Quyết định số 27/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 27/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 27/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH NĂM 2002. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t nh s 156/2001/Q -BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2002; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 168/TT-KH T-TH ngày 14 tháng 01 năm 2002 và T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph t i T trình s 103/TT-H QL ngày 08 tháng 3 năm 2002; Căn c k t lu n c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i cu c h p ngày 11 tháng 3 năm 2002; QUY T NNH i u 1.- Giao Qu u tư phát tri n ô th thành ph ch tiêu k ho ch năm 2002 v i t ng v n u tư là 1.022,388 t ng; trong ó, v n c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph là 396,6 t ng (v n i u l và v n huy ng) và v n c a các ngân hàng, h p v n cho vay là 625,4 t ng. i u 2.- Cơ c u t ng v n u tư 1.022,388 t ng, phân b như sau: 2.1- D án u tư chuy n ti p t năm 2001 là 472,388 t ng. 2.2- Tài tr v n cho vay các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph 470 t ng. 2.3- u tư tr c ti p 80 t ng, bao g m: + Tham gia u tư các d án ph c v chương trình di d i cơ s s n xu t công nghi p c a thành ph 42 t ng; + Tham gia thành l p Công ty c ph n u tư Khu ô th m i Th Thiêm 20 t ng; + Tham gia thành l p Công ty Ch ng khoán thành ph 10 t ng; + u tư mua c ph n c a doanh nghi p 08 t ng.
  2. ( ính kèm danh m c d án u tư năm 2002). i u 3.- B sung v n i u l cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph t các ngu n như sau: 3.1- Thu h i v n u tư các d án t ngu n ngân sách t p trung năm 2001 là 12,083 t ng; 3.2- Lãi cho vay các d án y thác t ngu n v n ngân sách t p trung năm 2001 là 1,744 t ng; 3.3- Lãi ti n g i ngu n v n ngân sách t p trung năm 2001 là 1,599 t ng; 3.4- Thu thu nh p doanh nghi p năm 2001 là 11,5 t ng. i u 4.- Phân công ng chí Huỳnh Th Nhân, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét xu t c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph và các s -ngành ch c năng quy t nh các v n như sau: 4.1- i u ch nh danh m c d án u tư, m c v n cho vay, lãi su t và th i h n cho vay v n u tư i v i d án u tư chuy n ti p và d án u tư m i, nhưng không làm thay i t ng v n u tư ã b trí cho t ng nhóm d án. 4.2- i u ch nh danh m c và m c v n d án u tư tr c ti p, danh m c và m c v n mua c ph n c a các doanh nghi p, nhưng không làm thay i t ng v n ã b trí u tư tr c ti p. 4.3- Duy t c p b sung v n i u l cho Qu u tư phát tri n ô th thành ph theo các ngu n ã xác nh t i i u 3. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, H i ng qu n lý, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph và ch u tư các d án theo danh m c ính kèm, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 5 - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB: các PVP, các T NCTH T TH (4b) - Lưu (TH) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản