Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
7
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 27/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C Ư NG TH Y N I NA VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c ư ng th y n i a Vi t Nam là t ch c tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành Giao thông v n t i ư ng th y n i a trong ph m vi c nư c. C c ư ng th y n i a Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và có tr s t t i thành ph Hà N i. C c ư ng th y n i a Vi t Nam có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh: VIETNAM INLAND WATERWAYS ADMINISTRATION, vi t t t là VIWA. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ch trì xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình, d án qu c gia, các án phát tri n v giao thông v n t i ư ng th y n i a. 2. Ch trì xây d ng, trình B trư ng B Giao thông v n t i các d án lu t, pháp l nh, các văn b n quy ph m pháp lu t khác v giao thông v n t i ư ng th y n i a; ban hành theo thNm quy n các văn b n qu n lý chuyên ngành v giao thông v n t i ư ng th y n i a.
  2. 3. Xây d ng trình B trư ng ban hành các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, và quy ch qu n lý chuyên ngành v giao thông v n t i ư ng th y n i a theo quy nh c a pháp lu t. 4. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông v n t i ư ng th y n i a. 5. V k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a: a) T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a ã ư c B trư ng phê duy t; b) Trình B trư ng quy t nh phân c p qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a, t ch c qu n lý, b o trì ư ng th y n i a qu c gia; c) T ch c th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan quy t nh u tư ho c ch u tư i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a do B quy t nh u tư ho c ư c phân c p; d) Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan trong vi c b o v k t c u h t ng, hành lang an toàn giao thông ư ng th y n i a; ) Trình B trư ng công b óng, m c ng th y n i a, vùng ón tr hoa tiêu i v i c ng ư ng th y n i a có ti p nh n phương ti n th y nư c ngoài và công b óng, m tuy n ư ng th y n i a. Th c hi n vi c công b c ng th y n i a, c p Gi y phép ho t ng b n th y n i a và thông báo lu ng giao thông ư ng th y n i a theo quy nh c a pháp lu t; e) Cho ý ki n b ng văn b n i v i các d án xây d ng công trình trên ư ng th y n i a qu c gia theo quy nh c a pháp lu t; g) Hư ng d n cơ quan chuyên ngành c a a phương th c hi n công tác qu n lý, b o trì ư ng th y n i a a phương. T ng h p tình hình phát tri n, qu n lý, b o trì h th ng ư ng th y n i a trong ph m vi c nư c. 6. V phương ti n th y n i a: a) Trình B trư ng quy nh ăng ký và qu n lý các lo i phương ti n th y n i a; b) Hư ng d n th c hi n vi c ăng ký, qu n lý phương ti n th y n i a (tr phương ti n, thi t b ph c v vào m c ích an ninh, qu c phòng và tàu cá). 7. V ào t o, sát h ch, c p b ng, ch ng ch chuyên môn cho thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a trong Giao thông v n t i ư ng th y n i a (tr ngư i i u khi n phương ti n, thi t b chuyên dùng ph c v vào m c ích an ninh, qu c phòng và tàu cá):
  3. a) Trình B trư ng quy nh i u ki n, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v iv i thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a. b) Trình B trư ng quy nh n i dung chương trình ào t o chuyên môn, nghi p v cho thuy n viên, ngư i lái phương ti n và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a; quy nh vi c sát h ch, c p và qu n lý b ng, ch ng ch chuyên môn i v i thuy n viên, ngư i lái phương ti n trong giao thông v n t i ư ng th y n i a. c) Trình B trư ng quy nh i u ki n, tiêu chuNn thành l p, ho t ng c a các trung tâm sát h ch thuy n viên; quy nh i u ki n, tiêu chuNn c a các cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n, ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i ư ng th y n i a. d) Xây d ng trình B trư ng quy t nh v nh biên t i thi u và nhi m v , trách nhi m các ch c danh thuy n viên trên phương ti n thu n i a. 8. V ho t ng v n t i th y n i a: a) Xây d ng trình B trư ng ban hành cơ ch , chính sách phát tri n v n t i, các d ch v h tr v n t i th y n i a và quy nh v n t i hàng hóa, hành khách b ng ư ng th y n i a. b) Xây d ng trình B trư ng quy nh vi c công b các tuy n v n t i hành khách và th c hi n vi c công b theo phân công c a B trư ng; c) Hư ng d n th c hi n các quy nh v v n t i a phương th c trong lĩnh v c ư ng th y n i a; d) Tham gia xây d ng khung giá cư c ho c cư c v n t i, x p d , các d ch v h tr v n t i ư c ho t ng c quy n và nh ng d ch v mà nhà nư c tr giá ho c giao cho doanh nghi p th c hi n. ) Th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c t i c ng, b n th y n i a thu c ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; e) T ch c th ng kê, nghiên c u, d báo th trư ng v n t i ư ng th y n i a, s phát tri n các lu ng hàng, lưu lư ng hành khách và các tuy n v n t i ư ng th y n i a trong ph m vi c nư c. 9. V an toàn giao thông ư ng th y n i a: a) T ch c th c hi n các án b o m an toàn giao thông ư ng th y n i a trên ph m vi c nư c sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông ư ng th y n i a thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a C c; b) T ch c th c hi n công tác phòng, ch ng, bão, lũ và ph i h p tìm ki m – c u n n trong giao thông ư ng th y n i a theo phân công c a B trư ng.
  4. 10. V b o v môi trư ng trong ho t ng giao thông v n t i ư ng th y: a) Tham gia thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a và cơ s s n xu t công nghi p theo s phân công c a B trư ng và quy nh c a pháp lu t. b) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng Trung ương và a phương hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan i v i xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a trong lĩnh v c qu n lý c a C c. 11. Th c hi n h p tác qu c t , các i u ư c, th a thu n qu c t mà Vi t Nam là thành viên trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng th y n i a. 12. T ch c th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, phát tri n và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a; tri n khai các chương trình, d án ng d ng công ngh thông tin, xây d ng cơ s d li u, b o m d ch v thông tin ph c v qu n lý nhà nư c và áp ng nhu c u c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng giao thông v n t i th y n i a. 13. Xây d ng và th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c c a B ; trình B trư ng quy t nh vi c phân c p nhi m v qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng th y n i a. 14. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và x lý các vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng th y n i a thu c thNm quy n c a C c. 15. Xây d ng, trình B trư ng quy t nh cơ c u t ch c, cơ c u công ch c và biên ch c a C c; qu n lý t ch c ho t ng b máy, s d ng biên ch ư c duy t theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a C c; t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t; t ch c thu các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 17. Xây d ng ơn giá s n phNm, d ch v công ích trong lĩnh v c ư ng th y n i a trình B Giao thông v n t i; t ch c u th u, t hàng, giao k ho ch th c hi n s n phNm, d ch v công ích trong lĩnh v c ư ng th y n i a theo quy nh c a pháp lu t. 18. Quan h v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan và ph i h p v i các C c tr c thu c B th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a B trư ng.
  5. 19. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng. i u 3. Cơ c u t ch c C c 1. Các t ch c giúp vi c C c trư ng a) Phòng K ho ch – u tư; b) Phòng Tài chính; c) Phòng Qu n lý h t ng; d) Phòng Pháp ch , V n t i và An toàn giao thông; ) Phòng Khoa h c công ngh - H p tác qu c t và Môi trư ng; e) Phòng T ch c cán b ; g) Phòng Qu n lý phương ti n và thuy n viên; h) Phòng Qu n lý d án v n trong nư c; i) Phòng Qu n lý d án v n nư c ngoài; k) Thanh tra; l) Văn phòng. 2. Chi C c ư ng th y n i a Vi t Nam C c ư ng th y n i a Vi t Nam có Chi c c ư ng th y n i a phía B c ( t t i thành ph H i Phòng) và Chi c c ư ng th y n i a phía Nam ( t t i thành ph H Chí Minh). Khi c n thi t, B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thành l p Chi C c ư ng th y n i a Vi t Nam các t nh thành ph tr c thu c Trung ương khác trên cơ s ngh c a C c ư ng th y n i a Vi t Nam. 3. Các c ng v ư ng th y n i a. 4. Các t ch c s nghi p tr c thu c: a) Trư ng Cao ng ngh giao thông v n t i ư ng th y I; b) Trư ng Cao ng ngh giao thông v n t i ư ng th y II; c) Trư ng Trung c p ngh giao thông v n t i ư ng th y; d) T p chí Cánh Bu m; ) Các ơn v qu n lý ư ng th y n i a.
  6. i u 4. Lãnh oC c 1. C c ư ng th y n i a Vi t Nam có C c trư ng là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i và pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c ư ng th y n i a Vi t Nam; giúp vi c C c trư ng có các Phó C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và pháp lu t v nhi m v ư c C c trư ng phân công. 2. C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi m nhi m. 3. Các Phó C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi m nhi m theo ngh c a C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b Quy t nh s 2569/2003/Q -BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c ư ng sông Vi t Nam và nh ng quy nh pháp lu t trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 5; - B trư ng; - Các Th trư ng; - Công oàn GTVT Vi t Nam; - ng y Cơ quan b ; H Nghĩa Dũng - Công oàn Cơ quan b ; - Các S GTVT; - Công báo - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Website B GTVT; - Lưu: VT, TCCB (5)
Đồng bộ tài khoản