Quyết định số 27/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2005/QĐ-BTM về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2005/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0027/2005/QĐ-BTM Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C Y QUY N PHÊ DUY T K HO CH NH P KH U THÀNH PH M Đ K T H P V I S N PH M XU T KH U C A DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Sau khi đã trao đ i v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý Khu Công nghi p, Khu Ch xu t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1. y quy n cho y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý Khu Công nghi p, Khu Ch xu t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là Cơ quan đư c y quy n) phê duy t k ho ch nh p kh u thành ph m đ k t h p v i s n ph m xu t kh u c a doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t các bên h p doanh theo h p đ ng h p tác kinh doanh (sau đây g i chung là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài) thu c ph m vi qu n lý c a Cơ quan đư c uy quyên. Đi u 2. Vi c phê duy t k ho ch nh p kh u thành ph m đ k t h p v i s n ph m xu t kh u c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c th c hi n theo các quy đ nh sau đây: 1. S n ph m xu t kh u c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ph i phù h p v i ngành ngh quy đ nh t i Gi y phép đ u tư 2. S lư ng thành ph m nh p kh u (đã tính t l hao h t) ph i phù h p v i s lư ng s n ph m xu t kh u c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. 3. Tr giá m i thành ph m nh p kh u (tính theo giá CIF) chi m t i 40% tr giá s n ph m xu t kh u (tính theo giá FOB). Đi u 3. Cơ quan đư c y quy n ch gi i quy t nh p kh u thành ph m đ k t h p v i s n ph m xu t kh u c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài sau khi doanh nghi p đã có đơn đ t hàng ho c có h p đ ng xu t kh u s n ph m. Đi u 4. V K ho ch và Đ u tư đ nh kỳ t ch c ki m tra vi c th c hi n y quy n quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.
  2. Đi u 6. Các cơ quan nêu t i Đi u 1, Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch và Đ u tư, Th trư ng các đơn v thu c cơ quan B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B THƯƠNG M I TH TRƯ NG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản