Quyết định số 269/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 269/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 269/2003/QĐ-UB về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 269/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 269/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO QUY N T CH TÀI CHÍNH GIAI O N 2003-2005 CHO ƠN V S NGHI P CÓ THU B O M M T PH N CHI PHÍ B O TÀNG THÀNH PH H CHÍ MINH TR C THU C S VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ; Căn c Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ; Theo ngh c a S Tài chính t i Công văn s 4663/TCVG-HCSN ngày 12 tháng 11 năm 2003 v giao quy n t ch tài chính cho các ơn v s nghi p có thu lo i II ; QUY T NH i u 1.- Nay giao quy n t ch tài chính theo cơ ch t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên cho B o tàng Thành ph H Chí Minh tr c thu c S Văn hoá và Thông tin như sau : - D toán thu : 2.300 tri u ng ; - D toán chi : 3.550 tri u ng ; - Ngân sách c p chi thư ng xuyên : 1.250 tri u ng. i u 2.- D toán thu chi và ngân sách c p chi thư ng xuyên quy nh t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp d ng trong 3 năm (2003-2005). i u 3.- Trong th i gian ư c giao t ch tài chính 3 năm (2003-2005) n u có thay i nhi m v nh hư ng n d toán thu, chi so v i quy t nh giao, Giám c B o tàng Thành ph H Chí Minh cùng S ch qu n và S Tài chính xem xét, th ng nh t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh.
  2. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n, Giám c S Văn hoá và Thông tin và Giám c B o tàng Thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 KT. CH T CH - B Tài chính - TT/TU, TT.H ND/TP PHÓ CH T CH - TTUB : CT, PCT/TT, VX - VPH -UB : PVP/KT, VX - T TM, VX - Lưu (TM-Ph) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản