Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 27/2004/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T NNH HƯ NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH (GIAI O N I) N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i các văn b n s 38/TTr-BXD ngày 05 tháng 6 năm 2003 và s 1907/BXD-KTQH ngày 11 tháng 11 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng quy ho ch chung xây d ng d c tuy n ư ng H Chí Minh (giai o n I) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi nghiên c u T ng chi u dài tuy n ư ng H Chí Minh (giai o n I) là 2.186 km, trong ó nhánh chính phía ông 1.676 km; nhánh phía Tây 510 km. Ph m vi nghiên c u hai bên ư ng có chi u r ng kho ng 2 km v i di n tích kho ng 437.200 ha. 2. M c tiêu Phát tri n tuy n ư ng H Chí Minh v i ch c năng ch y u là: hành lang giao thông và h t ng k thu t qu c gia phía Tây c a t nư c; tr c phát tri n kinh t và các ô th , i m dân cư nông thôn; tr c c nh quan g n v i các di tích văn hoá, l ch s , danh lam th ng c nh. 3. Quy mô dân s a) D ki n n năm 2010 dân s toàn khu v c quy ho ch kho ng 3.962.000 ngư i, trong ó: - Dân s ô th : kho ng 3.375.000 ngư i; - Dân s nông thôn: kho ng 587.000 ngư i.
  2. b) D ki n n năm 2020 dân s toàn khu v c quy ho ch kho ng 6.235.000 ngư i, trong ó: - Dân s ô th : kho ng 5.335.000 ngư i. - Dân s nông thôn: kho ng 900.000 ngư i. 4. Quy mô t ai a) D ki n n 2010 t ng di n tích toàn khu v c quy ho ch kho ng 437.200 ha, trong ó t xây d ng kho ng 49.200 ha ( t xây d ng ô th kho ng 40.800 ha). b) D ki n n 2020 t ng di n tích toàn khu v c quy ho ch kho ng 437.200 ha, trong ó t xây d ng kho ng 80.000 ha ( t xây d ng ô th kho ng 78.000 ha). 5. nh hư ng phát tri n a) i v i nh ng khu v c hi n có - Di d i và t ch c tái nh cư cho dân cư nh ng khu v c mà ph n l n di n tích t n m trong ph m vi hành lang an toàn c a tuy n ư ng ho c n m trong vùng có i u ki n t nhiên c bi t, không thu n l i (thư ng b s t l , lũ quét ); - C i t o ch nh trang và t p trung phát tri n v m t phía c a tuy n ư ng iv i nh ng khu v c b nh hư ng m t ph n do tuy n ư ng i c t qua; - Nâng cao hi u qu s d ng t i v i nh ng khu v c n m ven tuy n ư ng nơi có i u ki n thu n l i trong vi c phát tri n kinh t - xã h i. b) i v i nh ng khu v c xây d ng m i T p trung quy ho ch và qu n lý xây d ng theo úng quy ho ch nh ng khu v c có i u ki n thu n l i v phát tri n kinh t (n m trong các vùng nguyên li u công nghi p, khoáng s n, các vùng c nh quan thiên nhiên, di tích ), có qu t xây d ng và i u ki n t nhiên thu n l i xây d ng các khu dân cư, các khu v c ph c v cho phát tri n công nghi p, du l ch, d ch v và thương m i. 6. Phân b và t ch c h th ng các ô th trên d c tuy n ư ng H Chí Minh (giai o n I) i qua 16 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ư c chia thành 5 vùng như sau: a) Vùng I - G m 2 t nh: Hà Tây và Hoà Bình có chi u dài tuy n ư ng H Chí Minh i qua là 95 km, t ng di n tích t kho ng 19.000 ha, trong ó t xây d ng n năm 2020 kho ng 17.800 ha; - Có t ng s 6 ô th , trong ó 1 ô th lo i I, 1 ô th lo i III và 4 ô th lo i V; ô th h t nhân là chu i ô th Mi u Môn - Xuân Mai - Hoà L c - Sơn Tây.
  3. + ô th m i Hòa L c - t nh Hà Tây Cơ s hình thành và phát tri n ô th là khu công ngh cao, trung tâm giáo d c i h c, các khu công nghi p t p trung có quy mô l n, các khu du l ch và d ch v vùng v.v... dân s d ki n n năm 2010 kho ng 270.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 670.000 ngư i; nhu c u t xây d ng n năm 2010 kho ng 4.700 ha, n năm 2020 kho ng 12.000 ha. + ô th Xuân Mai - t nh Hà Tây Cơ s phát tri n ô th là công nghi p s n xu t v t li u xây d ng, ch bi n nông s n, trung tâm kinh t thương m i phía Tây c a t nh Hà Tây; dân s d ki n năm 2010 kho ng 35.000 - 50.000 ngư i, năm 2020 kho ng 100.000 - 170.000 ngư i; nhu c u t xây d ng n năm 2010 kho ng 750 ha, n năm 2020 kho ng 2.500 ha. + Các ô th khác: G m 4 ô th có dân s d ki n n năm 2010 kho ng 62.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 160.000 ngư i. b) Vùng II - G m 3 t nh: Thanh Hoá, Ngh An và Hà Tĩnh, có chi u dài tuy n u ng H Chí Minh i qua là 345 km, t ng di n tích t kho ng 69.000 ha, trong ó t xây d ng n năm 2020 kho ng 9.000 ha; - Có t ng s 20 ô th , trong ó 1 ô th lo i III là Lam Sơn - Sao Vàng và ô th Ng c L c d ki n là ô th trung tâm vùng núi phía Tây t nh Thanh Hoá; 1 ô th là trung tâm vùng núi phía Tây t nh Ngh An (tương ương ô th lo i III; 17 ô th lo i V; ô th h t nhân trên tuy n là Lam Sơn - Sao Vàng. + ô th Lam Sơn - Sao Vàng - t nh Thanh Hoá Cơ s phát tri n ô th là công nghi p ư ng th c phNm, rư u, c n, công nghi p gi y, bao bì và s n phNm t gi y, công nghi p ch bi n lâm, nông s n, hàng tiêu dùng, cơ khí s a ch a.v.v..., du l ch, d ch v , thương m i; dân s d ki n năm 2010 kho ng 30.000 ngư i, năm 2020 kho ng 50.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 550 ha, n năm 2020 kho ng 700 ha. + Th tr n Thái Hoà: Là huy n l , trung tâm kinh t , hành chính, văn hoá c a huy n Nghĩa àn, t nh Ngh An, dân s d ki n n năm 2010 kho ng 13.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 18.000 ngư i. + Th tr n Ph Châu: Là th tr n huy n l , trung tâm kinh t , hành chính, văn hoá c a huy n Hương Sơn, t nh Hà Tĩnh và là trung tâm d ch v xu t nh p khNu hành lang ông Tây (qu c l 8) c a t nh Hà Tĩnh, dân s d ki n năm 2010 kho ng 11.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 18.000 ngư i.
  4. + Các ô th khác: g m 17 ô th , dân s d ki n n năm 2010 kho ng 85.700 ngư i, n năm 2020 kho ng 169.000 ngư i. c) Vùng III - G m 5 t nh và thành ph tr c thu c Trung ương: Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng và Qu ng Nam. Chi u dài tuy n u ng H Chí Minh i qua là 1.054 km (nhánh ông: 544 km; nhánh Tây: 510 km); t ng di n tích t kho ng 210.800 ha, trong ó t xây d ng n năm 2020 kho ng 26.200 ha; - Có t ng s 24 ô th , trong ó 2 ô th lo i I, 2 ô th lo i III và 20 ô th lo i V; ô th h t nhân trên tuy n là akrông và Khe Sanh. + Th xã ng H i - t nh Qu ng Bình Là t nh l , trung tâm kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c k thu t t nh Qu ng Bình; cơ s phát tri n ô th là thương m i, d ch v , du l ch và công nghi p ch bi n nông, lâm, h i s n, s n xu t v t li u xây d ng, l p ráp ô tô; dân s d ki n năm 2010 kho ng 120.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 150.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 1.300 ha, n năm 2020 kho ng 1.650 ha. + Thành ph Hu - t nh Th a Thiên Hu Là thành ph có di s n văn hóa th gi i, trung tâm văn hoá, du l ch c p qu c gia và qu c t ; là t nh l , trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, khoa h c k thu t c a t nh Th a Thiên Hu , trung tâm y t chuyên sâu, là m t trong nh ng trung tâm ào t o i h c a ngành và d y ngh c a khu v c; dân s d ki n năm 2010 kho ng 300.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 350.000 - 400.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 5.400 ha, n năm 2020 kho ng 6.000 ha. + ô th m i Chân Mây - t nh Th a Thiên Hu Là trung tâm kinh t , thương m i, d ch v du l ch phía Nam t nh Th a Thiên Hu ; cơ s hình thành và phát tri n ô th là c ng bi n, công nghi p công ngh cao, thương m i, d ch v du l ch; quy mô dân s d ki n năm 2010 kho ng 40.000 ngư i, năm 2020 kho ng 120.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 600 ha, n năm 2020 kho ng 4.000 ha. + Thành ph à N ng Thành ph tr c thu c Trung ương, là trung tâm t ng h p c p qu c gia, trung tâm vùng kinh t tr ng i m mi n Trung; cơ s phát tri n ô th là c ng, d ch v c ng, công nghi p d t, may, s n xu t v t li u xây d ng, cơ khí, ch bi n th y s n v.v... du l ch, d ch v du l ch, giáo d c ào t o; dân s d ki n năm 2010 kho ng 650.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 865.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 6.500 ha, n năm 2020 kho ng 8.650 ha. + Các ô th khác: g m 20 ô th , d ki n dân s năm 2010 kho ng 446.200 ngư i, n năm 2020 kho ng 663.500 ngư i.
  5. d) Vùng IV - G m 4 t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k và ăk Nông, chi u dài tuy n u ng H Chí Minh i qua là 502 km, t ng di n tích t kho ng 100.400 ha, trong ó t xây d ng n năm 2020 kho ng 15.400 ha; - Có t ng s 17 ô th , trong ó 2 ô th lo i II, 1 ô th lo i III, 1 ô th lo i IV và 13 ô th lo i V; ô th h t nhân trên tuy n là th xã Kon Tum, th xã Pleik n và thành ph Buôn Ma Thu t. + Th xã Kon Tum - t nh Kon Tum Là t nh l , trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa, xã h i và khoa h c k thu t c a t nh Kon Tum; là trung tâm du l ch khu v c B c Tây Nguyên; cơ s phát tri n ô th là công nghi p ch bi n nông, lâm s n, may m c, i n t , cơ khí, v t li u xây d ng và du l ch. Dân s d ki n năm 2010 kho ng 156.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 210.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 3.320 ha, n năm 2020 kho ng 3.740 ha. + Thành ph Pleiku - t nh Gia Lai Là t nh l , trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i và khoa h c k thu t c a t nh Gia Lai; cơ s phát tri n ô th là công nghi p ch bi n cà phê, cao su, ch bi n g , s n xu t v t li u xây d ng; dân s d ki n năm 2010 kho ng 230.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 300.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 6.800 ha, n năm 2020 kho ng 9.700 ha. + Thành ph Buôn Ma Thu t - t nh kL k Là t nh l , trung tâm hành chính chính tr , kinh t , văn hóa, giáo d c, du l ch, d ch v , khoa h c k thu t c a t nh k L k; là trung tâm c a vùng Tây Nguyên; cơ s phát tri n ô th là công nghi p ch bi n nông, lâm s n, công nghi p cơ khí l p ráp, s a ch a, may m c, ch bi n g , nư c gi i khát, thương m i, d ch v ; dân s d ki n năm 2010 kho ng 300.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 500.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 2.400 - 3.000 ha, n năm 2020 kho ng 4.200 - 4.500 ha. + Th xã Gia Nghĩa - t nh k Nông Là trung tâm hành chính, chính tr , kinh t , văn hoá, giáo d c, d ch v , du l ch và khoa h c k thu t c a t nh k Nông; cơ s phát tri n ô th là công nghi p ch bi n nông, lâm s n; trung tâm h u c u khai thác bôxít, ch tác á quý, thương m i và d ch v ; dân s d ki n năm 2010 kho ng 50.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 80.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 1.480 ha, n năm 2020 kho ng 1.700 ha. + Các ô th khác: g m 13 ô th , dân s d ki n năm 2010 kho ng 264.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 384.000 ngư i. e) Vùng V
  6. - G m 2 t nh: Bình Dương và Bình Phư c, chi u dài tuy n ư ng H Chí Minh i qua là 190 km, t ng di n tích t kho ng 38.000 ha, trong ó t xây d ng n năm 2020 kho ng 9.200 ha; - Có t ng s 7 ô th , trong ó 1 ô th lo i II, 1 ô th lo i III, 1 ô th lo i IV và 4 ô th lo i V. - ô th h t nhân trên tuy n: th xã Th D u M t và th tr n Chơn Thành. + Th xã ng Xoài - t nh Bình Phư c Là t nh l , trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t c a t nh Bình Phư c; cơ s phát tri n ô th là công nghi p ch bi n nông, lâm s n, ch bi n th c ăn gia súc và g m, s xu t khNu; dân s d ki n năm 2010 kho ng 60.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 100.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 720 ha, n năm 2020 kho ng 2.000 ha. + Th xã Th D u M t - t nh Bình Dương Là t nh l , trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t c a t nh Bình Dương; cơ s phát tri n ô th là công nghi p cơ khí i n t , i n t - tin h c, ch t o thi t b i n, cơ khí tiêu dùng, may m c; dân s d ki n năm 2010 kho ng 180.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 350.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 2.200 ha, n năm 2020 kho ng 4.500 ha. + Th tr n Chơn Thành - t nh Bình Dương Là huy n l , trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa huy n Thu n An, là trung tâm kinh t phía Nam c a t nh Bình Dương, cơ s phát tri n ô th là công nghi p ch bi n cao su, hoa qu h p; dân s d ki n năm 2010 kho ng 40.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 45.000 ngư i; nhu c u t xây d ng năm 2010 kho ng 550 ha, n năm 2020 kho ng 600 ha. + Các ô th khác: g m 4 ô th , d ki n dân s năm 2010 kho ng 167.000 ngư i, n năm 2020 kho ng 226.000 ngư i. 7. nh hư ng phát tri n cơ s h t ng k thu t a) V giao thông: - ư ng H Chí Minh ư ng H Chí Minh k t n i v i m ng lư i ư ng b m t cách th ng nh t, cân i, ng b , b o m ư c tính liên hoàn, liên k t gi a các lo i hình giao thông, t o thành h th ng giao thông thông su t áp ng nhu c u v n chuy n ngày càng tăng trên ph m vi qu c gia và qu c t . - H th ng giao thông g n v i tuy n ư ng H Chí Minh: + ư ng b
  7. u tư xây d ng nâng c p h th ng các tuy n ư ng ngang n i ư ng H Chí Minh v i qu c l 1, v i các qu c l khác và k t n i v i các tuy n ư ng i ngo i n m trong h th ng ư ng b xuyên á, ư ng ASEAN và khu v c theo Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 162/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002, nh m phát huy t i a hi u qu ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c và ti n trình h i nh p v i khu v c và th gi i. + ư ng th y u tư xây d ng phát tri n các c ng bi n có i u ki n liên k t thu n l i v i tuy n ư ng H Chí Minh trên c s Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 202/1999/Q -TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . + ư ng s t u tư c i t o nâng c p và xây d ng m i các tuy n ư ng s t có quan h v n t i v i ư ng H Chí Minh, k t n i thành h th ng ư ng s t liên hoàn áp ng nhu c u v n chuy n qu c gia và qu c t , phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng s t Vi t Nam n năm 2020, ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 06/2002/Q -TTg ngày 07 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . - Các gi i pháp t ch c các khu dân cư d c tuy n và t ch c các u m i giao c t m b o an toàn giao thông: + Vi c phát tri n các khu dân cư d c tuy n ph i có bi n pháp nghiêm ng t b o m các khu dân cư, các khu, c m công nghi p theo úng quy ho ch và n m ngoài hành lang an toàn giao thông c a toàn tuy n. + T t c các công trình xây d ng, k c nhà dân u không ư c tuỳ ti n m l i r t ư ng vào công trình c t qua rãnh thoát nư c, làm t c rãnh thoát nư c d c tuy n. + H n ch t i a các công trình xây d ng trong quy ho ch d c tuy n m l i i ra phía ư ng. + T ch c t t các u m i giao thông khi ư ng H Chí Minh giao c t v i các qu c l , t nh l quan tr ng có lưu lư ng xe l n nh m m b o t c xe ch y và an toàn giao thông, ó là: tuy n ư ng cao t c Láng - Hoà L c; các qu c l 6, 12B, 15, 47, 48, 7, 8, 12, 9, 49, 14, 24, 40, 19, 25, 26, 27, 28, 13, 22 .... + T ch c các tuy n tránh qua ô th phù h p v i quy ho ch phát tri n c a các ô th , b o m kh năng khai thác hi u qu , an toàn giao thông cho tuy n ư ng H Chí Minh và s phát tri n n nh, b n v ng c a ô th . + H n ch t i a các tuy n giao thông a phương giao c t cùng c t v i ư ng H Chí Minh. + T ch c các tuy n ư ng gom; c u, h m chui; c u, ư ng vư t và t ch c các tuy n tách nh p h p lý i v i các o n ư ng H Chí Minh i qua ô th , các c m
  8. dân cư, các khu, c m công nghi p m b o an toàn giao thông và kh năng thông xe. + T n d ng các tuy n ư ng dân sinh song song t ch c thành h th ng ư ng gom và t ch c các i m giao c t, các tuy n tách nh p h p lý i v i các o n ư ng H Chí Minh i qua vùng dân cư nông thôn có m c t p trung cao. + Vi c tr ng cây hai bên tuy n ư ng ph i theo quy ho ch; phương án tr ng cây c n ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh, b o m tĩnh không theo quy nh t i TCVN 4054-98. - Gi i pháp t ch c các i m d ng: + Quy ho ch xây d ng h th ng các i m d ng n m ngoài hành lang b o v c a tuy n ư ng t i các khu v c có c nh quan p, k t h p v i khai thác tham quan du l ch, d ch v công c ng như tr m bán xăng, d u, duy tu b o dư ng, s a ch a xe... Có th t ch c xây d ng i m d ng c l p ho c k t n i cùng các i m dân cư. + Kho ng cách gi a các i m d ng t 80 km n 150 km. + Quy mô di n tích t i thi u m i i m d ng kho ng 1,0 ha, b r ng t i a d c theo ư ng kho ng 200 m. + T ch c ho t ng c a các i m d ng ph i b o m tuy t i an toàn giao thông. b) Thoát nư c và v sinh môi trư ng: - B o v ngu n nư c: + Ph m vi b o v ngu n nư c m t: phía thư ng ngu n t 200 m n 500 m, phía h ngu n: t 100 m n 200 m. + Ph m vi b o v ngu n nư c ng m: xung quanh khu v c gi ng khoan ph i mb o bán kính b o v 25 m. + Ph m vi b o v h ch a, p nư c: xung quanh khu v c h ch a, p nư c ph i m b o kho ng cách b o v 300 m trên toàn lưu v c. Trong ph m vi b o v nêu trên không ư c xây d ng các công trình gây ô nhi m, không ư c x nư c th i. - B o v môi trư ng: + i v i các vùng b o t n thiên nhiên, các khu di tích: theo quy ho ch vùng b o t n thiên nhiên, khu v c di tích và theo quy nh c a pháp lu t. + i v i các khu v c n m trong hành lang thoát lũ, s t l : c m phát tri n xây d ng t i vùng a ch t không n nh, vùng n m trong hành lang thoát lũ và vùng t b s t l . Các khu dân cư ho c các khu ch c năng khác ã có trong các khu v c này c n
  9. ư c nghiên c u và có bi n pháp di d i trong quá trình th c hi n d án xây d ng tuy n ư ng. Công tác chuNn b k thu t t xây d ng c n ch n gi i pháp san l p c c b , h n ch t i a vi c phá v a hình t nhiên, kh c ph c các hi n tư ng b i l ng lòng sông, su i và xói l , s t l . + i v i các vùng cách ly b o v ngu n nư c và an toàn lư i i n: c m phát tri n xây d ng trong khu v c cách ly b o v ngu n nư c ã ư c ho ch nh theo tiêu chuNn ã quy nh như các khu v c ven sông, h là nh ng ngu n c p nư c ch y u d c tuy n ư ng. Các khu v c d ki n phát tri n xây d ng d c tuy n ư ng H Chí Minh ph i n m ngoài hành lang cách ly c a ư ng i n cao th 500 KV. + i v i các vùng ch u nh hư ng c a ch t c hoá h c (Dioxin): h n ch ho c c m xây d ng tuỳ theo khu v c và tính ch t c a các h ng m c u tư c th ; không phát tri n xây d ng m i các khu dân cư, các khu du l ch, d ch v , thương m i... Trư ng h p c n thi t, ph i nghiên c u ánh giá m c nh hư ng c a ch t c hoá h c có bi n pháp phòng tránh và kh c ph c. i v i các ô th và các khu ch c năng khác hi n có trong các vùng nh hư ng c a ch t c hoá h c trên d c tuy n, vi c x lý ch t c Dioxin c n ư c nghiên c u xác nh th c tr ng nh hư ng c a ch t c da cam, có bi n pháp phòng tránh, kh c, kh c ph c h u qu x u. 8. Ưu tiên u tư và xây d ng a) L p quy ho ch chi ti t, l p d án u tư và t ch c thi công xây d ng các khu tái nh cư, b o m n nh cu c s ng và s n xu t c a nhân dân t i các khu v c ph i di d i. b) Xây d ng các u m i giao thông giao c t (vư t, chui), áp ng k p th i nhu c u u tư thi công khi c n thi t, m b o an toàn giao thông và kh năng thông xe trên toàn tuy n. c) Tr ng cây 2 bên tuy n ư ng, ng th i tri n khai các d án có liên quan n vi c b o v và khôi ph c r ng phòng h u ngu n. d) C i t o, nâng c p các tuy n ư ng ngang ông Tây, c bi t là trong vùng Tây nguyên, t o i u ki n thu n l i cho vi c lưu thông, liên h gi a ư ng H Chí Minh v i các vùng kinh t phát tri n ven bi n và vùng bên gi i phía Tây t nư c. ) u tư c i t o, nâng c p h t ng k thu t các khu dân cư hi n có theo quy ho ch và kh năng ngu n v n. i u 2.
  10. 1. Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph : Hà Tây, Hoà Bình, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Kon Tum, Gia Lai, k L k, ăk Nông, Lâm ng, Bình Phư c, Bình Dương: - Phê duy t, t ch c công b và th c hi n Quy ho ch chung xây d ng d c tuy n ư ng H Chí Minh, o n i qua t nh, thành ph mình, phù h p v i nh hư ng quy ho ch chung xây d ng d c tuy n ư ng H Chí Minh (giai o n I) n năm 2020. - Ban hành i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung xây d ng d c tuy n ư ng H Chí Minh, o n i qua t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - T ch c l p và phê duy t Quy ho ch chi ti t các ô th và khu v c d ki n phát tri n làm cơ s qu n lý công tác u tư xây d ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có ư ng H Chí Minh i qua ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản