Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
119
lượt xem
25
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p-T do-H nh phúc ------- --------- S : 27/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH NGHI P V THN TRƯ NG M BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 01/2007/Q -NHNN NGÀY 05/01/2007 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng hà nư c Vi t Nam năm 1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng hà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c gh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng hà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Tín d ng, QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch nghi p v th trư ng m ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2007/Q -NHNN ngày 05/01/2007 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1. i u 2 ư c s a i, b sung như sau: 1.1. S a i kho n 10 như sau: “10. Ngày u th u: Là ngày Ngân hàng Nhà nư c t ch c u th u, xét th u, thông báo k t qu u th u.” 1.2. B sung kho n 13, kho n 14 và kho n 15 như sau: “13. Ngày thanh toán: Là ngày t ch c tín d ng trúng th u th c hi n giao, nh n gi y t có giá và thanh toán v i Ngân hàng Nhà nư c. 14. Ngày mua l i: Là ngày bên mua bán l i và chuy n giao quy n s h u gi y t có giá ã mua ( i v i giao d ch mua, bán có kỳ h n) cho bên bán, bên bán thanh toán ti n mua l i gi y t có giá cho bên mua theo giá mua l i. 15. Th i h n bán: Là s ngày k t ngày u th u c a phiên mua, bán có kỳ h n n ngày mua l i (tính c ngày u th u và không tính ngày mua l i)”. 2. i u 5 ư c s a i, b sung như sau:
 2. “ i u 5. Công nh n thành viên tham gia nghi p v th trư ng m 1. Các t ch c tín d ng ư c công nh n là thành viên tham gia nghi p v th trư ng m khi có các i u ki n sau ây: 1.1. Có tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ); 1.2. Có các phương ti n c n thi t tham gia nghi p v th trư ng m g m: máy FAX, máy vi tính n i m ng internet; 1.3. Có gi y ăng ký tham gia nghi p v th trư ng m (theo Ph l c s 01/TTM c a Quy ch này); 2. Các t ch c tín d ng có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này ư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y công nh n là thành viên tham gia nghi p v th trư ng m . 3. Gi y công nh n là thành viên tham gia nghi p v th trư ng m t ng ch m d t hi u l c trong trư ng h p các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có văn b n v vi c t ch c tín d ng b t ch c l i, gi i th , phá s n ho c trong trư ng h p có thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c v vi c t ch c tín d ng không áp ng i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này. 4. T ch c tín d ng g i l i gi y ăng ký tham gia nghi p v th trư ng m (Ph l c s 01/TTM) cho Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) trong trư ng h p t ch c tín d ng ã ư c t ch c l i ho c trư ng h p ã áp ng i u ki n ư c c p l i gi y công nh n là thành viên tham gia nghi p v th trư ng m . 3. i u 7 kho n 3 ư c s a i như sau: “Vi c trao i thông tin quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c th c hi n thông qua trang tin nghi p v th trư ng m . nh kỳ cung c p thông tin t i thi u là m t tu n m t l n”. 4. i u 8 kho n 1 i m 1.3 và i m 1.4 ư c s a i như sau: “1.3. ư c lưu ký t i Ngân hàng Nhà nư c trư c khi ăng ký bán (bao g m gi y t có giá do t ch c tín d ng lưu ký tr c ti p t i Ngân hàng Nhà nư c và lưu ký t i tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c m t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán); 1.4. Gi y t có giá ư c mua h n có th i h n còn l i t i a là 91 ngày”. 5. i u 9 ư c s a i như sau: “ i u 9. Phương th c mua ho c bán gi y t có giá 1. Giao d ch mua có kỳ h n; 2. Giao d ch bán có kỳ h n;
 3. 3. Giao d ch mua h n; 4. Giao d ch bán h n.” 6. i u 11 kho n 1 ư c s a i như sau: “1. Ngày giao d ch nghi p v th trư ng m ư c tính theo ngày làm vi c, không tính ngày ngh cu i tu n, ngh l và ngh t t. Trư ng h p ngày mua l i ho c ngày n h n thanh toán c a gi y t có giá trùng v i ngày ngh cu i tu n, ngh l và ngh t t, thì ngày thanh toán và chuy n giao gi y t có giá ư c th c hi n vào ngày làm vi c ti p theo.” 7. i u 12 kho n 1 i m 1.6 ư c s a i như sau: “1.6. Trư ng h p t i ơn d th u c a t ch c tín d ng trúng th u ăng ký nhi u lo i gi y t có giá c n mua ho c bán: 1.6.1. N u không bao g m các lo i gi y t có giá mà Ngân hàng Nhà nư c quy nh t l giao d ch t i m i phiên giao d ch nghi p v th trư ng m , Ngân hàng Nhà nư c xét th u xác nh th t ưu tiên t ng lo i gi y t có giá như sau: 1.6.1.1. Th i h n còn l i c a các gi y t có giá ng n hơn; 1.6.1.2. Gi y t có giá ăng ký bán ho c mua có kh i lư ng l n hơn. 1.6.2. N u bao g m các lo i gi y t có giá có quy nh t l giao d ch và các lo i gi y t có giá không quy nh t l giao d ch, Ngân hàng Nhà nư c xét th u theo nguyên t c t l các lo i gi y t có giá trúng th u tương ng v i t l giao d ch c a các lo i gi y t có giá ăng ký t i ơn d th u theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Vi c xác nh th t ưu tiên xét th u trong s gi y t có giá không quy nh t l giao d ch và gi y t có giá có quy nh t l giao d ch ư c th c hi n theo quy nh t i i m 1.6.1.1 và 1.6.1.2 i u này.” 8. i u 13 kho n 1 i m 1.7 ư c s a i như sau: “1.7. Th i h n c a giao d ch mua, bán”. 9. i u 14 kho n 13 ư c s a i như sau: “13. Th i h n c a giao d ch mua, bán;” 10. i u 16 kho n 1, i m 1.8 và i m 1.9 ư c s a i như sau: “1.8. T ch c tín d ng bán gi y t có giá mà không có, ho c không gi y t có giá lưu ký theo quy nh; 1.9. Th i h n còn l i c a gi y t có giá ăng ký bán ng n hơn th i h n c a giao d ch mua, bán có kỳ h n, ho c dài hơn 91 ngày i v i giao d ch mua h n;” 11. i u 20 ư c s a i như sau:
 4. “ i u 20. H p ng mua l i 1. T ng t ch c tín d ng là thành viên tham gia nghi p v th trư ng m ph i ký v i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) m t h p ng mua l i gi y t có giá (theo Ph l c 03/TTM) áp d ng chung cho t t c các giao d ch mua, bán có kỳ h n gi a Ngân hàng Nhà nư c và t ch c tín d ng ó. 2. Khi phát sinh giao d ch mua, bán có kỳ h n gi y t có giá, bên bán l p Ph l c kèm theo H p ng mua l i gi y t có giá i v i t ng giao d ch. Ph l c này quy nh chi ti t t ng giao d ch mua, bán có kỳ h n gi a Ngân hàng Nhà nư c v i t ch c tín d ng và là m t b ph n không tách r i c a H p ng mua l i gi y t có giá. 3. Vi c ký, giao, nh n H p ng mua l i gi y t có giá và Ph l c kèm theo H p ng mua l i gi y t có giá th c hi n theo hư ng d n t i Quy trình nghi p v th trư ng m . H p ng mua l i gi y t có giá và Ph l c kèm theo H p ng mua l i gi y t có giá là căn c th c hi n vi c thanh toán và giao, nh n gi y t có giá gi a Ngân hàng Nhà nư c v i t ch c tín d ng trong giao d ch mua, bán có kỳ h n.” 12. i u 21 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 21. Thanh toán và chuy n giao quy n s h u gi y t có giá 1. Khi nh n ư c thông báo k t qu u th u ho c Ph l c kèm theo H p ng mua l i gi y t có giá ã ư c các bên ký k t, bên bán ph i chuy n giao quy n s h u gi y t có giá cho bên mua, ng th i, bên mua ph i thanh toán ti n mua gi y t có giá cho bên bán. Vi c thanh toán và chuy n giao quy n s h u gi y t có giá th c hi n trong ngày thanh toán. 2. Trư ng h p t ch c tín d ng trúng th u mua gi y t có giá không ti n thanh toán, Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) s trích tài kho n c a t ch c tín d ng trúng th u t i Ngân hàng Nhà nư c cho s ti n ph i thanh toán tương ng v i kh i lư ng trúng th u; n u không s ti n ph i thanh toán thì Ngân hàng Nhà nư c s hu b ph n k t qu trúng th u chưa ư c thanh toán. 3. Vào ngày k t thúc th i h n c a giao d ch mua, bán có kỳ h n, bên mua và bên bán s th c hi n chuy n giao quy n s h u gi y t có giá và thanh toán theo cam k t c a các bên t i Ph l c kèm theo H p ng mua l i gi y t có giá. 4. Trư ng h p n h n ph i thanh toán ti n mua l i gi y t có giá mà t ch c tín d ng bán và cam k t mua l i gi y t có giá không thanh toán ho c thanh toán không s ti n ph i thanh toán thì Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) s trích tài kho n c a t ch c tín d ng ó t i Ngân hàng Nhà nư c cho s ti n ph i thanh toán. Trư ng h p tài kho n c a t ch c tín d ng không ti n, Ngân hàng Nhà nư c s chuy n s ti n còn thi u c a t ch c tín d ng sang n quá h n và t ch c tín d ng ph i ch u lãi su t quá h n b ng 150% lãi su t th ng nh t ho c lãi su t riêng l ho c lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c thông báo áp d ng i v i giao d ch mua, bán có kỳ h n ó tính trên s ti n còn thi u và s ngày tr ch m. S ti n ph t ch m thanh toán ư c tính theo công th c sau: P = Gp x Lp x Np/365
 5. Trong ó: P: S ti n ph t; Gp: S ti n còn thi u; Lp: Lãi su t ph t (%/năm); Np: S ngày ch m thanh toán. Ngân hàng Nhà nư c s t m gi toàn b kh i lư ng gi y t có giá c a giao d ch mua, bán có kỳ h n ó vào tài kho n riêng và s trích tài kho n c a t ch c tín d ng t i Ngân hàng Nhà nư c thu h i s ti n còn thi u (g m c lãi n quá h n) khi tài kho n c a t ch c tín d ng t i Ngân hàng Nhà nư c có ti n và hoàn tr l i gi y t có giá cho t ch c tín d ng, ho c Ngân hàng Nhà nư c có th xem xét bán gi y t có giá khi chưa n h n thanh toán c a gi y t có giá, ho c thanh toán v i t ch c phát hành khi n h n thanh toán c a gi y t có giá thu h i s ti n còn thi u (g m c lãi n quá h n).” 13. i u 22 kho n 1 ư c s a i như sau: “1. Ngân hàng Nhà nư c s có thông báo vi ph m b ng văn b n g i các t ch c tín d ng trúng th u vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây: 1.1. Không s ti n ph i thanh toán kh i lư ng trúng th u ư c Ngân hàng Nhà nư c thông báo; 1.2. Không thanh toán ho c thanh toán không s ti n ph i thanh toán khi nh n ( i v i trư ng h p t ch c tín d ng bán và cam k t mua l i); 1.3. Không chuy n giao quy n s h u gi y t có giá cho Ngân hàng Nhà nư c vào ngày thanh toán (trư ng h p t ch c tín d ng bán) ho c vào ngày mua l i (trư ng h p t ch c tín d ng mua và cam k t bán l i). T ch c tín d ng tham gia u th u nghi p v th trư ng m vi ph m t l n th 3 tr lên m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n này, thì m i l n vi ph m s b Ngân hàng Nhà nư c t m ình ch vi c tham gia nghi p v th trư ng m trong th i gian 1 tháng k t ngày có thông báo vi ph m l n th 3.” 14. i u 24 kho n 1, kho n 2 và kho n 3 ư c b sung như sau: 14.1. Kho n 1 b sung i m 1.4 như sau: “Ph i h p v i S Giao d ch theo dõi t ch c tín d ng vi ph m vi c cung c p thông tin v nhu c u mua, bán gi y t có giá và ho t ng mua, bán gi y t có giá gi a các t ch c tín d ng quy nh t i i m 2.2 và i m 2.3 kho n 2 i u 7 Quy ch này.” 14.2. Kho n 2 b sung i m 2.4 như sau:
 6. “2.4. Ph i h p v i S Giao d ch theo dõi các t ch c tín d ng vi ph m vi c cung c p thông tin v d ki n v n kh d ng b ng ng Vi t Nam t i t ch c tín d ng quy nh t i i m 2.1 kho n 2 i u 7 Quy ch này.” 14.3. Kho n 3 b sung i m 3.9 như sau: “3.9. Theo dõi và làm u m i x lý vi ph m i v i thành viên tham gia nghi p v th trư ng m vi ph m các quy nh t i Quy ch và Quy trình nghi p v th trư ng m .” 15. Ph l c s 03/TTM ính kèm theo Quy t nh này thay th Ph l c s 03/TTM ính kèm Quy ch nghi p v th trư ng m ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2007/Q -NHNN. i u 2. Các H p ng mua l i ký gi a Ngân hàng Nhà nư c v i các t ch c tín d ng (theo quy nh t i i u 20 Quy ch Nghi p v th trư ng m ) và các trư ng h p t ch c tín d ng b x ph t vi ph m (theo quy nh t i i u 22 Quy ch Nghi p v th trư ng m ) trư c th i i m hi u l c c a Quy t nh này v n ti p t c áp d ng cho n khi các bên liên quan hoàn thành m i nghĩa v , trách nhi m liên quan. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tín d ng và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng tham gia nghi p v th trư ng m ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n - Như i u 4; - Ban lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); - Lưu VP, V PC, V TD. Nguy n Văn Giàu PH L C S 03/TTM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p-T do-H nh phúc -------------- H P NG MUA L I GI Y T CÓ GIÁ S :……/H ML gày.....tháng......năm
 7. - Căn c Quy t nh s ………ngày ….….. c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch nghi p v th trư ng m và Quy t nh s ……….ngày…….v vi c b sung, s a i Quy ch nghi p v th trư ng m ; - Căn c Quy t nh s …………... ngày ……….. c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v danh m c các lo i gi y t có giá, t l chênh l ch gi a giá tr gi y t có giá t i th i i m nh giá và giá thanh toán, t l giao d ch c a các lo i gi y t có giá qua nghi p v th trư ng m ; Bên A: (Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam)........................................................ a ch :............................................................................................................. i n tho i:....................................FAX:........................E-mail:......................... S tài kho n:..........................................................m t i................................. Bên B: (T ch c tín d ng)................................................................................ a ch :.............................................................................................................. i n tho i:....................................FAX:.........................E-mail:......................... S tài kho n:...........................................................m t i.................................. Hai bên th ng nh t ký k t H p ng mua l i gi y t có giá (sau ây g i là “H p ng”) v i các i u kho n như sau : i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng H p ng này là h p ng t ng th , áp d ng chung i v i t t c các giao d ch mua, bán có kỳ h n theo quy nh t i Quy ch nghi p v th trư ng m gi a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và …….( tên t ch c tín d ng) là thành viên tham gia nghi p v th trư ng m . i u 2. Th c hi n giao d ch 1. Giao d ch mua, bán có kỳ h n ư c th c hi n qua máy tính n i m ng gi a Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) và ………(tên t ch c tín d ng) theo chương trình ph n m m nghi p v th trư ng m do Ngân hàng Nhà nư c cung c p. 2. Sau khi có thông báo trúng th u c a Ngân hàng Nhà nư c, Bên mua và Bên bán xác nh n giao d ch mua, bán có kỳ h n b ng vi c ký Ph l c kèm theo H p ng v i các n i dung chính sau ây: 2.1. Bên bán; 2.2. Bên mua;
 8. 2.3. Thông tin v gi y t có giá mua, bán: mã s , ngày phát hành, lãi su t phát hành trên th trư ng sơ c p, nh kỳ thanh toán lãi (n u có), ngày n h n thanh toán, kh i lư ng gi y t có giá; 2.4. Giá mua l i; 2.5. Th i h n bán; 2.6. Lãi su t th ng nh t ho c lãi su t riêng l (trư ng h p u th u lãi su t) ho c lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c thông báo (trư ng h p u th u kh i lư ng); 2.7. Ngày mua l i; 2.8. Lãi su t quá h n. 3. T t c các kho n thanh toán gi a các bên ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam và ư c chuy n vào tài kho n c a các bên nêu trong H p ng này. Vi c thanh toán và chuy n giao quy n s h u gi y t có giá ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch nghi p v th trư ng m , Quy trình hư ng d n nghi p v th trư ng m và cam k t t i H p ng này. i u 3. Cam k t c a các bên Hai bên ký H p ng này cam k t: 1. Tuân th các i u kho n và i u ki n c a H p ng này và các quy nh pháp lu t liên quan; 2. Ngư i i di n cho m i bên ký k t H p ng này là i di n h p pháp c a m i bên; 3. Có y quy n chuy n giao các gi y t có giá cho bên kia vào th i i m chuy n giao và bên kia s có t t c các quy n và l i ích i v i gi y t có giá ó và không ch u trách nhi m i v i b t kỳ nghĩa v n , các kho n phí hay nh ng nghĩa v khác. i u 4. X lý vi ph m Vi c x lý vi ph m các cam k t t i H p ng này ư c x lý theo quy nh c a Quy ch nghi p v th trư ng m và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. i u 5. Trư ng h p b t kh kháng 1. Các bên s không ph i ch u trách nhi m v vi c không th c hi n ho c th c hi n không y các trách nhi m và nghĩa v liên quan n các quy nh trong H p ng này khi x y ra các s c mà h u qu ngoài t m ki m soát c a các bên như: chi n tranh, b o ng, thiên tai, ình công,... và các trư ng h p b t kh kháng khác theo quy nh c a pháp lu t.
 9. 2. Ngay sau khi x y ra các s c nêu t i kho n 1 i u này, bên b nh hư ng b i nguyên nhân b t kh kháng thông báo b ng văn b n cho bên kia trao i và gi i quy t các v n liên quan n vi c th c hi n H p ng này. i u 6. Thông báo và liên l c 1. T t c các thông báo, yêu c u ho c trao i liên quan t i H p ng này ph i ư c l p b ng văn b n ti ng Vi t và ư c g i qua chương trình ph n m m nghi p v th trư ng m , ho c g i b ng thư i n t , ho c fax, ho c chuy n tay theo a ch c a các bên c p ph n u c a H p ng. 2. Các thông báo và liên l c ư c xác nh là ã ư c nh n trong trư ng h p: - Ngay sau khi g i qua chương trình ph n m m nghi p v th trư ng m , g i b ng thư i n t ho c fax (v i i u ki n ngư i g i nh n ư c b n xác nh n ã g i); - Ngư i nh n nh n ư c thư trong trư ng h p chuy n qua ư ng bưu i n, nhưng không quá 7 ngày sau khi g i cho ngư i nh n; - Ngay th i i m chuy n trong trư ng h p thư ư c chuy n tay trong gi làm vi c. 3. M i bên ph i thông báo cho bên kia khi có thay i a ch , i n tho i, fax, a ch thư i n t . i u 7. Chuy n như ng Không bên nào ư c chuy n như ng quy n và nghĩa v c a mình theo H p ng này cho bên th ba mà không có s ng ý trư c b ng văn b n c a bên kia. Vi c th c hi n H p ng này là quy n l i và nghĩa v b t bu c i v i bên k th a quy n l i và nghĩa v . i u 8. Ch m d t H p ng H p ng này t ng ch m d t hi u l c khi x y ra các trư ng h p quy nh t i i u 5 kho n 3 Quy ch nghi p v th trư ng m , tuy nhiên, các i u kho n và i u ki n c a H p ng này v n ti p t c ư c áp d ng cho nh ng giao d ch ang th c hi n. i u 9. Lu t áp d ng H p ng này ư c i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 10. Hi u l c thi hành H p ng này có hi u l c thi hành k t ngày ký. H p ng ư c l p thành 02 b n, m i bên gi 01 b n. I DI N BÊN A I DI N BÊN B
 10. H và tên:........................ H và tên:........................ Ch c v :.......................... Ch c v :.......................... PH L C KÈM THEO H P NG MUA L I GI Y T CÓ GIÁ S :……/200… (s th t theo năm) (L p theo H p ng mua l i s …./H ML ngày….tháng….năm…….) Căn c Thông báo k t qu u th u s …. ngày......... c a Ngân hàng Nhà nư c, ......(bên bán) ng ý bán các gi y t có giá dư i ây cho ......(bên mua) v i giá là ..... (s ti n ghi theo giá thanh toán) trong th i h n .......(s ngày). ..........(Bên bán) có trách nhi m giao các gi y t có giá cho ........(bên mua), ng th i ..........(bên mua) có trách nhi m thanh toán y ti n mua các gi y t cho .......(bên bán) vào ngày ..................(ngày thanh toán) .............(Bên bán) cam k t mua l i các gi y t có giá trên v i giá mua l i là .......... (s ti n) vào ngày mua l i. ...........(Bên mua) có trách nhi m giao l i các gi y t có giá trên cho .......(bên bán), ng th i ..........(bên bán) có trách nhi m thanh toán y ti n mua l i các gi y t có giá vào ngày............... (ngày mua l i). C th như sau: ơn v : ng Vi t Nam Mã s Kh i lư ng Giá Th i Lãi su t Lãi Ngày nh Ngày Ngày gi y t gi y t có giá mua h n th ng su t phát kỳ n mua có giá trúng th u l i bán nh t phát hành thanh h n l i (tên, ( ng) ( ng) (ngày) ho c lãi hành c a toán thanh hình su t trên gi y t lãi toán Theo Theo th c riêng l th có giá ( i c a m nh s phát ho c lãi trư ng v i gi y t giá ti n hành, su t do sơ c p gi y t có giá thanh hình NHNN c a có giá toán th c tr thông gi y t thanh lãi, kỳ báo có giá toán h n) (%/năm) lãi nh kỳ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 11. Trư ng h p t ch c tín d ng bán và cam k t mua l i gi y t có giá không thanh toán ho c thanh toán không s ti n ph i thanh toán cho Ngân hàng Nhà nư c vào ngày mua l i thì ph i ch u lãi su t quá h n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v i m c là............. %/năm tính trên s ti n còn thi u và s ngày ch m thanh toán. Ngày ….. tháng….. năm …… I DI N BÊN MUA I DI N BÊN BÁN (Ký duy t ch ký i n t ) (Ký duy t ch ký i n t ) Ghi chú: Ph l c này do Bên bán l p vào ngày phát sinh giao d ch mua, bán có kỳ h n.
Đồng bộ tài khoản