Quyết định số 27-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 27-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27-CP về việc điều động cán bộ hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc đi tham gia cải tạo nông nghiệp ở miền Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 27-CP Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 1978 QUY T NNH V VI C I U NG CÁN B H P TÁC XÃ NÔNG NGHI P MI N B C I THAM GIA C I T O NÔNG NGHI P MI N NAM H I NG CHÍNH PH Căn c ngh quy t c a H i ng Chính ph trong phiên h p Thư ng v H i ng Chính ph ngày 25-1-1978; t o i u ki n cho các t nh mi n Nam làm t t công tác c i t o xã h i ch nghĩa i v i nông nghi p, QUY T NNH 1. Giao nhi m v cho B Nông nghi p i u ng kho ng …(1) cán b c a các h p tác xã nông nghi p mi n B c i tham gia c i t o nông nghi p mi n Nam trong th i gian 4 năm. Các h p tác xã nông nghi p mi n B c có vinh d và trách nhi m ưa cán b vào mi n Nam c n ch n cán b t t, có năng l c và o c B Nông nghi p b i dư ng trư c khi vào mi n Nam công tác. 2. Cán b h p tác xã nông nghi p mi n B c i tham gia c i t o nông nghi p mi n Nam ư c hư ng các ch sau ây: a) ư c c p sinh ho t phí hàng tháng (tính theo ti n Ngân hàng qu c gia Vi t Nam): - Làm ch c năng ch nhi m ư c c p 60 ng; - Làm ch c năng phó ch nhi m và cán b nghi p v , k thu t ư c c p 55 ng; - Làm ch c năng i trư ng i s n xu t ư c c p 50 ng; b) ư c hư ng các kho n ph c p khu v c, ph c p ông con (n u có), ch công tác phí, ch ngh phép năm, ch khám b nh và i u tr như i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c. N u b tai n n lao ng cũng ư c hư ng ch b o hi m xã h i. c) Khi i u ng ư c hư ng kho n tr c p m t l n theo m c: - n công tác các huy n ng b ng ư c tr c p m t l n là 70 ng; - n công tác các huy n mi n núi ư c tr c p m t l n là 120 ng. N u lên r o cao ho c n h i o xa ư c tr c p m t l n là 170 ng.
  2. d) Trong th i gian công tác, ư c mua lương th c, th c phNm, v i m c theo nh lư ng và giá c như i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c. ư c phân ph i các hàng công ngh phNm khác tùy theo kh năng c a Nhà nư c. e) Khi hoàn thành nhi m v tr v h p tác xã cũ mi n B c s ư c ph c p m t kho n ti n b ng hai tháng sinh ho t phí c ng v i ph c p khu v c và ph c p ông con (n u có). Sau khi hoàn thành nhi m v , n u cán b nào mu n l i công tác và sinh s ng t i mi n Nam và ư c a phương yêu c u s ư c Nhà nư c t o m i i u ki n thu n ti n l i. v a giúp gia ình, v a tránh s chênh l ch v thu nh p gi a cán b bi t phái n và cán b a phương, hàng tháng cán b h p tác xã nông nghi p mi n B c vào mi n Nam công tác ch ư c lĩnh m t s ti n b ng nh su t c a cán b h p tác xã a phương ch dùng cho b n thân, s lương còn l i s ư c Nhà nư c chuy n v cho gia ình lĩnh. Trư ng h p không có gia ình lĩnh ph n lương còn l i thì g i vào qu ti t ki m cho n khi h t nhi m kỳ công tác ho c khi có vi c c n thi t ph i chi dùng. 3. Kinh phí chi lương và ph c p cho cán b h p tác xã nông nghi p mi n B c i tham gia c i t o nông nghi p mi n Nam tính vào kinh phí vi n tr cho nông nghi p. B Nông nghi p có k ho ch c th phân ph i cán b cho các a phương mi n Nam và l p d trù kinh phí B Tài chính c p cho các a phương s d ng cán b . 4. B Nông nghi p, B Lao ng, B Tài chính và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh (1) Không in s li u c th
Đồng bộ tài khoản