Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 27/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA S XÂY D NG HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 46/2005/N -CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra xây d ng; Thông tư s 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 c a liên B : Xây d ng - N i v hư ng d n v nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a Thanh tra a phương; Căn c Quy t nh s 16/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a UBND thành ph Hà N i quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Xây d ng; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 983/TTr-SXD ngày 10 tháng 9 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình ngày 23 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra S Xây d ng thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra S Xây d ng thành ph Hà N i như sau: 1. Tên g i, v trí, ch c năng a. Tên g i: Tên g i ti ng Vi t Nam: Thanh tra S Xây d ng thành ph Hà N i. Tên giao d ch qu c t : Inspector of Hanoi Construction Engineering Department. Tr s chính t t i s 52 ph Lê i Hành, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i. b. V trí: Thanh tra S Xây d ng thành ph Hà N i là cơ quan thu c S Xây d ng thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. c. Ch c năng:
  2. Thanh tra S Xây d ng có ch c năng tham mưu giúp Giám c S Xây d ng th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Xây d ng. Thanh tra S Xây d ng Hà N i ch u s hư ng d n v công tác nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra Thành ph ; nghi p v thanh tra chuyên ngành c a B Xây d ng. 2. Nhi m v , quy n h n a. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây d ng trình Giám c S Xây d ng phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó sau khi ư c phê duy t; b. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính (thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a S Xây d ng): b.1. Thanh tra, k t lu n, x lý ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh x lý; b.2. Ch trì ho c ph i h p v i các bên có liên quan trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính theo hư ng d n c a Thanh tra Thành ph ; c. Th c hi n thanh tra chuyên ngành xây d ng theo i u 17 Ngh nh s 46/2005/N -CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Xây d ng: c.1. Thành l p các oàn thanh tra ti n hành thanh tra xây d ng chuyên ngành theo chương trình ho c t xu t do Giám c S Xây d ng giao; c.2. C ngư i tham gia oàn thanh tra chuyên ngành khi có yêu c u c a c p có thNm quy n; d. X ph t hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Hư ng d n v chuyên môn nghi p v cho Thanh tra xây d ng qu n, huy n; theo dõi t ng h p tình hình qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn thành ph ; ph i h p v i chính quy n các c p, các cơ quan c p phép và Thanh tra xây d ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n x lý các trư ng h p vi ph m tr t t xây d ng theo quy nh c a pháp lu t và yêu c u c a thành ph ; . V gi i quy t khi u n i, t cáo: .1. Ch trì ho c tham gia ti p công dân n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh theo quy nh c a pháp lu t; .2. Giúp Giám c S Xây d ng gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i t cáo;
  3. .3. Theo dõi, ki m tra các t ch c thu c thNm quy n qu n lý c a S Xây d ng trong vi c thi hành các quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo; e. Th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng trong lĩnh v c xây d ng a phương theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; g. Hư ng d n, ki m tra các ơn v thu c S Xây d ng th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, khi u n i, t cáo, phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng; h. Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh và quy t nh sau thanh tra; t ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây d ng và gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý c a S Xây d ng; i. Ch trì t ch c b i dư ng nghi p v thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra; ư c s d ng c ng tác viên thanh tra theo quy nh c a pháp lu t; k. Th c hi n các nhi m v khác khi ư c UBND thành ph và Giám c S Xây d ng giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ c u t ch c a. Lãnh o: Thanh tra S Xây d ng có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra Chánh Thanh tra là ngư i ng u Thanh tra S Xây d ng, ch u trách nhi m trư c Giám c S Xây d ng và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S Xây d ng. Phó Chánh Thanh tra là ngư i giúp Chánh Thanh tra ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra, Giám c S Xây d ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, i u ng, luân chuy n, cho t ch c, k lu t, ngh hưu và th c hi n các ch , chính sách i v i Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra S Xây d ng do Giám c S Xây d ng Hà N i quy t nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và thành ph ; Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, i u ng, luân chuy n, cho t ch c, k lu t, ngh hưu và th c hi n các ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, i trư ng, i phó thu c Thanh tra S Xây d ng do Chánh Thanh tra S Xây d ng quy t nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và thành ph ; b. Cơ c u t ch c b máy c a Thanh tra S Xây d ng: b.1. Phòng T ng h p; b.2. Phòng Gi i quy t khi u n i, t cáo;
  4. b.3. Phòng Thanh tra xây d ng 1; b.4. Phòng Thanh tra xây d ng 2; b.5. Phòng Thanh tra xây d ng 3; b.6. Phòng Thanh tra xây d ng 4; b.7. i Thanh tra h t ng k thu t ô th ; b.8. i Thanh tra xây d ng thành ph Hà ông; b.9. i Thanh tra xây d ng thành ph Sơn Tây. 4. Biên ch Biên ch Thanh tra S Xây d ng Hà N i là biên ch hành chính, ư c UBND thành ph giao hàng năm trong t ng s biên ch c a S Xây d ng Hà N i. i v i năm 2008, gi nguyên s lư ng biên ch c a Thanh tra S Xây d ng ã ư c UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) giao năm 2008. 5. Ch chính sách a. Thanh tra viên và cán b Thanh tra S Xây d ng khi thi hành công v ư c pháp lu t b o v , ư c khen thư ng và hư ng các ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. b. Cán b Thanh tra S Xây d ng tham gia ho t ng qu n lý tr t t xây d ng, qu n lý h t ng k thu t ô th ư c hư ng ph c p 0,6 ti n lương t i thi u như Thanh tra xây d ng c p qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n. c. C ng tác viên Thanh tra ư c hư ng quy n l i theo quy nh c a Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v Thanh tra viên và C ng tác viên Thanh tra và các quy nh hi n hành c a pháp lu t. d. Trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th Thanh tra viên, th ki m tra phương ti n k thu t … c a Thanh tra S Xây d ng ư c th c hi n theo quy nh c a B Xây d ng và các quy nh hi n hành c a pháp lu t i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Xây d ng, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, Chánh thanh tra S Xây d ng và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  5. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - B Xây d ng; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; - Như i u 3; Nguy n Th Th o - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo; - TH, PC, XD T, GTHT; - Lưu: Văn thư, NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản