Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy chế tổ chức quản lý và duy trì hoạt động trang tin điện tử khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng internet do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 2698/Q -BKHCN Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C QU N LÝ VÀ DUY TRÌ HO T NG TRANG TIN I N T KHOA H C VÀ CÔNG NGH C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TRÊN M NG INTERNET B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/03/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10/04/2007 c a Chính ph v ng d ng Công ngh Thông tin trong ho t ng c a cơ quan Nhà nư c; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Tin h c t i T trình s 15/TTr-TTTH ngày 26/11/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch T ch c qu n lý và duy trì ho t ng Trang tin i n t Khoa h c và Công ngh c a B Khoa h c và Công ngh trên m ng Internet. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các ông Giám c Trung tâm Tin h c, Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu: VT, TTTH; Nguy n Quân QUY CH
  2. T CH C QU N LÝ VÀ DUY TRÌ HO T NG TRANG TIN I N T KHOA H C VÀ CÔNG NGH C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TRÊN M NG INTERNET (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2698/Q -BKHCN ngày 05/12/2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c t ch c qu n lý và duy trì ho t ng Trang tin i n t Khoa h c và Công ngh (KH&CN) c a B KH&CN trên m ng Internet – www.most.gov.vn (sau ây g i t t là website MOST). 2. Quy ch này áp d ng i v i t t c các ơn v , cá nhân tr c thu c B KH&CN, các t ch c và cá nhân ngoài B KH&CN tham gia cung c p thông tin và vi t tin, bài cho website MOST (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân cung c p thông tin). i u 2. M c ích, yêu c u 1. Quy ch này nh m tăng cư ng t ch c qu n lý và duy trì ho t ng c a website MOST, phát huy t i a và trách nhi m c a website này v i tư cách là website chính th c c a B KH&CN trong vi c tuyên truy n, ph bi n ư ng l i, ch trương c a ng và Chính ph v lĩnh v c KH&CN, cung c p thông tin v các ho t ng KH&CN nói chung và ho t ng c a B KH&CN nói riêng trên m ng Internet. 2. Website MOST ph i th c hi n y , nghiêm túc các quy nh t i Ngh nh s 97/2008/N -CP ngày 28/08/2008 c a Chính ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên m ng Internet; Lu t Báo chí; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26/04/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí. i u 3. Quy n cung c p thông tin Các t ch c và cá nhân trong và ngoài B KH&CN có quy n g i thông tin, bài vi t v ho t ng KH&CN ư c ăng lên website MOST. Chương 2. THÔNG TIN TRÊN WEBSITE MOST i u 4. Nguyên t c thông tin 1. Thông tin ăng t i lên website MOST ph i tuân th theo i u 7 c a Quy ch qu n lý và s d ng trang tin i n t trên m ng Internet c a các ơn v tr c thu c B KH&CN ban hành kèm theo Quy t nh s 901/Q -BKHCN ngày 23/05/2008 c a B trư ng B KH&CN.
  3. 2. Các t ch c và cá nhân cung c p thông tin có trách nhi m m b o tính chính xác, trung th c c a thông tin do mình cung c p ưa lên website MOST, nghiêm ch nh ch p hành các quy nh hi n hành v quy n tác gi . i v i thông tin ư c trích d n, sưu t m t các ngu n khác thì ph i ghi rõ tên tác gi , ngu n cung c p và ngày mà thông tin trích d n ã ư c ăng t i. i u 5. Ph m vi và n i dung thông tin Ph m vi và n i dung thông tin ăng t i lên website MOST ph i tuân th theo: i u 20 c a Ngh nh 64/2007/N -CP ngày 10/04/2007 c a Chính ph v ng d ng Công ngh Thông tin trong ho t ng c a cơ quan Nhà nư c; i u 8 c a Quy ch Qu n lý và s d ng trang tin i n t trên m ng Internet c a các ơn v tr c thu c B KH&CN ban hành kèm theo Quy t nh s 901/Q -BKHCN ngày 23/05/2008 c a B trư ng B KH&CN. Các m c thông tin chính bao g m: 1. Gi i thi u B KH&CN v i các m c tin v : ch c năng, nhi m v và quy n h n; lãnh o B ; l ch s quá trình phát tri n; sơ t ch c b máy; gi i thi u và t o ư ng liên k t v i các website chính th c c a ng, Chính ph , các S KH&CN, m t s B , ngành, a phương và các ơn v tr c thu c B KH&CN. 2. Văn b n v KH&CN: văn b n quy ph m pháp lu t v KH&CN ã ban hành; văn b n quy ph m pháp lu t v KH&CN ang trong quá trình so n th o. 3. Gi i thi u Chi n lư c phát tri n KH&CN; chương trình KH&CN các c p; chương trình công tác và chương trình hành ng c a B KH&CN; thông tin liên quan t i ho t ng c i cách hành chính và qu n lý KH&CN; thông tin v h p tác qu c t trong lĩnh v c KH&CN. 4. Thông tin liên quan t i các thành t u KH&CN n i b t; ho t ng KH&CN c a các B , ngành và a phương trong c nư c; các bài vi t, bài nghiên c u chuyên sâu v lĩnh v c KH&CN; báo cáo t ng k t các chương trình KH&CN các c p, chương trình công tác, chương trình hành ng c a B KH&CN; các báo cáo t ng h p theo tháng; quý; báo cáo t ng k t công tác 06 tháng, năm c a B KH&CN. 5. Tin t c và s ki n liên quan t i các ho t ng chính, n i b t c a B KH&CN; quan i m và ý ki n gi i quy t c a Lãnh o B i v i các v n quan tr ng, t xu t trong ho t ng KH&CN ư c dư lu n xã h i quan tâm; các lĩnh v c công tác khác c a B KH&CN mà Lãnh o B xét th y c n tuyên truy n, thông báo. 6. Gi i thi u và cung c p m t s d ch v hành chính công tr c tuy n, các th t c hành chính thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a B KH&CN. 7. Các chuyên m c, chuyên trang và n i dung thông tin khác theo ch trương và k ho ch tuyên truy n do Lãnh o B yêu c u ưa lên website MOST. i u 6. Cơ ch cung c p và c p nh t, lưu gi thông tin
  4. 1. m b o tính xác th c c a thông tin, n i dung thông tin ư c g i tr c ti p v Trung tâm Tin h c, B KH&CN. Các t ch c, cá nhân cung c p thông tin u ph i có y thông tin v ơn v công tác, ch c danh (n u có), h tên ngư i g i, a ch thư i n t (email), s i n tho i ho c a ch liên l c c a cơ quan ơn v , cá nhân. 2. Nh m áp ng tính th i s c a thông tin, các t ch c và cá nhân có th g i thông tin dư i hình th c thư i n t ( a ch ttth@most.gov.vn). Các thông tin dư i d ng văn b n, hình nh, hình v , âm thanh ho c các o n video clip ư c nh d ng theo các chuNn thông d ng và tuân th theo Quy t nh s 20/2008/Q -BTTTT ngày 09/04/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông ban hành danh m c tiêu chuNn v ng d ng CNTT trong cơ quan Nhà nư c. Các thông tin có th ư c cung c p dư i d ng văn b n in n, ho c dư i d ng i n t lưu gi trên ĩa m m, CD-ROM, USD Flash Disk, ĩa quang và các hình th c khác. 3. Th i gian cung c p: a) i v i tin t c, s ki n: không quá 03 ngày làm vi c k t khi di n ra ho t ng, s ki n; b) i v i các Chi n lư c phát tri n KH&CN, Chương trình KH&CN các c p, Văn b n quy ph m pháp lu t v KH&CN, Chương trình/d án/ án h p tác qu c t v KH&CN, Chương trình công tác và chương trình hành ng c a B KH&CN không quá 07 ngày làm vi c k t khi có văn b n chính th c ư c ban hành; c) i v i bài vi t, bài nghiên c u chuyên sâu v lĩnh v c KH&CN không quá 07 ngày làm vi c k t ngày tác gi c a bài vi t, bài nghiên c u chuyên sâu ó ng ý g i ăng lên website MOST; d) i v i báo cáo t ng h p theo tháng, quý, báo cáo t ng k t công tác 06 tháng, năm: trong tu n làm vi c u tiên c a tháng ti p theo i v i báo cáo tháng; trong th i h n 10 ngày làm vi c u tiên c a quý, tháng ti p theo i v i báo cáo quý; báo cáo 06 tháng; trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày t ch c h i ngh t ng k t công tác i v i báo cáo t ng k t công tác năm. ) i v i báo cáo t ng k t c a các Chương trình KH&CN các c p, Chương trình công tác và chương trình hành ng c a B KH&CN, Chương trình/d án/ án h p tác qu c t v KH&CN không quá 15 ngày làm vi c k t ngày k t thúc h i ngh t ng k t. 4. Th i gian lưu gi : a) i v i tin t c, s ki n: ư c lưu gi 01 năm k t ngày ăng; b) i v i thông tin gi i thi u v B KH&CN, các văn b n quy ph m pháp lu t v KH&CN, các chi n lư c phát tri n KH&CN, chương trình KH&CN các c p, chương trình/d án/ án h p tác qu c t v KH&CN, các chương trình công tác và chương trình hành ng c a B KH&CN: ư c lưu gi vĩnh vi n; c) i v i bài vi t v lĩnh v c KH&CN: ư c lưu gi 05 năm k t ngày ăng;
  5. d) i v i bài nghiên c u chuyên sâu v lĩnh v c KH&CN: ư c lưu gi vĩnh vi n; ) i v i các báo cáo t ng h p theo tháng, quý, báo cáo t ng k t công tác 6 tháng, năm c a B KH&CN, báo cáo t ng k t các chương trình KH&CN các c p, chương trình công tác, chương trình ho t ng c a B KH&CN, chương trình/d án/ án h p tác qu c t v KH&CN: ư c lưu gi 05 năm k t ngày ăng; e) i v i các s ki n quan tr ng: ư c lưu gi vĩnh vi n khi có ch o c a Lãnh o B ; g) i v i các văn b n pháp quy v KH&CN ã h t hi u l c thi hành: ư c lưu gi thêm 01 năm k t khi văn b n ó không còn hi u l c. i u 7. Biên t p thông tin 1. Vi c biên t p thông tin ăng lên website MOST do Ban Biên t p tr c ti p th c hi n. 2. Các văn b n v ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Chính ph v KH&CN, các văn b n quy ph m pháp lu t v KH&CN s ư c ăng toàn văn. 3. Ban Biên t p có quy n t ch i ăng thông tin ư c cung c p trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Thông tin có n i dung không thu c ph m vi quy nh hi n hành c a Nhà nư c ho c không ph i là lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B KH&CN; b) Thông tin có n i dung không phù h p v i ch trương, ư ng l i, chính sách v KH&CN c a ng, Chính ph và c a B KH&CN; c) Thông tin có n i dung thu c bí m t Nhà nư c; thông tin ã ư c c p có thNm quy n quy t nh nhưng chưa ph bi n công khai ho c ch ph bi n trong ph m vi h p; d) Thông tin không úng s th t; ) Thông tin trùng l p n i dung ã ư c ăng t i lên website MOST; e) Thông tin không b o m ch t lư ng, ã ư c Ban Biên t p ngh tác gi cung c p thông tin xác th c, b sung ho c làm rõ nhưng không ư c ch p nh n; g) Các thông tin khác theo quy nh c a pháp lu t không ư c ăng lên trang tin i n t ho c thông tin vào th i i m không thích h p. i u 8. X lý các thông tin ph n h i 1. Trung tâm Tin h c là u m i giúp Ban Biên t p ti p nh n thông tin ph n h i v các v n / các câu h i ư c b n c website MOST g i n.
  6. 2. Ban Biên t p có trách nhi m phân lo i, xác nh rõ n i dung các v n /các câu h i ư c g i n, l y ý ki n c a các ơn v liên quan trong B KH&CN ho c tham kh o t các B , ngành, a phương và t ch c có liên quan có thông tin tư v n tr l i b n c. 3. Ban Biên t p có trách nhi m chuy n ý ki n h i c a b n c website MOST n ngư i phát ngôn c a B KH&CN, ho c các t ch c liên quan tr l i tr c ti p theo thNm quy n. Chương 3. I U KI N M B O DUY TRÌ HO T NG C A WEBSITE MOST i u 9. T ch c qu n lý website MOST 1. Website MOST ư c t ch c g m có Ban Biên t p và B ph n giúp vi c. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Biên t p do B trư ng B KH&CN quy t nh. 2. Trung tâm Tin h c là ơn v thư ng tr c giúp vi c cho Ban Biên t p, ch u trách nhi m duy trì và qu n lý toàn di n website MOST. Trung tâm Tin h c có trách nhi m tuy n ch n và trình Ban Biên t p phê duy t v nhân s cho B ph n giúp vi c Ban Biên t p. i u 10. Trách nhi m và quy n h n c a Ban Biên t p 1. Ban Biên t p có trách nhi m qu n lý n i dung thông tin c a Website MOST, bao g m: a) Phê duy t thông tin dư i các d ng văn b n, tin, bài, hình nh, âm thanh, video clip do các t ch c, cá nhân cung c p ăng t i/ c p nh t; b) Phê duy t các thông tin ư c ăng t i b ng ti ng Anh; c) Ki m tra ngu n g c thông tin, ánh giá ch t lư ng thông tin; trong trư ng h p c n thi t thì trao i v i t ch c, cá nhân cung c p thông tin xác th c, b sung ho c làm rõ n i dung thông tin; d) Liên h v i t ch c ph trách lĩnh v c chuyên môn làm rõ thông tin có liên quan trong trư ng h p thông tin ó do t ch c ho c cá nhân t ch c khác cung c p; ) Phân lo i tin, biên t p, c p nh t k p th i và ch u trách nhi m v thông tin. Trong trư ng h p c n thi t, Ban Biên t p báo cáo, xin ý ki n ch o c a B trư ng B KH&CN v n i dung thông tin t i th i i m ưa tin. 2. Ban Biên t p có quy n: a) T ch c h th ng thông tin viên, c ng tác viên thu th p các thông tin v ho t ng KH&CN.
  7. b) Thuê chuyên gia, c ng tác viên ng n h n ho c dài h n giúp vi c cho Ban Biên t p. Trong trư ng h p thuê chuyên gia nư c ngoài ph i ư c B trư ng B KH&CN ng ý b ng văn b n. c) Yêu c u các ơn v , cá nhân tr c thu c B KH&CN cung c p nh ng thông tin v ho t ng KH&CN có tin t c c p nh t hàng ngày ăng lên website MOST. d) T ch c t p hu n ho c các bu i t a àm trao i kinh nghi m v i các t ch c có liên quan và các c ng tác viên, thông tin viên ph c v cho yêu c u công tác c a website MOST. ) Tham gia các s ki n do Lãnh o B ch trì thu th p thông tin, bài vi t c p nh t ăng lên website MOST. i u 11. i u ki n m b o duy trì ho t ng c a website MOST 1. Máy ch website MOST t t i Phòng M ng thu c Trung tâm Tin h c, k t n i Internet 24 gi /7 ngày. Website MOST ph i tuân th các tiêu chuNn k thu t liên quan t i vi c thi t l p trang tin i n t trên m ng Internet theo Quy t nh s 20/Q - BTTTT ngày 09/04/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông ban hành danh m c tiêu chuNn v ng d ng Công ngh thông tin trong cơ quan Nhà nư c. 2. Căn c vào nhu c u th c t , Trung tâm Tin h c ư c trang b y máy ch và các thi t b c n thi t khác m b o lưu tr , khai thác, ph c v cho tác nghi p thu th p và c p nh t thông tin ưa lên website MOST. 3. Nh ng ngư i làm vi c t i B ph n giúp vi c cho Ban Biên t p ư c ào t o, b i dư ng v nghi p v báo chí, tiêu chuNn ư c ngh c p th Nhà báo t o i u ki n thu n l i cho ho t ng thu th p thông tin. 4. Các cán b , công ch c, viên ch c thu c B ph n giúp vi c Ban Biên t p ư c hư ng ch làm vi c ăc thù theo lo i hình ho t ng c a cơ quan truy n thông, báo chí. 5. Kinh phí ho t ng c a website MOST do ngân sách Nhà nư c c p, t ng h p chung trong kinh phí hàng năm c a Trung tâm Tin h c, ư c B trư ng B KH&CN phê duy t, bao g m các kho n kinh phí ư c chi ti t t i m c b, kho n 7, i u 6 c a Quy ch Qu n lý và s d ng trang tin i n t trên m ng Internet c a các ơn v tr c thu c B KH&CN ban hành kèm theo Quy t nh s 901/Q -BKHCN ngày 23/05/2008 c a B trư ng B KH&CN. Chương 4. TRÁCH NHI M C A CÁC ƠN VN TR C THU C B KH&CN i u 12. Các ơn v cung c p thông tin và x lý thông tin 1. Th trư ng các ơn v thu c B có trách nhi m ch ng t ng h p, phân tích, x lý và cung c p k p th i, y , chính xác thông tin v các ho t ng thu c ch c năng và
  8. nhi m v ư c giao c a ơn v mình cho website MOST theo quy nh t i Quy ch này. 2. Th trư ng các ơn v ư c li t kê dư i ây xu t b ng văn b n n i dung chính các lo i thông tin thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v mình c n ph i ư c ăng t i lên website MOST: Văn phòng B ; V K ho ch – Tài chính; V KH&CN các ngành Kinh t , K thu t; V Khoa h c Xã h i và T nhiên; V Công ngh cao; V Pháp ch : V T ch c cán b ; Thanh tra B ; V H p tác qu c t ; V ánh giá ThNm nh và Giám nh công ngh ; Văn phòng ăng ký ho t ng KH&CN; Văn phòng các chương trình KH&CN tr ng i m c p Nhà nư c; Ban khoa h c và công ngh a phương; T ng c c Tiêu chuNn, o lư ng, Ch t lư ng; C c S h u trí tu ; C c An toàn b c x và h t nhân; C c Thông tin KH&CN Qu c gia; C c ng d ng và Phát tri n công ngh ; C c Năng lư ng nguyên t Vi t Nam; Vi n Chi n lư c và Chính sách KH&CN; Ban Qu n lý Khu CNC Hòa L c; Qu Phát tri n KH&CN qu c gia. 3. Căn c vào n i dung ư c Lãnh o B phê duy t, trên cơ s k ho ch công tác quý, năm, các ho t ng chính c a ơn v ho c các nhi m v t xu t, Lãnh o ơn v ph trách tr c ti p v công tác tuyên truy n và cán b làm u m i tuyên truy n c a các ơn v có tên trong Kho n 2 c a i u này có trách nhi m m b o vi c cung c p thông tin cho website MOST trung bình ít nh t là 02 l n/tháng. Khi thay i v nhân s ph trách công tác này, ơn v c n thông báo ngay b ng văn b n ho c qua thư i n t cho Trung tâm Tin h c. 4. Khi nh n ư c yêu c u c a Ban Biên t p v vi c tr l i b n c website MOST các v n /các câu h i liên quan t i lĩnh v c qu n lý c a ơn v mình, ơn v có trách nhi m ph i h p v i Ban Biên t p và Trung tâm Tin h c tư v n, tr l i b n c trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c, trư ng h p ph c t p thì th i h n là không quá 20 ngày làm vi c. i u 13. Trung tâm Tin h c 1. Th c hi n y các nhi m v ư c giao t i i u 11 c a Quy ch Qu n lý và s d ng trang tin i n t trên m ng Internet c a các ơn v tr c thu c B KH&CN ban hành kèm theo Quy t nh s 901/Q -BKHCN ngày 23/05/2008 c a B trư ng B KH&CN. 2. Qu n lý và t ch c c p nh t n i dung c a website MOST theo ch o c a Ban Biên t p. 3. Là u m i ti p nh n các văn b n, tin, bài vi t liên quan n ho t ng KH&CN c a các t ch c và cá nhân g i ăng lên website MOST. i u 14. ơn v ph trách công tác tuyên truy n c a B KH&CN 1. Cung c p cho website MOST nh ng thông tin, bài vi t liên quan t i ch trương, k ho ch và ho t ng tuyên truy n c a B KH&CN. 2. Ph i h p v i Trung tâm Tin h c xây d ng k ho ch hàng năm v nh ng m ng thông tin c n ăng t i trên website MOST.
  9. 3. T ch c các l p t p hu n, ào t o, b i dư ng c ng tác viên v các k năng, ki n th c và kinh nghi m c n thi t cho ho t ng vi c vi t bài, thu th p và cung c p thông tin. i u 15. V K ho ch – Tài chính và Văn phòng B KH&CN 1. m b o ch tài chính cho website MOST ho t ng thư ng xuyên. 2. Ph i h p cùng Trung tâm Tin h c xây d ng k ho ch tài chính hàng năm dành cho website MOST trình B trư ng B KH&CN phê duy t th c hi n. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 16. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. T ch c và cá nhân th c hi n t t nhi m v cung c p thông tin và duy trì ho t ng c a website MOST s ư c xem xét khen thư ng hàng năm theo quy nh. 2. T ch c và cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v thông tin trên website MOST, c n tr vi c cung c p thông tin theo quy nh, ho c làm nh hư ng t i s ho t ng c a website MOST, tùy theo m c vi ph m s b xem xét, x lý theo quy nh c a Pháp lu t. i u 17. T ch c th c hi n Giám c Trung tâm Tin h c ch trì, ph i h p v i Th trư ng ơn v ph trách công tác tuyên truy n, Th trư ng các ơn v tr c thu c B KH&CN th c hi n Quy ch này, hàng năm t ng k t, ánh giá báo cáo B trư ng B KH&CN. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Quân
Đồng bộ tài khoản