Quyết định Số: 27/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 27/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 27/2009/qđ-ubnd', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 27/2009/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH VĨNH LONG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 27/2009/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 25 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THUẾ ĐẤT Ở NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/7/1993; Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Căn cứ Pháp lệnh số 69-LCT/HĐNN8 ngày 25/81994 của Hội đồng nhà nước về Thuế nhà, đất; Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất; Căn cứ Thông tư số 83-TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế nhà, đất; Căn cứ Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83-TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế đất ở năm 2010 thống nhất trên toàn tỉnh là : 2.500 đồng/kg lúa (Hai ngàn năm trăm đồng). Gía này áp dụng cho các nguồn thu của ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa (bao gồm các khoản nợ thuế). Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế phối hợp sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện. UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định này, thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế đất ở. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc sở tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo tỉnh./. TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Đoàn Đại biểu QH tỉnh; - TTT uỷ, HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP); Phạm Văn Đấu - Bộ Tài chính; - Sở Tư pháp; Báo VL (Đăng báo); - Như điều 3; - CVP, PVP QT; - Phòng KTTH, KTN; - Lưu : VT, 6.03.02
Đồng bộ tài khoản