QUYẾT ĐỊNH số 27/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
131
lượt xem
30
download

QUYẾT ĐỊNH số 27/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 9 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được chuyển dịch từ các tiêu chuẩn quốc tế ISO: 1) TCXDVN 339 : 2005 "Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian". 2) TCXDVN 340 : 2005 "Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ ". 3) TCXDVN 342 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH số 27/2005/QĐ-BXD

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành 9 TCXDVN chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế ISO : TCXDVN339, 340, 342, 343, 344, 345, 346 , 347,và 348 : 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG - Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; - Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 9 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được chuyển dịch từ các tiêu chuẩn quốc tế ISO: 1) TCXDVN 339 : 2005 "Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian". 2) TCXDVN 340 : 2005 "Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ ". 3) TCXDVN 342 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 1 - Yêu cầu chung". 4) TCXDVN 343 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 3 - Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm". 5) TCXDVN 344 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 4 - Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải" 6) TCXDVN 345 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 5 - Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải". 7) TCXDVN 346 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 6 - Các yêu cầu riêng đối với dầm".
  2. 8) TCXDVN 347 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 7 - Các yêu cầu riêng đối với cột". 9) TCXDVN 348 : 2005 "Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 8 - Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải" Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. K/T. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3 - VP Chính Phủ - Công báo - Bộ Tư pháp Đã ký - Vụ Pháp chế - Lưu VP&Vụ KHCN Nguyễn Văn Liên
Đồng bộ tài khoản