Quyết định số 27-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 27-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27-HĐBT về việc chia một số xã của huyện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C CHIA M T S XÃ C A HUY N THANH BÌNH THU C T NH NG THÁP H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính Ph , QUY T NNH: i u 1. Nay chia m t s xã c a huy n Thanh Bình thu c t nh ng Tháp như sau: 1. Chia xã Bình Thành thành 2 xã l y tên là xã Bình Thành và xã Bình T n. a) Xã Bình Thành có 2.200 hécta di n tích t nhiên v i 10.617 nhân khNu. a gi i xã Bình Thành phía ông giáp huy n Cao Lãnh; phía tây giáp xã Tân Phú; phía nam giáp sông Ti n; phía b c giáp xã Bình T n. b) Xã Bình T n có 4.300 hécta di n tích t nhiên v i 3.230 nhân khNu. a gi i xã Bình T n phía ông giáp huy n Cao Lãnh; phía tây giáp xã Tân M ; phía nam giáp xã Bình Thành; phía b c giáp huy n Tam Nông. 2. Chia xã Tân Long thành 2 xã l y tên là xã Tân Long và xã Tân Bình; tách m t ph n p H c a xã Tân Qư i sáp nh p vào xã Tân Bình. a) Xã Tân Long có 1.025 hécta di n tích t nhiên v i 9.787 nhân khNu. a gi i xã Tân Long phía ông và phía b c giáp xã Tân Bình; phía tây giáp xã Tân Hu ; phía nam giáp sông Ti n. b) Xã Tân Bình có 927 hécta di n tích t nhiên v i 6.585 nhân khNu.
  2. a gi i xã Tân Bình phía ông giáp sông Ti n; phía tây và phía nam giáp xã Tân Long; phía b c giáp xã Tân Hu và xã Tân Qư i. c) Xã Tân Qư i có 1.725 hécta di n tích t nhiên v i 12.906 nhân khNu. a gi i xã Tân Qư i phía ông và phía b c giáp sông Ti n; phía tây giáp xã Tân Hoà và xã Tân Hu ; phía nam giáp xã Tân Bình. 3. Chia xã Tân Phú thành 2 ơn v hành chính l y tên là xã Tân Phú và th tr n Thành Bình. a) Xã Tân Phú có 3.308 hécta di n tích t nhiên v i 5.331 nhân khNu. a gi i xã Tân Phú phía ông giáp xã Bình Thành; phía tây giáp xã Tân Th nh và xã Phú L i; phía nam giáp th tr n Thanh Bình; phía b c giáp xã Tân M . b) Th tr n Thanh Bình có 600 hécta v i 9.118 nhân khNu. a gi i th tr n Thanh Bình phía ông giáp xã Bình Thành; phía tây giáp xã Tân Th nh; phía nam giáp sông Ti n; phía b c giáp xã Tân Phú. i u 2. U ban Nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản