Xây d ng Ngân hàng. 3. Tên giao d ch Qu c t : Banking Construction Company. 4. Tr s chính t t i Xã Thanh Trì - Huy n Thanh Trì - TP Hà N i. 5. i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý i u hành. 6. V n và tài s n riêng, ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi v n do Công ty qu n lý. 7. Con d u và ư c m tài kho n t i Ngân hàng. 8. B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh chung. i u 4. Công ty ch u s qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan qu n lý Nhà nư c khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng c ng s n Vi t Nam. T ch c Công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t c a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 2:
  3. QUY N H N VÀ NGHĨA V C A CÔNG TY M C I. QUY N H N C A CÔNG TY i u 6. Công ty có quy n qu n lý, s d ng v n, t ai, tài s n và các ngu n l c khác ư c Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n, Công ty có quy n cho thuê, th ch p, c m c , như ng bán và thanh lý tài s n thu c Công ty, tr nh ng tài s n là toàn b dây chuy n công ngh chính theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành kinh t k thu t thì ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. i v i t ai, th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Công ty có quy n t ch c qu n lý kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v c a Công ty. 2. i m i công ngh , trang thi t b . 3. ư c ký k t các h p ng kinh t ph c v m c ích kinh doanh. 4. Qu n lý, s d ng, ào t o, tuy n ch n, thu mư n lao ng; B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các Trư ng phòng (tr K toán trư ng), Phó trư ng phòng và các ch c v tương ương tr xu ng; Quy t nh v lương v i các ng ch t chuyên viên và tương ương tr xu ng. 5. Qu n lý, s d ng qu ti n lương c a Công ty theo ơn giá ti n lương ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c duy t trên cơ s k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty. ư c l a ch n quy t nh phương th c tr lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s m b o nguyên t c ti n lương, thư ng ph i phù h p v i năng su t, hi u qu công tác c a ngư i lao ng. Xây d ng và ban hành các nh m c lao ng, ơn giá ti n lương c th t i Công ty trên cơ s nh m c, ơn giá ti n lương ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c duy t. 6. M i và ti p các oàn khách nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c và c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ph c v cho yêu c u s n xu t kinh doanh c a Công ty. ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c c các oàn, cá nhân i công tác, h c t p nư c ngoài. i u 9. Công ty có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. S d ng v n và các qu c a Công ty th c hi n các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn và phát tri n. 2. Huy ng v n theo quy nh c a pháp lu t ph c v ho t ng s n xu t kinh doanh trên cơ s m b o quy n l i c a bên vay và quy n l i c a Công ty nhưng không làm thay i hình th c s h u Nhà nư c c a Công ty. 3. Trích l p, qu n lý và s d ng các lo i qu theo hư ng d n c a B Tài chính.
  4. 4. Hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v s n xu t ho c cung ng d ch v ph c v qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai, ho t ng công ích ho c cung c p s n phNm d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c mà không bù p chi phí s n xu t s n phNm d ch v này c a Công ty. 5. T ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ t ch c hay cá nhân nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M C II: NGHĨA V C A CÔNG TY i u 10. Công ty có nghĩa v qu n lý s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n ư c Nhà nư c giao. S d ng có hi u qu t ai, tài s n và các ngu n l c khác theo quy nh c a Nhà nư c. i u 11. Công ty có nghĩa v : 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký. Ch u trách nhi m trư c Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan qu n lý Nhà nư c v k t qu ho t ng c a Công ty và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do Công ty th c hi n. 2. Xây d ng và th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh dài h n, trung h n, hàng năm. 3. Th c hi n nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng. 4. Th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c, ch u trách nhi m v tính xác th c c a báo cáo. 5. Ch u s ki m tra c a Ngân hàng Nhà nư c và c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có rhNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n quy nh c a Nhà nư c v b o v môi trư ng, qu c phòng, an ninh qu c gia. 7. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; s d ng thu t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a Công ty. 8. Th c hi n úng các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , ch c h ch toán k toán, ch ki m tra ki m toán và các ch khác do Nhà nư c quy nh, ch u trách nhi m v tính xác th c và h p pháp c a các ho t ng tài chính c a Công ty. 9. Th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách Nhà nư c khác. 10. Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm. Chương 3: T CH C B MÁY CÔNG TY
  5. i u 12. Cơ c u t ch c c a Công ty g m có: 1. Giám c, các Phó giám c. 2. Các phòng chuyên môn nghi p v . 3. Các ơn v s n xu t, kinh doanh. 4. Các Văn phòng i di n, Chi nhánh. i u 13. 1. Giám c Công ty do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, nâng lương, khen thư ng, k lu t. Giám c là i di n pháp nhân c a Công ty và ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v m i m t ho t ng c a Công ty. Giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong Công ty. 2. Phó giám c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m nâng lương, khen thư ng, k lu t theo ngh c a Giám c Công ty. Phó Giám c là ngư i giúp Giám c i u hành m t s lĩnh v c ho t ng c a Công ty theo s phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c nh ng công vi c ư c Giám c Công ty u quy n. 3. K toán trư ng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, nâng lương, khen thư ng, k lu t theo ngh c a Giám c Công ty. K toán trư ng là ngư i giúp Giám c Công ty ch o th c hi n công tác tài chính k toán, th ng kê c a Công ty, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các phòng chuyên môn nghi p v c a Công ty có ch c năng tham mưu giúp vi c Giám c trong qu n lý i u hành công vi c. 5. Các ơn v s n xu t có ch c năng th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh c a Công ty. i u 14. Giám c có nhi m v và quy n h n sau: 1. Ký nh n v n (k c n ), t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao, có trách nhi m qu n lý s d ng t hi u qu theo các m c tiêu, nhi m v Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao. 2. i u hành m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty và ch u trách nhi m v k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty. Xây d ng và th c hi n ơn giá ti n lương, phương án huy ng v n, t ng bi n ch b máy qu n lý và kinh doanh ph c v c a Công ty. 3. ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i Phó giám c, k toán trư ng; Các quy t nh v lương i v i Phó giám c, K toán trư ng, chuyên viên chính và tương ương. Vi c b
  6. nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, nâng, x p b c lương các ch c v và các ch c danh còn l i thu c quy n quy t nh c a Giám c Công ty. 4. Quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các Chi nhánh, Văn phòng i di n các T nh, Thành ph , các phòng chuyên môn nghi p v , các ơn v s n xu t, kinh doanh và báo cáo Ngân hàng Nhà nư c. 5. Quy t nh ch c năng nhi m v c a các phòng chuyên môn nghi p v , các ơn v s n xu t, kinh doanh, Chi nhánh, Văn phòng i di n. 6. Ch u s ki m tra, giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. T ch c ki m tra m i ho t ng t i các ơn v ph thu c c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t. 7. Quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch h a, ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, ng th i ph i báo cáo ngay cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quyèen gi i quy t ti p. Chương 4: VĂN PHÒNG I DI N, CHI NHÁNH CÔNG TY i u 15. Văn phòng i di n là ơn v ph thu c c a Công ty, có nhi m v i di n theo u quy n cho l i ích c a Công ty và th c hi n vi c b o v l i ích ó. Văn phòng i di n không ư c ti n hành các nghi p v s n xu t kinh doanh. i u 16. Chi nhánh là ơn v h ch toán ph thu c c a Công ty, có Trư ng Chi nhánh, có k toán, th qu , cán b k thu t và các nhân viên tr c ti p s n xu t kinh doanh, có con d u theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Giám c Công ty có các quy n i v i các Văn phòng i di n, Chi nhánh như sau: 1. Ban hành Quy ch ho t ng c a Văn phòng i di n và Chi nhánh. 2. Quy t nh m r ng ho c thu h p hình th c t ch c trong n i b t ng Văn phòng i di n, Chi nhánh trên cơ s th c hi n hi u qu các nhi m v ư c giao và kh năng qu n lý và phát tri n c a t ng ơn v . 3. U quy n cho Trư ng Văn phòng i di n, Trư ng Chi nhánh c a Công ty i u hành m i ho t ng c a ơn v theo quy ch ho t ng và cơ ch qu n lý, ch o i u hành chung c a Công ty. Trư ng Văn phòng i di n, Trư ng Chi nhánh ph i ch u trách nhi m trư c Giám c Công ty và trư c pháp lu t v nh ng vi ph m pháp lu t và vi ph m Quy ch c a Công ty. 4. Quy t nh các v n v t ch c b máy, m ng lư i, các v n v cán b và lao ng (ti p nh n, cho thôi vi c, b t, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t...), ti n lương, ti n thư ng và nh ng v n c th khác ư c quy nh trong Quy ch ho t ng c a Văn phòng i di n, Chi nhánh.
  7. i u 18. Trư ng Chi nhánh có trách nhi m và quy n h n như sau: 1. Ch ng tri n khai các ho t ng s n xu t kinh dianh theo quy ch ho t ng và các quy nh v qu n lý kinh doanh và qu n lý tài chính c a Công ty, ư c ký k t các h p ng kinh t khi ư c Giám c Công ty u quy n. 2. Ch ng b trí, s p x p, s d ng lao ng trong ơn v nh m phát huy t t nh t kh năng lao ng c a cán b nhân viên trong ơn v phù h p v i B Lu t Lao ng. Ch u trách nhi m v m b o an toàn lao ng ơn v . 3. Phân ph i ti n lương, ti n thư ng c a ơn v ư c hư ng cho ngư i lao ng trong ơn v phù h p v i năng su t, ch t lư ng công tác c a t ng ngư i, th c hi n các ch v i ngư i lao ng theo quy nh c a Nhà nư c và c a Công ty. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG CÔNG TY i u 19. i h i công nhân viên ch c c a Công ty là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý Công ty. i h i công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i giám c. 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong Công ty. 3. Th o lu n và góp ý ki n và quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a Công ty. i u 20. i h i công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam. Chương 6: TÀI CHÍNH C A CÔNG TY i u 21. Công ty là ơn v h ch toán c l p th c hi n ch qu n lý và h ch toán theo quy nh c a Nhà nư c, t ch tài chính trong kinh doanh phù h p v i Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, các quy nh khác c a pháp lu t, i u l t ch c và ho t ng c a Công ty. i u 22. V n i u l c a Công ty là: 2.773.332.791 Trong ó: - V n ngân sách c p: 1.466.747.580
  8. - V n t b sung: 1.306.585.211 Chương 7: T CH C L I, GI I TH , PHÁ S N i u 23. Vi c t ch c l i Công ty do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. i u 24. Vi c gi i th Công ty do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Khi có quy t nh gi i th Công ty, Ngân hàng Nhà nư c thành l p H i ng gi i th . S tài s n c a Công ty b gi i th s dùng thanh toán các kho n ph i tr theo quy inh c a pháp lu t, s tài s n còn l i thu c quy n s h u c a Nhà nư c. i u 25. N u Công ty m t kh năng thanh toán n n h n sau khi ã áp d ng các bi n pháp tài chính c n thi t thì x lý theo pháp lu t v phá s n doanh nghi p. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 26. i u l này áp d ng cho Công ty Xây d ng Ngân hàng. T t c các cá nhân, ơn v thu c Công ty ch u trách nhi m thi hành i u l này. i u 27. Trư ng h p c n s a i, b sung i u l này, Giám c Công ty ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê chuNn.
Đồng bộ tài khoản