Quyết định số 2696/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 2696/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu chạy thận nhân tạo tại các đơn vị y tế công lập thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2696/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 2696/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU CH Y TH N NHÂN T O T I CÁC ƠN VN Y T CÔNG L P THU C THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh v phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a liên B Y t - Tài chính – Lao ng – Thương binh và Xã h i v b sung Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a Liên B Y t - Tài chính – Lao ng – Thương binh và Xã h i – Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Quy t nh s 2057/Q -BYT ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a B Y t v vi c ban hành b sung giá thu m t ph n vi n phí áp d ng t m th i t i B nh vi n Th ng Nh t; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i Công văn s 5709/STC-BVG-2 ngày 10 tháng 6 năm 2008 và Giám c S Y t t i Công văn s 1259/SYT-TCKT ngày 12 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh m c thu ch y th n nhân t o s d ng dung d ch Bicarbontate t i các ơn v y t công l p thu c thành ph là 400.000 (B n trăm nghìn) ng/l n. i u 2. Giao Giám c S Y t ph i h p v i S Tài chính t ch c th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí t i các ơn v y t công l p thu c thành ph theo úng m c thu t i Quy t nh này và qu n lý, s d ng ngu n thu m t ph n vi n phí theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các ơn v y t công l p thu c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND/TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban MTTQVN/TP; - S Tư pháp; - Các BV công l p thu c S Y t và các qu n – huy n; - VPH -UB: PVP/VX, KT; Nguy n Th Thu Hà - Phòng VX, TC-TM-DV; - Lưu: VT, (VX-P) TV.
Đồng bộ tài khoản