Quyết định số 27/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi)Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 27/2003/Q -BNV Ngày 10 Tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L (S A I) H I VĂN H C - NGH THU T CÁC DÂN T C THI U S VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n vá cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a T ng thư ký H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l (s a i) c a H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam ã ư c i h i i bi u toàn qu c l n th III thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2002. i u 2. Văn b n có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ng thư ký H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B N IV TH TRƯ NG ng qu c ti n I UL (S A I) H I VĂN H C NGH THU T CÁC DÂN T C THI U S VI T NAM. Chương 1 TÊN G I, M C ÍCH, PH M VI HO T NG VÀ NGUYÊN T C T CH C HO T NG C A H I i u 1. Tên H i: 1. Tên h i là: H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam (g i t t là H i Văn ngh các dân t c Vi t Nam). i u 2. Tôn ch , m c ích c a H i: 2.1. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam là m t t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p c a nh ng ngư i ho t ng sáng tác, sưu t m, d ch thu t, nghiên c u, lý lu n, phê bình, ph bi n và qu n lý nh m gi gìn, phát huy giá tr truy n th ng t t p và sáng t o trong văn h c ngh
  2. thu t các dân t c thi u s , góp ph n làm phong phú n n văn hóa - văn ngh Vi t Nam; t nguy n tham gia các ho t ng c a H i. 2.2. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam t dư i s lãnh oc a ng C ng s n Vi t Nam và s qu n lý c a Nhà nư c. H i ho t ng theo ư ng l i c a ng và pháp lu t Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2.3. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam b o v quy n l i chính áng, h p pháp c a h i viên v chính tr , xã h i và hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ph m vi ho t ng c a H i: H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam ho t ng trong ph m vi c nư c và có quan h v i các t ch c văn h c - ngh thu t các nư c trên th gi i theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nguyên t c ho t ng c a H i: H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam t ch c theo nguyên t c t nguy n, dân ch , t p th lãnh o, cá nhân ph trách, quy t nh theo a s , phát huy vai trò ch ng sáng t o c a h i viên. i u 5. M i quan h c a H i: 5.1. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam là thành viên c a Liên hi p các H i văn h c - ngh thu t Vi t Nam. 5.2. Là thành viên c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam. 5.3. H i có quan h ph i h p ho t ng v i các H i Văn h c - ngh thu t, các cơ quan, oàn th Trung ương và a phương. i u 6. Tr s , tư cách pháp nhân, con d u, tài kho n c a H i: 6.1. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam ho t ng có tư cách pháp nhân và có con d u, tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t. 6.2. Tr s cơ quan Trung ương H i t t i Th ô Hà N i. Chương II NHI M V , QUY N H N C A H I i u 7. Nhi m v c a H i: 7.1. V n ng, t p h p, oàn k t, t o i u ki n cho i ngũ văn ngh sĩ các dân t c thi u s và các văn ngh sĩ dân t c Kinh nghiên c u, sưu t m, sáng tác, b o t n phát huy giá tr văn h c - ngh thu t truy n th ng c a dân t c thi u s và sáng t o công trình, tác phNm văn h c ngh thu t dân t c thi u s hi n i. 7.2. Ph i h p v i các H i chuyên ngành trong Liên hi p các H i văn h c ngh thu t, các cơ quan h u quan và các oàn th qu n chúng, nh m: Sáng t o tác phNm văn h c ngh thu t v cu c s ng và con ngư i các dân t c thi u s Vi t Nam trên cơ s tôn tr ng ti ng nói, ch vi t và phong cách riêng c a t ng dân t c. Sưu t m, d ch, b o qu n các di s n văn h c ngh thu t các dân t c thi u s . Nghiên c u, phê bình văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s . Ph bi n tác phNm văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s có giá tr b ng cách in, xu t b n, phát hành, tri n lãm, bi u di n. T ch c ho t ng giao lưu văn h c - ngh thu t gi a các dân t c trong nư c và ngoài nư c; ti p thu có ch n l c các thành t u văn h c - ngh thu t tiên ti n c a các nư c. 7.3. ThNm nh giá tr , ch t lư ng các công trình nghiên c u, sưu t m, biên d ch, sáng tác c a h i viên và các tác gi khác. 7.4. ThNm nh, tư v n các v n v văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s cho các cơ quan ng, Nhà nư c và các t ch c khi có yêu c u. 7.5. Ki n ngh v i ng và Nhà nư c v chính sách văn h c - ngh thu t dân t c thi u s .
  3. 7.6. Tham gia phát hi n, b i dư ng các tài năng tr và quan tâm giúp các văn ngh sĩ lão thành ngư i dân t c thi u s . 7.7. Hư ng d n, ph i h p, giúp các H i, các Chi h i tr c thu c th c hi n chương trình ho t ng hàng năm c a H i. i u 8. Quy n h n c a H i: 8.1. L p k ho ch và t ch c các ho t ng văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s c a H i. 8.2. Thành l p và qu n lý các cơ quan tr c thu c H i, Chi h i và qu n lý h i viên trong c nư c. 8.3. Khen thư ng và k lu t i v i t ch c, cơ quan tr c thu c: H i, Chi h i, h i viên và cán b nhân viên thu c biên ch H i. Khen thư ng t p th , cá nhân trong nư c và nư c ngoài có óng góp cho s nghi p phát tri n Văn h c - ngh thu t dân t c thi u s Vi t Nam. 8.4. Quan h v i các t ch c nư c ngoài ho t ng v lĩnh v c văn h c ngh thu t theo quy nh c a pháp lu t. 8.5. Nh n tài tr c a Nhà nư c và các t ch c kinh t xã h i trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 8.6. T ch c làm d ch v theo úng ngh nghi p và quy nh c a pháp lu t. Chương 3 H I VIÊN i u 9. Tiêu chuNn h i viên: Nh ng ngư i ho t ng văn hóa, văn h c - ngh thu t có óng góp cho s nghi p phát tri n văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s , là công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, th a nh n i u l H i, ư c hai h i viên ho c Ban ch p hành H i, Chi h i Văn h c ngh thu t các dân t c thi u s , ho c Ban ch p hành H i Văn h c ngh thu t t nh, thành ph (nơi chưa có H i, Chi h i Văn h c ngh thu t các dân t c thi u s ) gi i thi u, u có th tr thành h i viên c a H i. i u 10. H i viên c a H i g m: 10.1. H i viên chính th c là ngư i có các tiêu chuNn như quy nh i u 9. 10.2. H i viên tán tr và h i viên danh d do Ban ch p hành quy nh. Các h i viên tán tr , h i viên danh d không tham gia ng c , c , b u c và bi u quy t trong i h i và trong các H i ngh c a H i. i u 11. Nhi m v c a h i viên: 11.1. Nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c, i u l H i, b o v uy tín c a H i. 11.2. Không ng ng trau d i nâng cao trình chính tr , chuyên môn, ngh nghi p, nâng cao ch t lư ng sáng tác, sáng t o các tác phNm văn h c ngh thu t. 11.3. Tuyên truy n, v n ng, gi i thi u, k t n p h i viên m i. 11.4. óng h i phí y và úng h n. i u 12. Quy n l i c a h i viên: 12.1. ư c c p th H i viên H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam. Khi th y không thích h p, h i viên có th vi t ơn xin ra H i. 12.2. ư c quy n ng c , c và b u c vào các cơ quan lãnh o c a H i. Th o lu n tham gia ý ki n vào các ch trương, phương hư ng ho t ng c a H i. 12.3. ư c hư ng các quy n l i v v t ch t, tinh th n do H i t o ra; ư c H i t o i u ki n sáng tác, công b tác phNm theo quy nh c a H i và Nhà nư c. 12.4. ư c tham gia các tài nghiên c u khoa h c do H i m nh n, tham d các l p chuyên môn do H i t ch c. 12.5. Các h i viên t 65 tu i tr lên ư c mi n óng h i phí, ư c mi n sinh ho t H i n u h i viên ó ngh . i u 13. Th th c vào H i:
  4. 13.1. Ngư i mu n vào H i ph i t nguy n làm h sơ theo m u c a Ban ch p hành H i quy nh. 13.2. Ban ch p hành H i xét quy t nh k t n p h i viên. Vi c k t n p h i viên m i ph i ư c quá bán s y viên Ban ch p hành tán thành. M i năm H i t ch c xét k t n p h i viên m t l n. 13.3. Sau khi Ban ch p hành xét k t n p, T ng thư ký là ngư i ký quy t nh k t n p. Tu i H i c a h i viên ư c tính t ngày ra quy t nh. i u 14. Th th c xin ra H i: 14.1. H i viên mu n ra H i, t nguy n làm ơn g i Ban ch p hành H i. 14.2. Ban ch p hành xét ơn xin ra H i, T ng thư ký ra quy t nh. 14.3. H i viên khi ra H i ph i tr l i th h i viên. Chương 4 T CH C H I i u 16. T ch c c a H i: 15.1. Cơ quan lãnh o H i (Trung ương H i). Ban ch p hành Trung ương H i. Ban thư ký. 15.2. Các t ch c c a H i: Ban ki m tra. Ban công tác h i viên và thi ua khen thư ng. H i ng ngh thu t Trung ương H i. Chi h i (theo ơn v hành chính t nh, thành ph , ngành...). 15.3. Các cơ quan, ơn v tr c thu c H i thành l p theo quy nh c a pháp lu t: Văn phòng Trung ương H i. T p chí Văn hóa các dân t c. Các t ch c, ơn v khác do H i thành l p. i u 16. Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i: 16.1. Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là i h i toàn th ho c ih i i bi u toàn qu c. Nhi m kỳ i h i toàn qu c là 5 năm. 16.2. N i dung chính c a i h i toàn qu c: Th o lu n và thông qua báo cáo t ng k t th c hi n công tác nhi m kỳ trư c và phương hư ng công tác nhi m kỳ t i. Th o lu n b sung s a i i u l H i. B u Ban ch p hành Trung ương H i. Thông qua Ngh quy t i h i. i u 17. Ban ch p hành Trung ương H i: 17.1. Ban ch p hành Trung ương H i là cơ quan lãnh o gi a hai kỳ i h i toàn qu c. Ban ch p hành ư c i h i b u tr c ti p, s lư ng y viên Ban ch p hành do i h i quy t nh. 17.2. Ban ch p hành lãnh o th c hi n các Ngh quy t c a i h i, ra ch trương công tác và phương hư ng ho t ng c a H i trong t ng th i kỳ, xét duy t ngân sách và thông qua k ho ch h tr sáng t o hàng năm, k t n p ho c khai tr h i viên, xét khen thư ng ho c gi i th các Chi h i và gi i quy t các công vi c khác c a H i.
  5. 17.3. Ban ch p hành b u T ng thư ký, các Phó T ng thư ký và các y viên Ban thư ký, b u Trư ng ban Ban ki m tra Trung ương H i, Ch t ch H i ng ngh thu t Trung ương H i. 17.4. Ban ch p hành b u b sung ho c mi n nhi m y viên Ban ch p hành b ng phi u kín. S lư ng b sung không quá 1/5 t ng s y viên Ban ch p hành ã ư c i h i quy t nh. 17.5. T ng thư ký nhi m kỳ trư c có trách nhi m tri u t p các y viên Ban ch p hành nhi m kỳ m i b u T ng thư ký nhi m kỳ m i. Sau ó T ng thư ký m i i u hành cu c h p c a Ban ch p hành b u các ch c danh lãnh o khác c a H i. 17.6. Các quy t nh c a Ban ch p hành có hi u l c khi có quá bán s y viên Ban ch p hành tán thành. 17.7. y viên Ban ch p hành là i bi u ương nhiên c a i h i k ti p. 17.8. Ban ch p hành m t năm h p m t l n (không k h p b t thư ng). i u 18. Ban thư ký: 18.1. Các y viên Ban thư ký do Ban ch p hành b u ra b ng phi u kín, s lư ng Ban thư ký do Ban ch p hành quy t nh. 18.2. Ban thư ký là cơ quan thư ng tr c có nhi m v l p k ho ch, t ch c, th c hi n Ngh quy t c a i h i, c a Ban ch p hành. i u hành các công vi c thư ng xuyên c a H i, b nhi m ho c mi n nhi m cán b ph trách các cơ quan hành chính nghi p v tr c thu c H i, theo dõi ph i h p ho t ng c a các Chi h i, Ban ki m tra Trung ương H i, H i ng ngh thu t Trung ương H i. 18.3. Ban thư ký g m T ng thư ký, các Phó T ng thư ký và các y viên Ban thư ký. Các quy t nh c a Ban thư ký có hi u l c khi có quá bán s y viên Ban ch p hành tán thành. 18.4. Ban thư ký m t năm h p hai l n (không k h p b t thư ng). i u 19. T ng thư ký: 19.1. T ng thư ký do Ban ch p hành b u trong s các y viên Ban ch p hành b ng phi u kín và ph i ư c quá bán s phi u c a y viên Ban ch p hành tán thành. 19.2. T ng thư ký là Th trư ng cơ quan H i, là i di n c a H i v m t pháp lý, ch u trách nhi m i u hành chung các ho t ng c a H i. 19.3. T ng thư ký và các y viên Ban ch p hành có quy n gi i thi u các Phó T ng thư ký và các y viên Ban thư ký Ban ch p hành b u. i u 20. Phó T ng thư ký: 20.1. Các Phó T ng thư ký do Ban ch p hành b u b ng phi u kín; s lư ng do Ban ch p hành quy t nh. 20.2. Các Phó T ng thư ký là ngư i giúp T ng thư ký ph trách t ng ph n vi c c th và ch u trách nhi m trư c T ng thư ký và Ban ch p hành v các quy t nh c a mình trong công vi c ư c phân công. Gi i quy t công vi c khác khi ư c T ng thư ký y nhi m. 20.3. Phó T ng thư ký tr c, thay T ng thư ký gi i quy t các công vi c khi T ng thư ký v ng m t và ph i báo cáo l i cho T ng thư ký bi t. i u 21. Ban ki m tra Trung ương H i: 21.1. Trư ng ban Ban ki m tra do Ban ch p hành b u b ng phi u kín. S lư ng thành viên Ban thư ký do Ban ch p hành quy t nh. Trư ng ban Ban ki m tra gi i thi u các y viên Ban thư ký Ban ch p hành thông qua. 21.2. Ban ki m tra Trung ương H i có trách nhi m ki m tra, giám sát các t ch c H i và h i viên th c hi n Ngh quy t, i u l H i, xu t các bi n pháp gi i quy t ơn thư khi u t các sai ph m c a h i viên và các thành viên cơ quan H i Ban ch p hành xem xét gi i quy t. i u 22. H i ng ngh thu t Trung ương H i:
  6. 22.1. H i ng ngh thu t Trung ương H i là cơ quan tư v n c a Ban ch p hành trong lĩnh v c lý lu n phê bình và thNm nh tác phNm văn h c ngh thu t các dân t c thi u s , xét gi i thư ng, xét u tư sáng tác, xu t các bi n pháp, phương th c ho t ng nâng cao ch t lư ng ngh thu t. 22.2. Ch t ch H i ng ngh thu t Trung ương H i do Ban ch p hành b u b ng phi u kín, Ch t ch H i ng ngh thu t gi i thi u các thành viên H i ng ngh thu t Trung ương H i Ban ch p hành thông qua. i u 23. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s t nh, thành ph . 23.1. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s các t nh, thành ph do các t nh, thành ph quy t nh thành l p. 23.2. H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s các t nh, thành ph là thành viên t nguy n c a H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam. i u 24. Chi h i: 24.1. Chi h i là t ch c cơ s c a H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam ư c thành l p t nh, thành ph có t 5 h i viên tr lên và là thành viên t nguy n c a H i Văn h c ngh thu t t nh, thành ph . 24.2. Chi h i có nhi m v qu n lý h i viên, t ch c các ho t ng chuyên môn trong Chi h i, tri n khai các Ngh quy t, k ho ch công tác c a Ban ch p hành và Ban thư ký. T p h p nguy n v ng và ý ki n c a h i viên báo cáo v i Ban ch p hành ho c Ban thư ký. Nhi m kỳ i h i Chi h i là 5 năm. i u 25. Văn phòng Trung ương H i: Có nhi m v t ch c các ho t ng hành chính, văn thư, qu n tr , k toán. Theo dõi các ho t ng c a H i. ChuNn b n i dung cho các kỳ h p c a Ban thư ký và Ban ch p hành H i. i u 26. T p chí Văn hóa các dân t c: Là cơ quan ngôn lu n c a H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam, ra nh kỳ, ho t ng theo lu t báo chí. i u 27. Ban công tác h i viên và thi ua khen thư ng: Ban công tác h i viên và thi ua khen thư ng do Ban thư ký phân công, có nhi m v giúp vi c cho Ban thư ký và Ban ch p hành v công tác h i viên và công tác thi ua khen thư ng c a H i. i u 28. Ban ch p hành, T ng thư ký, các Phó T ng thư ký, các y viên Ban thư ký và các ơn v , t ch c thu c H i ho t ng theo m c ích, tôn ch c a i u l H i và Quy ch do Ban ch p hành ra. Chương 5 TÀI CHÍNH C A H I i u 29. Các ngu n tài s n, tài chính c a H i: Tài s n và tài chính c a H i bao g m các ngu n thu: Kinh phí do ngân sách nhà nư c c p, tài s n do Nhà nư c giao H i qu n lý và s d ng (b t ng s n và ng s n). Thu h i phí c a h i viên. Tài tr do các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ng h (ti n và hi n v t). Thu nh p t các ho t ng d ch v do H i t ch c. i u 30. Qu n lý, s d ng tài s n, tài chính c a H i: 30.1. Tài s n và tài chính c a H i ư c giao cho các cơ quan tr c thu c H i qu n lý, s d ng cho m c ích ã ư c quy nh trong ch c năng c a ơn v . Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c Ban thư ký v tài s n và tài chính c a mình và báo cáo v Ban thư ký theo nh kỳ. 30.2. Tài s n và tài chính c a H i ư c s d ng cho các m c ích ho t ng theo k ho ch chung c a H i. Nghiêm c m vi c s d ng tài s n, tài chính cho m c ích riêng cho m t nhóm ngư i, cá nhân ho c không em l i l i ích chung cho H i. Chương 6
  7. KHEN THƯ NG, K LU T i u 31. Khen thư ng: 31.1. H i viên và các t ch c, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nư c có thành tích trong sáng tác và ho t ng văn h c ngh thu t các dân t c thi u s ư c H i xét khen thư ng. H i, Chi h i, h i viên có thành tích xu t s c ư c H i ngh Nhà nư c, Chính ph , các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương xét khen thư ng, phong t ng các danh hi u cao quý do Nhà nư c quy nh. 31.2. Ban ch p hành là cơ quan xét khen thư ng các hình th c do Ban ch p hành quy nh và ngh v i c p trên xét khen thư ng các hình th c do Nhà nư c quy nh. Vi c khen thư ng ph i ư c quá bán y viên Ban ch p hành tán thành. i u 32. K lu t: 32.1. H i viên vi ph m pháp lu t nhà nư c và i u l c a H i s b thi hành các m c k lu t sau: Phê bình, khi n trách, c nh cáo, khai tr kh i H i. 32.2. H i viên không tham gia sinh ho t H i, không óng H i phí t 2 năm tr lên mà không có lý do chính áng thì s b xoá tên trong danh sách h i viên c a H i. 32.3. H i viên vi ph m pháp lu t b k t án thì b xóa tên kh i H i. 32.4. Vi c thi hành k lu t h i viên do Ban ch p hành Chi h i, Ban ki m tra ngh . Ban ch p hành quy t nh và ph i ư c quá bán s y viên Ban ch p hành tán thành. Sau khi ra H i ph i tr l i th h i viên. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH i u 33. Th th c s a i, b sung i u l . Ch có i h i toàn qu c H i Văn h c - ngh thu t các dân t c thi u s Vi t Nam m i có quy n s a i i u l H i. i u 34. Hi u l c thi hành. 34.1. i u l này g m có 7 chương, 34 i u ã thông qua t i ih i i bi u toàn qu c l n th III ngày 12, 13 tháng 12 năm 2002. 34.2. i u l này có hi u l c thi hành khi B N i v quy t nh phê duy t i u l . 34.3. Ban ch p hành H i có trách nhi m hư ng d n thi hành i u l này./.
Đồng bộ tài khoản